1 / 6

Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning

Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning. Skolinspektionens bild av hur det ser ut. Vilka brister finns?. Skolorna är för individfokuserade istället för att se eleverna i ett 1-9 perspektiv Sällan åtgärder på grupp och skolnivå utan det är ofta eleven det är fel på

Download Presentation

Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Systematisk kvalitetsarbete med kunskapsuppföljning Skolinspektionens bild av hur det ser ut

  2. Vilka brister finns? • Skolorna är för individfokuserade istället för att se eleverna i ett 1-9 perspektiv • Sällan åtgärder på grupp och skolnivå utan det är ofta eleven det är fel på • Brister i dokumentation så analysresultat går förlorade. • Känsligt att koppla resultat till enskilda lärarinsatser. Det kan störa trivsel och arbetsro på arbetsplatserna

  3. Vilka brister finns? • Rektor och lärare har en orealistiskt positiv bild av sin egen verksamhet och de samlade kunskapsresultaten på skolan • Rektors ansvar. Uppföljning, utvärdering och åtgärdsarbete är väldigt splittrat. Rektorerna upplever att de gör det medan lärarna ger en annan bild

  4. Viktiga utgångspunkter • Rektorer/förskolechefer och lärare måste känna till de kvalitativa målen som eleverna/barnen ska jobba mot. Alla nivåer måste ha kännedom om de mål som finns i läroplaner och kursplaner • Hur sker vardagsarbetet på skolor och förskolor? • Vilka resultat når vi och hur vet vi det? • Varför ser kunskapsresultaten ut som de gör? (Orsaker, framgångsfaktorer och brister) • Hur ska vi arbeta vidare? (Åtgärder och utvecklingsinsatser)

  5. Framgångsrika skolor • Presterar bättre kunskapsresultat än skolor i allmänhet inom samma socio-ekonomiska områden • Har rektorer som tydligt fokuserar på kunskapsresultat, har höga förväntningar på eleverna och som ständigt följer upp och utvärderar skolans kunskapsresultat med avseende på undervisningskvalité • Orsaken till dåliga kunskapsresultat läggs inte på eleverna

  6. Vad behöver vi då utveckla skolnivå? • Vi behöver bli duktigare på att förstå och tolka de kvalitativa förmågorna och kunskapskraven i läroplanerna. Hur ska vi annars veta vad vi ska träna på och vad som ska bedömas? • Vi behöver bli duktigare på att kartlägga elevernas kunskapsresultat • Vi behöver utveckla vår analytiska förmåga och jämföra resultaten med den undervisning som bedrivs • Vi måste bli modigare att utmana befintliga strukturer i organisation, undervisning och bedömning • Vi måste våga förändra organisation, gruppindelningar, undervisningssätt, bedömningssituationer, sätt att ge stöd när vi ser att vi inte når de resultat som förväntas

More Related