Download
systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppf ljning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning

Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning Skolinspektionens bild av hur det ser ut

  2. Vilka brister finns? • Skolorna är för individfokuserade istället för att se eleverna i ett 1-9 perspektiv • Sällan åtgärder på grupp och skolnivå utan det är ofta eleven det är fel på • Brister i dokumentation så analysresultat går förlorade. • Känsligt att koppla resultat till enskilda lärarinsatser. Det kan störa trivsel och arbetsro på arbetsplatserna

  3. Vilka brister finns? • Rektor och lärare har en orealistiskt positiv bild av sin egen verksamhet och de samlade kunskapsresultaten på skolan • Rektors ansvar. Uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete är väldigt splittrat. Rektorerna upplever att de gör det medan lärarna ger en annan bild

  4. Viktiga utgångspunkter • Rektorer/förskolechefer och lärare måste känna till de kvalitativa målen som eleverna/barnen ska jobba mot. Alla nivåer måste ha kännedom om de mål som finns i läroplaner och kursplaner • Hur sker vardagsarbetet på skolor och förskolor? • Vilka resultat når vi och hur vet vi det? • Varför ser kunskapsresultaten ut som de gör? (Orsaker, framgångsfaktorer och brister) • Hur ska vi arbeta vidare? (Åtgärder och utvecklingsinsatser)

  5. Framgångsrika skolor • Presterar bättre kunskapsresultat än skolor i allmänhet inom samma socio-ekonomiska områden • Har rektorer som tydligt fokuserar på kunskapsresultat, har höga förväntningar på eleverna och som ständigt följer upp och utvärderar skolans kunskapsresultat med avseende på undervisningskvalité • Orsaken till dåliga kunskapsresultat läggs inte på eleverna

  6. Vad behöver vi då utveckla skolnivå? • Vi behöver bli duktigare på att förstå och tolka de kvalitativa förmågorna och kunskapskraven i läroplanerna. Hur ska vi annars veta vad vi ska träna på och vad som ska bedömas? • Vi behöver bli duktigare på att kartlägga elevernas kunskapsresultat • Vi behöver utveckla vår analytiska förmåga och jämföra resultaten med den undervisning som bedrivs • Vi måste bli modigare att utmana befintliga strukturer i organisation, undervisning och bedömning • Vi måste våga förändra organisation, gruppindelningar, undervisningssätt, bedömningssituationer, sätt att ge stöd när vi ser att vi inte når de resultat som förväntas