1 / 4

גבולות ישראל

גבולות ישראל. מאז ועד היום. מהו גבול?.

manton
Download Presentation

גבולות ישראל

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. גבולות ישראל מאז ועד היום...

  2. מהו גבול? • גבול הוא קו המפריד בין ישויות גאוגרפיות. אספקט גאוגרפי של אזור, המהווה מכשול לתנועה או תקשורת הינו גבול גאוגרפי, או גבול טבעי. לדוגמה גבול ימי, גבול אקלימי וגבול טופוגרפי קרוי גבול טבעי בפרט אם מתקיים בו מכשול טבעי. משתמשים במונח "גבול" כדי לסמן הפרדה בין מדינות, אך גם לציין הפרדה בין ערים באותה מדינה, מחוזות ואף חצרות בתים. להצגת קו הגבול משמשת גם מפה. גבול המפריד בין מדינות נקרא לעתים גבול בינלאומי.

  3. שינויים בתוואי של גבולות ישראלטבלה מסכמת (עמ' 8- 18)

  4. גבולות ישראל- סיכום • מצב הגבולות • הגבולות עם מצרים ועם ירדן נקבעו בהסכמי שלום. • הגבולות עם לבנון ועם עזה נקבעו ע"י ישראל באופן חד צדדי, אך בתאום ובהסכמת האו"מ. • הגבולות עם הרשות הפלשתינית ביו"ש ועם סוריה אינם מוסכמים ואינם קבועים עדיין. • קווים מנחים בקביעת גבולות ישראל • הסכמים בינ"ל קודמים ועכשויים (השפעות מדינות המערב). • תנאים טבעיים (תוואי שטח, מקורות מים וכדומה). • עובדות בשטח – התיישבות. • מושגים • גבול טבעי/ מלאכותי • גבול מוסכם (=מוכר)/ זמני • קו הפסקת אש, קו שביתת הנשק • מים טריטוריאליים

More Related