slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cesta ke kvalitě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Cesta ke kvalitě - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Zkušenosti a výstupy projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK v Praze Banská Bystrica, 25.9.2012. Cesta ke kvalitě. Obsah prezentace. Kontext tématu autoevaluace škol v České republice O projektu Cesta ke kvalitě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cesta ke kvalitě' - marcus


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Zkušenosti a výstupy projektu

Cesta ke kvalitě

Martin Chvál, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK v Praze

Banská Bystrica, 25.9.2012

Cesta ke kvalitě

obsah prezentace
Obsah prezentace

Kontext tématu autoevaluace škol

v České republice

O projektu Cesta ke kvalitě

kontext t matu autoevaluace kol v esk republice
Kontext tématu autoevaluace škol v České republice

Kontext tématu autoevaluace škol

v České republice

Vzestup a pokles autonomie škol v ČR

Aktuální legislativní rámec pro autoevaluaci škol

v voj extern ch po adavk na autoevaluaci kol v r
Vývoj externích požadavků na autoevaluaci škol v ČR

Vzestup a pokles autonomie škol v ČR v oblasti vlastního hodnocení

 • v 90. letech 20. století součást diskusí k tématu autonomie škol a zajištění kvality vzdělávacího systému v nových podmínkách
 • 2001 – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha)
 • 2004 – školský zákon (561/2004 Sb.) poprvé v historii obsahuje téma vlastního hodnocení školy
 • 2005 – vyhláška č. 15/2005 s novelou č. 225/2009 upřesňující podmínky realizace VHŠ
 • 2011 – novela školského zákona (č. 472/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012) – oslabení pozice VHŠ, zrušena část vyhlášky o VHŠ
 • kritéria ČŠI pro školní rok 2011/2012 ještě obsahovala „VHŠ“ v oblasti řízení školy, pro školní rok 2012/2013 tam toto téma chybí

Projekt Cesta ke kvalitě 2009 - 2012

legislativn r mec a jeho chystan prom na
Legislativní rámec a jeho chystaná proměna

Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb.), červeně vyjmuto novelou č. 472/2011 Sb.

Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy

§ 12

 • (1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.
 • (2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rámcovou strukturu, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy.
 • (5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, která předem zveřejní.

Dokumentace škol a školských zařízení

§ 28

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

 • e) výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy,
zm ny v n kter ch organizac ch zen ch m mt
Změny v některých organizacích řízených MŠMT

do konce roku 2011

 • ČŠI (Česká školní inspekce) – výhradně kontrolní funkce
 • NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání) – kurikulární ústav podporující odborné vzdělávání
 • VÚP (Výzkumný ústav pedagogický) - kurikulární ústav podporující všeobecné vzdělávání
 • CERMAT – příprava a realizace „státní maturity“, 2005-2008 testování žáků v 5. a 9. ročnících
 • NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) – vzdělávací instituce

od roku 2012

 • ÚIV (Ústav pro informace ve vzdělávání) zrušen – většina agendy přešla pod ČŠI
 • ČŠI – navíc příprava testování žáků v 5. a 9. třídě (projekt NIQUES)
 • NÚOV a VÚP (i s IPPP) sloučeny do společného NÚV
 • CERMAT – zaměření jen na „státní maturitu“
o projektu cesta ke kvalit
O projektu Cesta ke kvalitě

O projektu Cesta ke kvalitě

 • cíle a podmínky řešení
 • výstupy projektu
hlavn c le projektu
Hlavní cíle projektu
 • Podpořit vlastní sebereflexi škol

jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému.

 • Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci

a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI.

Legislativní rámec při zahájení projektu:

Zákon č. 561/2004 Sb. ukládá školámpovinnost vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§ 28), která má být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI (§ 12). Školy mohou být hodnoceny i zřizovatelem podle kritérií, která předem zveřejní (tamtéž). Návazně na to ukládají i RVP povinnost zakomponovat autoevaluaci do školních vzdělávacích programů. Další náležitosti stanovuje vyhláška č. 15/2005 Sb. a její úprava č. 225/2009 Sb.

r mcov informace o projektu
Rámcové informace o projektu
 • Oficiální název projektu:
  • AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Prioritní osa 4a – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)
  • Prioritní osa 4b – Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)
  • Oblast podpory 4.1 – Systémový rámec počátečního vzdělávání
  • Typ projektu: Individuální projekt národní
 • Rozpočet projektu: 77 mil. Kč
 • Řešitelé projektu: Národní ústav odborného vzdělávání (nově Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)a Národní institut dalšího vzdělávání
 • květen 2009 – duben 2012 (prodloužen do srpna 2012)
 • Cílové skupiny projektu: MŠ speciální, ZŠ, SŠ, ZUŠ, konzervatoře, jazykové školy s právem SJZ
 • 4 aktivity projektu:
  • A: Výzkum a analýzy (NÚOV)
  • B: Vývoj a ověřování (NÚOV)
  • C: Podpůrné systémy pro školy a další partnery (NÚOV)
  • D: Vzdělávání a diseminace (NIDV)
aktivita a v zkum a anal zy
Aktivita A: Výzkum a analýzy
 • Realizace 2 dotazníkových šetření – na začátku (2009 – 531 respondentů) a na konci projektu (2011 – 433 respondentů)
 • Průběžný monitoring stavu autoevaluace v ČR po dobu řešení projektu (ankety a řízené rozhovory na vzdělávacích akcích C, D, průběžná rešerše textů vztahujících se k AE a monitoring aktivit v AE v ČR)
 • Srovnávací studie o zahraničních modelech autoevaluace (celkem 12 zemí)
 • Všechny analytické studie jsou a budou dostupné na webových stránkách projektu: www.nuov.cz/ae
aktivita b v voj a ov ov n
Aktivita B: Vývoj a ověřování
 • Závazky projektu:
  • B1: Zveřejnění 30 ověřených evaluačních nástrojů (včetně podpory elektronického sběru dat a vyhodnocování)
  • B2: Zveřejnění 20 příkladů inspirativní praxe
  • B3: Metodika propojení AE a externí evaluace
  • B4: Elektronický slovník AE
b1 atraktivita evalua n ch n stroj
B1: Atraktivita evaluačních nástrojů

K 31.7.2012 užilo na portále alespoň jeden EN 360 škol, alespoň 2 215 škol, 3 a více 162 škol

Ke každému EN je vytvářen uživatelský manuál.

Pozn. k tabulce: EN neměly stejnou „startovní pozici“, např. Klima učitelského sboru bylo nabídnuto již v roce 2011, klima školní třídy až koncem roku 2012.

b2 p klady inspirativn praxe
B2: Příklady inspirativní praxe

Vzniklo 28 příkladů inspirativní praxe pod vedením PhDr. Jany Vašťatkové, Ph.D. Každý příklad je sepisován odborným garantem na základě podkladů poskytnutých vybranými školami. Příklady jsou z celého spektra škol. Jsou bohaté na přílohy s autentickými materiály škol.

b3 metodika propojen autoevaluace a extern evaluace
B3: Metodika propojení autoevaluace a externí evaluace

B3: Principy autoevaluace z externího pohledu

 • Pod vedením prof. RNDr. Eriky Mechlové, CSc. byla vytvořena pracovní skupina - zástupci asociací (SKAV, CZESHA, ředitelé ZŠ, gymnázií, SPŠ, Sdružení soukromých škol), Svazu měst a obcí, krajů (Středočeský, Moravskoslezský), České společnosti pro jakost.
 • Příležitostně se těchto jednání účastnil zástupce MŠMT a ČŠI.
 • Na počátku byly stanoveny dosažitelné výstupy směřující ke stanovenému cíli, které jsou nyní již zveřejněny:
  • Kritéria pro hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy (metaevaluační kritéria).
  • Metodika uplatňování těchto kritérií včetně SW podpory (na portále evaluačních nástrojů).
  • Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol.
 • K dispozici je souhrnná publikace s těmito výstupy – Autoevaluace z externího pohledu.
b4 elektronick slovn k kvalita a hodnocen ve vzd l v n
B4: Elektronický slovník Kvalita a hodnocení ve vzdělávání

Výkladový slovník obsahuje více než 200 hesel. Vznikl pod autorským vedením prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc. Je využíván zejména ve vzdělávacím programu Koordinátor autoevaluace. Je veřejně přístupný z webových stránek projektu. Počítá se s jeho aktualizací i po ukončení projektu.

c1 aktivity vz jemn ho u en
C1: Aktivity vzájemného učení
 • Bylo zrealizováno:
  • 60 (+10) workshopů, z toho 10 (+10) zaměřených na evaluační nástroje
  • 40 vzájemných návštěv škol
  • 30 Peer Review

Výsledky anket: Respondenti akcí

c2 poradenstv v autoevaluaci
C2: Poradenství v autoevaluaci

Otevřené výpovědi ze škol (v dotaznících), kterým bylo poradenství poskytováno (neutříděný výběr):

 • Konzultant, ředitelka a druhá pedagožka, jejíž vyučovací hodiny se konzultant zúčastnil, se sešli k reflexi, která díky pohledu „zvenčí“ byla velmi užitečná.
 • Atmosféra při jednání byla pracovní, ale velice příjemná.
 • Doporučení obecně: jen více takových osvícených a zasvěcených poradců a zároveň ředitelů škol
 • Pan poradce je člověk s velkými zkušenostmi, které předává otevřeně dál.
 • Oceňuji velice dobrou přípravu poradkyně na schůzku, její systematičnost, odbornou fundovanost a komunikační dovednosti.
 • Poradenství nám usnadní práci na vlastním hodnocení. Pokládám vlastní hodnocení již za smysluplnější.
 • Statické poradenství:
  • otázky a odpovědi na webových stránkách projektu:
  • zodpovídání dotazů prostřednictvím e-mailu cesta@nuov.cz nebo mobilního telefonu
 • Terénní poradenství – 27 (+13) poradců pomáhalo ve školách v celé ČR. Intervenováno bylo na 71 (+28) školách. Kontakty na poradce jsou na webových stránkách projektu. (V rámci prodloužení 13 pracovalo jako mentoři nových poradců.) Celkem bylo realizováno 181 (+75) intervencí.
c3 podp rn informa n v stupy projektu
C3: Podpůrné informační výstupy projektu

Nejnavštěvovanější stránky:

Evaluační nástroje

a dále konkrétní z evaluačních nástrojů

 • Webové stránky projektu: www.nuov.cz/ae nově www.nuv.cz/ae
 • Bulletiny Na cestě ke kvalitě
  • Obsahují návodné články i odborně náročnější
  • Postupně zaměřeny na fáze AE
  • S prakticky využitelnou přílohou
c3 podp rn v stupy projektu
C3: Podpůrné výstupy projektu
 • DVD
 • Školy obdržely jako přílohu 6. čísla bulletinu v červnu 2012
 • Samostatné publikace projektu
 • Autoevaluace v praxi českých škol (kriticky nahlížený výběr z příkladů inspirativní praxe)
 • Autoevaluace z externího pohledu (souhrn výstupů B3)
 • Vzájemné učení (souhrn C1)
 • Poradenství v oblasti autoevaluace (souhrn C2)
 • Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR – souhrnná publikace projektu určená odborné veřejnosti
aktivita d vzd l v n a diseminace
Aktivita D: Vzdělávání a diseminace
 • Závazky projektu:
  • Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro koordinátory AE(vznikstudijních textů a metodiky)– 210 absolventů po 50 hodinách Studium má 5 modulů (1 modul = 6h prezenční výuka + 4h e - learning
  • Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro poradce AE(vznikstudijních textů a metodiky) –28 absolventů po 20 hodinách (návaznost na koordinátora AE), praxe realizována v aktivitě C2
  • Návrh standardu k výkonu specializované činnosti
  • Konference – 2 v každém kraji (na začátku a na konci projektu)
 • Aktuálně:
  • Kurz pro koordinátory AE byl pro velký zájem zrealizován ještě jednou (celkem tedy 437 absolventů). Obsah byl aktualizován s ohledem na výstupy projektu.
  • Studijní text je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu.
slide23
Vše podstatné o projektu lze nalézt na

www.nuov.cz/ae

a nově zde

www.nuv.cz/ae

Portál evaluačních nástrojů byl zde

www.evaluacninastroje.cz

a nově je zde

http://evaluacninastroje.rvp.cz/nuovckk_portal/

ad