globalisering og regional utvikling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Globalisering og regional utvikling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Globalisering og regional utvikling

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Globalisering og regional utvikling - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Globalisering og regional utvikling. Bjørnar Sæther SGO 3100 August 2007. Mål for forelesningen. Presentere noen av D. Harveys hovedpoenger Forstå globalisering og by- og regionalutvikling som gjensidig avhengige fenomener, ikke nødvendigvis fokusere på globalisering isolert. Bakgrunn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Globalisering og regional utvikling' - mandel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
globalisering og regional utvikling

Globalisering og regional utvikling

Bjørnar Sæther

SGO 3100

August 2007

m l for forelesningen
Mål for forelesningen
 • Presentere noen av D. Harveys hovedpoenger
 • Forstå globalisering og by- og regionalutvikling som gjensidig avhengige fenomener, ikke nødvendigvis fokusere på globalisering isolert
bakgrunn
Bakgrunn
 • Globalisering som tema i mange kurs (SGO 1001, SGO 2200 m.fl.)
 • Generelle innføringer i globaliserings-debatten (Hirst og Thompson, Harvey)
 • Teknologisk utvikling, stater, TNS og økonomisk globalisering – Dicken
 • Viktig at dere repeterer og trekker denne kunnskapen med dere videre i dette kurset
harvey
Harvey
 • Harvey har vært en ledende forsker innen samfunnsgeografi siden 1969. Kjente bøker er Limits to Capital 1982, The Condition of Postmodernity og i den senere tid “The New Imperialism”
 • Harvey har et marxistisk grunnsyn og er en aktivitstisk og politisk orientert forsker
harvey og globalisering
Harvey og globalisering
 • Globalisering er både en samfunnsmessig pågående prosess, en tilstand og et politisk prosjekt
 • For Harvey handler globalisering grunnleggende om et nytt stadie i den geografisk-historiske utviklingen av kapitalismen
 • Geografisk reorganisering er en måte for kapitalismen til å midlertidig løse de innebygde problemene i denne produksjonsmåten, “Capitalism cannot do without its “spatial fixes””.
 • Kolonisering var et eksempel på geografisk reorganisering, imperialisme et annet og nåtidig eksempel (USAs invasjon i Irak)
 • Kapitalismen er internasjonal av natur og det gir begrenset forståelse å snakke om en svensk eller amerikansk kapitalisme, så lenge den ikke plasseres inn i en internasjonal ramme.
production of space
Production of space
 • Production of space – the social production of the spaces which social life takes place (Lefebvre)
 • Globalisering er samtidens begrep på hvordan dynamikken innen kapitalismen produserer rom på en ny måte
 • Dynamikken i kapitalismen forårsakes av to prosesser, akkumulasjonstvang og klassekamp
 • Kapitalismen reorganiseres fra en stivnet og tilsynelatende “gitt” romlighet til en ny i en dynamisk omformingsprosess vi alle er vitner til
 • Romligheten trer fram i slike omskiftelige tider
grunnleggende trekk ved kapitalismen
Grunnleggende trekk ved kapitalismen
 • Alltid et press for å øke omløpshastigheten til kapitalen og redusere tiden det tar å realisere nye prosjekter
 • Dette skaper alvorlige problemer for mennesker og miljø, tidshorisonten til Wall Street er ikke forenlig med f.eks økologiske prosesser
 • Kapitalismen vil eliminere romlige barierer “annihilate space through time”
 • Dette kan kun skje gjennom produksjon av et “fixed space”
 • Capitalismen produserer et landskap i et global division of labour i tråd med sin egen akkumulasjonsdynamikk
 • I neste fase ødelegges gamle “fixed spaces” og nye vokser fram andre steder
 • Jo mer mobil mennesker og kapital blir, jo større er investeringene I infrastruktur som veier, flyplasser, bygninger
globalisering
Globalisering
 • Tre utviklingstrekk er sentrale for dagens globalisering
  • Finansiell deregulering i USA tidlig 1970-tall, man forlot et statlig USA-kontrollert Bretton Woods system til fordel for et desentralisert markedsbasert system, noen som økte risikoen (volatiliteten) ved det finansielle grunnlaget for kapitalismen
  • Finanspressen introduserte globalisering som en betegnelse på dette
  • Produktinnovasjoner forbundet med IKT-paradigmet
  • Informasjonsrevolusjonen
regional utvikling og konomisk globalisering
Regional utvikling og økonomisk globalisering
 • Litteraturen som studerte regioner la i en periode på 1990-tallet liten vekt på forhold utenfor regioner, svært fokusert på det endogene
 • Litteraturen rundt globale vare-, eller verdikjeder la liten vekt på det sub-nasjonale nivået
 • Seinere har studier av regioner i større grad lagt vekt på det eksogene
 • Coe mfl. ønsker å gi et teoretisk bidrag til sammentenkningen av overlokale og lokale prosesser
por se regioner
Porøse regioner
 • Regioner skal ikke forstås om klart definerte, men som porøse dere ulike typer nettverksforbindelser (strømmer av varer, tjenester, penger, informasjon)
 • Kontroll og avhengighet er del av disse forbindelsene
 • Utvikling av byer og regioner må derfor forstås som en dynamisk, relasjonell og gjensidig avhengig prosess
slide11
Regional utvikling defineres som:
  • A dynamic outcome of the complex interaction between territorialized relational networks and global production networks within the context of changing regional governance structures (Coe mfl. 469)
  • Det er de interaktive effektene og koblingene mellom lokaliserte vekst faktorer og de strategiske behovene til trans-lokale aktører som skaper en dynamisk regional utvikling
  • Nedarvede regionale fortrinn eller globalisering i seg selv skaper sjelden utvikling
  • Utviklingsprosesser kan sjelden forutsies, de er avhengig av kontingente forhold
tre n dvendige forutsetninger for regional utvikling
Tre nødvendige forutsetninger for regional utvikling
 • 1. Eksistensen av økonomiske stordrifts- eller samdriftsfordeler i en region
 • 2. Muligheter for at overlokale aktører kan utvikle strategiske fordeler ved å lokalisere seg i regionen
 • 3. Tilstedeværelsen av en institusjonell ”miks” i regionen som kan ”holde på plass” aktører i et globalt produksjonsnettverk og utløse regionalt potensiale
stordrifts og samdriftsfordeler
Stordrifts- og samdriftsfordeler
 • Stordriftsfordeler (economies of scale) skyldes kostnadsfordeler knyttet til storskalaproduksjon (mange enheter av hvert produkt). Samlede produksjonskostnader avtar med økt produksjon
 • Samdriftsfordeler (economies of scope) – kostnadsmessige fordeler som kan oppstå ved å utføre to eller flere beslektede aktiviteter i samme bedrift eller region. Benevnes ”spillover effect” på regionalt nivå
strategiske fordeler
Strategiske fordeler
 • Knyttet til tilgang til kunder, leverandører, konkurrenter og FoU for aktører (TNS m.m.) som inngår i globalt organiserte sammenbindinger av operasjoner som produserer varer og tjenester
 • Disse nettverkene integrerer regionale og nasjonale økonomier på måter som har stor betydning for deres utvikling
regional institusjonell miks
Regional institusjonell miks
 • Et omfattende begrep som inkluderer:
  • Forhold ved arbeidskraften i regionen, tilgang, lønn, produktivitet, arbeidsledighet, fleksibilitet
  • Arbeidskraften er grunnleggende stedbunden
  • Statige og regionale formelle institusjoner er stedbundne
  • Det har generelt foregått en overføring av ansvar for næringsutvikling fra statlig til regionalt nivå (devolution)
  • Offentlig regulering av arbeidskraften, skatter, FoU m.m. er sentralt
  • Store regionale variasjoner i institusjonell miks
koblingsprosess
Koblingsprosess
 • Når det eksisterer regionspesifikke fordeler (stor/samdriftsfordeler) og en gunstig regional institusjonell miks som tilfredsstiller translokale aktørers behov over tid vil det finne sted en kobling
 • De translokale aktørenes behov endres ofte raskere enn den institusjonelle miksen i regionen
verdiskaping
Verdiskaping
 • Den komplekse organiseringen av aktører i globale nettverk er koblet til regional utvikling gjennom at verdier skapes eller ”fanges”
 • Verdi referer til ulike former for økonomisk utbytte som kan realiseres gjennom eller utenfor markedet
 • Verdi kan skapes gjennom arbeidsprosessen, tilgang til overlegen teknologi, sterke merkevarer, kollektive læreprosesser m.m
regionale forskjeller
Regionale forskjeller
 • Alle regioner har ikke forutsetninger for å skape alle former for verdier
 • Noen regioner har stor tilgang på billig arbeidskraft og kan væreaktive for bedrifter som vil hente ut stordriftsfordeler. Hvis TNS overfører profitten til andre land (repatriering av profitt)
 • Andre har god tilgang på høyt utdannet arbeidskraft, risikovillig kapital og et ”pro-vekst” styresett kan tiltrekke seg for eksempel bioteknologibedrifter
komparative studier
Komparative studier
 • Coe m.fl mener at mange studier har lagt for stor vekt på endogene forhold i forklaring av regional utvikling
 • Det er behov for sammenlignende (komparative) studier som bedre får fram at det er mange veier til utvikling
kommentarer
Kommentarer
 • Coe mfl. tilbyr et rammeverk for å analysere regioner i en internasjonal/global kontekst
 • Rammeverket er generelt og må tilpasses betydelig i spesifikke studier
 • Hvordan kan det utvikles?