Условни оператори - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Условни оператори PowerPoint Presentation
Download Presentation
Условни оператори

play fullscreen
1 / 7
Условни оператори
143 Views
Download Presentation
mare
Download Presentation

Условни оператори

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Условни оператори

  2. Логически оператор IF или: ifлогическо условие then: оператор1 oператор 2 . . . oператор N End if • Кратка форма: • if логическо условие thenоператор • или: • ifлогическо условие then • оператор1 • oператор 2 • . • . • . • oператор N • End if

  3. Пълна форма: • if логическо условие thenоператор1 elseоператор2 • или: или: if логическо условие then: оператор1 оператор 2 . . . оператор N else:оператор1 oператор 2 . . . oператор M End if ifлогическо условие then оператор1 оператор 2 . . . оператор N else оператор1 oператор 2 . . . oператор M End if

  4. Вложени логически оператори • ifлогическо условие then • оператор/и • Elseif логическо условиеthen • оператор/и • else • oператор/и • End if

  5. Оператор за избор на вариант Select CASE Selectcaseселектор Caseконстанта1,...,константа N:оператор 1 Оператор 2 Оператор 3 . . . Оператор M Caseконстантa/и Оператори Caseконстанта/и Оператор/и Caseelse:оператор 1 {незадължително} Оператор/и Endselect Selectcaseселектор Caseконстанта1,...,константа N Оператор 1 Оператор 2 . . . Оператор M Caseконстантa/и Оператори Caseконстанта/и Оператор/и Caseelse {незадължително} Оператор/и Endselect

  6. Селекторътможе да бъде от тип Boolean, Byte, Char, Date, Double, Decimal, Integer, Long, Object, SByte, Short, Single, String, UInteger, ULongи UShort

  7. На мястото на константите може да се използват и думите To и Is. Те се използват за задаване на интервал. Selectcaseселектор Caseдолна граница Toгорна граница Оператор 1 Оператор 2 . . . Оператор M CaseIs > стойност Оператори Caseконстанта/и Оператор/и Caseelse {незадължително} Оператор/и Endselect Is се използва с операторите за сравнение =, <>, <, >, <=, >=