tema vii koncept odr ivog razvoja kao vode i princip razvojne politike na lokalnom nivou 26 03 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HVALA NA PAŽNJI! PowerPoint Presentation
Download Presentation
HVALA NA PAŽNJI!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

HVALA NA PAŽNJI! - PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

TEMA VII KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA KAO VODEĆI PRINCIP RAZVOJNE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU 26.03.2014.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HVALA NA PAŽNJI!' - malachi-sanford


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tema vii koncept odr ivog razvoja kao vode i princip razvojne politike na lokalnom nivou 26 03 2014
TEMA VIIKONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA KAO VODEĆI PRINCIP RAZVOJNE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU26.03.2014.
slide2

Današnje poimanje održivog razvojaMeđusobno isprepletene ekonomska, društvena i ekološka dimenzija - Ekonomska: Ostvarivanje rasta, efikasnosti i "pravedne" distribucije bogatstva- Društvena: Učestvovanje u donošenju odluka, mobilnost i kohezija, ostvarivanje društvenog identiteta, razvoj institucija i sl.- Ekološka: Poštuje celovitost različitih ekosistema, noseći kapacitet i zaštitu prirodnih resursa

slide3

Principi održivog razvoja1. Princip ekološke održivosti, koji obezbeđuje da razvoj bude kompatibilan sa održavanjem vitalnih ekoloških procesa, biološke raznovrsnosti i bioloških resursa;2. Princip kulturne održivosti, koji obezbeđuje da razvoj bude kompatibilan sa kulturom i tradicionalnim vrednostima ljudskih zajednica i doprinosi jačanju njihovog identiteta;3. Princip socijalne održivosti koncipiran je da obezbedi korist lokalnim zajednicama, kroz ostvarivanje njihovog ukupnog društveno-ekonomskog razvoja; 4. Princip ekonomske održivosti, koji obezbeđuje da razvoj bude ekonomski efikasan i da se resursima upravlja na način da njih mogu uspešno da koriste i buduće generacije.

slide4

Principi održivog turizmaPrincipi (načela) održivog turizma:- Ekonomska održivost- Ekološka održivost- Kulturna održivost- Socijalna održivostDopunski principi održivosti (Mowforth i Munt, 2003):- Obrazovna komponenta- Pomoć u zaštiti- Lokalno učešće

slide5

Ciljevi održivog turizma- Zaštita životne sredine i očuvanje prirodnih resursa- Očuvanje socijalnog integriteta lokalne zajednice- Zaštita kulturne baštine destinacije i poštovanje kulturnih specifičnosti domicilnog stanovništva- Ostvarenje ekonomskih koristi u turizmu i od turizma- Optimalno zadovoljenje potreba turista kroz ponudu turističkog proizvoda visokog kvaliteta

slide6

Sredstva za primenu održivog turizmaZaštita područjaRegulacija turističke privredeMenadžment vezan za posetioceProcena uticaja na životnu sredinuUtvrđivanje nosećeg kapacitetaIndikatori održivog turizmaTehnike konsultacija/učešćaEtički kodeksiSertifikacija u turizmu

slide7

Zaštita područja - Оdnosi se na proglašavanje zaštićenih prirodnih dobara- Glavni razlog osnivanja zaštićenih područja je očuvanje nekog tipa biofizičkog procesa ili stanja, ali i kulturno-istorijske vrednosti- Lakše upravljanje turističkim posetama- Mere se pozitivni i negativni uticaji turizma (monitoring)- Procena posledica uticaja (evaluacija) i predlaganje rešenja - Utvrđuju se režimi zaštite i preduzimanje konkretnih mera - Donose se planovi razvoja takvih područja, u okviru kojih i razvoj turizma (ekoturizam, specijalni interesi, lov, ribolov...)- Troškove zaštite treba uključiti u cenu turističkog proizvoda

slide8

Zoniranje turizma1) UNWTO, 1992. - Zona striktne zaštite, bez turista - Zona divljine, kretanje turista peške - Turistička zona, kretanje i aktivnosti - Zona razvoja, smeštajni i drugi objekti2) Srbija, zoniranje kroz režime zaštite: - I stepen zaštite, naučna istraživanja - II stepen, ograničeno korišćenje - III stepen, uključuje i turističku gradnju

slide9

Pristupi upravljanja posetiocima1) Direktni (tvrdi) tip - Propisane kazne - Upotreba zoniranja - Upotreba propisa, zabrana i ograničenja - Upotreba rezervacija - Upotreba dozvola - Zakonska prinuda - Infrastrukturna politika i mere2) Indirektni (meki) tip - Poboljšanje mogućnosti - Obrazovanje korisnika - Preporučivanje (ili ne preporučivanje) određenih oblasti - Plaćanje naknada - Cenovni podsticaji - Formiranje alternativnih puteva

slide10

Tri koraka preduzeća na putu do održivog razvoja1. Usklađenost sa propisima - Specifične naknade, čišćenje zagađenih i zapuštenih područja, kazne zbog kršenja zakonskih propisa - Ovo je defanzivni način rešavanja odnosa sa prirodnim okruženjem, koji se svodi na ublažavanje posledica 2. Ekološko upravljanje rizikom- Uvode se sistemi upravljanja životnom sredinom usklađeni sa zahtevima ISO 14000(ekomenadžment)3. Dugoročna strategija upravljanja održivim razvojem- Delotvorno i uravnoteženo upravljanje ekonomskim, socijalnim i ekološkim elementima. Javni izveštaji o ekološkim pokazateljima, dakle, proširuju se društvenim i ekonomskim pokazateljima (TBL izveštaj)

slide11

Indikatori po osnovnim oblastima- Pritisci i opterećenja - erozija zemljišta, nedostatak vode i sl.- Stanje prirodnog okruženja i resursa - stanje ekosistema, degradacija šumskog kompleksa, izvori energije i sl.- Uticaji i posledice - porast zaposlenosti i dohotka, emisija CO2, proizvodnja otpada i sl.- Delotvornost aktivnosti menadžmenta - broj turista koji se vraćaju, promena nivoa zagađivanja i sl.

slide12

Tehnika konsultacija/učešća (lokalne zajednice) J.N. Pretty - Manipulativno učešće, formalni predstavnici- Pasivno učešće, u anketama i sl.- Učešće preko konsultacija, a ne uvažavaju se kod predlaganja rešenja- Učešće radi materijalnih podsticaja- Funkcionalno učešće, alimanje važne odluke- Interaktivno učešće, kontrola nad odlukama- Samomobilizacija, sopstvena inicijativa

slide13

Načini komuniciranja sa javnošću-Jednosmerni(prezentacije, promocije)- Dvosmerni (dijalog)- Obrazovni (predavanja, seminari, radionice)- Konsultantski (kompleksan način)

slide14

Utvrđivanje nosećeg kapacitetafizički noseći kapacitetekološki noseći kapacitetdruštveni noseći kapacitetnoseći kapacitet životne sredinestvarni noseći kapacitetefektivni ili dopustiv noseći kapacitetgranice dozvoljenih promenaUtvrđivanje i implementaciju turističkog nosećeg kapaciteta treba sprovoditi u procesu planiranja razvoja turizma

slide15

Određivanje nosećeg kapaciteta- Određivanje menadžment standarda za destinaciju i vrsta turističkog iskustva koje se planiraju- Određivanje vremenskog perioda (sat, dan, mesec ili godina)- Određivanje indikatora za ekološke, socio-kulturne, psihološke i ekonomske komponente- Definisanje mera održivog stanja za svaki od indikatora- Veze između stanja indikatora i nivoa korišćenja- Mogućnosti prihvatanja određenih uticaja- Određivanje nosećeg kapaciteta je više, manje ili jednako sa određivanjem turističkih poseta;- Određivanje menadžment strategije za pridržavanje(Hall, McArthur, 1998)

slide16

Bitni sadržaji destinacijeKompleksan i multidimenzionalan turistički proizvod koji se zasniva na mnoštvu resursa, proizvoda, usluga i različitom vlasništvuDruge ekonomske i društvene aktivnosti, koje mogu biti komplementarne ili u konfliktu sa različitim aspektima turizmaLokalna zajednica i njene organizacijeJavni autoriteti i tela sa odgovornošću za planiranje i upravljanjeAktivan privatni sektorTuristiNajveći izazov vezan uz koncept održivog razvoja turizma predstavlja njegova operacionalizacija i sagledavanje kao procesa koji treba da se primenjuje na lokalnom nivo, kroz razvojne planove i projekte i ukupne aktivnosti turističkih operatera

slide17

Osnovni kriterijumi održivog turizma na destinaciji-Partnerstvo između investitora i lokalne zajednice: uvažavanje interese lokalnih stejkholdera, uključujući turistička preduzeća i rezistente koji ne učestvuju u turizmu; poslovna transparentnost; zapošljavanje lokalnih žitelja; obučavanje za rad i za menadžerske aktivnosti- Pravična raspodela koristi od turizma, upotreba lokalnih proizvoda i materijala, informisanost i edukacija, poštovanje kulturnih vrednosti destinacije- Prijateljski odnosi između turista i lokalnog stanovništva: obostrano korisna razmena koja se postiže informisanjem turista kako bi postali odgovorniji putnici, poštovali prirodu i kulturu- Održivo korišćenje prirodnih resursa koje podrazumeva finansiranje zaštite životne sredine, konsultacije sa lokalnom zajednicom, poštovanje domaćih i međunarodnih konvencija- Korektne plate i uslovi rada, uključujući zdravlje, sigurnost i poštovanje ljudskih pravaOdrživost se mora posmatrati u odnosu na tip turističke destinacije

slide18

Održivu destinaciju karakteriše- Racionalno korišćenje prirodnih resursai kulturne baštine - Afirmacija autentičnih lokalnih vrednosti, duha i tradicije - Pravična distribucija koristi i troškova između različitih grupa

slide19

Dimenzije održivosti destinacije1. Održivo upravljanje i planiranje turističke destinacije: dugoročni proces planiranja, podrška od strane lokalnih samouprava, obrazovanje i informisanje, podsticanje kvaliteta usluga...2. Održivi razvoj turističke destinacije: poboljšanje dostupnosti,razvoj infrastrukture, razvoj asortimana turističkih proizvoda, planiranje zaštite... 3. Održivi marketing turističke destinacije: kooperativni pristup marketingu, strateški marketing planovi, uspostavljanje brenda i imidža destinacije i njeno pozicioniranje, ciljanje odgovarajućih tržišta, kvalitetne usluge informisanja i interpretacije, razvijanje festivala i događaja...

slide20

Ekomenadžment turističke destinacijeCilj ekomenadžmenta turističke destinacije jeste uspešno sprovođenje plana ekokvaliteta. Ostvarenje tog cilja je u tesnoj vezi sa politikom integralnog upravljanja, snabdevanje turista osnovnim uslugama i proizvodima, kao i sekundarnim uslugamaEkomenadžment destinacije nadzire sve one aspekte koji su zajednički svim uspešnim turističkim destinacijama (buka, voda za kupanje, kvalitet prirode, kulturno nasleđe i sl.)Menadžment destinacije mora imati stručne kadrove, lokalnu nadležnost i instrumente za aktivno učestvovanje u ekoaktivnostimaKljučni faktor jeuspostavljanje integralnog informacionog sistema