RAMAYANA
Download
1 / 22

RAMAYANA - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

RAMAYANA. RAMA BUỘC TỘI. (TRÍCH KHÚC CA THỨ 6 – CHƯƠNG 79) S Ử THI: RAMAYANA. VALMIKI. I.TIỂU DẪN. 1. Taùc giaû:  Vamiki soáng vaøo khoaûng TK III tröôùc CN, xuaát thaân ñaúng caáp Baølamoân.  T u luyeän thaønh ñaïo só.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAMAYANA' - marcie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tr ch kh c ca th 6 ch ng 79 s thi ramayana

RAMA BUỘC TỘI

(TRÍCH KHÚC CA THỨ 6 – CHƯƠNG 79)

SỬ THI: RAMAYANA

VALMIKI


I ti u d n
I.TIỂU DẪN

1. Taùc giaû:

Vamiki soáng vaøo khoaûng TK III tröôùc CN, xuaát thaân ñaúng caáp Baølamoân.

Tu luyeän thaønh ñaïo só.

Laø ngöôøi coù trí nhôù kì laï, aên noùi löu loaùt, xuaát khaåu thaønh thô.Ramayana

2. Taùc phaåm “Ramayana”

a. Vaøi neùt veà taùc phaåm

- Vieát baèng tieáng Phaïn, khoaûng TK III tr. CN

-Goàm 24000 caâu thô ñoâikeå veà nhöõng kì tích cuûa hoaøng töû Rama trong coâng cuoäc chieán ñaáu tieâu dieät caùc theá löïc ñen toái.

-Laø thieân söû thi anh huøng, ca ngôïi nhöõng phaåm chaát lí töôûng, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc cuûa ngöôøi AÁn Ñoä coå ñaïi.

-Thaønh coâng trongmieâu taû thieân nhieân, noäi taâm nhaân vaät.


Ramayana

b. Toùm taét taùc phaåm:Xem SGK

Sau đây, mời các em

xem 1 số

hình ảnh về tác phẩm...

3 oa n tr ch rama buo c to i
3. Ñoaïn trích: “Rama buoäc toäi”

 • Vò trí ñoaïn trích:

  Thuoäc khuùcca thöù 6, chöông 79

  b. Toùm taét ñoaïn trích

  - Sau khi cöùu Xita, Rama noåi côn ghen tuoâng

  - Rama xuùc phaïm Xita, khoâng muoán nhaän naøng laøm vôï.

  - Xita ñau buoàn, uaát öùc, duøng lôøi leõ dòu daøng ñeå giaûi thích nhöng Rama khoâng nghe.

  - Ñeå chöùng minh loøng trung trinh, Xita böôùc vaøo giaøn hoûa vaø nhôø thaàn Anhi chöùng giaùm.


Ramayana

 • Boá cuïc: 2 phaàn

  Töø ñaàu… “chòu ñöïng ñöôïc laâu”: Caûnh taùi hôïp giöõa Rama – Xita vaø lôøi buoäc toäi cuûa Rama

  Coøn laïi: Lôøi ñaùp vaø haønh ñoäng cuûa Xita


Ramayana

II. ĐỌC HIỂU:

1. Caûnh taùi hôïp vaø lôøi buoäc toäi cuûa Rama

a. Caûnh taùi hôïp:

- Gaëp laïi nhau trong khoâng gian coâng coäng

- Rama theå hieän yù thöùc, vò trí cuûa moät ngöôøi choàng – ñoàng thôøi laø moät Ñöùc vua

- Xita ñöùng tröôùc quan heä rieâng tö - quan heä xaõ hoäi.

Caû hai phaûi qua thöû thaùch ñeå baûo veä danh döï.


Ramayana

b. Lôøi buoäc toäi cuûa Rama

- Lôøi leõ trònh troïng, thaùi ñoä xa caùch, laïnh luøng

- Khaúng ñònh muïc ñích cuoäc chieán, haï thaáp danh döï Xita

- Noùi roõ loøng ghen tuoâng, xua ñuoåi phuõ phaøng, ñau xoùt vì ghen töùc, giaän döõ ñeán thoâ baïo, taøn nhaãn

- Lôøi noùi xuùc phaïm naëng neà tôùi nhaân phaåm Xita

YÙ chí saét ñaù, söï daèn loøng ñeå laøm troøn boån phaän


Ramayana

 • 2. Lôøi ñaùp vaø haønh ñoäng cuûa Xita

 • a. Lôøi ñaùp cuûa Xita:

 • - Ngaïc nhieân, ñau ñôùn tröôùc nhöõng lôøi buoäc toäi

 • - Daàn töï chuû vaø caát tieáng thanh minh:

 • + Baùc boû nhöõng lôøi buoäc toäi cuûa Rama

 • + Khaúng ñònh tö caùch, phaåm haïnh cuûa mình

 • + Nhaán maïnh nguoàn goác, doøng doõi cuûa mình

 • + Ñöa ra lí leõ, baèng chöùng veà ñöùc trung trinh

 • Nhöõng lôøi thanh minh dòu daøng maø ñaày söùc

  maïnh, raønh reõ, thaáu tình, ñaït lí.


Ramayana

b. Haønh ñoäng cuûa Xita

- Xita choïn haønh ñoäng quyeát lieät: Böôùc leân giaøn hoûa thieâu

- Caàu khaán thaàn Anhi chöùng giaùm

Daùm böôùc qua maïng soáng cuûa mình, chaáp nhaän thöû thaùch ñeå chöùng minh phaåm haïnhRamayana

III. TOÅNG KEÁT

1. Noäi dung:

- Cuoäc thöû thaùch cuûa hai nhaân vaät chính laø Rama vaø Xita töø nhöõng ñoøi hoûi trong chính hoï.

- Ñoaïn trích bieåu hieän quan nieäm cuûa người AÁn Ñoäcoå ñaïi veà phaåm chaát ñaïo ñöùc: Ngöôøi anh huøng – ñaáng quaân vöông maãu möïc vaø ngöôøi phuï nöõ lí töôûng.


Ramayana

2. NGHỆ THUẬT:XÂY DỰNG NHÂN VẬT SỬ THI XUẤT SẮC

-Đặt nhân vật vào thử thách: lời nói, hành động thể hiện tâm lí, tính cách.

- Chi tiết huyền thoại tô đậm chất bi hùng của sử thi.


Ramayana

TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC…

CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT !