Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANH HÙNG PowerPoint Presentation

ANH HÙNG

142 Views Download Presentation
Download Presentation

ANH HÙNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sáng tác: HỒ KHANH & MINH HƯƠNG Trình bầy: CA ĐOÀN LA VANG – PORTLAND – USA ANH HÙNG TỬ ĐẠO

 2. Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng.

 3. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công. Cờ phất phới oai hùng tiếng hát ca lừng bốn phương.

 4. Xin các thánh Tử Đạo Việt Nam nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng. Thương lắng nghe lời con kêu khấn, ban xuống muôn phúc trên Việt Nam.

 5. ANH HÙNG TỬ ĐẠO Sáng tác: HỒ KHANH & MINH HƯƠNG Trình bầy: CA ĐOÀN LA VANG – PORTLAND – USA

 6. Gươm sắc bén vung cho đầu rơi máu tuôn. Hằng cương quyết một lòng giữ vững niềm tin kính.

 7. Đêm tối bao ngày đau phiền nơi khóc than. Chờ mong phúc thanh nhàn hát khúc ca ngày khải hoàn.

 8. Xin các thánh Tử Đạo Việt Nam nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng. Thương lắng nghe lời con kêu khấn, ban xuống muôn phúc trên Việt Nam.

 9. Sáng tác: HỒ KHANH & MINH HƯƠNG Trình bầy: CA ĐOÀN LA VANG – PORTLAND – USA ANH HÙNG TỬ ĐẠO

 10. Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng.

 11. Đây tấm bia vàng ghi ngàn năm chiến công. Cờ phất phới oai hùng tiếng hát ca lừng bốn phương.

 12. ANH HÙNG TỬ ĐẠO Sáng tác: HỒ KHANH & MINH HƯƠNG Trình bầy: CA ĐOÀN LA VANG – PORTLAND – USA Thực hiện PPS: VÂN ĐỲNH AUSTRALIA tháng 11/2007