horizontaal toezicht niet nadenken maar voor denken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Horizontaal toezicht niet nadenken maar voor denken PowerPoint Presentation
Download Presentation
Horizontaal toezicht niet nadenken maar voor denken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24
mare

Horizontaal toezicht niet nadenken maar voor denken - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Horizontaal toezicht niet nadenken maar voor denken
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Horizontaal toezichtniet nadenken maar voordenken FAMO Bijeenkomst 8 oktober 2010 Implementatie HT FiscaliteitJos Aerts

 2. Inhoud • Actualiteiten rijksbelastingen • Wat is HT? • Stand van zaken • Rijksbelastingen • Voorwaarden • TCF • Nulmeting • In control score • Aandachtspunten en risico’s • Voordelen • Nadelen • PVA

 3. Gemeente Nijmegen • 10e gemeente met 163.000 inwoners • grote projecten: • Stadsbrug € 305 • Waalsprong € 346 • groot infra € 221 • Landschapszone € 113 • Totale inkoop 2009 € 464 incl. btw • waarvan inkoop btw € 28 btw-druk 6,3% op netto • BCF € 22 • Vooraftrek € 4 • Kosten € 2 • via meng% indirecte kosten € 7 overhead • afdrachtplicht opbrengsten € 6

 4. Actualiteiten • LNH • IZA Ned liquidatie uitkering • werkkostenregeling • BTW – • integratieheffing o.z. • kwartaalaangifte verlengd t/m 2011 • combinatie functionaris brede impuls • verlaagd tarief arbeidsloon verbouw woningen: 9mnd • BCF • evaluatie 2003-2009 ult. 2010 • toch bcf bij eigendommen van derden, mits… • GWB – wie is de belastingplichtige • DIB – 4 x teruggave per jaar

 5. Wat is Horizontaal Toezicht (HT)? • “Horizontaal toezicht” samenwerking handhaver naast burger - bedrijf i.p.v. verticaal (van boven, vermanend) • Effectiever: E = K * A * M • Gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie • Werken in de actualiteit: preventief ipv repressief • Afstemming daar waar nodig ipv correcties en controles achteraf • Convenant: gentlemen’s agreement: met behoud van alle rechten Convenant Venlo

 6. Stand van zaken • 2005 begin Rijksoverheid naar klanten • daarna Belastingdienst naar ZGO’s - rijksbelastingen • Vanaf 2008 Belastingdienst naar gemeenten - provincies • oktober 2010: convenant bij 25 gemeenten en 3 provincies en vele pilots Stavaza convenanten bij www.belastingdienst.nl/convenantenzie ondernemingen daarna provincies en gemeenten:BD Convenanten

 7. Voorwaarden HT • Attitude en organisatiecultuur • Fiscale discussiepunten melden: er geld een schoon schipprincipe • Informatieplicht naar de fiscus • Inzet middelen: personeel en ICT gebied: TCF, communicatie en aansturen & training personeel • Vaste overleg structuur met Belastingdienst • Tax Control Framework (TCF) • hoezo geen blauwdruk! • kassa Belastingadviseurs t.t.v. bezuiniging kosten 3den • borgen kennis eigen personeel!

 8. TCF 1 • fiscus geeft geen blauwdruk: 1e stap zelf nadenken • geheel van in- en externe beheersingsmaatregelen m.b.t. fiscaliteit • verminderd fiscale risico’s direct • aantoonbaar gebruiken en in standhouden (APK) • mate ‘in control’ bepaalt vorm en intensiteit toezicht. • competenties (bevoegd en geschikt) rollen: • aanwijzen sleutelfiguren voor planexploitatie, o.z., loonheffing, enz. • aanstellen fiscaal coördinator

 9. TCF 2 • fiscaal coördinator • heeft goodwill nodig, integer, teckel, stroke don’t provoke • netwerker: budgethouders, stellers voorstellen Raad & College, Cred. & Deb. Adm, BD, accountant, enz. • levert input MARAP & risicoparagraaf • is administratief onderlegd: fiscus blundert ook bij financiële afwikkeling meerjaren dossiers met ob én BCF • is fiscaal onderlegd maar hoeft geen fiscalist te zijn • Outlook emails • integraal bewaren • naar dossier ontsluiten of via zoekfuncties Outlook • bestanden op gemeenschappelijke (beveiligde) server • functiebeschrijving

 10. TCF 3 • administratieve organisatie btw • btw-labelling mutaties begrotingsposten TIP via PWC’s btw-bcf Toolkit • btw buiten financieel pakket om (reinigingsrecht-uitkeringen) • inkoop proces: registratie btw-voordruk (tenaamstelling-btwnr) • aangifte OB/opgave BCF/ suppletieverzoek incl.: • verlegd binnenland • handel met buitenland • oninbare afgedragen btw terugvragen • aangifte OB incl • juiste afdracht. TIP gebruik labelling bij bepalen afdrachtplicht • opgave BCF incl: • kwartaalvoorschot TIP verhoog VS met opslag indir.kosten 15% • brieven samenwerkingsverbanden met doorgeschoven comp btw • suppletieverzoeken • ao loonheffing • Afdracht salarissen

 11. TCF 4 • interne controle plan • controleplan: • wanneer wordt wat door wie gecontroleerd: de IC agenda • soorten interne controles: • IC als onderdeel van het proces:in de AO ingebouwd als waarborg voor het juiste verloop ervan • de verbijzonderde ICbuiten het werkproces zichtbare (waarneembaar voor derden) repressieve controle op de naleving van de AO. • accountant: kwaliteit van IC bepaald noodzakelijke breedte en diepgang van zijn controle: hoe hoger de IC kwaliteit door de organisatie, hoe minder controlewerk de accountant hoeft uit te voeren. • fiscus idem! • vastleggen bevindingen • zelf steekproeven nemen evt. op verzoek fiscus TIP btw rondrekening voorkomt vergeten afwikkeling met fiscus TIP jaarcontrole op btw als kosten geboekt: 2005 vervalt!

 12. TCF 5 • overzicht financiële applicaties • fiscale Planner • meer dan Outlook • dossier nummering, acties (wie wat wanneer), waarden • bron voor de agenda overleg fiscus enz. • fiscaal archief: • keuze geheim – transparant – openbaar • wellicht overlap met scans crediteuren adm. en postarchief • statistische gegevens en kengetallen • naar fiscaal jaar TIP meerjaren overzicht BCF • verklaard saldo balans jaarrekening • sluit aan met gegevens fiscus • kennisbank, evt extern TIP PWC’s btw/bcf Toolkit • bijhouden wettelijke ontwikkelingen: jurisprudentie rechtspraak.nl en nieuwsbrieven • overlegstructuur BD, accountant, extern fiscaal adviseur

 13. Nulmeting • Fiscale checklist • lijst onroerende zaken in eigendom & bestemming & fiscaal regime: • gemeentelijke huisvesting, verhuur (vrijgesteld of belast), cultureel erfgoed (ruïnes), wijkcentra, sporthallen, gymzalen en MFC’s • Quick-scan btw

 14. Fiscale “in control” score vóór HT

 15. Fiscale “in control” score ná HT

 16. Aandachtspunten - risico’s • we moeten fiscale discussiepunten melden • objectieve criteria voor een TCF ontbreken • voorbeeldgedrag College en management vereist • toch al overleg met fiscus vereist voor btw: • realisatie van o.z. (mfc’s) zogenaamde standpuntbepaling • btw mengpercentage overhead • Belastingdienst moet ook “horizontaal” functioneren

 17. Voordelen • gemeente wil zekerheid boven fiscaal optimum en kosten • lager risicoprofiel fiscaliteit en meer kansen benut • voorkomt het 1% risico via TCF afspraken: • steekproefmethodiek boekenonderzoek vereist 100% juistheid: nooit haalbaar: • inkoopfactuur met € 10,00 btw-voordruk kan voor € 45.000,00 per jaar risico opleveren excl. heffingsrente & extrapolatie meer jaren. • al is btw-labelling 100% juist, inkoopfactuur kan verkeerd geboekt worden • verbeterde rechtmatigheid, bedrijfsvoering, juistheid rapporten • opent deur naar onderhandelen • praktische afspraken controle inspanning • dwingt fiscus tot scherpere normen • ervaringen 9 HT gemeenten positief!

 18. “Nadelen” • extra inzet middelen m.n. in begin • controle- en inzagemogelijkheden van de Belastingdienst worden groter • vanwege de verplichting om fiscale risico’s tijdig te melden bestaat er, bij niet-naleving, kans op een boete • ontdekte fouten kunnen leiden tot correcties van 5 boekjaren

 19. PVA • aanstellen werkgroep TIP steun op meer mensen wenselijkheid en haalbaarheid HT • zorg voor goede rolverdeling • draagvlak bij uitvoerende ambtenaren & management & bestuur • voer verkennend overleg met Belastingdienst • onderzoek fiscale lijken • TCF: wat is er al voorhanden: puzzelen • bepaal noodzaak externe adviseurs?TIP PVA Gemeente Nijmegen • uitkomst Go / No Go

 20. PVA GO • tijdsplan (3 jaar) en voorlichting • bewustzijn • inzicht belastingen • bepalen aandachtsgebieden, problemen, strategie • HT kan per belasting / thema uitgerold worden • overleg met fiscus • vaststellen TCF • convenant met fiscus • monitoring

 21. Tot slot • wat als fiscus morgen belt? • zélf bellen! • Vragen? Bedankt voor uw aandacht