Download
procenty w pigu ce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procenty w pigułce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procenty w pigułce

Procenty w pigułce

626 Views Download Presentation
Download Presentation

Procenty w pigułce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procenty w pigułce Opracowała: Alicja Woźniak

 2. Procenty wokół nas: Głosowało60% uprawnionych Pierwsza rata 10% ceny towaru Mleko 2 % tłuszczu

 3. Co to jest procent? Procent to ułamek o mianowniku 100. Jeden procent to jedna setna. 25% 60% 120%

 4. Jak zamienić ułamek na procent? Aby zamienić ułamek na procent, należy pomnożyć go przez 100%.

 5. Jak obliczyć procent danej liczby? Aby obliczyć procent danej liczby należy pomnożyć tę liczbę przez ten procent.

 6. zamieniamy ułamek na procent: Jak obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba ? Jakim procentem liczby 20 jest liczba 5 ?

 7. Jak obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent ? Aby obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent dzielimy tę liczbę przez ten procent. 40% pewnej liczby wynosi 60. Jaka to liczba?

 8. Oprocentowanie oszczędności: Wpłacając do banku pewną kwotę (kapitał) , otrzymujemy odsetki ( dochód określony w procentach w stosunku rocznym ). zadanie

 9. Lokaty roczne w MAK-BANKU Pan Jan wpłacił do MAK-BANKU 1200zł. Ile może wybrać złotych po roku? Rozwiązanie: Odp.Po roku pan Jan będzie mógł wybrać 1304zł.

 10. Diagramy procentowe. Diagram, to graficzne przedstawienie danych. -DIAGRAM PROSTOKĄTNY -DIAGRAM SŁUPKOWY -DIAGRAM KOŁOWY

 11. Diagram prostokątny. W pewnym gospodarstwie pole uprawne zajmuje 60% całej powierzchni, sady 20%, łąki 10% i zabudowania 10%. Przedstawimy te dane na diagramie.

 12. Diagram słupkowy. Na Ziemi są 3 strefy klimatyczne: w zimnej leży 10% lądów, w umiarkowanej leży 50% lądów, w gorącej leży 40% lądów. Przedstawimy te dane na diagramie.

 13. Diagram kołowy. Powietrze to mieszanina tlenu 21%, azotu 78% i innych gazów 1%. Przedstawimy te dane na diagramie

 14. Zadania ZADANIE1 15% wagi buraków stanowi cukier. Ile cukru otrzyma się z 800kg buraków? Rozwiązanie

 15. Odp. Z 800kg buraków otrzyma się 120kg cukru.

 16. Zadanie 2 Jaka będzie nowa cena każdego towaru? Rozwiązanie

 17. 20 % • 102 zł =20,40 zł 102 zł – 20,40 zł =81,60 zł Odp. Sanki będą kosztować 81,60 zł. 20 % • 125 zł=25 zł 125 zł – 25 zł= 100 zł Odp. Łyżwy będą kosztować 100 zł. 20 % • 450 zł = 90 zł 450 zł – 90 zł = 360 zł Odp. Narty będą kosztować 360 zł.

 18. ZADANIE 3 W klasie VI jest 12 dziewcząt i 18 chłopców Jaki procent klasy stanowią dziewczęta a jaki chłopcy? Rozwiązanie

 19. Odp. W klasie jest 40% dziewcząt i 60% chłopców.

 20. KONIEC