l randets galleria l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lärandets galleria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lärandets galleria

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Lärandets galleria - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Lärandets galleria. Resurscentrum för information och lärande vid Stockholms universitet Presentation vid det 68. Norske bibliotekmötet, Fagereferentkonferansen Stavanger 24 april 2002 Gunilla Lilie Bauer Stockholms universitetsbibliotek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lärandets galleria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l randets galleria
Lärandets galleria
 • Resurscentrum för information och lärande vid Stockholms universitet
 • Presentation vid det 68. Norske bibliotekmötet, Fagereferentkonferansen
 • Stavanger 24 april 2002
 • Gunilla Lilie BauerStockholms universitetsbibliotek
 • Chef för Enheten för information och ITProjektledare för Lärandets galleria
 • gunilla.lilie.bauer@sub.su.se
inneh ll
Innehåll
 • Stockholms universitet och universitetsbiblioteket.
 • Bibliotekets förändrade roll och utveckling 1996-2002.
 • Projektet Lärandets galleria – bakgrund, syfte, aktiviteter, organisation, kundnytta, styrkor/möjligheter, svagheter/hot.
stockholms universitet n gra fakta
Stockholms universitet -några fakta
 • 4 fakulteter
  • Humaniora
  • Samhällsvetenskap
  • Naturvetenskap
  • Juridik
 • 80 institutioner, ca 800 kurser, 25 program
 • 34000 studenter, 3500 anställda
 • ”Campusuniversitet”
 • Decentralisering
 • Mångfald
stockholms universitetsbibliotek n gra fakta
Stockholms universitetsbibliotek – några fakta
 • Ett av Sveriges största forskningsbibliotek
 • Ett av Sveriges första universitetsbibliotek med öppna hyllor
 • Ca 1500 studieplatser och ca 150 datorarbetsplatser
 • Ca 130 anställda
 • Invigdes 1983 Arkitekt: Ralph Erskine
sub 1996 2002 fr n rum f r b cker till plats f r utveckling
SUB 1996-2002: ”Från rum för böcker till plats för utveckling”
 • Internt förändringsarbete ”Kunskapsnavet”1998-1999:
  • delegering och decentralisering
  • ny organisation och nya chefer
  • gemensamma mål
  • kvalitetsarbete
  • koncentration på kärnverksamhet
  • satsning på kompetensutveckling
  • ökade kundkontakter och ökat servicetänkande.
sub 1996 2002
SUB 1996-2002
 • Satsning på ”hybridbiblioteket”.
 • Studenternas bibliotek; en social och intellektuell mötes- och arbetsplats.
 • Forskarnas bibliotek; ett digitalt nätverk med tillgång till informationsresurser.
 • Knappa ekonomiska resurser på institutionerna = ökat tryck på SUB.
 • Ökat deltagande i universitets-gemensamma aktiviteter.
sub 1996 20029
SUB 1996-2002
 • Fler besökare på biblioteket -6000-7000 per dag.
 • Under 2001 minskning till 4000 – men utlån och fjärrlån ökar i antal.
 • Bibliotekets databaser, e-tidskrifter, e-böcker och servicefunktioner går att nå via Internet – tillgängligheten ökar.
 • Behov och krav på service, tekniska resurser och teknisk kompetens ökar.
sub 1996 200210
SUB 1996-2002
 • Kombinerar det fysiska och det virtuella biblioteket.
 • Kvalitetsgranskare av information på Internet.
 • Utvecklar studenters, lärare och forskares informationskompetens.
 • Navet i universitetets informationsförmedling.
projektet l randets galleria
Projektet ”Lärandets galleria”
 • Bakgrund
 • Mål och syfte
 • Aktiviteter
 • Organisation
 • Kundnytta
 • Styrkor/möjligheter
 • Svagheter/hot
 • Bibliotekets roll
bakgrund
Bakgrund
 • Uppdrag från universitetets IT-råd i januari 2000:”Beskriv en vision för Stockholms universitets framtida IT-användning”
 • Arbetsgrupp: IT-koordinator, IT-chef, bibliotekets IT-chef, IT-pedagogisk konsult
 • Rapport: ”Stockholms universitet och IT-användningen” http://www.lrc.su.se/dokument/lrc_vision_slutversion.pdf
f rebild learning centre
Förebild ”Learning centre”
 • Kännetecken:
 • Studentens och lärarens behov är i centrum
 • Service, självservice, informationsförsörjning, pedagogik, lagarbete och IT
 • Samverkan mellan bibliotek, IT-funktioner, IT-pedagoger, lärare, administrativa stödfunktioner och institutioner.
nyckelaktiviteter i projektet
Nyckelaktiviteter i projektet
 • Erbjuda stöd, hjälpmedel, utbildning och inspiration för lärare som vill använda IT i undervisningen – den IT-pedagogiska gallerian.
 • Utveckla en studentportal för studenter med ett samlat serviceutbud och individua-liserad studieinformation – den virtuella gallerian
 • Installera och integrera efterfrågade servicefunktioner och nya tekniska möjligheter i huvudbibliotekets byggnad – den fysiska gallerian.
den it pedagogiska gallerian
Den IT-pedagogiska gallerian
 • ekonomiskt och personligt stöd
 • lokaler med utrustning för test och experiment
 • tillgång till IT-pedagogiska programvaror över nätet på SU
 • erfarenhetsutbyte: seminarier, kurser, lärarträffar …
 • test och utvärdering av utbildningsplattformar och studieadministrativa system
 • databas över IT-pedagogiska projekt.
l randets galleria ska ocks
Lärandets galleria ska också
 • etablera SU inom forskningsområdet ”utvärdering av IT-pedagogik”.
 • finna former och finansiering för fortsatt samarbete mellan intressenterna efter projektperiodens utgång.
projektets vergripande m l
Projektets övergripande mål
 • Vid årsskiftet 2003/2004 har universitetets studenter och lärare tillgång till ett resurscentrum för information, lärande och pedagogisk utveckling.
 • Det kännetecknas av en inspirerande läromiljö med hög service och teknisk standard och är integrerat i Stockholms universitets organisation och finansieringssystem.
 • Detta resurscentrum bidrar till att stärka universitetets konkurrenskraft som akademisk institution och arbetsplats.
tidplan
Tidplan

Initieringsfas: november-december 2000

Startfas: januari – juli 2001

Genomförandefas: augusti 2001 – oktober 2003

Avslutningsfas: november – december 2003

finansiering
Finansiering
 • Universitetets IT-råd: ca 5,5 mkr 2001-2002
 • Medel från arbetsgrupp för rekryteringsfrämjande åtgärder: 2,3 mkr
 • Ytterligare ca 2 mkr äskas från IT-rådet 2003
projektorganisation
Projektorganisation

Uppdragsgivare och finansiär:Rektor och IT-rådet

Referens-grupper

Styrgrupp

Projektsamordnings-grupp

Arbetsgrupp

Fysiskagallerian

ArbetsgruppIT-pedago-giskagallerian

ArbetsgruppVirtuellagallerian

Framtiden för Lärandets galleria

sammanfattning representation i projektet
Sammanfattning – representation i projektet
 • 34 personer från 18 olika enheter inom Stockholms universitet
  • 3 studenter
  • 10 lärare
  • 11 tekniker/administratörer
  • 10 från biblioteket och den pedagogiska utvecklingsenheten
aktiviteter
Aktiviteter
 • IT-utbildning för lärare
 • seminarier om pedagogik och IT
 • konsultverksamhet
 • ekonomiskt stöd till lärarnas IT-pedagogiska projekt
 • anskaffning och utvärdering av programvaror för IT i undervisningen: PingPong, Luvit, Kark
 • en IT-pedagogisk experimentverkstad i huvudbibliotekets lokaler
 • en portal för lärare på nätet: Lärarforumhttp://www.lrc.su.se/lararforum/
 • samordning av ansökningar till det nya Svenska nätuniversitetet
aktiviteter23
Aktiviteter
 • Studieresa till England med besök på Learning centres i Leeds, Hertfordshire och Sheffield Hallam, hösten 2001.
 • Förslag om bemanning och service i en teknisk helpdesk i biblioteket
 • Undersökning bland studenter och lärare om vilka tekniska möjligheter och servicefunktioner de behöver i den fysiska gallerian
student nskem l
Studentönskemål
 • Samlad information om studentservice
 • Olika typer av arbetsplatser – tysta och pratiga – alla med dator
 • Stora och små grupprum med dator – i och utanför biblioteket
 • Fler möjligheter till nätuppkoppling med egen dator
 • Campusövergripande rutiner, t ex ”campuskort”
 • Kvällssupport, kvälls- och nattöppet
 • Mer litteratur, kompendier, instruktioner och FAQ på nätet – mer hjälp till självhjälp
 • Bandade kurser och föreläsningar till utlån
l rar nskem l
Lärarönskemål
 • Lokaler för enskilda möten mellan lärare och IT-pedagogisk konsult.
 • Lokaler för seminarier, workshops och kurser med tillgång till all behövlig teknik.
 • Plats för eget arbete, utveckling och produktion av kursmaterial med tillgång till mer avancerad teknik än den som finns på varje institution.
aktiviteter26
Aktiviteter
 • Kravspecifikation för en studentportal
 • Användartester
 • Prototyp…..
varf r satsar vi p projektet l randets galleria
Varför satsar vi på projektet Lärandets galleria?
 • Det måste finnas fördelar och nya möjligheter!!!???
f rdelar f r studenter
Fördelar för studenter?
 • Bättre service genom att bibliotekarier, tekniker, administratörer och IT-pedagoger samarbetar och finns tillgängliga nära varandra.
 • Ökade möjligheter att använda IT i den lärande situationen
 • Förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan lärare och studenter
 • Individanpassad webbinformation och personligt funktionsstöd via studentportal och elektroniska studieadministrativa hjälpmedel.
f rdelar f r studenter30
Fördelar för studenter?
 • Fler datorstödda kurser och därmed ökade möjligheter till ett livslångt lärande.
 • Fler IT-kompetenta lärare som kan motsvara studenternas förväntningar på en modern pedagogik.
f rdelar f r l rare
Fördelar för lärare?
 • Fler och nya möjligheter till stöd och utbildning för IT i undervisningen och för IT-pedagogiska projekt.
 • Tidsvinster genom tillgång till studieadministrativa system och andra IT-hjälpmedel
 • Förbättrade kommunikationsmöjligheter med studenter och andra lärare.
f rdelar f r biblioteket
Fördelar för biblioteket?
 • Konceptet ”Learning centre” stämmer med bibliotekets vision ”Från rum för böcker till plats för utveckling”
 • Bibliotekarien som pedagogisk resurs med en specialkompetens om informationssökning blir synligare.
 • Den pedagogiska utvecklingsenheten ingår fr o m 2002 i bibliotekets organisation.
 • Roliga, utmanande och framtidsinriktade uppgifter för bibliotekarier
 • = ökade möjligheter för studenter och lärare att bli ”informationskompetenta”.
f rdelar f r universitetet som helhet
Fördelar för universitetet som helhet?
 • Rationellt utnyttjande av befintliga resurser – lokaler, teknik och personal.
 • Ökade möjligheter att motsvara krav från studenter och lärare på ”flexibelt lärande”.
 • Möjlighet för SU att positionera sig inom forskningsområdet ”utvärdering av IT-pedagogik”.
 • = bibehållen och förhoppningsvis ökad konkurrenskraft – som arbetsgivare, utbildnings- och forskningsinstitution!
swot analys f r l randets galleria
SWOT-analys för Lärandets galleria
 • Styrkor?
 • Möjligheter?
 • Svagheter?
 • Hot?
svagheter och hot
Svagheter och hot
 • Incitamentet för lärarna att använda mer IT i pedagogiken har hittills varit litet = ingen eller liten belöning
 • Svårt att frigöra tid bland studenter och lärare för engagemang i projektet.
 • Fler tekniker och bibliotekarier än lärare och studenter i projektet, risk för ”förvaltningsdominans”
 • Det tar för lång tid att utveckla och erbjuda datorstödda kurser och studenterna väntar inte …
svagheter och hot36
Svagheter och hot
 • Medvetenheten om att universitetet behöver höja servicenivån gentemot studenterna och är konkurrensutsatt varierar mellan fakulteterna och institutionerna.
 • Projektet är för stort och omfattar för mycket – går inte att samordna, risk att inget händer och att alla väntar på alla.
styrkor och m jligheter
Styrkor och möjligheter
 • Stöd från universitetsledningen
 • Ligger rätt i tiden: ”Nätuniversitetet”, (i regeringsprop.: ”Den öppna högskolan”)
 • Fokus på studenternas och lärarnas situation
 • Universitetets tekniska infrastruktur
 • Bra projektnamn
 • Bättre resursutnyttjande för SU som helhet
 • Huvudbibliotekets byggnad
 • Hyggligt med pengar
 • Kan resultera i fasta resurser
styrkor och m jligheter38
Styrkor och möjligheter
 • Ökade möjligheter för SUs studenter att bli ”informationskompetenta” genom att bibliotekets roll som pedagogisk resurs blir tydligare.
 • Kan resultera i fler lärare och kurser som motsvarar studenternas krav på en modern pedagogik
 • Lärareldsjälar på institutionerna
 • Ett universitetsgemensamt projekt med bred kompetens: deltagare från institutionerna, studentkåren, biblioteket och förvaltningen!
vad h nder just nu i projektet
Vad händer just nu i projektet?
 • Lärare ansöker om stöd till IT-pedagogiska projekt
 • Inspirationsseminarium i maj med professor Bodil Jönsson ”Lärande i nya former”
 • Utbildning för lärare: Hur man gör en kurswebbplats
 • Biblioteket utvecklar en kurs i informationssökning i PingPong
 • Användartester för studentportalen
 • Inredningsarkitekt ritar den fysiska gallerian
 • Information och förankring
bibliotekets roll
Bibliotekets roll
 • Överbibliotekarie Gunnar Sahlin är ordförande i styrgruppen
 • Bibliotekarier finns i samtliga arbetsgrupper
 • Bibliotekets administrativa chef leder den del av projektet som handlar om lokaler, den ”fysiska gallerian”
 • Bibliotekets utbildningssamordnare leder den del som handlar om IT-pedagogik
 • Bibliotekets informations- och IT-chef är projektledare och initiativtagare
 • Bibliotekets lokaler är centrum i ”Gallerian”