ta u tini bendri j namai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TA U TINI Ų BENDRI JŲ NAMAI PowerPoint Presentation
Download Presentation
TA U TINI Ų BENDRI JŲ NAMAI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TA U TINI Ų BENDRI JŲ NAMAI - PowerPoint PPT Presentation


  • 215 Views
  • Uploaded on

TA U TINI Ų BENDRI JŲ NAMAI. Raugyklos g. 25 Vilnius LT-01140 info@tbn.lt ; www.tbn.lt. TA U TINI Ų BENDRI JŲ NAMAI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TA U TINI Ų BENDRI JŲ NAMAI' - malcolm-gonzales


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ta u tini bendri j namai
TAUTINIŲ BENDRIJŲ

NAMAI

Raugyklos g. 25 VilniusLT-01140

info@tbn.lt; www.tbn.lt

slide2

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, įgyvendindamas Lietuvos valstybės tautinių mažumų politiką ir siekdamas padėti išsaugoti šalies tautinių mažumų identitetą, kultūrą, sudarant sąlygas tautinių mažumų kultūrinei bei visuomeninei veiklai, 1991 m. gegužę Vilniuje, Raugyklos g. 25 atidarė Tautinių bendrijų namus.

2000 m. liepos 20 d. įsteigta Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai.

Steigėjas – Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

slide3

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai – Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno organizacija, veikianti kultūros, švietimo ir mokslo srityse ir teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams, siekiant padėti išsaugoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrinį ir etninį savitumą joms visaverčiai integruojantis į šalies visuomeninį gyvenimą.

slide4

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

PATALPOS

√ 2002 m. gruodžio 1 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Tautinių bendrijų namų užimamos patalpos (520,7 kv.m) Raugyklos g. 25 Vilniuje buvo perduotos penkeriems metams panaudos sutartimi Viešajai įstaigai Tautinių bendrijų namai.

√ 2004-2005 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva buvo atlikta Tautinių bendrijų namų patalpų rekonstrukcija. Jos metu įrengtos papildomos patalpos (per 100 kv.m.) palėpėje.

staigos strukt ra ir darbuotojai

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Administracija

(direktorė, finansininkė)

ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI

Tautinių bendrijų veiklos koordinavimo grupė

(3 specialistai)

Informacijos analizės

grupė

(3 specialistai)

Ūkinio aptarnavimo

grupė

(5 darbuotojai)

slide6

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

VEIKLOS PROGRAMOS

Siekdami padėti Lietuvos tautinių mažumų atstovams, mūsų šalies piliečiams, aktyviai įsijungti į valstybėje vykstančius demokratijos plėtojimo ir atviros pilietinės visuomenės kūrimo procesus, išsaugojant ir puoselėjant tautinį tapatumą bei ugdant skirtingų tautybių žmonių tarpusavio supratimą ir toleranciją

vykdome tris pagrindines programas:

√ „Lietuvos tautinių mažumų tapatumo puoselėjimas”

√ „Parama Lietuvos tautinėms bendrijoms integracijos į šalies visuomeninį – politinį gyvenimą procesuose, išsaugant tautinį tapatumą ir formuojant atvirą pilietinę visuomenę”

√ „Kultūrinė – švietėjiška veikla”

slide7

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Programa „LIETUVOS TAUTINIŲ MAŽUMŲTAPATUMO PUOSELĖJIMAS”Vykdydami šią programą, siekiame telkti įvairių tautybių Lietuvos gyventojus, tautinių mažumų visuomenines organizacijas nacionalinių papročių, tradicijų atgaivai, jų sklaidai, kalbos, religijos ir tautinės buities plėtrai. Tuo tikslu organizuojame įvairius susitikimus, paskaitas, diskusijas tautinių mažumų istorijos, kultūros, tradicijų klausimais. √ 2005 m. įvyko per 40 įvairaus pobūdžio renginių.

slide11

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

2005 m. Tautinių bendrijų namai įvairiomis formomis rėmė šalies tautinių bendrijų renginius, teikė metodinę praktinę paramą tautinių mažumų visuomeninėms organizacijoms įvairių renginių organizavime:

√ tautinių bendrijų prašymu buvo rengiami, verčiami į valstybinę kalbą ir tiražuojami kvietimai, afišos, renginių programos, lankstinukai, bukletai, kita informacinė medžiaga;

√ 2005 m. buvo parengta per 40 tokio pobūdžio reklaminės produkcijos. Bendras jų tiražas siekia beveik 4000 egz.

slide12

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Padedant Tautinių bendrijų namams, rengiamos atskirų tautinių mažumų visuomeninių organizacijų veiklos finansavimo programos, kurios buvo pateiktos įvairioms šalies institucijoms.

√ 2005 m. buvo parengta per 40 tautinių mažumų visuomeninių organizacijų veiklos vystymo projektų, kurie buvo teikiami įvairioms šalies valstybinėms institucijoms bei fondams.

slide13

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

2005 m. tautinių bendrijų atstovams buvo organizuojami įvairūs seminarai, skirti projektų rengimui bei vykdymui.

√ Seminarų metu buvo analizuojamos galimybės kaip efektyviau panaudoti Lietuvos valstybės, įvairių tarptautinių fondų bei privataus sektoriaus teikiamas galimybes visuomeninių organizacijų veiklai finansuoti.

√ Seminarų dalyviams buvo pateikta metodinė medžiaga, apimanti informaciją, susijusią su projektų rengimu bei valdymu, galimybėmis koordinuotai skirstyti lėšas ir kontroliuoti jų panaudojimą, nuorodomis į įvairius tarptautinius fondus, kvietimai dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir t.t.

slide14

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Programa

„PARAMA LIETUVOS TAUTINĖMS BENDRIJOMS INTEGRACIJOS Į ŠALIES VISUOMENINĮ POLITINĮ GYVENIMĄ PROCESUOSE, IŠSAUGANT TAUTINĮ TAPATUMĄ IR FORMUOJANT ATVIRĄ PILIETINĘ VISUOMENĘ”

Vykdydami šią programą, Tautinių bendrijų namai siekia skatinti tolesnę demokratijos plėtrą bei atviros pilietinės visuomenės formavimosi procesus Lietuvos visuomenėje, sudarant sąlygas šalies tautinių bendrijų, jų visuomeninių organizacijų atstovams pilietinei saviraiškai vystyti bei įprasminti.

Šiems tikslams:

slide15

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

2005 m. vasario 3 d. atidarytas Valstybinės kalbos mokymo centras.Centro veiklą remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija bei Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.Centre vyksta valstybinės kalbos mokymo, mokėjimo įgūdžių įtvirtinimo bei tobulinimo kursai, konsultacijos, kaupiama mokomoji literatūra, įvairi metodinė medžiagabesimokantiems lietuvių kalbos.2005 m. valstybinės kalbos kursuose mokėsi 97 kitakalbiai.

VALSTYBINĖS KALBOS MOKYMO CENTRO KLAUSYTOJŲ SKAIČIUS

slide16

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas

„Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas”

Projekto pagrindinis tikslas - sukurti ir išbandyti tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmą bei bendradarbiavimo tinklus, panaudojant tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų tinklus, jų žmogiškuosius išteklius ir įtaką.

Partneriai: Tautinių bendrijų namai (vadovaujantis partneris), Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Šalčininkų savivaldybės administracija, Vilniaus darbo birža, Šalčininkų darbo birža, Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Labdaros ir paramos fondas Vilniaus lenkų kultūros namai, Lietuvos rusų visuomeninių organizacijų koordinacinė taryba, Lietuvos lenkų sąjungos Vilniaus miesto skyrius.

2005 m. sukurta Vystymo bendrija, pasirašyta tarptautinio bendradarbiavimo sutartis su partneriais kitose ES valstybėse.

slide17

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Programa

„KULTŪRINĖ – ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA”

Tautinių bendrijų namai, realizuodami šią programą, supažindina visuomenę su šalies tautinių mažumų istorija, kultūra, papročiais, kaupia ir apibendrina istorinę, demografinę, statistinę medžiagą apie Lietuvos tautines mažumas, rengia pranešimus, paskaitas, įvairias vaizdines priemones (leidinius, skaidres, filmus ir pan.), skirtus Lietuvos tautinių mažumų istorijai, kultūrai, papročiams, tradicijoms bei jų integravimosi į šalies visuomeninį politinį gyvenimą procesams nušviesti.

Šia veikla siekiama ugdyti Lietuvos piliečių tarpusavio toleranciją ir pasitikėjimą, supažindinti visuomenę su Lietuvoje gyvenančių tautų istorija, kultūra, papročiais, tradicijomis, pristatyti daugiatautę šalies kultūros sanklodą užsienyje.

Šiuo tikslu:

slide18

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

2005 m. tęsė darbą Tautinių bendrijų namų

Informacinis centras

√ Centro veiklos tikslas – sudaryti sąlygas tautinėms bendrijoms, jų lyderiams bei eiliniams nariams ugdyti gebėjimus naudotis Lietuvos ir užsienio informacinių tinklų teikiamomis galimybėmis, nuolat mokytis, tobulintis, kelti kvalifikaciją.

√ Naudodami šio Centro kompiuteriniais tinklais, jie palaiko ryšius su istorinėmis Tėvynėmis, ieško organizacijų veiklos finansavimo šaltinių, skleidžia savo sukauptą patirtį užsienio šalių NVO tarpe, užmezga dalykinius ryšius su tarptautiniais partneriais.

slide19

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Tautinių bendrijų namų internetinė svetainė – www.tbn.lt.

Tikslas - supažindinti visuomenę su Lietuvoje gyvenančių tautų istorija, kultūra, papročiais, tradicijomis, pristatyti daugiatautę šalies kultūros sanklodą užsienyje.

Svetainėje talpinama medžiaga:

√ supažindina su įvairių Lietuvos tautų istorija,

√ informuoja apie Tautinių bendrijų namuose bei tautinėse

bendrijose vykstančius renginius,

√ pristato įgyvendinamus projektus, skirtus šalies tautinėms mažumoms.

2005 m. Tautinių bendrijų namų svetainėje patalpinta per 100 įvairių informacinių pranešimų lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

slide20

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Internetinės svetainės lankytojų skaičiaus dinamika 2004 – 2005 m. rodo, kad ji susilaukia pakankamai didelio interneto vartotojų dėmesio.

slide21

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

LEIDYBINĖ VEIKLA

Tautinių bendrijų namai kasmet rengia spaudai įvairius leidinius, kurių turinys atspindi šalies tautinių mažumų gyvenimą, padeda tautinėms bendrijoms integruotis į krašto visuomeninį gyvenimą.

2005 m. parengti ir išleisti 8 leidiniai.

slide22

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

MES SIEKIAME:

√ per įvairiapusę praktinę metodinę paramą sudaryti galimybes tautinių bendrijų visuomeninėms organizacijoms, jų lyderiams įgyti reikiamų žinių, įgūdžių bei kvalifikaciją, ieškoti naujų veiklos formų bei jų įgyvendinimo metodų;

√ supažindinti šalies tautinių mažumų visuomeninių organizacijų vadovus su Lietuvos ir užsienio kolegų darbo patirtimi;

√ padėti formuoti šių nevyriausybinių organizacijų ateities veiklos viziją, siejant ją demokratijos bei pilietinės visuomenės raidos procesais Lietuvoje ir Europoje.

d koju u d mes

TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Dėkoju už dėmesį