politiek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLITIEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLITIEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37
marcy

POLITIEK - PowerPoint PPT Presentation

295 Views
Download Presentation
POLITIEK
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POLITIEK

 2. Constitutionele monarchie • Wetgevende macht Koning + Parlement (= Kamer van Volksvertegenwoordigers + de Senaat) • Uitvoerende macht Koning + regering (ministers + staatssecretarissen) + kabinet • Rechterlijke macht

 3. Bestuursniveau‘s?

 4. Bestuursniveau‘s • Het federale, gemeenschaps- en gewestniveau • Het provinciale niveau (provincies) • Het gemeentelijke niveau (gemeenten) + Europees bestuursniveau

 5. Federaal bestuursniveau Het Parlement • De Kamer van Volksvertegenwoordiging (200 leden) • De Senaat (70 leden) De Regering • Ministers (15) • Staatssecretarissen (onbepaald aantal) + Kabinet (kabinetsmedewerkers)

 6. 3 gemeenschappen => persoonsgebonden aangelegenheden Bijv.: onderwijs, sport, media, cultuur,… 1. Vlaamse Gemeenschap 2. Franse Gemeenschap 3. Duitstalige Gemeenschap

 7. Bestuursniveau gemeenschappen • Het Vlaams Parlement • De Vlaamse Regering Voorzitter: minister-president Franse Gemeenschapsraad + Franstalige Gemeenschapsregering Duitstalige Gemeenschapsraad + Duitstalige Gemeenschapsregering

 8. 3 gewesten => plaatsgebonden aangelegenheden Bijv.: ruimtelijke ordening, economie, landbouw,… 1. Vlaams Gewest 2. Waals Gewest 3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 9. Bestuursniveau gewesten • Het Vlaams Parlement • De Vlaamse Regering ~ VL: zelfde instellingen als gemeenschappen Waals Parlement + Waalse gewestregering Brusselse Hoofdstedelijke Raad + Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest

 10. Provinciale bestuursniveau • 10 provincies • Provincieraad • Bestendige Deputatie (voorzitter = Gouverneur)

 11. Gemeentelijk bestuursniveau • Gemeenteraad • College van burgemeester en Schepenen

 12. Verkiezingen • Kiesplicht • Informateur => formateur

 13. Politieke partijen

 14. Vlaams Blok • 1978 • Rechtsnationalistische vleugel van de Volksunie • Extreem-rechtse partij • "Eigen volk eerst": • Vlaanderen onafhankelijk • Allochtonen buiten

 15. Vlaams Blok

 16. Vlaams Blok • Steedsmeersucces, vooral in Antwerpen • 1991: "ZwarteZondag„ • Daarna: steedsmeerstemmen • Anderepartijennemenrealistischestandpunten VB over • "cordonsanitaire" • Veroordelingwegensracisme

 17. Vlaams Blok --- Belang • 2004: veroordelingVlaams Blok voorracisme • "Het Vlaams Blok is een partij die kennelijk en systematisch aanzet tot discriminatie. [...] U behandelt vreemdelingen als criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk.„ • Versus „vrijheid van meningsuiting“ • Nieuwepartij: VlaamsBelang • Laatstejaren: steedsminderpopulair

 18. Vlaams Belang http://www.youtube.com/watch?v=q1_zHqkQRw0&feature=related

 19. Vlaams Belang http://www.youtube.com/watch?v=RHH74_B0JFo

 20. Vlaams Blok/Belang • Versus Wilders en de PVV • http://www.youtube.com/watch?v=3mdN6qe2Nu0

 21. Vlaams Belang • Filip Dewinter • "Het Vlaams Blok kiest voor het eigen volk eerst. En ja, het Vlaams Blok kiest voor een Vlaams Vlaanderen. En ja, het Vlaams Blok kiest voor een blank Europa!" (Vlaams Blok-meeting, 1991) • Frank Vanhecke

 22. Vlaams Belang • Marie-Rose Morel (1972-2011)

 23. N-VA • 2001 • Nieuw-Vlaamse Alliantie • Afsplitsing Volsunie (VU) • Vlaams-nationalistische partij • Bart De Wever

 24. N-VA • 2004: kartel CD&V/N-VA • 2008: einde kartel • 2010: N-VA wint de verkiezingen, grootste partij

 25. PS • Parti Socialiste (PS, Socialistische partij) • Elio Di Rupo http://www.youtube.com/watch?v=ApC_0iC0PqE

 26. CD&V • CVP => CD&V • Christelijke Volspartij => Christen-Democratisch en Vlaams • Yves Leterme (premier sedert 2009) • Herman van Rompuy (premier enkele maanden in 2008 en 2009, nu voorzitter Europese Raad – „president van Europa“

 27. Open Vld • Open Vlaamse Liberalen en Democraten (voor 2007 VLD) • Guy Verhofstadt (1999-2008: premier van België)

 28. sp.a • Socialistische Partij Anders • Sociaaldemocratisch, (links) • Voor 2001: SP • O.a. Johan VandeLanotte (reanimatoreindjanuari 2011)

 29. Groen! • Agalev (Anders Gaan Leven) in de jaren zeventig • Groen! sinds 2003 • (Franstalige groene partij = Ecolo)

 30. Brussel-Halle-Vilvoorde Ookonengigheidover: Immigratiebeleid Economischehervormingen Juridischehervormingen Staatshervorming Etc.

 31. Federalisering • Vanaf 1970 • Staatshervormingen (1970, 1980, 1988-89, 1993 en 2001-2003) => België steeds meer gedecentraliseerd • 1993: „België is een federale staat, samengesteld uit de Gemeenschappen en de Gewesten.“ • Brussel-Halle-Vilvoorde: apart geregeld

 32. Arrondissementen • bestuurlijke arrondissementen • gerechtelijke arrondissementen • kiesarrondissementen

 33. Brussel-Halle-Vilvoorde • BHV • Bron van conflicten • BHV bij vaststellingtaalgrens (1963): • Bestuurlijk arrondissement Brussel-hoofdstad (ca. 1 miljoeninwoners, tweetalig) • Bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde (ca. 600.000 inwoners, eentaligNL) • Bestuurlijk arrondissement Brussel-randgemeenten, na 8 jaar bij (2), bestaandeuit 6 faciliteitengemeenten MAAR: splitsingnietdoorgetrokkenvoorkieskringengerechtelijkniveau!!! DaardoorbleefBHValséén arrondissement bestaan

 34. Brussel-Halle-Vilvoorde • BHV: zowelNederlandstaligealsFranstaligekieskring • In de „Vlaamse rand“ kunnen dus ookFranstaligekieslijstendeelnemen • VerzetVlaamse politici – zijpleitenvooreenopdelingtussenBrussel (tweetalig) enVlaams-Brabant (eentalig) • Ongelijkheid • InvloedFranstaligepartijen • SteedsmeerFranstaligeverhuizennaarditgebied, vooralnaar de faciliteitengemeenten • „gevaar“ verfransing