slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
замын халтиргаа гулгаа, гэрэлтүүлэггүй зам орчин, эвдэрсэн замын зорчих хэсэг, PowerPoint Presentation
Download Presentation
замын халтиргаа гулгаа, гэрэлтүүлэггүй зам орчин, эвдэрсэн замын зорчих хэсэг,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

замын халтиргаа гулгаа, гэрэлтүүлэггүй зам орчин, эвдэрсэн замын зорчих хэсэг, - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

З амын хөдөлгөөн нь хөдөлгөөнд оролцогч, тээврийн хэрэгсэл, зам орчин гэсэн 3 хүчин зүйлээс шалтгаалж байдаг. Өнөөд ө р практикт гарч буй зам тээврийн хэрэг ослын гол буруутнаар тээврийн хэрэгслийн жолооч, явган зорчигч нарыг авч үзэж байна.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'замын халтиргаа гулгаа, гэрэлтүүлэггүй зам орчин, эвдэрсэн замын зорчих хэсэг,' - marcello-hilton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Замын хөдөлгөөн нь хөдөлгөөнд оролцогч,тээврийн хэрэгсэл, зам орчин гэсэн 3 хүчин зүйлээс шалтгаалж байдаг.

slide3

Өнөөдөр практикт гарч буй зам тээврийн хэрэг ослын гол буруутнаар тээврийн хэрэгслийн жолооч, явган зорчигч нарыг авч үзэж байна.

Гэтэл замын нөхцлөөс шалтгаалан хэрэг, осол маш ихээр үйлдэгдэж байгаа боловч зөвхөн жолооч, явган зорчигчийг буруутгаж байна.

slide4

замын халтиргаа гулгаа,

  • гэрэлтүүлэггүй зам орчин,
  • эвдэрсэн замын зорчих хэсэг,
  • шаардлага хангахгүй болсон гэрлэн дохио,
  • тэмдэг, тэмдэглэлгүй уулзвар гарцууд,
  • жолооч явган зорчигчийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан хайс, хашлагагүй замууд,
  • техникийн бүрэн бус шаардлага хангахгүй хуучирч муудсан автомашинууд,
  • ашиглалтын шаардлага хангахгүй техник сэлбэгүүд гэх мэт хэрэг осолд нөлөөлж байгааг нарийвчлан авч үзэх шаардлагатай.
slide7

Óëñûí õýìæýýíä 2007 îíû ýõíèé 10 ñàðûí áàéäëààð íèéò çºð÷ëèéí èëð¿¿ëýëò өнгөрсөн оноос 738136 áóþó 13.7 õóâèàð, ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí çºð÷èë 15974 áóþó 66.3 õóâèàð, áàðèâ÷ëàãäñàí õ¿í 2391 áóþó 64.2 õóâèàð, ýðõ õàññàí õ¿íèé òîî 13373 áóþó 22.2 õóâèàð, òîðãîñîí õ¿íèé òîî 593978 áóþó 2.3 äàõèí, òîðãóóëèéí õýìæýý 1 òýðáóì 434 ñàÿ áóþó 2.2 äàõèí òóñ òóñ ºññºí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.

slide8

Зàõèðãààíû çºð÷èë èëð¿¿ëýëò, òîðãóóëü íýìýãäñýí áîëîâ÷ çàìûí õºäºë㺺íèé ä¿ðìèéí çºð÷èë áóóðñàíã¿é. Èéìä Çàõèðãààíû õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëüä Çàìûí õºäºë㺺íèé ä¿ðìèéí çààëò çºð÷ñºí çºð÷èëä íîãäóóëàõ òîðãóóëèéí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ, ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí çºð÷èëä õ¿ëýýëãýõ çàõèðãààíû õàðèóöëàãûã ÷àíãàòãàõ òàëààð íýìýëò ººð÷ëºëò îðóóëàõ.

slide10

Íèéò òýýâðèéí õýðýãñëèéí 74.9 õóâü áóþó 150 ãàðóé ìÿíãà íü íèéñëýë õîòûí õºäºë㺺íä ºäºð á¿ð îðîëöîæ áàéíà

slide12

Ìîíãîë óëñûí òýýâðèéí õýðýãñëèéí á¿òýö

2007 îíû áàéäëààð òýýâðèéí õýðýãñëèéí ºñºëò íü ºìíºõ îíûõîîñ 7.7 % áàéñàí áîë

2008 îíû áàéäëààð ºìíºõ îíòîé íü õàðüöóóëàõàä 13.0 % -èàð ºññºí áà ¿¿íýýñ ñóóäëûí àâòîìàøèí 55.0 % áóþó 110.1 ìÿíãà, à÷ààíû àâòîìàøèí 16.8 % áóþó 33.6 ìÿíãà áîëñîí.