slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Omvärldens tryck på förändrade tjänster PowerPoint Presentation
Download Presentation
Omvärldens tryck på förändrade tjänster

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Omvärldens tryck på förändrade tjänster - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

PROCESSFÖRDJUPNING 11 OKT – Program. 1. Varför process-orientering ?. Inledning – Ingrid Bakgrund till behov, och nytta med, processorientering – Jonas. 2. Vad har vi genomfört?. Från it-ledning till processledning - Thorleif

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Omvärldens tryck på förändrade tjänster' - makelina-justin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROCESSFÖRDJUPNING 11 OKT

– Program

1

Varför process-orientering?

Inledning – Ingrid

Bakgrund till behov, och nytta med, processorientering – Jonas

2

Vad har vi genomfört?

Från it-ledning till processledning - Thorleif

Vad har hänt och vad är nuläget i processtyrning V/U – Eva

Andra initiativ processorientering – Helena, Catarina

LUNCH

3

Vad får det för konse-kvenser?

Reflektion och gruppdiskussion:

Samspel linje - process

Risker och framgångsfaktorer

4

Resonemang och sammanfattning:

Piloten, Koordinering andra initiativ, Mitt ledningsansvar

Behöver vi något mer för att stödja modellen och strukturen?

Avstämning efter hand

Hur går vi vidare?

5

Omvärldens tryck på förändrade tjänster – Helena med externa

gäster mfl

Omvärldens tryck på förändrade

tjänster

slide3

Göteborg

En stad för alla

utmaningar
Utmaningar

Ställer nya krav på ledar-skapet

slide5
Hur?

Gemensamma processer är en nyckel

slide6

”Vi arbetar alla i processer, utmaningen är att börja arbeta med processer”

Centrum för verksamhetsutveckling, VGR

slide7

”För att framgångsrikt leda och driva en organisation är det nödvändigt att den styrs på ett systematiskt och synligt sätt”ISO9004

RESURSER

RESULTAT

The black box

RESURSER

RESULTAT

f ruts ttningar f r styrning

Våra processer skapar resultat varje dag – vi kan välja att kontrollera det resultatet eller inte…

Förutsättningar för styrning

1. Rätt resultat? – Uppfyller processens resultat de krav som ställs och de utfästelser som vi har gjort?

2.På bästa sätt? - Skapar processen resultatet på effektivast möjliga sätt?

slide9

Verksamheter tenderar att ägna mycket tid åt det organisatoriska; ansvar, roller, chefsnivåer och funktioner…

…det sätter leveransen i ett hierarkiskt perspektiv i förgrunden

slide10

Det processorienterade synsättet sätter fokus på kunden och hur verksamheten steg för steg, över organisatoriska gränser, skapar kundnytta

kundorientering
Kundorientering

Nöjd kund

Krav på

process

Interna krav

Krav på

tjänst

Utfästelse till kund

Kundens

krav

Externa krav

Källa: SIQ

slide12

Processerna behöver styras precis som man traditionellt styrt funktionerna. Flödena fram till den nöjda kunden skär ofta rätt igenom verksamhetens olika funktioner. För att kontrollera detta krävs en helhetssyn och ett särskilt behov av ledning.

slide13

PROCESSORIENTERING- framgångsfaktor som förespråkas av kvalitetsutmärkelser och kvalitetsstandarder (t ex ISO) världen över ”Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunderna. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och arbetsorganisation, och lägger grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling.”

SIQ, Svenska Institutet för Kvalitets-

Utveckling

slide14

SIQ:s värderingsmätare processorientering

– vad karaktäriserar höga resp låga värden?

Utdrag ur InSIQt, Svenska Institutet för Kvalitets-

Utveckling

slide15

FrånPROCESSORIENTERING Till

Verksamheten/funktionen i fokus

Dokumentera arbetssätt

Operativ syn

Hierarkiska processer

Funktioner

Uppföljning och kontroll i efterhand

Kunden i fokus

Styra processer

Helhetssyn

Horisontella processer

Flöden

Framförhållning

Förändratangreppssätt

slide16

Varför är det viktigt just nu?

 • I stadens eftersträvas likvärdighet, individuellt anpassat stöd,
 • service och tillgänglighet för medborgaren – En Stad.
 • T ex införandet av Treserva har visat på behovet av att skapa
 • enhetliga kärnprocesser i staden.
 • Välfärd behöver skapa förutsättningar för lyckad samverkan
 • med landsting, statliga myndigheter och olika externa aktörer i
 • såväl verksamhetsutvecklingsfrågor som gemensamma IT-stöd.
 • Utvecklingen av e-tjänster för kommunikation och dialog med
 • brukare och medborgare ställer krav på att kärnprocesserna är
 • beskrivna, accepterade och används. Det är avgörande för hur
 • effektivt e-tjänsten kan utformas och integreras i en helhet.
 • Uppstarten av och den fortsatta utvecklingen av Kontaktcenter.
 • Tydliggöra var i kärnprocesserna det är mest effektivt att lägga
 • stöd från ett Kontaktcenter. Underlag för servicespecar.
slide17

Nulägesanalys som påbjuder

identifiering av övergripande processtruktur

1

Driver ledning av kundorienterad systematisk

verksamhetsutveckling via processer

2

Statliga krav på kvalitetsledningssystem kopplat

till olika verksamhetsområden

3

Pågående

processarbete

Gemensam standard för HR-processer

4

Genomlysning av processer för digitalisering

av moment

5

Genomlysning av processer för överföring av

moment

6

Ett antal förvaltningars och bolags egna ledningssystem för att svara mot krav från ISO eller ambitioner inom kvalitetsstyrning, LEAN etc

7

Gemensam standard och styrning av huvudprocesser inom Välfärd och Utbildning

8

slide18

Verksamhet

Verksamhet

Verksamhet

Processer för ledning och styrning

Huvudprocess

Stödprocess

ccess

Stödprocess

Helhetsperspektivet är nytt!

 • Samordnat upplägg. Gemensam metodik.
 • En första gemensam grundläggande processbeskrivning.
 • Organisering, roller och ansvar för att stadigvarande

kunna arbeta processorienterat.

 • Koppling till processer för styrning-, ledning och uppföljning.
 • Koppling till stödprocesser.

Eva MK Hansson 2012-10-11

slide19

1. Göteborgs Stads processer – helheten

Stödprocesser

Kärnprocesser

Ledningsprocesser

Personal

Budget, mål och uppföljning

Ekonomi

Tjänster/service

Samhällsutveckling

Beslut

Information

Myndighetsutövning

Organisationsutveckling

Lokalförsörjning

IT-stöd

Juridik

De vi ärtill för:

Göteborgarna

Finansiering

Medborgarservice

Augusti 2009

19

sdf ubf it ledning
SDF/UBF IT-ledning

Strategisk

planering

Beredning

&

Prioritering

Utveckling

(projekt)

Förvaltning

&

Drift

Styra

Initiera

Prioritera

Finansiera

Beslutsforum

Välfärd

2 SDD, 1 Fc

Utvecklingsråden

är avskaffade

sdf ubf srf processledning
SDF/UBF/SRF Processledning

Strategisk

planering

Beredning

&

Prioritering

Utveckling

(projekt)

Förvaltning

&

Drift

Initiera

Prioritera

Finansiera

Utbildning

3 SDD,

2 Fc

Forum process

Välfärd

Initiera

SC

Projektgrupper

inkl OC

Forum system

processledning
Processledning
 • Fokus flyttas
  • från IT-stöd till processerna i våra kärnverksamheter
  • från systemägare till processägare
 • Syftet med processarbetet är i första hand verksamhetsutveckling
  • Ibland förutsätter det ett IT-stöd
 • Processerna blir utgångspunkten för utformningen av IT-stödet inte tvärtom
 • En utgångspunkt i processerna stärker verksamhetsperspektivet
slide24

Prioriterade områden

 • Välfärdens gemensamma processer
 • Utbildningsområdets gemensamma processer
 • ”Treserva steg 2”
 • Användar- och brukarmiljöer
 • Upphandling av utbildningsadministrativt system
 • Upphandling av kommungemensamt kostsystem
 • Utveckling av e-tjänster
 • IT-infrastruktur för säker informationshantering och integration
 • IT-infrastruktur för mobila lösningar
 • Extern samverkan

Eva MK Hansson 2012-10-11

syfte m l fr n starten 2010 10
Syfte/Mål från starten 2010-10
 • -Likvärdighet
 • -Individuellt anpassat stöd
 • - Service till medborgaren
 • En stad

Syfte

 • Att forma gemensamma processer för att få ett mer enhetligt arbetssätt som skapar möjligheter att nå de effekter man vill åstadkomma såsom likabehandling, individanpassat stöd/service, gott bemötande, rättssäkerhet och kostnadseffektivitet.
 • Att ge en ökad tydlighet i roller och ansvar.
 • Att ge ökade möjligheter att identifiera krav på IT-stöd och att kunna ta tillvara ny teknik inom IT och kommunikation.

Mål

 • Beskrivna gemensamma processer
 • Ett processorienterat arbetssätt inom Välfärd
slide26

Processarbete Välfärd-Utbildning

Organisation - Roller och ansvar

Förslag framtaget som skall testas i pilotprojektet.

Eva MK Hansson 2012-10-11

slide27

Arena för samordnad strategisk utveckling

Processtyrning Välfärd - Utbildning

SDD/FC

Sektorschefer/

motsvarande

SDF

Utvecklingsled

IT

SDF

Utvecklingsled

Kvalitet

SDF

Verksamhets-

utvecklare

Eva MK Hansson 2012-10-11

slide28

Processtyrning VF-UTB

Beslutsgrupp

SC-grupp

SC-grupp

SC-grupp

Processforum – strategiskt nivå

Processägargr

Huvudprocess

Processägargr

Huvudprocess

Processägargr

Huvudprocess

Processägargr*

Hv proc UTB

Per grupp: Processägare, 2 SC, UBF*, IT-strateg/SÄ

Processforum – operativ nivå

Processledare

Huvudprocess

Processledare

Huvudprocess

Processledare

Huvudprocess

Processledare

Huvudprocess

OC-grupp

OC-grupp

OC-grupp

Per grupp: Processledare, 3 OC, Proj led, SA, (IT-strateg)

Processteam

Arbgr

Processteam

Arbgr

Processteam

Arbgr

Per grupp: Processledare, EC, Repr för adm, handl och prod

Linjeorganisation

Processorganisation

SDD/FC-grupp

Eva MK Hansson 2012-10-11

huvudprocesser v lf rdsomr det
Huvudprocesser Välfärdsområdet

Eva MK Hansson 2012-10-11

status h sten 2012
Status hösten 2012

Utbildningsområdet håller

På att avsluta situationsanalysen och planerar för att gå in i steg 2.

Välfärdsområdet håller på att avsluta steg 2 och planerar för att gå in i realiseringsarbetet.

Eva MK Hansson 2012-10-11

slide31

Pilot - tid

Piloten skall vara genomförd och utvärderad 2013-03-31.

Eva MK Hansson 2012-10-11

slide32

Status i pilotprojektet

 • Styrgruppen har etablerats
 • Kick-off har genomförts
 • Processledargruppen har etablerats
 • - planering och förberedelser för att kalla processteam och områdeschefer
 • - inventering andra pågående initiativ, koordinering med piloten
 • - utbildningsaktiviteter
 • - specificerar behov av processteam utifrån prioriterade områden;
 • antal, representation
 • Uppdragsledningen
 • - övergripande planering
 • - utbildningsaktiviteter och informationsaktiviteter
 • - kommunikationsplan, kommunikatörsresurs
 • - samband med Kontaktcenter och ”Treserva
 • Återsamling i storgrupp för lägesrapport
 • 2012-12-07

Eva MK Hansson 2012-10-11