1 / 21

OA FOXY š. s.

OA FOXY š. s. Manažment. Stanislav Farkaš Viceprezidentka ľudských zdrojov: Veronika Džoganiková Viceprezidentka výroby: Ľudmila Magluľáková Viceprezidentka marketingu: Viceprezidentka financií: Prezident:

malana
Download Presentation

OA FOXY š. s.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. OA FOXY š. s.

 2. Manažment Stanislav Farkaš Viceprezidentka ľudských zdrojov: Veronika Džoganiková Viceprezidentka výroby: Ľudmila Magluľáková Viceprezidentka marketingu: Viceprezidentka financií: Prezident: Michaela Kavalcová Nikoleta Guziová Stanislav Farkaš

 3. Oddelenie marketingu • Na valnom zhromaždení sme predstavili naše prvé výrobky - gélové sviečky, kľúčenky z vlny, tričká s aplikáciami, voňavé dekorácie ... • Svoje výrobky sme mali možnosť predávať aj na remeselných trhoch vo Svidníku, kde mali veľký ohlas. Aby sme s našou spoločnosťou a výrobkami bližšie oboznámili aj študentov a žiakov školy zorganizovali sme prezentáciu výrobkov v priestoroch Spojenej školy vo Svidníku. Predaj sme podporili aj vyhotovením letákov so zoznamom a popisom jednotlivých výrobkov, ku ktorým sme pridali zoznamy na zapisovanie jednotlivých objednávok. • Počas činnosti spoločnosti sme stihli zorganizovať veľa aktivít, či už charitatívneho alebo iného zamerania. Zorganizovali sme zbierku Tehlička pre Afriku, ktorú sme priblížili výstavou fotografií z internetu na paneloch vo vestibule školy. Zbierka mala veľký ohlas a zúčastnili sa jej nielen študenti ale tiež pedagogický zbor. • Milou akciou bola zbierka rozprávkových kníh pre materskú školu do ktorej sa vďaka veľkej propagácii zúčastnilo veľa žiakov aj učiteľov školy. • Asi najväčší úspech zožal ples, ktorý bol zorganizovaný ku príležitosti Valentína. Okrem vyhotovenia plagátu sme o plese informovali prostredníctvom školského rozhlasu. • Počas všetkých našich akcií sme viedli bufet a pri každej vhodnej príležitosti sme predstavovali naše výrobky.

 4. Ponuka našich výrobkov Výroba gélových sviečok Kľúčenky z vlny („Čím viac lásky rozdáš, tým viac ti zostane“) Tričká s aplikáciami Umelé nechty Výroba voňavých dekorácii

 5. Remeselné trhy vo Svidníku

 6. Ponuka služieb • Študentský ples • Bufet • Charitatívne akcie

 7. 10.marca sme odovzdali škôlkárom rozprávkové knihy, ktoré sme vyzbierali od študentov a učiteľov našej školy

 8. Tehlička pre afriku • Zbierka na výstavbu studní v Afrike. • Vyzbierali sme 180,- €, ktoré sme odoslali na určený bankový účet

 9. Študentský ples

 10. Veľtrh v Košiciach

 11. Plnenie plánu výroby

 12. Oddelenie ľudských zdrojov Rozhodnutie správnej rady o spôsobe odmeňovania pracovníkov našej spoločnosti bolo: • Radový zamestnanec 0,50 € / hodina • Viceprezident 5,00 € / obdobie • Prezident 5,00 € / obdobie

 13. Oddelenie financií • Naše oddelenie študentskej spoločnosti OA FOXY š. s. sa počas doterajšieho fungovania staralo o vedenie presných záznamov všetkých príjmov a výdavkov v súlade so zákonom o účtovníctve, za vypisovanie rôznych dokladov, prijímanie hotovosti za predaj a tiež sme zodpovední za zaplatenie daní a poplatkov kancelárii Junior AchievementSlovensko, n. o.

 14. Súvaha ku 11. 05. 2011 Súvaha k 11. 05. 2011

 15. Výkaz ziskov a strát k 11. 05. 2011

 16. Rozdelenie aktív

 17. Záver Ďakujeme spoločnosti Junior Achievement Slovensko, n. o. za to, že umožnila existenciu študentskej spoločnosti OA FOXY.

More Related