Download
neohebn slovn druhy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY PowerPoint Presentation
Download Presentation
NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

264 Views Download Presentation
Download Presentation

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Mgr. Michal Oblouk

  2. PŘÍSLOVCE • druhy: • MÍSTA – Kde? Kam? Odkud? Kudy? • ČASU – Kdy? Odkdy? Dokdy? Jak dlouho? Jak často? • ZPŮSOBU – Jak? Jakým způsobem? • MÍRY – Jak moc? Jak hodně? Kolik? • PŘÍČINY – Proč? • pravopis: • temně, tajemně, rozumně, jemně X lakomě, vědomě, strmě, zřejmě • jakoby X jako by (jako kdyby) • shora, stěží, spatra X zdola, ztěžka, zprava, zleva, zčásti, zpaměti

  3. PŘÍSLOVCE • vznik: • od přídavných jmen příponami –E/-Ě, -O, -Y • ustrnutím prostého pádu podstatného jména • spojením předložky s jiným slovem = PŘÍSLOVEČNÉ SPŘEŽKY – píšeme dohromady! • stupňování: • stupeň – základní tvar • stupeň – tvoří se příponami –EJI, -ĚJI, -E • stupeň – tvoří se z druhého předponou NEJ- • nepravidelné stupňování: MÁLO, DOBŘE, MNOHO, ZLE/ŠPATNĚ, BRZY

  4. PŘEDLOŽKY • se jmény tvoří PŘEDLOŽKOVÝ PÁD • některé se pojí jen s jedním pádem, jiné se dvěma, málokteré dokonce se třemi • předložka Z se vždy pojí s 2. pádem, předložka S se pojí se 7. pádem– výjimka: ustálená slovní spojení – BÝT S TO, KDO S KOHO • předložka KROMĚ se pojí s 2. pádem, předložka MIMO se 4. pádem • druhy: • VLASTNÍ – původní • NEVLASTNÍ – nepůvodní, vznikly z jiných slovních druhů (z příslovcí, ze sloves, ustrnutím pádů podstatných jmen)

  5. SPOJKY • spojují věty nebo větné členy • píšeme před nimi čárku – čárka se nepíše před A, I, ANI, NEBO ve významu slučovacím • mohou být jednoslovné i víceslovné • druhy: • SOUŘADÍCÍ – spojují souřadné věty hlavní, souřadné věty vedlejší a souřadné složky v několikanásobných větných členech • PODŘADÍCÍ – připojují věty vedlejší k větě, na které závisí

  6. ČÁSTICE • uvozují samostatné věty a naznačují jejich funkci - vyjadřují různý postoj mluvčího k jejich obsahu • v postavení před větnými členy vyjadřují různé významové odstíny – člen, před kterým stojí, vytýkají, zdůrazňují nebo hodnotí • naznačují, že začínáme mluvit • některá slova mohou být ve větě částicí nebo jiným slovním druhem AŤ, KÉŽ, NECHŤ, PRÝ, BOHUŽEL, ASI, ANO, NE, ZAJISTÉ, NIKOLI

  7. CITOSLOVCE • vyjadřují nálady a city • uplatňují se při kontaktu • napodobují různé zvuky • jestliže stojí u věty samostatně, odděluje se čárkou • jestliže nahrazuje některý větný člen, především přísudek, čárkami se neodděluje BR, FUJ, SAFRA, HEČ, SLÁVA, HURÁ, HAJDY, HONEM, PSST, HYBAJ, HALÓ, PANEČKU, AHOJ, ČAU, NAZDAR, NA, TUMÁŠ, PRR, APORT, KŠÁ, HEPČÍ, CHACHA, BZZ, PRÁSK, BŘINK