Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBF PowerPoint Presentation

OBF

181 Views Download Presentation
Download Presentation

OBF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. OBF Celoústavný koncoročný seminár 2009

  2. Projekty VEGA (6) Molekulárne modelovanie interakcií dendrimérov s liečivami za účelom využitia týchto komplexov ako presných nanočastíc pre drugdelivery systémy. Zodpovedný riešiteľ: RNDr. T. Kožár, CSc. Supramolekulárne komplexy proteínov Zodpovedný riešiteľ:Ing. J.Bágeľová, CSc. Komplexy biomakromolekúl s nanočasticami Zodpovedný riešiteľ Prof. Ing. M.Antalík, DrSc. Amyloidnáagregácia proteínov Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Z. Gažová, CSc. Metódy segmentácie postupnosti obrazov pomocou aktívnych kontúr a ich využitie v biomedicíne Zodpovedný riešiteľ: Doc.Ing.Z.Tomori, CSc. Elektrónový prenos v komplexných systémoch Zodpovedný riešiteľ: RNDr. M.Pudlák,CSc. APVV (2) 1-Metoxyindolovéfytoalexíny aich analógy ako nový typ zlúčenín sprotinádorovou aktivitou Zodpovedný riešiteľ za UEF: RNDr. Kožár Tibor CSc Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA. Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Z. Tomori, CSc. CS grant (1) Rozpoznávane, vizualizacia a meranie vláknitých štruktúr v 3D priestore Zodpovedný riešiteľ. Doc. Ing. Z. Tomori, CSc Účasť na príprave projektov ŠF (6 + 2) Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie Centrum excelentnosti pre výskum fyziológie tráviaceho traktu – CEFT Kooperatívne javy a fázové prechody v nanosystémoch s perspektívou využitia v nano- a biotechnológiách Vývoj technologických postupov magnetických kvapalín pre biomedicínske aplikácie Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia Nové materiály a technológie pre energetiku Centrum pre biofyzikálny výskum (BiophCass) Centrum excelencie pre výskum biomolekúl (BioMol) Centrum excelencie SAV Nanofluid

  3. ADCA ANDRÉ, Sabine - KOŽÁR, Tibor - KOJIMA, Shuji - UNVERZAGT, Carlo - GABIUS, Hans-Joachim. Fromstructural to functionalglycomics: coresubstitutionsasmolecularswitchesforshape and lectinaffinityofN-glycans. Review. In BiologicalChemistry. ISSN 1431-6730, 2009, vol. 390, no. 7, p. 557-565. (3.035 - IF2008). ADCA 099801 • ADCA SEDLÁK, Erik - FEDUNOVÁ, Diana - VESELÁ, Věra - SEDLÁKOVÁ, Dagmar - ANTALÍK, Marián. PolyanionHydrophobicity and ProteinBasicityAffectProtein Stability in Protein - PolyanionComplexes. In Biomacromolecules. ISSN 1525-7797, 2009, vol. 10, no. 9, p. 2533-2538. (4.146 - IF2008). ADCA 102658 • ADCA KUTSCHY, P. - SALAYOVÁ, Aneta - ČURILLOVÁ, Zuzana - KOŽÁR, Tibor - MEZENCEV, Roman - MOJŽIŠ, Ján - PILÁTOVÁ, Martina - BALENTOVÁ, Eva - PAZDERA, Pavel - SABOL, Marián - ZBUROVÁ, Michaela. 2-(Substitutedphenyl)aminoanalogsof 1-methoxyspirobrassinol methylether: Synthesis and anticanceractivity. In Bioorganic & MedicinalChemistry. ISSN 0968-0896, 2009, vol. 17, no. 10, p. 3698-3712. (3.075 - IF2008). ADCA 097197 • ADCA AUTON, Matthew - SEDLÁK, Erik - MAREK, Jozef - WU, Tao - ZHU, Cheng - CRUZ, Miguel A. Changes in Thermodynamic Stability of von WillebrandFactorDifferentiallyAffecttheForce-DependentBinding to PlateletGPIb. In BiophysicalJournal, 2009, vol. 97, no. 2, p. 618-627. (4.683 - IF2008). ADCA 102667 • ADCA GEMEINER, Peter - MISLOVIČOVÁ, Danica - TKÁČ, Ján - ŠVITEL, Juraj - PÄTOPRSTY, Vladimir - HRABÁROVÁ, Eva - KOGAN, Grigorij - KOŽÁR, Tibor. Lectinomics II. A highway to biomedical/clinicaldiagnostics. In Biotechnology Advances. ISSN 0734-9750, 2009, vol. 27, no. 1, p. 1-15. (6.110 - IF2008). ADCA 090973 • ADCA SIEBERT, Hans-Christian - LU, Shan-Yun - WECHSELBERGER, Rainer - BORN, Karin - ECKERT, Thomas - LIANG, Songping - VON DER LIETH, Claus-Wilhelm - JIMENÉZ-BARBERO, Jesús - SCHAUER, Roland - VLIEGENTHART, Johannes F.G. - LÜTTEKE, Thomas - KOŽÁR, Tibor. A lectinfromtheChinesebird-huntingspiderbindssialicacids. In CarbohydrateResearch. ISSN 0008-6215, 2009, vol. 344, no. 12, p. 1515-1525. (1.960 - IF2008). ADCA 101147 • ADCA ČÍŽKOVÁ, Dáša - NAGYOVÁ, Miriam - SLOVINSKÁ, Lucia - NOVOTNÁ, Ivana - RADOŇAK, J. - ČÍŽEK, M. - MECHÍROVÁ, E. - TOMORI, Zoltán - HLUČILOVÁ, J. - MOTLÍK, j. - ŠULLA JR, I. - VANICKÝ, Ivo. ResponseofEpendymalProgenitors to SpinalCordInjury or EnhancedPhysicalActivity in AdultRat. In Cellular and MolecularNeurobiology. ISSN 0272-4340, 2009, vol. 29, no. 6-7, p. 999-1013. (2.550 - IF2008). ADCA 111093 • ADCA PUDLÁK, Michal - PINČÁK, Richard. Electronicpropertiesofdouble-layercarbonnanotubes. arXiv:07124346. In EuropeanPhysicalJournal B. ISSN 1434-6028, 2009, vol. 67, no. 4, p. 565-576. (1.568 - IF2008). ADCA 096259 • 9 .ADDA MISLOVIČOVÁ, Danica - GEMEINER, Peter - KOZAROVA, Anna - KOŽÁR, Tibor. Lectinomics I. Relevanceofexogenousplantlectins in Biomedicaldiagnostics. In Biologia : journalofthe Slovak AcademyofScience. ISSN 0006-3088, 2009, vol. 64, no. 2, p. 1-19. (0.406 - IF2008). ADDA 092786 • 10. ADCA VALUŠOVÁ, Eva - ŠVEC, Peter - ANTALÍK, Marián. Structural and thermodynamicbehaviorofcytochrome c assembledwithglutathione-coveredgoldnanoparticles. In JournalofBiologicalInorganicChemistry. ISSN 0949-8257, 2009, vol. 14, no. 4, p. 621-630. (3.600 - IF2008). ADCA 099375 • 11. ADCA PUDLÁK, Michal - PINČÁK, Richard. Energygapbetweenhighestoccupiedmolecularorbital and lowestunoccupiedmolecularorbital in multiwalledfullerenes. In PhysicalReview A. ISSN 1050-2947, 2009, vol. 79, no. 3, p. 033202-1-5. (2.908 - IF2008). ADCA 095997 • 12. ADCA DROGHETTI E, SUMITHRAN S, SONO M, ANTALÍK M, FEDURCO M, DAWSON JH, SMULEVICH GEffectsofurea and aceticacid on thehemeaxialligationstructureofferricmyoglobinatveryacidic pH In ArchBiochemBiophys. 2009 vol. 489, 68-75.

  4. Pedagogika: Prednášky a cvičenia na PF UPJŠ, (Antalík, Gažová) FEI TU Košice (Tomori) Vedenie doktorandov (5 PF UPJŠ, 1 FEI TU) Vedenie diplomantov II stupňa ( 4 PF UPJŠ) I stupňa (3 FEI TU, 2 PF UPJŠ)

  5. Teoretická biofyzika Projekty VEGA 7056, APVV 0509-07, CEX NANOFLUID, SF 26220120021 Publikácie: M.Pudlak and R.Pincak, Energygapbetweenhighestoccupiedmolecularorbital and lowest unoccupied molecular orbital in multiwalled fullerenes. Phys. Rev. A 79 (2009) 033202. V práci bol ukázaný vplyv interakcie medzi vrstvami fulerénuC60 􀀀 C240 na elektrónovu štruktúru tohto systému. Pretože Fermi hladina vonkajšieho fulerénuje vyššie ako vnútorneho, časť elektrónov z vonkajšej vrstvy prechádza na vnútornú vrstvu. Efekt sa znásobuje pri osvetlení systému. Možné využitie v optoelektronike. multi-wallfullereneonion M.Pudlak and R.Pincak, Electronic properties of double-layer carbon nanotubes. Eur. Phys. J. B 67 (2009) 565. Ukázaný vplyv interakcie medzi vrstvami na vodivostnévlastnosti dvojitých nanorúrok. Pozvané prednášky: Universitasde les IllesBalears, DepartamentdeFisica, Palma, Spain: Electronic properties of double wall nanotubes 22.5.2009 Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, Department of Teoria y Modelizacion de Materiales, Madrid, Spain: Electronic structure of double-wall fullerene 19.11.2009

  6. Agregácia proteínov • Amyloidnáagregácia proteínov • Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Z. Gažová, CSc.

  7. Spracovanieobrazu (Tomori, Demjén, Marek) • APVV: Analýza fluorescenčného obrazu nepravidelných buniek s cieľom nedeštruktívnej kvantifikácie DNA. • CS grant:Rozpoznávane, vizualizacia a meranie vláknitých štruktúr v 3D priestore • VEGA: Metódy segmentácie postupnosti obrazov pomocou aktívnych kontúr a ich využitie v biomedicíne Cizkova D, Nagyova M, Slovinska L, Novotna I, Radonak J, Cizek M, Mechirova E, Tomori Z, Hlucilova J, Motlik J, Sulla I, Vanicky I. ResponseofEpendymalProgenitors to SpinalCordInjury or EnhancedPhysicalActivity in AdultRat. Cellular and MolecularNeurobiology 2009 Sep; 29: 999-1013

  8. Konformačné prechody proteínov • Supramolekulárne komplexy proteínov • Zodpovedný riešiteľ:Ing. J.Bágeľová, CSc. CD spektroskopia AFM Ferricytochróm c v oblasti neutrálneho a mierne alkalického pH pri zvýšenej teplote vytvára štruktúru obsahujúcu beta skladané listy

  9. Konformačné prechody proteínov • Komplexy biomakromolekúl s nanočasticami • Zodpovedný riešiteľ Prof. Ing. M.Antalík, DrSc. Stabilita štruktúry cytochrómu c v okolí hemu sa účinkom zlatých nanočastíc pokrytých glutationom zvýši o 7 K. VALUŠOVÁ, Eva - ŠVEC, Peter - ANTALÍK, Marián. Structural and thermodynamicbehaviorofcytochrome c assembledwithglutathione-coveredgoldnanoparticles. In JournalofBiologicalInorganicChemistry. ISSN 0949-8257, 2009, vol. 14, no. 4, p. 621-630. (3.600 - IF2008). ADCA 099375 SEDLÁK, Erik - FEDUNOVÁ, Diana - VESELÁ, Věra - SEDLÁKOVÁ, Dagmar - ANTALÍK, Marián. PolyanionHydrophobicity and ProteinBasicityAffectProtein Stability in Protein - PolyanionComplexes. In Biomacromolecules. ISSN 1525-7797, 2009, vol. 10, no. 9, p. 2533-2538. (4.146 - IF2008). ADCA 102658 DROGHETTI E, SUMITHRAN S, SONO M, ANTALÍK M, FEDURCO M, DAWSON JH, SMULEVICH GEffectsofurea and aceticacid on thehemeaxialligationstructureofferricmyoglobinatveryacidic pH In ArchBiochemBiophys. 2009 vol. 489, 68-75. IF 2.62