senarai peribahasa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Senarai Peribahasa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Senarai Peribahasa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Senarai Peribahasa - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

Senarai Peribahasa. Untuk menengah 1. Dibuat oleh : - Amirah osman (2c). Air dicencang tiada putus. MAKNA: Perbalahan atau pergaduhan di antara saudara mara itu tidak akan berpanjangan kerana akhirnya mereka akan berbaik – baik semula. Bagai harimau beranak muda. MAKNA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Senarai Peribahasa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
senarai peribahasa

Senarai Peribahasa

Untuk menengah 1

Dibuatoleh :

-Amirahosman(2c)

slide2

Air dicencangtiadaputus

MAKNA:

Perbalahanataupergaduhandiantarasaudaramaraitutidakakanberpanjangankeranaakhirnyamerekaakanberbaik –baiksemula.

slide3

Bagaiharimauberanakmuda

MAKNA:

Keadaanseseorang yang sangatbengis.

bagai itik berebutkan tembolok
Bagaiitikberebutkantembolok

MAKNA:

-Perbantahankerana

Sebab yang terlalukecil.

- Perbantahankeranamakananataukeuntunhan yang sedikit.

bagaimana acuan begitulah kuihnya
Bagaimanaacuanbegitulahkuihnya
 • MAKNA:
 • Seseoranganakituakanmenurutbudidanperangaiibubapanya.
 • Keadaansesuatuitumenurutasalnya.
bagai belanda minta tanah
BagaiBelandamintatanah

MAKNA:

Hal orang yang tamak; diberisedikithendakbanyak, diberibanyakhendaksemuanya

bagai kaduk naik junjung
Bagaikaduknaikjunjung
 • MAKNA:
 • Orang yang hinaapabilamendapatkeistimewaan

(mendapatpangkatdll)akanmenjadimengada-ngada

bagai ayam bertelur di padi
Bagaiayambertelurdipadi
 • MAKNA:
 • Hal seorang yang senang, tiadakhuatirakankekuranganapa-apa.
bagai hujan jatuh ke pasir
Bagaihujanjatuhkepasir
 • MAKNA:
 • Kebaikan

(pertolongandll)yang sia-sia(tidakberbalas.

bagai tikus membaiki labu
Bagaitikusmembaikilabu
 • MAKNA:
 • Seseorang yang mencubamemperbaikisesuatu yang tidakdiketahuinya,

akhirnyamerosakkannya

belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam
Belakangparang pun jikalaudiasahnescayatajam
 • MAKNA:
 • Seseorang yang bodohsekalipun.kalaudiajarbetul-betulpandaijugasudahnya.
berhakim kepada beruk
Berhakimkepadaberuk
 • MAKNA:
 • Memintapengadilankepadaseseorang yang tamak, akhirnyakedua-duapihakakanmengalamikerugian.
bukannya diam penggali berkarat melainkan diam ubi berisi
Bukannyadiampenggaliberkarat, melainkandiamubiberisi

MAKNA:

Diamseseorang yang berilmuituberfikir, sementaradiamorang yang bodohitusiasiasahaja.

busut juga ditimbun oleh anai anai
Busutjugaditimbunolehanai-anai
 • MAKNA:
 • Orangkayajuga yang bertambahkekayaannya.
 • Orang yang pernahbersalahjuga yang dituduhjikaterjadisesuatukejahatan.
garam jatuh di air
Garamjatuhdi air
 • MAKNA:
 • Seseorang yang sangatcepatmenerimadanmudahmemahamisesuatupengajaranataunasihat yang diberi.
ibarat bunga dedap sungguh merah berbau tidak
Ibaratbungadedap, sungguhmerahberbautidak
 • MAKNA:
 • Tidakgunaseseorangitucantikmolekjikadiatidakberbudibahasa yang mulia.
melepaskan anjing tersepit
Melepaskananjingtersepit
 • MAKNA:
 • Menolongorang yang tiadatahumembalasbudi, melainkankadang-kadangmembalasdenganjahat.
melepaskan batuk di tangga
Melepaskanbatukditangga
 • MAKNA:
 • Membuatsesuatupekerjaansecaratidakbersungguh- sungguh
ringan tulang berat perut
Ringantulang,beratperut
 • MAKNA:
 • Jikarajindantekunberusahamelakukansesuatupekerjaan,makaakanmurahlahrezeki.
sebab buah dikenal pohonnya
Sebabbuahdikenalpohonnya
 • MAKNA:
 • Daripadatingkahlakusertapertuturanseseorangitukitadapatmengetahuiataumengenaliwatakdanasalseseorangitu.
seperti labah labah cinta kepada telurnya
Sepertilabah-labahcintakepadatelurnya
 • Makna
 • Perihalkasihsayang yang mendalamsekalidansukardiceraikan.
seperti pucuk yang layu disiram hujan
Sepertipucuk yang layudisiramhujan
 • Makna
 • Memperolehbarang yang sangatdiharapkan
seperti tikus jatuh ke beras
Sepertitikusjatuhkeberas
 • Makna
 • Seorang yang dapatkedudukan yang mewah
 • Seseorang yang telahberolehkekayaanataukeuntungantetapitidakmahumenceritakannyakepadaorang lain
seperti harimau menyembunyikan kukunya
Sepertiharimaumenyembunyikankukunya
 • Makna
 • Orang yang bijaksanatetapimenyembunyikanpengetahuandanbebolehannya
seperti ketam menyuruh anaknya berjalan betul
Sepertiketammenyuruhanaknyaberjalanbetul
 • Makna
 • Tiadabergunamenasihatiorang,kalaukelakuansendiritiadasesuaidenganapa yang dinasihatikanitu .