onstabiliteit traumatiese sindroom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Onstabiliteit / Traumatiese sindroom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Onstabiliteit / Traumatiese sindroom

play fullscreen
1 / 26

Onstabiliteit / Traumatiese sindroom

455 Views Download Presentation
Download Presentation

Onstabiliteit / Traumatiese sindroom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Onstabiliteit/Traumatiesesindroom Elaine Geldenhuys AmoréTheron

 2. Definisie • ‘n Hiperekstensie-hiperflesiebeseringaan die servikalewerwelkolom, watveroorsaak word deur 'n skielikerukkendebeweging van die kop, het sy in 'n ​​agteruitof vorentoerigting.

 3. Youtube • Whiplash Injury Animation - Everything You Need to Know - Dr. NabilEbraheim, M.D

 4. O ms – Motor agtergeraak • Motor beweegvorentoe • Insittendeblystilstaande Patofisiologie • Verskilafhangende van die trauma • Voorbeeld : Botsingwat 300ms duur

 5. 100 ms- Sitplekversnel en drukinsittende se toraks • Romp vorentoeversnel • Kopblystilagvtraagheid • 150 ms – Toraks is versnel • Laernekgetrekdeur torso • Koproteer en ekstendeervinnigagtertoe = • hiper - ektensie van nek

 6. 175ms – Kopsteeds agteruit • Voertuigsitplekbeweegvorentoe • Toraksblyvorentoeversnel • Kop rotasieagtertoeverhoog • Volleekstensie • 300 ms- Kop en toraksvorentoe • Nek word “gewhipped” vorentoe • - Rotasie en hiper-fleksievorentoe • Kop versnelagvnekbeweging, beweegvoor • sitplek se rugleuning

 7. Oorsake • Trauma a.g.v. ‘n motorongeluk of sportbesering • Tydens ‘n MVO kanerge trauma aan die nekvoorkom,naamlik: * frakture * dislokasie * sagteweefselbesering • Degeneratief in die gewrig-kompleks

 8. Veroorsaakdeurhiperfleksie & hiperekstensie • Hiperfleksie – besering A.g.v. skielikevertragingbv. as ‘n motor tot stilstandgedwing word a.g.v. ‘n botsing. • Die kop en nekbeweeg steeds navoretotdat die ken op die bors stamp. Reflekssametrekking van die ekstensore van die nekveroorsaakdanekstensie

 9. Hiperekstensie – A.g.v. versnelling as ‘n motor van agtergestamp word. Die sitplek met die onderlyfversnelnavore. Die nek is onstabiel en kan die beweging van die kop niebeheernie. Die nek, a.g.v. die kop se massagaanskielik in ekstensie. Reflekssametrekking van die fleksore van die nekveroorsaakdanfleksie.

 10. NA ‘n KANT GEROTEER= oormatigehoeveelheidlateralefleksie en rotasieplaasvind. Strukturewatbeseer word is danligamente • intervertebralediskus • Fasetgewrigte • omliggendespiere • hematoom van veral die SCM spierkanvorm. • Die boonstetorakale en servikale vertebra kanookbeseer word.

 11. Akutetekens • Pyntydensrusveral as die struktuur op strekgeplaas word a.g.v. edeem • Pyndeurvolleomvang van beweging • Spiere is pynliktydensstrek en sametrekking • Ligamente is pynlik as op strekgeplaas word, behalwe die interspineuse ligament watpynlik is tydensekstensie

 12. Behandeling Akuut • Totalebedrusmagbenodig word vir die eerste 2-3 dae • Sagtenekstutmaggedra word dag en nag, slegswanneer die pasiëntregop sit • Ys vireerste24 uur • Anti-inflammatoriesemiddels en spierverslappers • Versigtige, aktiewenie- gewrigdraendeoefeningekan begin word behalwerotasie en lateralefleksie • Sagtemassering

 13. Sub-akuut • Spierspasma en pyn is minder en simptomeraakmeerspesifiek • Gebruik net nekstutwanneerbestuur • UKG en klamhitte/ys • Mobilisasiekort van pyn • Isometrieseoefeninge • Vermeerderaktieweoefeninge en bring ookfleksie en ekstensieoef in program. Begin PNF patroneindienpasiëntse pyndittoelaat • Begin versigtig met distaleneuralemobilisasie

 14. Kronies • Behandelvolgenstekens en simptome • Pynaan die einde van omvang : 6-8weke • Geennekstutmagmeergedra word nie • Isometrieseoefeninge word geprogresseer tot in staan • Evalueervirspierwanbalans en behandel • Mobiliseerdeurtestrekaan die einde van OVB (IV +), maakookgebruik van gekombineerdebewegings en neuralemobilisasietegniekevir finale rehab

 15. Behandeling : Mediese • Analgetika • Anti-depressante • Chirurgie • Psigiatriesebehandeling

 16. Risikofaktorevir whiplash sluit in: • Ouderdom: jongvolwassenes • Geslag: manlik • AnkiloserendeSpondilitis

 17. Risikofaktorevirswakuitkoms of langerherstelsluit in: • 'n ouervrou • In 'n vragmotor • 'n Passasier • getrefdeur 'n bewegendevoorwerp • kop-aan-kop of loodreg • betrokke is in litigasie • Belanghebbende met ergepyn of radikulêresimptome

 18. MoontlikePatologieseveranderinge • Anterior longitudinaleligamentbesering • Posterior longitudinaleligamentbesering • Interspineuseligamentbesering • Diskusherniasie in ergegevalle • Fraktuur van die spineuseproses en werwelliggame • Skeur van die kapsel van die fasetgewrigte met akutesinovitis • Skeur van die nekspiere • Tempromandibulêregewrigbesering • Retrofaringealehematome • Esofagealebloeding • Simpatiesekettingbeserings • Vertebralearterieskade • Torakaleuitslaatsindroom

 19. Kliniesebeeld • Pyn en drukteerheidooraangetastestrukture • Verwystepyna.g.v. – irritasie van ‘n n. wortel - aktiewemiofascialesnellerpunte - Sklerotoom (diepbrandpynwat voel of dit in die been self is) • Drukteerheidoorspineuseprosesse • Nekspierspasma met verminderdeservikalelordose • OVB beperka.g.v. pyn en spierspasma • Disfagiea.g.v. esofagus en faringeale trauma met heesheid in die akutefase • Edeem

 20. Simpatiesetekens • Intermitterendeswakvisie • Hoofpyn • Horner se sindroom (Miose – konstruksie van pupil) • Pitose – “drooping eye”, enolftalmose – “sunken eye”, anhidrose- verliesaan sweet aan die eenkant van gesig

 21. Daarkanook anterior borskaspyn en teenwoordigwees • Ditpresenteersoos angina • Verger met oefeninge • Teer anterior • Gevoel van naarheid • Slaapsleg • Vererger met hoes en nies

 22. Artikel