slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Графични операции в игрите. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Графични операции в игрите.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Графични операции в игрите. - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Графични операции в игрите. Какво ще представим?. Показване на сцена, Стъпка по стъпка Текстуриране. Основни принципи Прости модели за осветление Прости светлини Normal Maps. DirectX. EmptyProject в dxsdk samples Използва DXUT – няколко класа, които помагат настройката на устройствата

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Графични операции в игрите.' - mali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Какво ще представим?
 • Показване на сцена, Стъпка по стъпка
 • Текстуриране. Основни принципи
 • Прости модели за осветление
 • Прости светлини
 • Normal Maps
directx
DirectX
 • EmptyProject в dxsdk samples
  • Използва DXUT – няколко класа, които помагат настройката на устройствата
  • DXUTSetCallbackD3D9DeviceAcceptable( IsD3D9DeviceAcceptable );
  • DXUTSetCallbackD3D9DeviceCreated( OnD3D9CreateDevice );
  • DXUTSetCallbackD3D9DeviceReset( OnD3D9ResetDevice );
  • DXUTSetCallbackD3D9FrameRender( OnD3D9FrameRender );
  • DXUTSetCallbackD3D9DeviceLost( OnD3D9LostDevice );
  • DXUTSetCallbackD3D9DeviceDestroyed( OnD3D9DestroyDevice );
  • DXUTSetCallbackDeviceChanging( ModifyDeviceSettings );
  • DXUTSetCallbackMsgProc( MsgProc );
  • DXUTSetCallbackFrameMove( OnFrameMove );
directx1
DirectX/ Глобални данни
 • const D3DXVECTOR3 g_CameraPosition (0.0f,0.0f,-5.0f ) ;
 • const D3DXVECTOR3 g_CameraUp (0.0f, 1.0f,0.0f) ;
 • const D3DXVECTOR3 g_CameraLookAt (0.0f,0.f,1.0f) ;
 • const float g_CameraVx = 4.0f/4.0f;
 • const float g_CameraVy= 3.0f/4.0f;
 • const float g_ZMin = 2.0f;
 • const float g_Zmax= 100.f;
 • D3DXMATRIX g_WorldMatrix;// само един обект засега
 • D3DXMATRIX g_CameraMatrix;
 • D3DXMATRIX g_ProjectionMatrix;
 • D3DXMATRIX g_WVP;
directx2
DirectX

OnD3D9CreateDevice()

D3DXMatrixLookAtLH

(&g_CameraMatrix,&g_CameraPosition,&g_CameraLookAt,&g_CameraUp);

D3DXMatrixPerspectiveLH

(&g_ProjectionMatrix,g_CameraVx,g_CameraVy,g_ZMin,g_ZMax);

Инициализиране g_WorldMatrix,

DirectX пази транслацията в най-долния ред.

g_WVP = g_WorldMatrix*g_CameraMatrix*g_ProjectionMatrix;

directx3
DirectX

.x формат

{

Mesh CubeMesh

{

6;

-0.500000;-0.500000;0.0;,

0.500000;-0.500000;0.0;,

-0.500000;0.500000;0.00000;,

0.500000;0.500000;0.0;,

0.500000;-0.500000;0.0;,

-0.500000;0.500000;0.00000;;

directx4
DirectX

.x формат

2;

3;1,0,2;;

3;3,1,2;;

MeshVertexColors

{

6;

0;1.0,0.0,0.0,1.0;,

1;0.0,1.0,0.0,1.0;,

2;0.0,0.0,1.0,1.0;,

3;1.0,0.0,0.0,1.0;,

4;1.0,0.0,0.0,1.0;,

5;0.0,0.0,1.0,1.0;;

}

directx5
DirectX

.x формата

MeshTextureCoords

{

6;

0.0,0.0;,

1.0,0.0;,

0.0,1.0;,

1.0,1.0;,

0.0,0.0;,

0.0,1.0;;

}

directx6
DirectX

Зареждане на Mesh

D3DXLoadMeshFromX

Чертаене

g_Quad->DrawSubset(0);

Модифициране на вертексите

struct Vertex

{

float x,y,z;

float cx,cy,cz,cw;

float tx,ty;

};

Vertex* v;

g_Quad->LockIndexBuffer( 0, &v);

directx7
DirectX
 • Ефекти
  • Правят микромениджмънта на shader-ите вместо вас. Разжирение .fx

float4x4 g_WVP; // World * View * Projection matrix

texture g_txScene;

sampler g_samScene =

sampler_state

{

Texture = <g_txScene>;

MinFilter = Linear;

MagFilter = Linear;

MipFilter = Linear;

};

directx8
DirectX

void VertSceneSingle (...)

{ .... }

float4 PixSceneSingle( ...)

{ .... }

technique RenderSceneSingle

{

pass P0

{

VertexShader = compile vs_3_0 VertSceneSingle();

PixelShader = compile ps_3_0 PixSceneSingle();

AlphaBlendEnable = false;

ZEnable = false;

}

}

directx9
DirectX
 • Зареждане

ID3DXEffect* g_Effect;

 • D3DXCreateEffectFromFile

(pd3dDevice,”c:/myeffect.fx”,0,0,0,0,&g_Effect,&errors);

directx10
DirectX

UINT passes;

g_Effect->SetTechnique("RenderScene");

g_Effect->Begin(&passes,0);

g_Effect->SetMatrix("g_WVP",&g_WVP);

g_Effect->SetTexture("g_txScene",g_QuadTexture);

g_Effect->CommitChanges();

for (UINT i=0;i<passes;++i)

{

g_Effect->BeginPass(i);

g_Quad->DrawSubset(0);

g_Effect->EndPass();

}

g_Effect->End();

directx11
DirectX

UINT passes;

g_Effect->SetTechnique("RenderScene");

g_Effect->Begin(&passes,0);

g_Effect->SetMatrix("g_WVP",&g_WVP);

g_Effect->SetTexture("g_txScene",g_QuadTexture);

g_Effect->CommitChanges();

for (UINT i=0;i<passes;++i)

{

g_Effect->BeginPass(i);

g_Quad->DrawSubset(0);

g_Effect->EndPass();

}

g_Effect->End();

directx12
DirectX
 • Текстуриране
 • Текстурите имитират геометрия
 • Изображение от R3 в R2
directx13
DirectX
 • Видове проекции
 • Сферична
 • Цилиндрична
 • Равнинна
 • Всички проекции по моделите се правят от артисти
 • Една от най-гадните работи за тях
 • Трябва да се направи проекцията така, че да може да се рисува върху нея.
directx14
DirectX

1.0

Малките триъгълници в синьо

0.0

0.0

1.0

directx15
DirectX
 • Какво правим, когато текстурните координати излизат извън интервала 0;1

MeshTextureCoords

{

6;

0.0,0.0;,

2.0,0.0;,

0.0,2.0;,

2.0,2.0;,

0.0,0.0;,

0.0,2.0;;

}

directx16
DirectX
 • Какво правим, когато текстурните координати излизат извън интервала 0;1
 • Можем да настроим ефектите как да четат от текстурите

sampler_state

{

....

AddressU = Clamp;

AddressV = Clamp;

};

directx17
DirectX

AddressU = Wrap;

AddressV = Wrap;

AddressU = Mirror;

AddressV = Mirror;

AddressU = Border;

AddressV = Border;

directx18
DirectX

Четене от текстуритев пикселните shader-и:

float4 result = tex2D( g_samScene, Tex.xy );

Ако триъгълникът е много голям и трябва да се увеличи текстурата се прави линейно филтриране

directx19
DirectX

Когато триъгълникът е с много малки размери:

directx20
DirectX

Когато триъгълникът е с много малки размери:

Представлява разстоянието между две mip нива

directx21
DirectX
 • Когато се построяват mip нивата трябва да се има предвид
 • Ако е за цветови текстури да се внимава с Gamma Space. Иначе по-долните mip нива стават по-тъмни.
 • Добре е да не се прилага Nearest Neighbour, а Gaussian примерно
 • Ако пък се правят mip нива за Normal Maps, тогава всяко ниво се генерира отново от геометрията

Когато хардуерът чете от текстура с mip нива, построява

(u,v,d), Намира d между кои mip нива е, чете билинейно от всяко и после линейно интерполира прочетените стойности с d

directx22
DirectX
 • Без mip map mip map
directx23
DirectX
 • Хардуерни компресии
  • DXT1/3 – блокова текстура (DDS) за фото реалистични изображения
  • 3Dc – Разработка на ATI за Normal Maps (текстури, в които вместо цветове има вектори)
  • DXT5_NM

Tangent Space

Object Space

directx24
DirectX
 • DXT1
 • Изображението се разделя на блокове от 4x4 пиксела
 • За всеки блок се записват 2 цвята, минимум и максимум от цветовете в блокчето във формат (5:6:5)
 • След това от правата между двата цвята се избират други два цвята, които са на равно разстояние по правата
 • Това дава избор от 4 цвята за всеки един от 16-те пиксела
 • Всеки пиксел се кодира с 2 бита:
 • 16*2=32 бита общо + 2 * 16 бита = 64 бита за 16 пиксела.или 4 бита за пиксел
 • DXT1 – прави компресия типично 6:1, защото пикселите са 24 бита иначе
 • С DXT1 се текстурира по-бързо, защото е по-малка текстура и попадат повече пиксели в текстурните кешове на GPU
directx25
DirectX
 • От Nvidia

1.5 MB

384 kb

directx26
DirectX
 • От Nvidia

1.5 MB

256 kb

directx27
DirectX
 • DXT 5 компресия. За изображения с гладък алфа канал
 • Използва се за текстури с алфа канал
 • Цветния канал се компресира като при DXT1, а алфа канала
 • се разделя на блокове от 4x4 пиксела и се компресира отделно
 • Избират се две точки от 16-те (може крайните),
 • Генерират се между тях 6 точки на равни разстояния
 • И всяка една от другите точки получава 3 битов индекс, коя от 8-те точки приближава
 • Така за алфа канала се получава :
 • 2*8 = 16 бита (крайните точки)
 • 16 * 3 = 48 бита (средните точки)
directx28
DirectX
 • DXT 5 компресия за Normal maps.
 • Пример за компресия на сигнал в текстура
 • Normal map съдържа тройки нормализирани вектори
 • (x,y,z), (x^2+y^2+z^2=1)
 • Z може да се изчисли от X,Y
 • Y се компресира като цветови компонент
 • X се компресира като алфа компонент.
 • С малко загуба на качеството се постига добра компресия от 4:1

Tangent Space

directx29
DirectX
 • 3DC компресия за Normal maps.(Вече в DirectX 10)
 • Постига 4:1 компресия като DXT5_NM, но с по-добро качество
 • Абсолютно аналогична на DXT5, компресира обаче и X и Y все едно са алфа канали на DXT5, в DXT5 Y компонентата е с 6 бита, а тук е с 8 бита
directx30
DirectX
 • Основни принципи за използване на текстури
 • Да се слагат линейни сигнали или сигнали, които се апроксимират с линейни функции
 • Ако ще се използва DXТ5 компресия, различните компоненти, трябва да са независими.
directx31
DirectX
 • Нормали

Вектор перпендикулярен на равнината определена от трите вертекса с дължина 1.

directx32
DirectX
 • Нормали в
 • XSI
directx33
DirectX
 • Всяка нормала е зададена в object space

MeshNormals

{

0.000;-0.793;0.609;,

-0.000;0.994;-0.112;,

}

 • И се задава за всеки вертекс. Обикновено автоматично се прави от 3DS Max, XSI, Maya .....
directx34
DirectX

N

V

R

L

Повърхност

directx35
DirectX
 • Дифузна повърхност и светлина само с посока (слънцето)
 • Intensity=saturate( dot(L,N) );
 • DiffuseColor=DiffuseTexture*Intensity;
 • L и N, могат да са зададени в различни координатни системи.
 • Тогава чрез World, се минава от едната в другата.
directx36
DirectX
 • Без осветление
directx37
DirectX
 • Само нормали:

oPos = mul( Pos, g_WVP );

float4 normal = float4(Normal,1.0f);

оIntensity = normal;

float4 PixScene( float2 Tex : TEXCOORD0,

float4 Intensity : TEXCOORD1 ) : COLOR0

{

return Intensity;

}

directx38
DirectX
 • Само интензитет на осветлението:

float4 normal = float4(Normal,1.0f);

float4 objectSpaceLight = normalize(mul(g_InverseWorld, g_Light0 ));

oIntensity.xyzw = dot(normal,objectSpaceLight);

float4 PixScene( float2 Tex : TEXCOORD0,

float4 Intensity : TEXCOORD1 ) : COLOR0

{

return Intensity;

}

directx39
DirectX

float4 normal = float4(Normal,1.0f);

float4 objectSpaceLight = normalize(mul(g_InverseWorld, g_Light0 ));

oIntensity.xyzw = dot(normal,objectSpaceLight);

float4 PixScene( float2 Tex : TEXCOORD0,

float4 Intensity : TEXCOORD1 ) : COLOR0

{

return Intensity*tex2D( g_samScene, Tex );

}

directx40
DirectX

const D3DXVECTOR4 g_Light0Intensity (0.7f,0.7f,1.0f,1.0f); //Cpp

float4 normal = float4(Normal,1.0f);

float4 objectSpaceLight = normalize(mul(g_InverseWorld, g_Light0 ));

oIntensity = g_Light0Intensity * dot(normal,objectSpaceLight);

float4 PixScene( float2 Tex : TEXCOORD0,

float4 Intensity : TEXCOORD1 ) : COLOR0

{

return Intensity*tex2D( g_samScene, Tex );

}

directx41
DirectX

Per Pixel Lighting. Как се прави това?

Изчисленията се правят във всяка точка.

С Normal Maps се имитира геометрия

Tangent Space

Object Space

directx42
DirectX

Texture Space

C

V

C

B

A

U

B

A

directx44
DirectX
 • В DirectX, нормалите се изчисляват с:
 • D3DXComputeNormals;
 • тангентите и бинормалите се изчисляват с
 • D3DXComputeTangentFrameEx
 • Може да се задава, само тангенти или само бинормали
directx45
DirectX

void VertScene( float4 Pos : POSITION, float2 Tex : TEXCOORD0,

float3 Normal: NORMAL,

float3 Tangent: ТANGENT,

out float4 oPos: POSITION,

out float2 oTex : TEXCOORD0,

out float3 oTangent : TEXCOORD1,

out float3 oBinormal:TEXCOORD2,

out float3 oNormal : TEXCOORD3

)

{

oPos = mul( Pos, g_WVP );

oTex = Tex;

oTangent = mul(Tangent,g_World);

oNormal = mul(Normal,g_World);

oBinormal = cross(oTangent,oNormal);

}

directx46
DirectX

float4 PixScene( float2 Tex : TEXCOORD0,float3 Tangent : TEXCOORD1,

float3 Binormal : TEXCOORD2, float3 Normal : TEXCOORD3

) : COLOR0

{

float3 tangent = normalize(Tangent);

float3 binormal = normalize(Binormal);

float4 diffuse = tex2D( g_samScene, Tex );

float3 normal = tex2D( g_samNormalMap, Tex );

normal = 2*normal-1;

float3x3 tangentBasis={tangent,binormal, normalize(Normal) };

float3 lightDirection = normalize(g_Light0).xyz;

float3 normalInWorldSpace = mul( normal,tangentBasis);

float intensity=saturate( dot ( normalInWorldSpace, lightDirection ) );

return diffuse*intensity;

}

directx48
DirectX

Tangent space

directx49
DirectX

Point Lights:

Колкото са по-далече от повърхността

Затихват с квадрата на разтоянието:

directx50
DirectX

void VertScene( float4 Pos : POSITION, float2 Tex : TEXCOORD0,

float3 Normal: NORMAL, float3 Tangent: TANGENT,

out float4 oPos : POSITION, out float2 oTex : TEXCOORD0,

out float3 oTangent : TEXCOORD1, out float3 oBinormal : TEXCOORD2,

out float3 oNormal : TEXCOORD3, out float3 oWorld : TEXCOORD4 )

{

oPos = mul( Pos, g_WVP );

oTex = Tex;

oTangent = mul(Tangent,g_World);

oNormal = mul(Normal,g_World);

oBinormal = cross(oTangent,oNormal);

oWorld = mul(Pos,g_World);

}

directx51
DirectX

float4 PixScene( ... ) : COLOR0

{

float4 color=float4(0,0,0,0);

float3 tangent = normalize(Tangent);

float3 binormal = normalize(Binormal);

float3 normal = tex2D( g_samNormalMap, Tex );

normal = 2*normal-1;

float3x3 tangentBasis={tangent,binormal, normalize(Normal) };

float3 lightDirection = oWorld - g_Light0 ;

float distance= max( dot(lightDirection,lightDirection),0.0001);

float falloff = 1.0 / (distance*distance);

lightDirection = normalize(lightDirection) ;

float3 normalInWorldSpace = mul( normal,tangentBasis);

float intensity=saturate( dot ( normalInWorldSpace, lightDirection ) );

directx52
DirectX

color += intensity*falloff;

lightDirection = oWorld - g_Light1 ;

distance= max( dot(lightDirection,lightDirection),0.0001);

falloff = 1.0 / (distance*distance);

lightDirection = normalize(lightDirection) ;

intensity=saturate( dot ( normalInWorldSpace, lightDirection ) );

color += intensity*falloff;

return float4(color.x,color.y,color.z,1);

}

directx54
DirectX

Spot light. Като прожектори:

Вътрешен ъгъл - тита

Външен ъгъл - фи

directx55
DirectX

float4 PixScene( ...) : COLOR0

{

float4 color=float4(0,0,0,0);

float3 tangent = normalize(Tangent);

float3 binormal = normalize(Binormal);

float4 diffuse = tex2D( g_samScene, Tex );

float3 normal = tex2D( g_samNormalMap, Tex );

normal = 2*normal-1;

float3x3 tangentBasis={tangent,binormal, normalize(Normal) };

directx56
DirectX

float3 lightDirection = oWorld - g_Light0;

float distance = max( dot(lightDirection,lightDirection),0.0001) ;

float sqdistance =1/(distance*distance);

lightDirection = normalize(lightDirection);

normal=mul(normal,tangentBasis);

float ndotl = saturate( dot (normal,lightDirection) );

float theta = cos( 3.1415 / 2 * 12.0f );

float phi = cos( 3.1415 / 2 * 6.0f );

float spot = saturate ( (ndotl - phi) / (theta-phi ) );

color = spot * sqdistance * ndotl ;

return diffuse*float4(color.x,color.y,color.z,1);

}