Tallinna Hoolekande Keskus - PowerPoint PPT Presentation

tallinna hoolekande keskus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tallinna Hoolekande Keskus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tallinna Hoolekande Keskus

play fullscreen
1 / 23
Tallinna Hoolekande Keskus
186 Views
Download Presentation
mareo
Download Presentation

Tallinna Hoolekande Keskus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tallinna Hoolekande Keskus Ülevaade tegevustest 2001-2007

 2. Peamised tegevussuunad • Hoolekandeteenused • Öömajateenused • Vältimatu riide- ja toiduabi teenused • Professionaalsed nõustamisteenused • Sotsiaalvalveteenus eakatele • Rehabilitatsiooniteenused • Tugiteenused kodututele ja vabanenutele • Sotsiaalsete oskuste süsteemne õpetamine • Vabanenutele suunatud muud teenused • Võrgustiku koostöö edendamine • Erineva temaatikaga infopäevad • ÜKT baas kriminaalhooldusele

 3. Sihtgrupp • Ajutised või püsivad toimetulekuraskused Lühiajalised töötud, lastekodukasvandikud, vähese sissetulekuga, kriminaalse taustaga või dokumenteerimata, rahvastiku registrist puuduvad väheste sotsiaalsete oskustega isikud • Püsivate multiprobleemidegaisikud Sõltlased, kodutud, pikaajalised töötud,puudega või püsiva töövõimetusega, korduvalt karistatud või kriminaalsete riskidega ja puudulike sotsiaalsete oskustega isikud

 4. Dokument Sissetulek Elukoht Sotsiaalsed oskused Isiksuslikud probleemid Dokumenteeritus (kehtiv elamis-ja tööluba, pass või ID kaart) Töötasu (toetatud töö, ümberõpe), pension, muud toetused Eritasemelised odavad ja toetatud eluasemed, majutusvõimalused Lai valik vajalikke rehabilitatsiooniteenuseid Vajadused Probleemid

 5. Öömajateenused • 2001-2008 – Alasi 8 • 2002- 2005 - Akadeemia 48 • 2004-2005 – Magasini 32 • Sotsiaalnõustamine • Vältimatu riide- ja toiduabi Probleem – alko- ja narkojoobes isikud Lahendus- kainestusmaja, nn madala läve öömaja

 6. Rehabilitatsiooniteenused • Professionaalne sotsiaalnõustamine • Koostöö erinevate asutustega (KMA, kohtud, Krhooldus, LOV, töökohad jms) • Koostöö kliendi võrgustikuga (sugulased) • Psühhosotsiaalne töö kliendiga (vestlused) • Võlanõustamine (vajadusel) • Tugiisikuteenus (vajadusel transport + tugiisik kaasa) • Sotsiaalsete oskuste õpetamine (grupitöö)

 7. 1 kuu keskmine (2007.a alusel) sotsiaalnõustamine seisneb: • Tbc kontrolli suunamine – 22 inimest • Riigilõivust vabastuse taotlemine kaaskirjaga – 21, sh 14 ID kaarti, 7 elamis-ja tööluba • KMA ankeete täidetud – 19 inimesel, sh 13 IDkaardi, 6 elamis-tööloa jaoks Probleem – ca 3 inimest kuus “kaob ära”

 8. 1 kuu keskmise sotsiaalnõustamise sisu • NL passiga – 2 inimest • Rahvastikuregistri kannet taastama suunatud – 4 inimest • TVpensioni, elamisloa,vanaduspesnioni vormistamise abistamine -3 isikut • Tööstaazi tõestamine arhiividest – 2 • Smü-sse avaldusele suunamine – 3 • Varjupaika suunamine – 2 • Kohtutäituritega suhtlemine, krt.järjekorda panemisele suunamine, hooldekodust äratulnud klientidega tegelemine – keskmiselt 1 inimene kuus

 9. Rehabilitatsiooniteenused • Vabanenutele • Majutus Rehabilitatsioonikeskuses • Sotsiaalsete oskuste grupid • Arvutiõpe • Nõustamine (sotsiaal-, võla-, kriisi- ja psühhosotsiaalne) • Esmane materiaalne abi hügieenivahendite ja medikamentide näol)

 10. Rehabilitatsiooniteenused Hollandi- Eesti mestimisprojekt “Uimastiennetus ja rehabilitatsiooniprogrammid vanglates” • EV Justiitsministeeriumi koolitus oma süsteemis + THK 2 sotsiaaltöötajat • Toimub 3. grupp sotsiaalsete oskuste õpetamist vabanenutele

 11. Eesmärk: • Vanglast vabanenud isikutele sotsiaalsete oskuste õpetamine, sh oma mõtete ja käitumise analüüsimine ja kontrollimine • Meetod- loengud,rollimängud,tagasiside grupijuhilt ja grupilt, koduülesanded

 12. Võrgustiku koostöö Infopäevad 2006-2008

 13. Infopäevade teemad 2006 • Vabanenu ja dokument • Tööturuteenused vabanenutele ja  teistele riskigruppidele • Kriminaalhoolduse ja hoolekande koostöövõimalused • Kohtutäiturite tegevus ja põhimõtted täitekohustuste menetlemisel • Riskigruppide vaimne tervis ja sõltuvusprobleemid • Ohvriabi teenused • Sotsiaalmajutusüksused Tallinnas • Tervise-ja sõltuvusprobleemid

 14. Ettekannetega esinejad olid: • Kodakondsus-ja Migratsiooniamet   • Tööturuameti Tallinna ja Harjumaa osakond • Harju Maakohtu Kriminaalhooldusosakond • Kohtutäiturite Täiskogu • Tallinna Vaimse Tervise Keskus • Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet • Tallinna ohvriabi • MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus • Ida-Tallinna Keskhaigla Hooldusravikliinik • Lääne-Tallinna Keskhaigla Sõltuvusravikeskus • Tallinna Hoolekande Keskus

 15. Sotsiaalvalveteenus eakatele • Alates 2007 maikuu • Liitunud Mustamäe ja Lasnamäe LO • Lähiajal liituvad Nõmme, Kesklinn, P-Tallinn

 16. Füüsiline abi Turvatunne Psühholoogiline toetus Tugi koduhooldusele Võimalikud uued koduteenused Pikenev kodus-viibimise aeg Teenuse eesmärgid:

 17. Teenuse toimimine • Häirenupp eaka kodus • 1345 • Teenuse suunamine Sotsiaalvalvele, vajadusel kiirabi vm. kaasamine juba algfaasis • Sotsiaalvalvebrigaadi väljasõit • Teenuse osutamine kohapeal • Tagasiside väljasõidukaartide näol

 18. Statistikat – teenuse kasutajad

 19. 2006 Majutuses – 34 lepingut Nõustatud – 151 erinevat isikut SO Gruppides – osales 10 vabanenut Vanglates sees nõustatud – 57 isikut 2007 Majutuses – 44 lepingut Nõustatud – 188 isikut Gruppides- osales 18 Vanglates viibivaid – 35 isikut Vabanenud klientide arv(ei ole arvestatud telefoni teel nõustamist, kirjadele vastamist, riide- ja toiduabi saajaid, osaliselt 2007a vanglasisest nõustamist)

 20. Rehabilitatsioonikeskuse kliendiarv teenuste kaupa 2006-2008

 21. THK töötajad (Suur-Sõjamäe 6a) • 12 töötajat, sh • 3 sotsiaaltöötajat (nõustamine, grupid, tugiisikuteenus, vanglasisene töö) • 1 kriisipsühholoog (huvitegevus, arvutiõpe,tugiisik) • 4 valvetöötajat (valve- ja turvatöö) • 1 vanemvalvetöötaja (majandus, varustus, autojuht, tugiisik) • 1 perenaine (koristamine, ladu) • 1 tegevjuht (üldjuhtimine, personalitöö, välis- ja sisekoostöö, võrgustikutöö, klienditöö jm) • 1 juhiabi (statistika, aruandlus, töölenõustamine, töögraafikud, klienditöö jm)

 22. Tulevik • Jätkame ja laiendame professionaalset nõustamistegevust • Jätkame senist hästitoimivat koostööd kõigi meie seniste koostööpartneritega • Jätkame komplekssete rehabilitatsiooniteenuste osutamist sotsiaalselt tundlikule sihtgrupile

 23. Aitäh kuulamast! Ilusat päeva jätku! Imbi Eesmets, THK tegevjuht