Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

223 Views Download Presentation
Download Presentation

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 2. Bölüm İnt. Dr. Emine Yunusoğlu 21 Ağustos 2013 Çarşamba

 2. ÖN TANILAR ????

 3. KOU LAB SONUÇLARI14.08.2013 • Glu:87 • Üre:13 • Bun:6.0 • Kr:0.34 • T.bill:0.10 • İndir.bill:0.00 • AST:28 • ALT:24 • T.prot:5.8 • Alb:2.48 • Na:135 • K:3.77 • Ca:8.7 • Mg:2.14 • Protrombin zamanı:14.0 • Aktivasyon:80 • INR:1.17 • APTT:30.0 • CRP:13.14 mg/dl • Sedim:62

 4. KOU LAB SONUÇLARI • 14.08.2013 • WBC:20.1 • NEU:14.6 • HGB:7.47 • HCT:23.0 • PLT:433 • MCV:59.6 • 15.08.2013 • TRİGLİSERİD:118 • TOTAL KOLL:83 • HDL KOLL:11 • LDL KOLL:48.4 • VLDL KOLL:23.6 • LİPOPROTEİN A:3.3

 5. KOU LAB SONUÇLARI • 14.08.2013PH:6.0 • DANSİTE:1.015 • KAN: -- • LÖKOSİT: -- • GLUKOZ: -- • PROTEİN: -- • KETON: -- • NİTRİT: -- • 15.08.2013 • EBV VCA IGM: -- • EBV VCA IGM P19: -- • EBV VCA IGM P125: --

 6. 14.08.2013 KOU • EKO Normal sınırlarda ekokardiyografik bulgular • Abdominal USG: hafif artmış dalak boyutları • 19.08.2013 EKO:normal sınırlarda ekokardiyografik bulgular

 7. Tanıkriterleri B.Aşağıdakilerden en az 4’ü Bilateral nonpürülan konjonktival konjesyon Orofarinks mukozasında değişiklikler:orofarinkste infeksiyon, dudaklarda kırmızılı, kurumuş ve çatlamış dudaklar, çilek dili.ağız içinde yer yer aftöz stomatit olabilir Periferik ekstremite değişiklikleri:el ve ayaklarda ödem ve/veya eritem,genellikle periungal başlayan deskuamasyon Genellikle gövdede polimorfik ancak veziküler olmayan döküntü Çapı 1,5cm’den büyük, tek taraflı servikal LAP A.en az 5 gün süren,sebebi bulunamayan,anti piretik ve antibiyo tiklere yanıt vermeyen sürekli ateş C.diğer hastalık tablolarına uymayan hastalık

 8. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı bakteriler Kızıl

 9. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı bakteriler Toksik şok sendromu

 10. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı virüsler EBV

 11. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı virüsler HHV – 6 (roseala)

 12. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı virüsler Kızamık

 13. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı virüsler Kızamıkçık

 14. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı Riketsiyal enfeksiyonlar

 15. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanıtoksoplazmozis

 16. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı leptosiroz

 17. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı otoimmünite Steven-johnson sendromu

 18. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı otoimmünite Sistemik JIA

 19. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı otoimmünite Reiters sendromu

 20. Kawasaki hastalığında ayırıcı tanı Cıva zehirlenmesi

 21. KAWASAKİ SENDROMU

 22. KAWASAKİ SENDROMU Kendini sınırlayan, sıklıkla infantları ve küçük çocukları etkileyen akut febril multisistem vaskülitidir.

 23. Mukokutanöz lenf nodu sendromudur • Küçük çocuklarda sık görülür (hastaların %85 i beş yaşından küçük çocuklardır.6 aydan küçük ve 8 yaşın üstündeki çocuklarda daha az sıklıkla rastlanmaktadır ve çocuklarda koroner arter anevrizması gelişme riski daha fazla olmaktadır)

 24. Uzun süren ateş, mukozal inflamasyon,cilt bulguları, LAP ile karakterizedir. • Ateş ilk bulgudur • Ülkemizde HSP den sonra çocukluk çağının en sık görülen 2. vaskülitidir.

 25. Hastalığın oluşum nedenleri • Enfeksiyon etkenleri • – Koronavirüsler • – Parvovirüs • – Propriobakterium aknes • Genetik eğilim • Süperantijenler • – Streptokoksik ya da stafilokoksik toksin etkilenmesi ile

 26. Hastalığın oluşum nedenleri Dış etmenler – Çevresel değişiklikler – Enfeksiyonlar İç etmenler – Yaş – Genetik belirleyiciler

 27. Hastalığın tanısı, etyolojisinin tam anlaşılamamasından dolayı öykü ve kliniği ile konmaktadır. • Tedavi edilmeyen vakaların yaklaşık %20 – 25 inde koroner arter anormalliklerinin (koroner arter genişlemesi,koroner arter anevrizması) gelişebilmesi hastalığın önemini göstermektedir • Erken konulan tanı ve tedavi ile koroner arter anormalliği riski önemli derecede azalmaktadır

 28. Kawasaki hastalığında kardiak bulgular • Gelişmiş ülkelerde çocukluk çağında en sık görülen • edinsel kalp hastalığı nedeni • Pankardit ve kalp yetersizliği • – Özellikle miyokardit • Koroner arter etkilenmeleri • – Koroner arter genişlemesi • – Koroner arter anevrizması • İleti bozuklukları

 29. Tanıkriterleri • B.Aşağıdakilerden en az 4’ü • Bilateral nonpürülan konjonktival konjesyon • Orofarinks mukozasında değişiklikler:orofarinkste infeksiyon, dudaklarda kırmızılı, kurumuş ve çatlamış dudaklar, çilek dili.ağız içinde yer yer aftöz stomatit olabilir • Periferik ekstremite değişiklikleri:el ve ayaklarda ödem ve/veya eritem,genellikle periungal başlayan deskuamasyon • Genellikle gövdede polimorfik ancak veziküler olmayan döküntü • Çapı 1,5cm’den büyük, tek taraflı servikal LAP • A.en az 5 gün süren,sebebi bulunamayan,anti piretik ve antibiyo tiklere yanıt verme yen sürekli ateş • C.diğer hastalık tablolarına uymayan hastalık

 30. Kawasaki hastalığında görülen diğer bulgular • Piyüri ve üretrit • Artralji ve artrit • Aseptik menenjit • Diyare • Karın ağrısı • Kardiyomiyopati • Perikardial efüzyon • Tıkanma sarılığı • Safra kesesi hidropsu • Akut mitral kapak yetmezliği • Miyokard infarktüsü • BCG aşı bölgesinde kabarıklaşma

 31. Sol koroner arter genişlemesi Safra kesesi hidropsu

 32. Kawasaki hastalığında genellikle bulguların tamamı, ateşin yükselmesinden itibaren ilk 10 gün içinde görülmektedir. Piyüri hastaların ¾ ünde görülür.Hastalığın birinci haftasında görülen artrit küçük interfalangeal eklemleri kapsayan birden fazla eklemi tutma eğilimlidir. İshal, kusma, karın ağrısı gibi gastrointestinal bulgular hastalığın erken döneminde yaklaşık %30 hastada görülebilmektedir. Ayrıca akut batın kawasaki hastalığının bir bulgusu olabilir.Ateşli, döküntülü, karın ağrısı yada hematemezi olan büyük çocuklarda ayırıcı tanıda düşünülmelidir

 33. Klinik olarak üç dönemde değerlendirilir Akut dönem: ilk 1-2 hafta.tanı kriterlerine ek olarak miyokardit, geçici artrit ve steril piyüri bulunduğu zaman değerli olan bulgudur.bu dönemde en önemli ölüm sebebi miyokardittir. Subakut dönem:2-4 hafta. koroner anevrizma ve trombozlar, trombositoz, safra kesesi hidropsu İyileşme dönemi:6-8 hafta.klinik bulguların hepsi kaybolur.el ve ayak diplerinde yeni tırnak çıkışı olabilir. ölüm MI nedeni iledir

 34. Lab bulguları Lökositoz, sola kayma, CRP ve ESR de artış, ALT ve AST artışı, ANA ve RF negatifliği Normokrom normositer anemi, mevcuttur

 35. Tedavi AHA 2004 •  Asetil salisilik asit- 80-100 mg/kg/gün •  Intravenöz immün globülin 2 gr/kg/tek doz •  Yanıtsız ise 2. doz IVIG •  2. doz IVIG’e karşın yanıtsızlık sürer ise • kortikosteroidler(2 mg/kg/gün) ile akut faz yanıtı normal • düzeylere dönene dek tedavi •  Yanıtsızlık var ise anti-TNF ilaçlar özellikle de infliksimab • (5 mg/kg/doz) tedaviye eklenebilir.

 36. Prognoz Kawasaki hastalığının en önemli komplikasyonu koroner arter hastalığı ve AMI dır Tüm dönemlere bakıldığında en sık ölüm nedeni koroner iskemi ve AMI iken akut dönemde en sık mortalite nedeni miyokardittir Olguların %1-3ünde hastalık …….. tekrarlayabilir

 37. KAWASAKİ HASTALIĞININ KOMPLİKASYONLARI Koroner arter anevrizması ve trombozu Periferik arter anevrizması Miyokard infarktı Myoperikardit Konjestif kalp yetmezliği Safra kesesi hidropsu Aseptik menenjit Otitis media İrritabilite Artrit Steril piyüri (üritrit) Trombositoz Diare Pankreatit Periferik gangren Hepatit

 38. TEŞEKKÜRLER…..