Gospodarka wiatowa
Download
1 / 25

Gospodarka ?wiatowa - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Gospodarka światowa. Robert Cendrowicz Paweł Cabaj. Powiemy o :. Czym jest gospodarka światowa Historia Struktura podmiotów gospodarki światowej Rodzaje przedsiębiorstw Regionalne ugrupowania integracyjne Organizacje międzynarodowe. Czym jest GŚ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gospodarka ?wiatowa' - marcus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gospodarka wiatowa

Gospodarka światowa

Robert Cendrowicz

Paweł Cabaj


Powiemy o
Powiemy o :

 • Czym jest gospodarka światowa

 • Historia

 • Struktura podmiotów gospodarki światowej

  • Rodzaje przedsiębiorstw

  • Regionalne ugrupowania integracyjne

  • Organizacje międzynarodowe

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Czym jest g
Czym jest GŚ?

 • to historycznie ukształtowany i zmieniający się w czasie system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, o różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Gospodarka wiatowa to
Gospodarka światowa to :

 • 6,5 mld ludności (lipiec 2006)

 • 45 mln km2 powierzchni

 • około 200 państw

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Atrybuty g
Atrybuty GŚ:

 • masowy, towarowy charakter produkcji

 • podobne techniki wytwarzania

 • specjalizacja produkcji i wymiany

 • oddziaływanie wzajemne gospodarek krajów poprzez wymianę handlową

 • rozwój transportu

 • wartość międzynarodowa, cena światowa i pieniądz światowy

 • wzajemne oddziaływanie koniunktury

 • uczestnictwo wszystkich krajów świata

 • trwałe więzi ekonomiczne powodujące powstanie zintegrowanej całości

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia gospodarki wiatowej
Historia gospodarki światowej

 • Starożytny Rzym i Grecja

  Argumenty za:

 • handlowały z całym sobie znanym światem

 • żeglarze docierali do nawet dosyć odległych części świata

  Argumenty przeciw:

 • tylko 25% ludności świata obejmowała ta współpraca

 • brak regularności w wymianie

 • handel głównie artykułami luksusowymi

 • brak pieniądza światowego, wartości międzynarodowej i ceny światowej

 • brak oddziaływania koniunktury w jednej części świata na sytuację w innej

 • słabo rozwinięty transport

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia gospodarki wiatowej1
Historia gospodarki światowej:

 • XVI wiek

  - ożywienie gospodarcze

  - wzrost liczby ludności, rozwój miast , handlu

  - epoka wielkich odkryć geograficznych

  - ekspansja kolonialna

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia
Historia…

 • I wojna światowa

  - umocnienie USA

  - Europa –brak surowców

  - zakłócenia w stosunkach handlowych

  - dezintegracja stosunków międzynarodowych

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia1
Historia…

 • Międzywojnie

  - rozwój handlu

  - coraz mniejszy udział Europy

  - zmierzch potęgi handlowej Wielkiej Brytanii

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia2
Historia…

 • Lata 1945-1960

  - głębokie przeobrażenia

  - nowe koncepcje USA oparcia MSE na organizacjach międzynarodowych

  - dekolonizacja

  - odbudowa

  - integracja

  - demilitaryzacja

  - opanowanie inflacji (popytowej)

  - przywrócenie równowagi

  - modernizacja

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia3
Historia …

 • Lata 1960-1973

  - pomyślny rozwój

  - niskie ceny surowców i energii

  - wysoka stopa wzrostu gospodarczego

  - niska inflacja

  - niskie bezrobocie

  - stabilny system walutowy sprzyjał rozwojowi handlu

  - wzrost znaczenia gospodarki niemieckiej (prymat)

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia4
Historia…

 • Lata 1973-1980

  - załamanie dynamiki rozwojowej z krótszymi lub dłuższymi okresami ożywienia

  - kryzys surowcowo-energetyczny

  - kryzys walutowy

  - spadek koniunktury + wzrost bezrobocia + wzrost stopy inflacji

  - inflacja ma charakter kosztowny - przy obfitości podaży w stosunku do dochodów ludności

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Historia5
Historia…

 • Lata 1980-1995

  -etap restrukturyzacji

  - neoprotekcjonizm

  - wypieranie branż tradycyjnych

  - tzw. drabina rozwoju

  (państwa rozwinięte tracą konkurencyjność w przemyśle)

  - wzrost roli usług

  - kryzys zadłużeniowy

  - rozpad bloku socjalistycznego

  - odzyskanie niepodległości przez byłe republiki ZSRR

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


His t oria
Historia…

 • Lata 1996- obecnie

  - etap załamania i recesji

  - kryzys gospodarki japońskiej

  - kryzys azjatycki

  - walka konkurencyjna o charakterze biologicznym (BSE, pryszczyca, GMF)

  - terroryzm (11.09.2001 - WTC)

  - recesja w gospodarce światowej

  - bankructwo Argentyny

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Podmioty gospodarki wiatowej
Podmioty Gospodarki Światowej

 • przedsiębiorstwa krajowe (narodowe)

 • przedsiębiorstwa międzynarodowe

  (korporacje transnarodowe)

 • gospodarki narodowe i instytucja władzy państwowej

 • międzynarodowe (regionalne) ugrupowania integracyjne

 • międzynarodowe organizacje gospodarcze

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Przedsi biorstwa krajowe narodowe
PRZEDSIĘBIORSTWA KRAJOWE (NARODOWE)

Trzy etapy umiędzynarodawiania się przedsiębiorstw krajowych

 • umiędzynaradawianie ( internacjonalizacja ) sfery wymiany

 • eksport własnych wyrobów lub import niezbędnych surowców

 • wejście przedsiębiorstwa krajowe go na rynek zagraniczny (międzynarodowy)

 • produkcja za granicą towarów lub podjęcie tam innej bezpośredniej działalności gospodarczej

 • globalizacja

 • przestawienie się na działanie w skali rynku międzynarodowego

przedsiębiorstwa działające w ramach określonej gospodarki narodowej

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Przedsi biorstwa mi dzynarodowe
Przedsiębiorstwa międzynarodowe

 • Główne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo międzynarodowe:

 • wybiera odpowiedni kraj, w który inwestuje (ryzyko niestabilności politycznej jest małe oraz przewidywane są zadawalające zyski)

 • prowadzenie działalności poza granicami kraju pochodzenia

 • Dwa rodzaje korporacji

 • korporacje transnarodowe

 • korporacje wielonarodowe

 • Funkcje

 • produkcyjna i handlowa

 • alokacyjna

 • regulacyjna ( niewielka )

przedsiębiorstwa, które siedzibę mają głównie w kraju macierzystym, lecz część swoich dochodów pozyskują z innych krajów

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Gospodarki narodowe i instytucja w adzy pa stwowej
Gospodarki narodowe i instytucja władzy państwowej

GN jest strukturą, w której sumuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstw krajowych, a także tych korporacji transnarodowych, które włączyły daną gospodarkę narodową bądź jej określone działy w sferę swego działania

Funkcje państwa:

regulacyjna i organizacyjna np. w sferze polityki, bezpieczeństwa, w sferze społecznej, gospodarczej

państwo stara się kontrolować i kształtować stosunki gospodarcze z zagranicą za pomocą środków polityki handlowej

prowadzi określoną politykę kursu walutowego

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Regionalne ugrupowania integracyjne
Regionalne ugrupowania integracyjne

 • Rozróżniamy integracje

 • instytucjonalne

 • rynkowe

 • Instytucjonalne formy integracji

 • strefa wolnego handlu

 • unia celna

 • wspólny rynek

 • unia gospodarcza

powstanie wyraźnie wyróżniającego się na tle otoczenia względnie jednolitego, nowego organizmu gospodarczego, obejmującego 2 lub więcej krajów

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Mi dzynarodowe organizacje gospodarcze
MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE

 • funkcje regulacyjne

 • spełniają też funkcje kontrolne

 • funkcja operacyjna tzn. udzielani krajom członkowskim różnego rodzaju pomocy np.

 • pomocy społecznej, humanitarnej (ONZ i jej agendy FAO, UNICEF, WHO)

 • pomocy w rozwoju handlu (WTO, UNCTAD)

 • pomocy w rozwoju technicznym, gospodarczym, pomocy finansowej, kredytowej (UNIDO, BŚ)

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Organizacja narod w zjednoczonych
Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Zadania społeczno – gospodarcze:

 • Podnoszenie stopy życiowej, pełnego zatrudnienia i stworzenia warunków dla postępu i rozwoju

 • Rozwiązywanie międzynarodowych problemów ekonomicznych , zdrowia publicznego współpracy kulturowej i oświatowej

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Unctad
UNCTAD

Konferencja Narodów Zjednoczonych Do Spraw Handlu i Rozwoju to organ Zgromadzenia Ogólnego ONZ

popieranie rozwoju handlu międzynarodowego

formułowanie zasad i polityki dotyczącej handlu międzynarodowego

harmonizowanie polityki rządów i regionalnych ugrupowań gospodarczych w sprawach handlu i rozwoju

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Mi dzynarodowy fundusz walutowy
Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Funkcje MFW:

regulacyjna - ustanawiania norm i wzorców działania w sferze międzynarodowych stosunków finansowych

kredytowa - udziela swoim członkom pomocy kredytowej

konsultacyjna - przez usługi konsultacyjne i współpracę krajów członkowskich oraz jako forum wymiany doświadczeń między krajami w radzeniu sobie z problemami natury gospodarczej

kontrolna - nadzorowanie przez MFW uzgodnionych programów dostosowawczych i weryfikacji celów, na jakie przeznaczane są środki kredytowe

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Literatura
Literatura

Gospodarka światowa zarys wykładu; pod red.A. Marszałek; Łódź 1993; wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Współczesna gospodarka światowa, pod red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Gdańsk 2000

Elementarne zagadnienia ekonomii; R. Milewski; Warszawa 2002; wyd.PWN

www.ekonom.univ.gda.pl

www.coin.wne.uw.edu.pl/wsiwinski/

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR


Gospodarka wiatowa

Elo ziomy

Dziękujemy za uwagę!! :)

Robert Cendrowicz , Paweł Cabaj , WGiSR