hsv den helder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HSV DEN HELDER PowerPoint Presentation
Download Presentation
HSV DEN HELDER

play fullscreen
1 / 56

HSV DEN HELDER

193 Views Download Presentation
Download Presentation

HSV DEN HELDER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HSV DEN HELDER JAARVERGADERING 2 APRIL 2014

 2. HSV DEN HELDER AGENDA JAARVERGADERING 2014 Opening van de vergadering door de voorzitter. Vaststellen van de agenda Vaststellen notulen 03-04-2013. Uitreiken gouden en zilveren spelden. Financieel verslag. Verslag kascontrolecommissie seizoen 2013. Dhr. E. Schoorl en H. Gijzen. Reserve dhr. M. Bijma Dechargeren penningmeester. Verkiezing kascontrole Aftredend de heer E. Schoorl. 9 A Jaarverslag secretaris BJaarverslag hoofdcontroleur C Jaarverslag jeugdcommissie D Jaarverslag waterbemonstering

 3. HSV DEN HELDER AGENDA JAARVERGADERING 2014 10 Verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar; Arjan Biemond, bestuurslid Aftredend en niet herkiesbaar: Cees L’ístelle, bestuurslid Cor Blankespoor, bestuurslid Gerrit Janssen, voorzitter Voorgedragen bestuursleden, T. Looijestein en M. Bijma 11Beleid bestuur Beleidsplan 2012-2015, behaalde punten tot nog toe Voortzetting van de VBC’s, dhr. Biemond 12 Bespreking ingekomen stukken 2013 Aanpassing concoursreglement Wat verder ter tafel komt. 14 Rondvraag. De pauze zal naar door de voorzitter ingelast worden. 15 Sluiten van de vergadering door de voorzitter.

 4. 2 HSV DEN HELDER VASTSTELLEN VAN DE AGENDA

 5. HSV DEN HELDER 3 NOTULEN 03-04-2013

 6. HSV DEN HELDER HENGELSPORTHOOFDSTAD overgedragen aan Den Haag

 7. HSV DEN HELDER 4 GOUDEN EN ZILVEREN SPELDEN

 8. HSV Den Helder ZILVEREN SPELDEN DE HEREN : LEEUW – DE VRIES

 9. HSV DEN HELDER GOUDEN SPELDEN DE HEREN: DE HAAN DE HEER DE JONGE SCHOTMAN SCHOORL

 10. HSV DEN HELDER 5 Balans per 31 december 2013 HSV Den Helder Opvraagbaar bij Jeffrey Jumpertz

 11. HSV DEN HELDER 6-7-8 • Kas controle commissie • Dechargeren penningmeester • Verkiezing kas controle commissie • Aftredend E.Schoorl

 12. HSV DEN HELDER Jaarverslagen

 13. HSV DEN HELDER 9 a • Jaarverslag secretaris, Fred Tak • Realisatie visstoepen Den Helder en opening • Vele positieve berichten in de media. • Goede contacten met de gemeente gerealiseerd, baggeren in De Schooten • Zitting in diverse commissies, zoals kanoroute, Julianadorp en De Schooten

 14. HSV DEN HELDER • Jaarverslag secretaris, Fred Tak • Opnames van het populaire visprogramma VIS TV • Mijlpaal bereikt met 3000ste lid • Kampioenen

 15. HSV DEN HELDER • Jaarverslag secretaris, Fred Tak • Kampioenen 2013 Witvissen: puntenkampioen P. d’Hulst met 4 punten gewichtskampioen P. d’Hulst met 42.220 kg Baarzen: puntenkampioen E. Schoorl met 240 stuks Willem Vissertrofee C. L’istelle met 43 stuks Snoeken: R. Swart met 583 cm, 9 snoeken Grootste snoek D. Lem met 101 cm Gerrit Janssen bokaal Koppel Gerrit Janssen en Ron Swart Kind /ouder Fred Tak en Tijs Tak Karper: Quinten Smitz en Quinten Haas met drie vissen en 20,6 kg Jeugd witvissen 1. Irsa koopman 304 cm 2. Wesley van Sande 232 cm 3. Max Jumpertz 119 cm

 16. HSV DEN HELDER 9 b • Jaarverslag hoofdcontroleur, Cor Blankespoor • Nachtvissen, drie hengels en tent • Controles • Opleiding nieuwe BOA’s • Bestuursleden worden controleur

 17. HSV DEN HELDER

 18. HSV DEN HELDER 9 c • Jaarverslag jeugdcommissie, Hans Koopman en Michel Bijma • 3 jeugdwedstrijden • Jeugddag Quelderduijn

 19. HSV DEN HELDER

 20. HSV DEN HELDER

 21. HSV DEN HELDER

 22. HSV DEN HELDER 9 d • Jaarverslag waterbemonstering, Cees L’istelle • Zuurstofgehalte in opp. Water • Temperatuur • Zichtdiepte • Kleur • Reuk • Waterbeheersing Quelderduin • Aanleg waterpartij De Schooten

 23. HSV DEN HELDER • Jaarverslag waterbemonstering, Cees L’istelle • Baggeren vijver in De Schooten

 24. 10 HSV DEN HELDER Verkiezing bestuursleden • Aftredend en herkiesbaar - Arjan Biemond • Aftredend niet herkiesbaar • Cees L’istelle, bestuurslid • Cor Blankespoor, bestuurslid • Gerrit Janssen, voorzitter

 25. HSV DEN HELDER • Jutter van het jaar 2013

 26. HSV DEN HELDER Verkiezing bestuursleden Voorgedragen nieuwe bestuursleden Michel Bijma, bestuurslid Tom Looijestein, bestuurslid

 27. HSV DEN HELDER Verkiezing bestuursleden Tom Looijestein, voorzitter

 28. HSV DEN HELDER

 29. HSV DEN HELDER 11 beleidsplan 2010 - 2015

 30. HSV DEN HELDER • Speerpunt 1 • Het financieel en sportief gezond houden van de vereniging

 31. HSV DEN HELDER Speerpunt 1 • Geld door penningmeester op een vermogensrekening van de ING gezet • Toch zullen wij er naar streven zoveel mogelijk geld terug te laten vloeien naar onze leden. • Incasso’s zijn in samenwerking met Sportvisserij Nederland en heeft resultaat. Van de, op dit moment betaalde 2500 leden, hebben er 1800 een incasso. • Ledenaantal 3099

 32. HSV DEN HELDER • Speerpunt 2 • De Jeugd

 33. HSV DEN HELDER • Speerpunt 2 • De jaarlijkse jeugddag terug laten komen • In seizoen 2014 meerdere jeugdwedstrijden • De Jeugdsnoekdag uitbreiden • Een zeevisdag voor de jeugd organiseren • Jeugd kennis laten maken OP het water • Jeugdleden verder uitbreiden

 34. HSV DEN HELDER • LEDENAANTAL HSV DEN HELDER • 2008 2009 2010 2011 2012 2013 stijging • VISPAS 2311 2439 2304 2273 2458 2647 15 % • JEUGDVISPAS 53 41 230 303 387 425 802% • EXTRA VISPAS29 24 21 17 24 27 -7% • TOTAAL 2393 2504 2555 2593 2869 3099 30% • Volgens sportvisserij Nederland is HSV Den Helder de hardst groeiende vereniging van Nederland

 35. HSV DEN HELDER • Speerpunt 3 • Promotie van de vereniging

 36. HSV DEN HELDER • De vereniging heeft een Website en verwacht dat deze meer gebruikt gaat worden door de leden. • Gesprekken met de gemeente over het plaatsen van visstoepen,uitbaggeren,beschoeiing en een extra trailerhelling in Den Helder. • Er is een contactpersoon bij de gemeente die de vereniging op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Dat is dhr. C. Kooy. • Bij diverse gesprekspartners aanwezig, zoals Fiets- en Kanoroute, Internationale Vismigratiedag, wijkcommissie De Schooten en klankbordgroep Natuurvriendelijke oevers Julianadorp • De visstoepen zijn inmiddels gerealiseerd Speerpunt 3

 37. HSV DEN HELDER Speerpunt 3

 38. HSV DEN HELDER • Bekendheid via radio en tv • Ons bestuur heeft zich positief in de media gepresenteerd, zoals krantenartikelen • Controles op het water uitgevoerd kunnen worden met onze controleurs en BOA • Het bestuur heeft een opslagloods gehuurd voor de boot en spullen van de vereniging Speerpunt 3

 39. HSV DEN HELDER

 40. HSV DEN HELDER • Speerpunt 4 • Samenwerking met de vliegvisvereniging “Glashelder”

 41. HSV DEN HELDER • Speerpunt 5 • Betere samenwerking met de witvis club “de Onderlinge”

 42. HSV DEN HELDER • Speerpunt 6 • Uitbreiding snoekvissers en wedstrijden

 43. HSV DEN HELDER • Speerpunt 6 • In 2013 is er wederom de Gerrit Janssen bokaal gevist. Deze wordt gevist in koppelvorm en ouder/kind. Dit is om de jeugd meer over het snoekvissen te laten leren en dit onder goede begeleiding. • Onze Jeugdsnoekdag is dit jaar niet door gegaan wegens het afzeggen van Jan Eggers, waar wij mee zouden samen werken. • De controleur bij het snoeken stopt na het seizoen 2014 en wij gaan dan over op het maken van foto’s met telefoon

 44. HSV DEN HELDER De winnaars

 45. HSV DEN HELDER • Speerpunt 7 • 1 Uitzetting van karpers • 2 Karpervissen

 46. HSV DEN HELDER • Speerpunt 7, punt 2 • In 2013 is er wederom een 24 uurs wedstrijd georganiseerd door de HSV in samenwerking met dhr R. van Hees en M. Lapré. Het was een groot succes en zal zeker worden herhaald.(kjell) • Uitzetting van karpers zijn goed ontvangen door leden en er worden steeds meer spiegels gevangen met grote gewichten. Kijk op onze site

 47. HSV DEN HELDER

 48. HSV DEN HELDER • Speerpunt 8 • Karpervijver realiseren, De Schooten, Heiligharn

 49. HSV DEN HELDER • Speerpunt 8 • De gesprekken met de gemeente en hoogheemraadschap zijn gestart om wateren te beheren met betrekking tot beschoeiing en waterdieptes.

 50. HSV DEN HELDER • VBC Hollands Noorderkwartier. Hier heeft dhr. Biemond zitting in en wel als voorzitter van de werkgroep West