slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA: VALSTYBĖS PARAMA MOKSLUI IR VERSLUI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA: VALSTYBĖS PARAMA MOKSLUI IR VERSLUI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA: VALSTYBĖS PARAMA MOKSLUI IR VERSLUI - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA: VALSTYBĖS PARAMA MOKSLUI IR VERSLUI. Ričardas Valančiauskas v yr. specialistas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra www.mita.lt. Intelektinė nuosavybė. Intelektinės nuosavybės teisės skirstomos į: pramoninės nuosavybės teises;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA: VALSTYBĖS PARAMA MOKSLUI IR VERSLUI' - mandar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA: VALSTYBĖS PARAMA MOKSLUI IR VERSLUI

Ričardas Valančiauskas

vyr. specialistas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

www.mita.lt

slide2

Intelektinė nuosavybė

 • Intelektinės nuosavybės teisės skirstomos į:
  • pramoninės nuosavybės teises;
 • (išradimų patentai, pramoninis dizainas, prekės ženklai ir kt.)
  • autorių ir gretutines teises;
 • (autorių teisės – knygos, dainos, kino filmai, tapybos kūriniai...)
 • (gretutinės teisės – kūrinio atlikimas, garso, filmų įrašų gamyba...)
  • prekybos paslaptis.
 • („know-how“, receptai, formulės, informacija apie vartotojus ir kt.)
slide3

Išradimų patentai (1)

 • Patentas – tai išradimo teisinės apsaugos forma.
 • Išradimas laikomas patentabiliu, jeigu jis :
  • yra naujas;

(nežinomas technikos lygiu)

  • atitinka išradimo lygį;

(nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui)

  • turi pramoninį pritaikomumą.

(jį galima pagaminti ar panaudoti įvairiose srityse)

slide4

Išradimų patentai (2)

 • Gauti išradimo patentą galima trimis keliais:
  • nacionaliniu;
 • (patentas, išduotas nacionalinės pramoninės nuosavybės tarnybos pagal nacionalinius teisės aktus)
  • regioniniu;

(Europos patentas, išduotas Europos patentų organizacijos pagal Europos patentų konvenciją)

  • tarptautiniu.
 • (patentas, išduotas nacionalinės pramoninės nuosavybės tarnybos pagal Patentinės kooperacijos sutartį)
slide5

Dizaino registracija (1)

 • Dizainas – gaminio (jo dalies) vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos.
 • Gaminys – pramoniniu būdu arba rankomis pagamintas daiktas, įskaitantsudėtiniam gaminiui sukonstruoti skirtas sudedamąsias dalis, pakuotę, apipavidalinimą, grafinius simboliusir spaustuvės šriftus.
 • Dizainasregistruojamas, jeigu jis :
  • yra naujas;

(nėra jokio kito tapataus dizaino)

  • turi individualių savybių;

(informuotam vartotojui sudarytas bendras dizaino įspūdis skiriasi nuo bet kokio kito dizaino jam sudaryto bendro įspūdžio)

slide6

Dizaino registracija (2)

 • Gauti dizaino registracijos liudijimą galima trimis keliais:
  • nacionaliniu;
 • (liudijimas, išduotas nacionalinės pramoninės nuosavybės tarnybos pagal nacionalinius teisės aktus)
  • regioniniu;

(Europos Bendrijos dizainas, išduotas ES Vidaus rinkos derinimo tarnybos pagal 2001-12-12 Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002)

  • tarptautiniu.
 • (liudijimas, išduotas nacionalinės pramoninės nuosavybės tarnybos pagal Hagos susitarimo Ženevos aktą)
slide7

Valstybės paramamoksluiirverslui (1)

 • Valstybės parama skiriama:
  • išradimų patentavimui:
   • Europos patento gavimo išlaidoms padengti,
   • patento, išduodamo pagal Patentinės kooperacijos sutartį, išlaidoms padengti,
  • dizaino registravimui:
   • Bendrijos dizaino gavimo išlaidoms padengti,
   • dizaino, registruojamo pagal Hagos susitarimo Ženevos aktą, išlaidoms padengti.
slide8

Valstybės paramamoksluiirverslui (2)

 • Tinkami pareiškėjai:
  • mokslo ir studijų institucijos;
  • mokslo ir studijų institucijos kartu su įmonėmis;
  • įmonės.
 • Finansavimo dydis vienam išradimo patentui arba dizaino registracijai negali viršyti 50 000 Lt.
 • Finansavimo intensyvumas:
  • mokslo ir studijų institucijai – 95 proc. tinkamų išlaidų;
  • mokslo ir studijų institucijai kartu su įmone – 95 proc. tinkamų išlaidų;
  • įmonei – 50 proc. tinkamų išlaidų.
slide9

Valstybės paramamoksluiirverslui (3)

 • Pareiškėjui negali būti suteikta de minimis pagalba, jei:
  • jam iškelta bankroto byla arba jis yra likviduojamas ar restruktūrizuojamas;
  • jisturi mokestinę nepriemoką valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui, uždelstą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai mokėjimas atidėtas;
  • pareiškėjas, pareiškėjo vadovas ar vyriausiasis buhalteris turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą dėl nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai;
  • pareiškėjas anksčiau yra kreipęsis dėl paramos, finansuojamos iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto, gavimo, tačiau dėl sutartinių įsipareigojimų pažeidimo buvo nutraukta paramos teikimo pareiškėjui procedūra.
slide10

Valstybės paramamoksluiirverslui (4)

 • Tinkamos patentavimo išlaidos:
  • patentavimo mokesčiai (patento paraiškos padavimo, patentinės paieškos, ekspertizės, valstybės nurodymo, patento išdavimo, pirmųjų 5-erių metų patento palaikymo mokesčiai);
  • vertimų išlaidos;
  • patentinių patikėtinių paslaugos.
 • Tinkamos dizaino registravimo išlaidos:
  • dizaino registravimo mokesčiai (paraiškos įregistruoti dizainą padavimo, dizaino paskelbimo, dizaino paskelbimo atidėjimo, nurodymo mokesčiai);
  • vertimų išlaidos;
  • patentinių patikėtinių paslaugos.
 • Tinkamomis išlaidomis laikomos ne anksčiau kaip 2008m. patirtos išlaidos.
slide11

Valstybės paramamoksluiirverslui (5)

 • Patentavimo išlaidos gali būti apmokamos:
  • išlaidų apmokėjimu avansu;
  • išlaidų apmokėjimo pagal sąskaitas būdu;
  • patirtų išlaidų kompensavimo būdu.
 • Dizaino registravimo išlaidos gali būti apmokamos tikpatirtų išlaidų kompensavimo būdu.
 • Parama to paties išradimo patentavimo skirtingų išlaidų apmokėjimui gali būti skiriama ne daugiau kaip du kartus nepriklausomai nuo kreipimosi būdo.
 • Parama to paties dizaino registravimo skirtingų išlaidų apmokėjimui gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą.
slide12

Valstybės paramamoksluiirverslui (6)

 • Pareiškėjas Agentūrai pateikia:
  • lydraštį;
  • paraišką;
  • papildomus dokumentus.
 • Lydraštyje turi būti nurodyti:
  • pareiškėjo pavadinimas, adresas;
  • kvietimas, pagal kurį teikiama paraiška;
  • išvardyti teikiami dokumentai ir nurodytas jų lapų skaičius;
  • pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 • Paraiška pildomapagal nustatytą formą.
slide13

Valstybės paramamoksluiirverslui (7)

 • Papildomidokumentai:
  • teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą laiku;
  • laisvos formos raštas, informuojantis apie per praėjusius dvejus ir einamuosius metus gautą valstybės (atskirai nurodant de minimis) pagalbą, jei ji buvo suteikta;
  • kreipiantis dėl paramos patentavimui išlaidų apmokėjimo avansu – Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro pažyma apie priimtą prioritetinę paraišką;
  • kreipiantis dėl paramos patentavimui išlaidų apmokėjimo pagal sąskaitas būdu – paraišką priėmusios patentų tarnybos paieškos ataskaitos ir /arba teigiamos nuomonės apie išradimo, kuriam prašoma paramos, patentabilumą, kopija, sąskaitų, pagal kurias prašoma apmokėti išlaidas, patvirtintos kopijos;
  • kreipiantis dėl paramos patentavimui patirtų išlaidų kompensavimo būdu – Europos patento arba patento, išduoto pagal Patentinės kooperacijos sutartį kopija, sąskaitų ir pavedimų, pagal kuriuos prašoma kompensuoti išlaidas, patvirtintos kopijos;
  • kreipiantis dėl paramos dizaino registravimui – Bendrijos dizaino arba dizaino, registruojamo pagal Ženevos aktą, paraiškos arba registracijos kopija, sąskaitų ir pavedimų, pagal kuriuos prašoma kompensuoti išlaidas, patvirtintos kopijos.
slide14

Valstybės paramamoksluiirverslui (8)

Paraiškos vertinamos ir atrenkamos atliekant baigtinę procedūrą, t. y. paraiškų vertinimas pradedamas gavus pirmąją paraišką, tačiau visos teigiamai įvertintos paraiškos svarstomos po galutinio paraiškų pateikimo termino.

Paraiškų atranką vykdo MITA direktoriaus sudaryta darbo grupė. Darbo grupė teikia siūlymus MITA direktoriui dėl lėšų skyrimo projektams.

Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo priima MITA direktorius, atsižvelgdamas į Darbo grupės siūlymus.

Paraiškų pateikimo terminas – 2011 m. spalio 17 d. 16 val.

slide15

Valstybės paramamoksluiirverslui (9)

Priėmus sprendimą skirti lėšas, tarp pareiškėjo ir MITA ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos sudaroma dvišalė projekto finansavimo sutartis.

Pareiškėjas, kuriam parama skirta išlaidų apmokėjimo avansu, prieš pasirašydamas sutartį, sutarties įvykdymo užtikrinimui privalo pateikti avansinio mokėjimo grąžinimo banko garantiją arba laidavimo raštą visai avansinio mokėjimo sumai.

slide16

Valstybės paramamoksluiirverslui (10)

 • Lėšų gavėjas MITAi pateikia šiuos atsiskaitymo dokumentus:
  • projekto įgyvendinimo ataskaitą;
  • projekto biudžeto vykdymo finansinę ataskaitą;
  • laisvos formos projekto įvykdymo arba dalinio atsiskaitymo aktą;
  • projekto išlaidas pagrindžiančių ir jų apmokėjimą įrodančių dokumentų patvirtintas kopijas (kai lėšos buvo gautos avansu ar apmokėjimo pagal sąskaitas būdu);
  • kitus dokumentus.
 • Atsiskaitymo dokumentus pagal pasirašytą sutartį iš lėšų gavėjo priima ir tikrina MITA.
slide17

Valstybės parama patentavimui 2010 m.

2010 m. 43 projektams skirta 718 tūkst. litų paramos

slide18

Dėkoju už dėmesį!

Sekite mūsų naujienas www.mita.lt !

ricardas.valanciauskas@mita.lt

tel. (8 5) 212 7434