studium dynamiky j dro jadern ch sr ek pomoc korela n femtoskopie na experimentu star n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR. 14. 1 . 2014 Jindřich Lidrych. Motivace Relativistic Heavy Ion Collider - RHIC a STAR Geometrie srážky a jednotlivé fáze Dvoučásticová korelační femtoskopie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR' - malise


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studium dynamiky j dro jadern ch sr ek pomoc korela n femtoskopie na experimentu star

Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

obsah

Motivace

 • Relativistic Heavy Ion Collider - RHIC a STAR
 • Geometriesrážky a jednotlivéfáze
 • Dvoučásticovákorelačnífemtoskopie
 • Typickázměřenákorelačnífunkce
 • Volbavztažnésoustavy
 • Cílepráce

Obsah

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

m otivace pro kvark gluonov plasma

Kvark-gluonová plasma – nováfázejadernéhmoty (vysokáteplota a tlak)

  • kvarky a gluonyjsou “volné”
  • lze vytvořitpřijádro-jadernýchsrážkách

Motivace pro kvark-gluonové plasma

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

relativistic heavy ion collider rhic

Relativistic Heavy Ion Collider - RHIC

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

solenoidal tracker at rhic star

Solenoidal Tracker at RHIC - STAR

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

geometrie sr ky a jednotliv f ze

Geometriesrážky a jednotlivéfáze

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

geometrie sr ky

Netriviálníčasovývývoj

  • typické pro relativistickésrážky
 • Závisína:
  • počátečníanisotropii
  • dobětermalizace
  • stavovérovnice
  • existenci a druhufázovéhopřechodu
 • Porozuměníčasoprostorovémuvývoji je klíčové pro interpretaciostatníchvýsledků

Geometriesrážky

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

dvou sticov femtoskopie

charakteristickérozměrynaúrovni 10fm

 • tzv. korelačnífemtoskopie –měřenívelikostisystému v momentětermálního freeze-out (v doběfinálníemisečástic)
  • pomocídvoučásticovýchkorelací v oblastimalýchrelativníchhybností

Dvoučásticováfemtoskopie

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

dvou sticov korela n femtoskopie

měřeníkorelacedvoučástic s malourozdílnouhybností

 • vznikáv důsledkuinterakce v konečnémstavu

Dvoučásticovákorelačnífemtoskopie

dvoučásticová emisní funkce: pravděpodobnost emise dvou částic ve vdálenosti r* s relativní hybností k*

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

p1

- vlnováfunkcepopisujícíinterakci

(kvantová stat., Coulomb, silná int.)

in pair rest frame

p2

dvou sticov korela n femtoskopie1

Dvoučásticovákorelačnífemtoskopie

Experimentálněkonstruovanákorelačnífunkce

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

p1

Dvoučasticovákorelačnífunkce je citlivá k rozdělenívzdálenostíemisníchbodůčástic.

p2

identick neinteraguj c stice

p1

x1

Identickéneinteragujícíčástice

x2

p2

 • nejjednodušší pro neinteragujícíčástice – pouzekvantovástatistika: symetrizacevlnovéfunkce pro mesony (piony, fotony)

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

p1

A korelačnífunkce je :

Fourierůvobrazzdroje

p2

typick zm en korela n funkce

pp

dAu

AuAu

 • typickájednodimenziálníkorelačnífunkcezávislána abs. Q
 • veskutečnostiměřímeve 3dimenzí

Typickázměřenákorelačnífunkce

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

volba vzta n soustavy

vzhledemk typickýmsymetriíneníkartézskásoustava (x,y,z) vhodná

 • typickyse volívztažnásoustavaspojená s párem, kdejednaz os je nasměrovaná v příčnémsměru – out-side-long systém
 • výhoda: v tomtosystému je zdrojdobřepopsanýGaussem

Volbavztažnésoustavy

Out: vesměrusoučtupříčnýchhybnostíoboučástic

Side: kolmána out

Long: vesměrusvazku

v sledky za posledn ch 20let

typickérozměryřádově 10fm (velké)

 • Významparametrů:
 • R_sid– čistěgeometrickývýznam
 • R_lon – neseinformaci o longit. expanzi (expanze v ose z)
 • R_ou – několikvlivů: vlivrozpínání, projev v p_ závislost a tomu se rozumí, a vlivdélkyživotazdroje

Výsledkyzaposledních 20let

x. 1. 2014 Jindřich Lidrych

v sledky za posledn ch 20let1

prvnípředpovědi pro případfázovéhopřechodu 1.druhu

 • narůstpoměruR_out/R_si–- prvnímotivace pro femtoskopickéměření -> nebylopozorováno – jeden z prvníchdůkazů, ženepozorujemefázovýpřechod 1.druhu

Výsledkyzaposledních 20let

x. 1. 2014 Jindřich Lidrych

obr cen loha

Obrácenáfemtoskopie = obrácenáúloha

?

Obrácenáúloha

Lzestudovatinterakciexotickýsystémů

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

*(1530)‏

na e c le

studiuminterakcenasrážkáchAu+Au a pozorováníφrezonance

 • důvod: φrezonance by mělabýtcitlinánavelikostzdroje
  • jedinévýsledkyjsou z NA49
  • STAR mázatímvýeledky z K+K+ a a K-K-
  • měřenínapředchozíchdatechnešlipoužítz důvodupříměsi ,

Našecíle

K+K- in Pb+Pb at SPS(NA49)

 • upgrade detektoru TOF – Time of flight dovolujeseperacielektronů a kaonů

E=158 GeV

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

z v r

srážkatěžkýchiontů – netriviálníčasovývývoj

 • dvoučásticovákorelačnífemtoskopiedovolujeměřitcharakt. Rozměrysystému
 • jednoz prvníchměřené – neexistujefázovýpřechodprvníhodruhu
 • studiumexotickýchsystémů a jejichinterakce
 • cílpráce: studiumkorelace K+K- a jejichinterakceskrzeφrezonance

Závěr

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych

14 1 2014 jind ich lidrych

Konec,děkujizapozornost

14. 1. 2014 Jindřich Lidrych