justinijanova kodifikacija n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Justinijanova kodifikacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Justinijanova kodifikacija

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Justinijanova kodifikacija - PowerPoint PPT Presentation

malachi-ashley
166 Views
Download Presentation

Justinijanova kodifikacija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Justinijanova kodifikacija CorpusIurisCivilis

 2. Okolnosti nastanka • djelovanje pravih škola (Beryt, Konstantinopol) – oživljavanje interesa za rimsko pravo • relativan mir i sređene državne financije naslijeđene od prethodnika (Anastazije i Justin) • careve osobne sposobnosti • politika obnove cjelovitosti Rimskog Carstva

 3. Car Justinijan • rođen482. godine u Taureziju • Izuzetno obrazovan, poznaje pravo, povijest, teologiju • vladao od 527. do 565. godine • postigao jedinstvo države sa dijelovima nekadašnjeg ZRC (Afrika, Italija, Ilirik, Hispanija) • uveo red u crkvenu hijerarhiju i spriječio daljnje unutarnje sukobe • proveo kodifikaciju rimskog prava

 4. Izrada djela CodexIustinianus • konstitucija Haecquaenecessario(13. veljače 528.) • car odredio komisiju državnih dužnosnika koji će kodificirati carske konstitucije • sudjeluje i Tribonijan (samo kao član) • obrađuje se pravna materija iz CodexGregorianusa, Hermogenianusa i Theodosianusa, postteodozijanskihi kasnijih konstitucija • nastaje CodexIustinianus(nije sačuvan – prerađen) • proglašava ga konstitucijom Summareipublicaeu travnju 529.

 5. Izrada djela DigestaseuPandectae • car razriješio različita protuslovlja iz djela rimskih pravnika konstitucijama koje se zajedno nazivaju Quinquagintadecisiones • konstitucijom Deoauctore(15. prosinca 530.) ovlastio Tribonijana za okupljanje nove komisije za izradu Digeste • komisija je djelovala isključivo po uputama Tribonijana • članovi komisije su bili po zanimanju: • pravnici (Teofil, Kratin, Dorotej, Anatolij), • visoki službenici (Konstantin) • advokati (Stefan, Mena, Prozdocije, Eutolmije, Timotej, Leonid, Leonitije, Platon, Jakov, Konstantin i Ivan) • posao na djelu DigestaseuPandectaeje završen njegovom objavom 16. prosinca 533. konstitucijom Tanta

 6. Sadržaj Digeste • mišljenja 39 pravnika (ius) • 3 pretklasična: Q. M. Scaevola, A. Varus, G. A. Gallus • 34 klasična (od kojih Ulpijanova i Paulova djela ukupno čine oko polovicu Digeste) • 2 postklasična: Harizije, Hermogenijan • raspored građe (F. Bluhme) na mase: • 1) sabinska masa (civilno pravo) • 2) ediktalna masa (honorarno pravo) • 3) papinijanska masa (responsa i quaestiones – praktična književnost) • 4)* postpapinijanska masa (appendix)

 7. Florentina – najbolje sačuvana verzija Digeste

 8. Izrada djela Institutiones • konstitucijom OmnemreipublicaeJustinijan naređuje izradu novog udžbenika (Institutiones) po uzoru na Gajevo djelo • na Institucijama su radili profesori prava Teofil i Dorotej • Institucije su dovršene i objavljene 21. rujna 533. konstitucijom Imperatoremmaiestatem • unutarnja podjela po uzoru na Gajevu podjelu: personae, res, actiones • premda udžbenik, djelo ima zakonsku snagu

 9. Prerada Kodeksa • Justinijan je naredio Tribonijanu, Doroteju i trojici advokata preradu prvog kodeksa • Kodeks je za kratko vrijeme uspješno pregledan i prerađen • u njega su ubačene carske konstitucije nastale nakon objave prvog Kodeksa • Objavljen je carskom konstitucijom Cordinobis(16. studenog 534.) • Novi kodeks nosi naziv CodexIustinianusrepetitiaepraelectionis

 10. Nakon dovršetka kodifikacije • Justinijan u narednim godinama donio veliki broj konstitucija zajedno nazvanih Novellae • Neki od tih zakona drugačijim reguliranjem stavljaju izvan snage određene odredbe u Kodeksu, Digestama i Institucijama • Car je zabranio citiranje i interpretacije svoje nove kodifikacije • nastaju i Interpolacije (skraćivanja, preinake i dodaci – najviše u Digestama)

 11. Struktura kodifikacije • CodexIustinianus • struktura: djelo nije sačuvano, vjerojatno kao i kod drugog Kodeksa • DigestaseuPandectae • struktura: 50 knjiga >tituli > fragmenti > uvod (principium) i paragrafi • Institutiones • struktura: 4 knjige > tituli > paragrafi • CodexIustinianusrepetitiaepraelectiones • struktura: 12 knjiga > tituli > konstitucije

 12. Bizantske Kodifikacije nakon justinijana • Ekloge – objavio Leon III. Izaurijski740. (odstupanja od Justinijanova zakonodavstva) • Zemljoradnički, Pomorski i Vojnički zakon (7. i 8. stoljeće) • Proheiron– objavio Bazilije I. Makedonski 879. • Epanogoge – zbirka sadržajem slična Proheironu, bolje sadržajno obrađena (dao prirediti Bazilije I. Makedonski) • Bazilike – Bazilije I. Makedonski/ Leon VI. Mudri (dovršena 892.) – novi integralni način obrade pojedinih pitanja – glavni kompilator Symbatios • Heksabiblos – KonstantinosHarmenopulos1345. (sužene Bazilike sa postbazilikanskim novelama)

 13. Hvala na pozornosti! Ante Franić