Mrcf system
Download
1 / 20

ความก้าวหน้าการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรภายใต้รูปแบบ MRCF System - PowerPoint PPT Presentation


  • 358 Views
  • Uploaded on

สำนักเกษตรจังหวัดพิจิตร. โดย นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร. ความก้าวหน้าการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรภายใต้รูปแบบ MRCF System. แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตร. แนว ทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ( Zoning) ที่ สำคัญ 20 ชนิด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ความก้าวหน้าการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรภายใต้รูปแบบ MRCF System ' - margot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mrcf system

สำนักเกษตรจังหวัดพิจิตรสำนักเกษตรจังหวัดพิจิตร

โดย นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร

ความก้าวหน้าการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรภายใต้รูปแบบ MRCF System


แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตรแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดพิจิตร

แนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ที่สำคัญ

20 ชนิด

1. ด้านพืช (ข้าว อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และยางพารา)

2. ด้านประมง

3. ด้านปศุสัตว์

คณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรมของจังหวัด

คณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน


แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืนแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน

มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับโครงสร้างการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดให้ดำเนินการผลิตตามความเหมาะสมของ ดิน น้ำ และผลิตโดยใช้สายพันธุ์ข้าวที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดข้าวคุณภาพดี

2. เพื่อบริหารจัดการอุปทานสินค้าข้าวให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของตลาดทั้งภายในและภายนอกจังหวัดและตลาดส่งออก

3. เพื่อสร้างเสถียรภาพของราคาข้าวในระยะยาวให้เป็นไปตามกลไกของตลาด


เป้าหมาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืนยการพัฒนา

1. จังหวัดมีระยะการบริหารจัดการ การผลิตข้าวที่สอดคล้องกับความเหมาะสมของพื้นที่ พันธุ์ข้าว และความต้องการของตลาด

2. สินค้าข้าวของจังหวัดมีปริมาณเพียงพอ และคุณภาพที่ดี

ได้มาตรฐาน

3. เกษตรกรทำการผลิตสินค้าข้าวอย่างเหมาะสม

- มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม

- มีการปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าและรูปแบบการผลิตในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม


ปัญหาการผลิตข้าวจังหวัดพิจิตรปัญหาการผลิตข้าวจังหวัดพิจิตร

1. มีการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากแรงจูงใจจากนโยบายภาครัฐ

2. ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

3. ปัญหาเรื่องพันธุ์และช่องทางการตลาด


การบริหารสินค้าข้าวจะเกี่ยวข้องกับปัจจัย ดังนี้

ข้าวนาปี 1,784,079 ไร่

ข้าวนาปรัง 1,140,088 ไร่

พื้นที่

ผลผลิตข้าวนาปี 1,156,083 ตันผลผลิตข้าวนาปรัง 786,170 ตัน

สินค้า

- เกษตรกร

- พ่อค้า

- ผู้บริโภค

- เจ้าหน้าที่

- อื่นๆ

คน


M – ดังนี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์/รวบรวมข้อมูล

1. ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

2.พื้นที่รับน้ำในเขตชลประทาน

3. พื้นที่ส่งน้ำในเขตจังหวัดพิจิตร

4.ปริมาณน้ำฝน ปี 54-56

5. พื้นที่เสี่ยงจากการเกิดอุทกภัย

6. แผนที่อุทกภัย/ภัยแล้ง ปี 54-56

7. แผนที่แสดงความเหมาะสมสำหรับ

การปลูกข้าว

8. ศูนย์ข้าวชุมชนที่ดำเนินการในจังหวัดพิจิตร

9. แผนที่แสดงที่ตั้งแปลงพยากรณ์พืชที่สำคัญ

10. แผนที่แสดงพื้นที่การะบาดของแมลง

ศัตรูพืช

11.ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี

12. ข้อมุลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่

13.ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร

14.สถานที่บริการทางการเกษตร

15.กลุ่มองค์กรเกษตรกร

16.เกษตรกรผู้นำ

17.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

18.ระบบการปลูกข้าวจังหวัดพิจิตร


R – ดังนี้ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืชในการนำเสนอข้อมูล

  • 1) เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ

  • - ขั้นตอนการปลูกข้าวในเขตชลประทาน/ในเขตนาน้ำฝน

  • - การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า

  • - อัตราการใช้เมล็ดพันธ์ข้าว/สารเคมี/ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องเหมาะสม

  • - การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

  • - การจัดการกระบวนการผลิต GAP

  • 2) องค์ความรู้จากเกษตรกรผู้นำ/อกม./ ปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่


กระบวนการทำงานในพื้นที่ (MRCF) จังหวัดพิจิตร

การกำหนด พื้นที่ คน สินค้า

การจัดการงานในพื้นที่

การบูรณาการ

จัดเวทีเพื่อหา พื้นที่-สินค้า

วางแผนการดำเนินงาน

ประสานงานกับหน่วยงานภาคี

1

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมข้อมูล(M,R)

สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคี

จัดเวทีเพื่อวิเคราะห์ปัญหา

2

ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน

หาข้อตกลงร่วมกัน

ติดตามและประเมินผล

กำหนดเป้าหมายพัฒนา

ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน

สรุปผลการดำเนินงาน

สร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร

ประกอบด้วยอำเภอเมืองพิจิตร วังทรายพูน โพธิ์ประทับช้าง ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล ทับคล้อ สากเหล็ก บึงนาราง สามง่าม ดงเจริญ และวชิรบารมี รวม 12 อำเภอ


เป้าหมายการพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาข้าวอย่างยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพ

1. ด้านต้นทุนการผลิต

- Grain

- Seed

2. ด้านคุณภาพผลผลิต

- Grain

- Seed

ปรับเปลี่ยนพื้นที่

- พืชอื่น เช่น สมุนไพร

- เศรษฐกิจพอเพียง


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการลดต้นทุนการผลิต)

1. สินค้าข้าว(Grain)

1.1 ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินการ 6 อำเภอ 17 ตำบล พื้นที่ 3,150 ไร่ เกษตรกร 333 ราย โดยส่งเสริมให้ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์จาก 30 ถัง/ไร่ เป็น 20 ถังต่อไร่ และให้เกษตรกรทำนาด้วยวิธีโยนกล้า


การเพิ่มประสิทธิภาพการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการลดต้นทุนการผลิต)

1. สินค้าข้าว(Grain)

1.2 ลดการใช้สารเคมี ดำเนินการ 8 อำเภอ 14 ตำบล พื้นที่ 3,340 ไร่ เกษตรกร 325 ราย โดยส่งเสริมให้ใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี


การเพิ่มประสิทธิภาพการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการลดต้นทุนการผลิต)

1. สินค้าข้าว(Grain)

1.3 ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ดำเนินการ 2 อำเภอ 3 ตำบล พื้นที่ 1,170 ไร่ เกษตรกร 55ราย โดยส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการปลูกพืชบำรุงดิน


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต)การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต)

1. สินค้าข้าว(Grain)

1.4 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ดำเนินการ 2อำเภอ 2 ตำบลพื้นที่ 400ไร่ เกษตรกร 29ราย โดยส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไว้ปลูกเองและจำหน่ายในชุมชน


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต)การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต)

1. สินค้าข้าว(Grain)

1.5 พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว(GAP)ดำเนินการ 2อำเภอ 2 ตำบลพื้นที่ 350ไร่ เกษตรกร 40 ราย โดยส่งเสริมกระบวนการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน(GAP)


การเพิ่มประสิทธิภาพการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต)

2. เมล็ดพันธุ์ (Seed)

2.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ดำเนินการ 6 อำเภอ 7 ตำบล พื้นที่1,661ไร่ เกษตรกร 139 ราย โดยส่งเสริมให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพไว้ปลูกเองและจำหน่ายในชุมชน


การเพิ่มประสิทธิภาพการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการลดต้นทุนการผลิต)

2. เมล็ดพันธุ์ (Seed)

2.2 ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ดำเนินการในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก 1 ตำบล พื้นที่ 200 ไร่ เกษตรกร 20 ราย

2.3 ลดการใช้สารเคมี ดำเนินการในพื้นที่อำเภอตะพานหินและวังทรายพูน รวม 2 ตำบล พื้นที่ 400 ไร่ เกษตรกร 40 ราย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(ด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิต)

2.4 พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว(GAP) ดำเนินการพื้นที่อำเภอสามง่าม 1 ตำบล พื้นที่ 200 ไร่ เกษตรกร 20 ราย


การปรับเปลี่ยนพื้นที่พืชอื่นการปรับเปลี่ยนพื้นที่พืชอื่น

3. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำนาข้าวมาปลูก พืชสมุนไพร ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน พื้นที่ 5 ไร่ เกษตรกร 15 ราย ตามแนวทางการจัดการพื้นที่เกษตรกรกรรม (Zoning)

การปรับเปลี่ยนพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

4. การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปสู่การทำไร่นาส่วนผสม จำนวน 86 ตำบลในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยในการผลิตข้าว


สรุปเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพข้าวอย่างยั่งยืนสรุปเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพข้าวอย่างยั่งยืน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่

พัฒนาคุณภาพผลผลิต

ลดต้นทุนการผลิต

พืชอื่น/สมุนไพร(1)

พื้นที่ 5 ไร่ เกษตรกร 15 ราย

12 อำเภอ37 ตำบลพื้นที่ 8,260 ไร่ เกษตร 773 ราย

7 อำเภอ 12 ตำบล พื้นที่ 2,611 ไร่ เกษตร 228 ราย

เศรษฐกิจพอเพียง(86)

Seed

- ผลิตเมล็ดพันธุ์

คุณภาพ(7)

- พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP(1)

Grain

- อัตราการใช้

เมล็ดพันธุ์(17)

- ใช้สารเคมี(14)

- การใช้ปุ๋ยเคมี(3)

Seed

- อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์(1)

- ใช้สารเคมี(2)

Grain

- ผลิตเมล็ดพันธุ์

คุณภาพ(2)

- พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน GAP(2)


จบการนำเสนอสรุปเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพข้าวอย่างยั่งยืน


ad