Download
rie enie reklam ci oop a textiln ch v robkov v podmienkach v tch chemitex spol s r o ilina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riešenie reklamácií OOP a textilných výrobkov v podmienkach VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riešenie reklamácií OOP a textilných výrobkov v podmienkach VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina

Riešenie reklamácií OOP a textilných výrobkov v podmienkach VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina

84 Views Download Presentation
Download Presentation

Riešenie reklamácií OOP a textilných výrobkov v podmienkach VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Riešenie reklamácií OOP a textilných výrobkov v podmienkach VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina Ing. R. Polláková, Ing. K. Fabová VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r. o., Žilina Notifikovaná osoba č. 1296 Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 2. OOP a textilný výrobok • Vyhláška MH SR č. 18/1999 o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami: • § 1, ods. a): textilný výrobok zložený výhradne z textilných vlákien • § 1 ods.: textilný výrobok,ktorý obsahuje najmenej 80% textilných vlákien Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 3. Predpisy, vzťahujúce sa na spotrebiteľské reklamácie • Zákon č. 634/1992 Z . z . o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov • Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, predovšetkým zákona č. 150/2004 Z. z., ktorým sa v SR povinne zaviedla 24-mesačná záručná doba na výrobky • Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 18/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 4. Zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov Predavajúci je povinný: • § 3, odst. b›: predávať výrobky a poskytovať služby v kvalite ustanovenej osobitným predpismi alebo v bežnej kvalite • Bežnou kvalitou sa rozumie kvalita, ktorá nie je ustanovená osobitnými predpismi a výrobok alebo služba nevykazuje zjavné vady, na ktoré je predavajúci povinný spotrebiteľa upozorniť Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 5. Bezpečný výrobok a povinnosti pri uvádzaní výrobku do obehu • § 6a, 1 - bezpečný výrobok je je výrobok, ktorý sa za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania nepredstavuje po dobu určenú výrobcom alebo po dobu obvyklej použiteľnosti nebezpečenstvo alebo jeho používanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 6. Bezpečný výrobok a povinnosti pri uvádzaní výrobku do obehu • § 6a, ods. 2: Za bezpečný výrobok sa považuje výrobok, ktorý spĺňa požiadavky osobitného predpisu, ktorým sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť výrobku alebo na obmedzenierizika, ktoré jes výrobkompri jeho používaní spojené • § 6, ods.9: podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť vybraných textilných a odevných výrobkov ustanovuje Vyhláška MH SR č. 635/2005 Z. z. Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 7. Zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov • § 7, ods.1 Nikto nesmie uviesť do obehu, ponúkať ani predávať nebezpečné výrobky • nebezpečný výrobok- nespĺňa § 6 ods.1 až 4 • nebezpečný výrobok, ktorý svojím tvarom, vôňou, farbou, vzhľadom, balením označením, objemom alebo veľkosťou môže u spotrebiteľa vyvolať riziko zámeny s potravinou Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 8. Zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov • § 8, ods. 1 Zákaz klamania spotrebiteľa • nikto nesmie klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné, dvojzmyselné alebo prehnané údaje alebo zamlčať údaje o skutočných vlastnostiach výrobkov alebo služieb alebo úrovni nákupných podmienok • § 8, ods.6 za klamanie sa považuje ponuka alebo predaj výrobkov porušujúcich práva z označenia pôvodu výrobkov a zemepisných označení Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 9. Zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov • § 9 informačné povinnosti : výrobca a dovozca, ktorí výrobok uvádzajú do obehu, sú povinní: • zrozumiteľne, viditeľne a vhodnou formou označiť výrobok informáciami, ktoré umožňujú zhodnotiť riziká spojené s jeho používaním alebo inými informáciami, ktoré súvisia s bezpečnosťou výrobku Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 10. Zákon 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov • § 19, ods.1 predávajúci je povinný prijať reklamácie v ktorejkoľvek prevádzkárni • § 19, ods.2 V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 11. Zákon č. 150/2004 Z. Z. • § 496, ods.1- za dohodu o vlastnostiach, účele a akosti pri spotrebiteľských zmluvách sa považuje také plnenie, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhoduje s popisom poskytnutým dodávateľom • § 620, ods. 1 záručná doba je 24 mesiacov- nekončí pred uplynutím lehoty použitia, ak je uvedená na obale alebo návode Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 12. Vyhláška MH SR č. 18/1999 Z. Z. v Znení neskorších predpisov Vyhláška MH SR č. 18/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami • § 2: Zásady označovania textilných výrobkov údajmi o materiálovom zložení • § 6,ods.1): spôsob označovania symbolmi údržby- kusové výrobky trvale označiť symbolmi údržby Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 13. Spotrebiteľské reklamácie Jednou z činností VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o., Žilina sú odborné posudky na reklamované textilné a odevné výrobky Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 14. Dôvody spotrebiteľských reklamácií Najčastejšie dôvody: Trhliny, diery ,páranie Žmolkovitosť Zmeny vzhľadu po praní alebo chemickom čistení Zmeny vzhľadu a funkčnosti pri nosení Fľaky po praní alebo chemickom čistení Vyblednutie, vznik fľakov pri nosení Zapúšťanie pri nosení Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006

 15. Príčiny spotrebiteľských reklamácií 1. Nevyhovujúce fyzikálno-mechanické parametre 74% 2. Nevyhovujúca stálofarebnosť 26% Seminár OOP, Žilina, 9. november 2006