slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Csizmazia Sándorné Szakmai vezet?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Csizmazia Sándorné Szakmai vezet? - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján. Csizmazia Sándorné Szakmai vezető. A módosításban érintett dokumentumok. 1. Pedagógiai program- nevelési része, helyi tanterve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Csizmazia Sándorné Szakmai vezet?' - makoto


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Gyakorlati tanácsok az intézményi dokumentumok kiegészítéséhez, módosításához a TÁMOP 3.1.4. pályázati kiírás kritériumai alapján

Csizmazia Sándorné

Szakmai vezető

a m dos t sban rintett dokumentumok
A módosításban érintett dokumentumok
 • 1. Pedagógiai program- nevelési része, helyi tanterve
 • 2. MIP - ÖMIP elvárásainak figyelembevételével
 • 3.SZMSZ – csak kiegészítés
 • 4. Házirend – felülvizsgálat
pedag giai program k telez tartalmi elemei kt 48 1 bekezd s a pont
Pedagógiai program kötelező tartalmi elemei Kt. 48. § /1/ bekezdés a) pont
 • Példák alapelvekre:
  • Tevékenységközpontúság – problémaközpontúság – felfedeztető tanítási-tanulási gyakorlat
  • Módszertani sokszínűség – változatos munkaformák alkalmazása – koordináló, segítő, támogató tanári attitűd
  • Differenciálás – egyéni képességfejlesztés az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében (tehetséggondozás - hátránykompenzálás párhuzama)
  • Életszerű, élet közeli ismeretek közvetítésére épülő fejlesztés
  • Fokozatosság – folyamatosság elve ( a fenntarthatóság érdekében is)
  • A tudáshoz való egyenlő hozzáférés elve
  • A pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulás elfogadásának, támogatásának elve
lehets ges c lok
Lehetséges célok
 • A tanulók kompetenciáinak fejlesztése - az élethosszig tartó tanulás megalapozása
 • Pozitív tanulási attitűd kialakítása, fenntartása
 • A tanulási motiváció kialakítása, fenntartása
 • A tanulási kudarcok megelőzése
 • Az egyéni képességek optimális fejlesztése
 • A tanulók felelősségvállalásának megalapozása, fejlesztése
 • Az életkori sajátosságok figyelembevételével a tanulók kreativitásának fejlesztése
feladat
Feladat
 • A tanulók bevonása saját tanulási folyamataikba
 • Változatos oktatásszervezési – és munkaforma alkalmazása ( projekt, témahét, kutató munka) a tanulók aktivitásának biztosítása érdekében
 • Érzékszervi tapasztalásra építő ismeretszerzés, készségfejlesztés – tevékenységközpontú pedagógia gyakorlati alkalmazása
 • Fejlesztő értékelés alkalmazása a tanulási motiváció kialakítása, fenntartása érdekében
 • Az ön - és csoportértékelés gyakorlati alkalmazása, szerepének növelése a tanulók értékelésében
feladat1
Feladat
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő

tevékenységszervezés, módszerválasztás

 • A gyermeki személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni kibontakoztatása
 • Eredményes és hatékony tanulási módszerek és technikák elsajátíttatása
 • Az IKT technikák alkalmazása, elsajátíttatása
feladat es lyegyenl s g
Feladat - esélyegyenlőség
 • Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése az intézmény pedagógiai gyakorlatában
 • Szegregációmentes, együttnevelést biztosító környezet kialakítása,
 • Befogadó / inkluzív pedagógia alkalmazása – az ehhez szükséges feltételek biztosítása
alkalmazott m dszerek elj r sok
Alkalmazott módszerek, eljárások
 • Kooperatív tanulásszervezés- koop.módszerek, egyéni –páros -csoportmunka szervezése
 • Differenciált rétegmunka- egyénre szóló differenciált képességfejlesztés heterogén csoportban
 • Hatékony tanuló megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás alkalmazása
 • Tanulói tevékenységre épülő ismeretszerzés, képességfejlesztés
 • Életkornak megfelelő drámapedagógiai eszközök

alkalmazása

 • Informatikai ismeretek tanítása, alkalmazása; Internet-használat
 • A verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a HH/HHH tanulók esetén
 • A tanulók önálló felfedező, kutató tevékenységét támogató módszerek alkalmazása
 • Az ön-és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése érdekében
a nevel si ter letek fel lvizsg lata
A nevelési területek felülvizsgálata
 • A személyiség-és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
  • A tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése. Az érdeklődés, a megismerési vágy fenntartása.
  • Az új oktatásszervezési eljárások alkalmazásával a személyiség komplex fejlesztése.
  • A tanulók ön-és társértékelési kompetenciájának kialakítása, fejlesztése.
  • A szociális készségek fejlesztése, a tanulói együttműködés különböző formáinak alkalmazása – páros és csoportmunka, projektmunka, otthoni egyéni feladatok vállalása
  • A felelősség vállalás megalapozása az együttműködésre épülő kooperatív csoprtmunkában
a tanul si kudarcnak kitett tanul k felz rk ztat s t seg t programok
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok
 • Az alapozó időszak megnyújtása; az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása: területi és módszertani szempontból (alapozó modulok)
 • Az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás a kezdő és az alapozó szakaszban
 • Kooperatív csoportmunka alkalmazása heterogén csoportban – az egymástól való tanulás biztosítása
 • A verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán
 • Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása
 • Az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása
 • Hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása.
 • Egyéni fejlesztési tervek alkalmazása
a pedag giai munka v grehajt s hoz sz ks ges nevel oktat munk t seg t eszk z k
A pedagógiai munka végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök
 • Az iskola által alkalmazott tanulói és tanári eszközök listája
 • Kiemelve az IKT infrastruktúra szükségletet, fejlesztési igényt
 • Egyéb eszközök listája, amely a kompetencia alapú oktatás helyi megvalósításához szükséges
 • A diagnosztikus és szummatív mérések megvalósításához szükséges eszközök listája
 • Internet, tanári és tanulói lap-top program
a sz l tanul iskolai s koll giumi nevel egy ttm k d si form i a tov bbfejleszt s lehet s gei
A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi nevelő együttműködési formái, a továbbfejlesztés lehetőségei

A szülők szerepe az új oktatásszervezési eljárások bevezetése, alkalmazása során – ha bevonjuk őket.

helyi tanterv
Helyi tanterv
 • Az iskola helyi tanterve meghatározza:
  • Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat
   • Probléma:
    • Magyar nyelv és irodalom?
    • Szövegértés-szövegalkotás ?
  • Nem mindegy: ha szövegértés-szövegalkotás, akkor integrált magyartanítást kell megvalósítanunk.
  • Ha magyar nyelv és irodalom: akkor le kell írni a helyi tantervbe, hogy a szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretén belül történik.
helyi tanterv1
Helyi tanterv
 • Az összes alkalmazott programcsomag felsorolása – a helyi tantárgyi rendszerbe való illesztése.
helyi tanterv2
Helyi tanterv
 • Tantárgyak + oktatásszervezési módok:
  • Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása – tantárgy neve, évfolyam
  • A tantárgy-tömbösítésben érintett tantárgyak- esetleg a tantárgy új neve, évfolyam
  • Moduláris tantárgy neve, tartalma, évfolyam
  • Nem tanórai keretben megszervezett kötelező tananyagátadás formái.
   • Erdei iskola – érintett tantárgy/tantárgyak / évfolyam
   • Projekt – érintett tantárgy /tantárgyak ( ha tudjuk, de nem fontos előre szabályozni)
   • Témahét
helyi tanterv3
Helyi tanterv
 • Az iskola helyi tanterve meghatározza.
  • Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit
 • Feladat: annak vizsgálata, hogy a kompetencia alapú oktatás követelményei, az új oktatásszervezési eljárások alkalmazása mennyiben befolyásolják az iskola helyi tantervében rögzítetteket.
az iskolai r sbeli besz moltat sok form ja rendje korl tai
Az iskolai írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai
 • Arról kell dönteni, hogy a projekt, témahét, tantárgytömbösített oktatás, moduláris oktatás során alkalmazzuk-e az írásbeli beszámoltatás formáját.
  • Ha igen, akkor melyik tantárgyhoz kapcsolódik az értékelés?
  • Az értékelés formája szöveges vagy jeggyel történik?
  • Az értékelésben betöltött szerepe, súlya mekkora?
  • Milyen korlátokat szabunk a beszámoltatásnak?
az otthoni felk sz l shez el rt r sbeli s sz beli feladatok elvei korl tai
Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvei korlátai

Projekt, témahét, moduláris és tantárgytömbösített oktatás során – ki kell-e egészíteni?

az alkalmazhat tank nyvek tanul i seg dletek kiv laszt s nak elvei
Az alkalmazható tankönyvek, tanulói segédletek kiválasztásának elvei

Az intézmény P.p-je tartalmazza ezeket az elveket.

Probléma:

 • A programcsomaghoz illeszkedő tankönyvek drágák.

2. Az ún. kompetencia fejlesztő tankönyvek pedig nem illeszkednek több szempontból sem a programcsomagokhoz.

- Nem ugyanazok a fejlesztési célok

- Más a tananyag

- Más a követelményrendszer

a taneszk z k kiv laszt s elvei
A taneszközök kiválasztás elvei
 • Megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak – NFU közlemény
 • Problémaközpontúság, a tanulói felfedezést biztosító feladatok
 • Differenciált fejlesztést biztosít
 • Ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés
 • Az intézmény fejlesztési céljainak megfelel
helyi tanterv4
Helyi tanterv

Javaslat a tantárgyi tantervek felülvizsgálatára:

 • Az iskola által használt kerettantervi célok kiegészítése az adott programcsomag / kompetencia fejlesztési céljaival
 • A követelmények vizsgálata pl. nyelvtani ismeretek
 • A tananyag összehangolása – kerettanterv+programtanterv-modulok
helyi tanterv5
Helyi tanterv

A tanulók értékelése:

– Szöveges értékelés?

- Önértékelés, csoportértékelés – mikor?, milyen formában?

- A tanulók értékelése: moduláris oktatás, témahét, projekt, műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása esetén

mip imip
ÖMIP-IMIP

ÖMIP elvárásai lehetnek:

 • A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a a fenntartó közoktatási intézményeiben
 • Szegregációmentes intézményi környezet kialakítása
 • A digitális írástudás elterjesztése
 • A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése
 • A tanulók tanulási eredményességének növelése
 • Intézményszintű / település-szintű mérési rendszer működtetése
slide27
IMIP

Felülvizsgálat:

 • Vezetők, alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjai
  • Szakmai felkészültség
  • Képzés, önképzés
  • Részvétel az intézményi innovációban
 • Vezetői:tervezési,ellenőrzési,mérés,értékelési feladatok végrehajtása
k sz n m a figyelmet
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Csizmazia Sándornészakmai vezető www.kontaktus.eu