slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, PowerPoint Presentation
Download Presentation
İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, - PowerPoint PPT Presentation


  • 218 Views
  • Uploaded on

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını… Dr. Özcan AKAN Bursa İl Sağlık Müdürü

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü,' - makara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

İl Sağlık Müdürlüklerinin

Dünü,

Bugünü,

Yarını…

Dr. Özcan AKAN

Bursa İl Sağlık Müdürü

06.05.2013

l sa l k m d rl klerinin d n bug n yar n
İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Sağlık Bakanlığı, milli mücadelenin başlarında Ankara'daki ilk Milli Hükümet bünyesinde, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı kanunla “Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti” adıyla kurulmuştur.

24 Nisan 1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" ve 09.06.1936 tarih ve 3017 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu” ve bu kanunlara ek olarak çıkarılan kanunlarla teşkilat yapısı bugünlere gelmiştir.

l sa l k m d rl klerinin d n bug n yar n1
İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında düzenlemelerde bulunan 181 sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”14 Aralık 1983 tarihinde yayımlanmıştır.

Daha sonra bu kararnameyi değiştiren 210 Sayılı “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname”18 Haziran 1984 tarihinde yayımlanmıştır.

slide4

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

24 Ocak 1989 tarih ve 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ile Bakanlığın ismi “Sağlık Bakanlığı”olarak değiştirilmiş ve hizmet koşullarına göre merkez ve taşra örgütü geliştirilerek örgüt ve yönetim şekli belirlenmiştir.

slide5

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

2 Kasım 2011 tarih ve 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ile de Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları yeniden tanımlanmış, buna bağlı olarak da teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.

Getirilen bu yeni düzenleme sonrası Bakanlığımız Teşkilat Şeması da bugün için aşağıdaki gibi şekillenmiştir.

slide7

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

663 Sayılı KHK ile getirilen en önemli değişiklik ; Sağlık

Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatının yeniden tanımlanması olmuştur. Buna bağlı olarakta 3 yeni kurum ihdas olmuştur

Bunlar;

-Türkiye İlaç veTibbi cihaz kurumu

- Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

slide8

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

663 Sayılı KHK ‘de adı geçen iki kuruluşun merkez ve taşra teşkilatları tanımlanmıştır.

Bağlı kuruluşların teşkilatı :

Madde 35 – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından, diğer bağlı kuruluşlar, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.

(3) … Bağlı kuruluşlardan Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşradaki yönetim görevi halk sağlığı müdürlük-lerince, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşradaki yönetim görevi kamu hastane birliklerince kurumlarına bağlı olarak yerine getirilir.

slide9

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Ayrıca 663 Sayılı KHK ‘nin taşra teşkilatını düzenleyen 25 inci maddesinde de;

Taşra Teşkilatı :

Madde 25 - (1) Bakanlığın taşra teşkilâtı; illerde kurulan il sağlık müdürlükleri ile ihtiyaca göre ilçelerde kurulan ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşur. İl sağlık müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir.( Mülga ikinci cümle: 4/7/2012 – 6354 / 21 md.)

il ve ilçe sağlık müdürlükleri tanımlanmıştır.

slide10

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Buradan da görüleceği üzere taşra teşkilatında, yani illerde sunulan sağlık hizmetleri Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yeni kurulan 2 kurum aracılığıyla birlikte olmak üzere 3 ayrı yapı tarafından yürütülecektir.

Her 3 kurumun da görev ve faaliyet göstereceği alanlar ile ilgili bilgiler aynı KHK ’nin ilgili maddelerinde tanımlanmıştır.

slide11

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Adı geçen bu 3 kurumun görev ve sorumluluklarına kısaca bakacak olursak:

İl Sağlık Müdürlüğü :

- Bağlı kuruluşların il teşkilatlarının koordinasyonu,

- Acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,

- Özel sağlık kuruluşlarının (özel hastane, tıp merkezleri, muayenehane vb.) iş ve işlemlerinin yürütülmesi,

- Kamu ve özel kurumlarda yer alan özellikli hizmet birimlerinin (yoğun bakım, organ nakli, diyaliz vb.) ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,

- Bakanlığımız yatırım planlama ve takibi,

- Kamu ve özel hastanelerin denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetleri,

- vb. görevler…

slide12

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Adı geçen bu 3 kurumun görev ve sorumluluklarına kısaca bakacak olursak:

Halk Sağlık Müdürlüğü :

- Halk Sağlığını korumak ve risk faktörlerine yönelik mücadele etmek,

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumu:

* Aile hekimliği,

* Bulaşıcı hastalıklar,

* AÇSAP,

* Çevre Sağlığı,

* KETEM vb.

- Obezite, sigara ve zararlı alışkanlıklar ile mücadele,

- Halk sağlığını tehdit eden konularda önlem almak,

- vb. görevler…

slide13

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Adı geçen bu 3 kurumun görev ve sorumluluklarına kısaca bakacak olursak:

Kamu Hastaneleri Birliği :

- II. Ve III. Basamak sağlık hizmeti veren hastane ve ADSM ‘lerin açılması, işletilmesi ve denetlenmesi,

- Bağlı kuruluşlarında hasta hakları, hasta ve çalışan sağlığına ve güvenliğine yönelik tedbirler almak,

- Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak,

- AMATEM, ÇİM gibi özellikli merkezlerin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek

- vb. görevler…

slide14

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Yukarıda başlıklar halinde kısaca belirtilen görevlerin tamamı daha önceden sadece “İl Sağlık Müdürü”tarafından gerçekleştirilmekte iken, bugün bu görevler 3 kurum yöneticisi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu üçe bölünmüş yapılanma sonucu işlevsel anlamda birtakım iyileşmeler gözlenmekle birlikte, süreç aşamasında bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalınmıştır.

Bu yeni yapılanmanın olumlu ve olumsuz yanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

slide15

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumlu Yanları :

* İl Sağlık Müdürünün iş yükü ve görevleri azalmıştır.

* Birinci ve ikinci basamak sağlık işlemleri temel itibari ile farklı yapı ve eylem planı gerektirdiğinden, getirilen bu sistemin olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.

* Gerek sistemi yürütme ile ve gerekse yeni proje üretme ya da ortaya çıkan sorunlarla baş edebilme konusunda yararlı olması beklenmektedir.

Ancak bugün gelinen noktada beklenen faydaların tam olarak gerçekleşmediği gözlenmektedir.

slide16

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* Taşrada üçlü yapılanmada yer alanların görev tanımları, özellikle de “İl Sağlık Müdürünün”her ne kadar protokolde önde olsadagörev, yetki ve sorumlulukları tam olarak tanımlanmamış ve açıklanmamıştır.

* İl Sağlık Müdürleri halen gerek basın, gerek kamuoyu ve gerekse ildeki üst yönetimler tarafından ildeki sağlık hizmetlerinin sunumundan eskiden olduğu gibi halen tek başlarına yetkili ve sorumlu olduğu şeklinde algılanmaktadır.

slide17

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* Gerçi 1489 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 6 ve 7 nci maddelerinde aslında bu durum halen bu şekilde tanımlanmaktadır.

Madde 6 - Her vilayette Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine merbut olmak üzere bir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürü bulunur. Sıhhat müdürleri bulundukları vilayetlerde Vekaletin en büyük memuru olmakla beraber valilerin sıhhi müşaviridirler.Valiler mevcut sıhhi kanun, nizam ve talimatlara tevfikan sıhhiye müdürlerini istihdam ederler ve sıhhi hususlarda onların rey ve mütalaalarını alırlar.

slide18

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

Madde 7 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri bulundukları vilayetin sıhhi umur ve muamelelerinden vali ile beraber mesul olup bütün sıhhi kanun, nizam, talimat ve emirlerin iyi tatbikına nezaretle mükelleftir.

Ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 57 ncimaddesinde

Madde 57 - İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder.

Hükümleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürü, ilin sağlıktan sorumlu en büyük idari amiri konumunda bulunmaktadır.

Bu durum 663 sayılı KHK nin bazı hükümleri ve ona bağlı olarak daha sonra çıkarılan bazı yönetmeliklerle çelişmektedir.

slide19

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* 663 Sayılı KHK ’nin ilk halinde, İl Sağlık Müdürlerinin Valinin “Sağlık Müşaviri”olduğu hususu belirtilmesine karşın, 04.07.2012 tarihinde KHK ‘de yapılan bir düzenleme ile bu hüküm kaldırılmıştır.

Ancak yine 663 sayılı KHK ‘nin taşra teşkilatı başlıklı 25 inci maddesinin 2 nci paragrafında;

Madde 25– (2) İl sağlık müdürlüğü, bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen aralıklarla Bakanlığa rapor eder hükmü yer almaktadır.Fakat bu ve koordinasyon gibi diğer görevlerin hukuksal altyapısı bulunmamaktadır.

slide20

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* Yine bu üçlü yapılanma içinde hiyerarşik konum tam olarak netleşmemiştir.Protokol, temsilde il idaresi kanunu yeterli olabilir ama disiplin hukuku açısından tam bir muamma söz konusudur. Bu durum da zaman zaman ilişkilerde sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır.Acilen bukonu açıklığa kavuşturulmalıdır.

* 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Koordinasyon İl Sağlık Müdürlüğüne bulunmasına karşın, hastane acil ve yoğun bakımları genel sekreterlik bünyesinde bulunduğundan, zaman zaman koordinasyonda olumsuzluklar yaşanmaktadır.

slide21

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* Özellikle hekim hareketlerinde ilde otoriteyi sağlayacak bir kişinin ( kurumun ) tam olarak bulunmaması ciddi sorunlara neden olmaktadır.

* Özellikle Aile Hekimliği yerleştirmelerinde zaman zaman kurumlar arası çatışmalar söz konusu olmaktadır.

* Bakanlığımızca merkezden planlanan bir takım düzenlemeler ( örneğin boş aile hekimliği pozisyonlarının performans kriterlerine konması vb. ) sonucu özellikle acil servislerde ciddi pratisyen hekim sorunları yaşanmaya başlamıştır.

slide22

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* KHK ‘de İlçe Sağlık Müdürlüklerinin tanımlanmasına karşın, bizim de içinde bulunduğumuz bir çok ilde bu müdürlükler aktif, etkin ve verimli olarak kullanılamadığı gözlenmektedir.

* Burada sorunun, ilçe müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tam olarak belli olmamasından, yeterince bilgi ve deneyime sahip personel bulunmamasına kadar geniş bir yelpaze içinde olduğu düşünülmektedir.

* İl sağlık müdürlüğünün hangi iş ve işlemleri devredebileceği açık ve net olarak belirtilmemiştir.

slide23

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* Yine KHK ile görevleri sona eren birçok hastane yöneticisi ( başhekim ve yardımcısı, hastane müdürü ve yardımcısı, vb. ) araştırmacı kadrosuna atanmıştır.

* Özellikle büyük illerde yüzlercearaştırmacı kadrosu tanımlanmıştır. Buna karşın, gerek müdürlüklerde ve gerekse yeni oluşturulan ilçe sağlık müdürlüklerinde bu kadar personeli istihdam edecek kadro ve alan bulunmamasına rağmen adeta araştırmacılara yer açmak için il ve ilçe müdürlüklerine araştırmacıların atanması müdürlükleri kilitlemiştir

* Yine bu kadrolara atanan personel küskünlerden oluşmakta, verimli olarak çalışmadıkları gibi muhalif olarak hareket ederek adeta sistemi tıkamaktadırlar.Bu durumun acilen çözüme kavuşturulması gerekir

slide24

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* İlçe Sağlık Müdürlükleri oluşturulurken sadece nüfus kriterleri göz önüne alınarak bir çalışma yapılmış, başka hiçbir kriter göz önüne alınmamıştır. Ancak uygulamada bunun da bir takım sıkıntıları ortaya çıkmıştır.

* Şöyle ki, örnek vermek gerekirse;

631.482 kişilik nüfusuyla A-2 grubunda yer alan bir ilçede sadece 1 özel hastane, 4 özel tıp/dal merkezi ve 2 kamu hastanesi yer alırken, 339.667 kişilik nüfusuyla A-4 grubunda yer alan başka bir il ilçede 8 özel hastane 4 özel tıp/dal merkezi ve 1 kamu hastanesi yer almaktadır.

*Ayrıca diğer sağlık kuruluşları da yoğun bir şekilde (poliklinik, optik, muayenehane vb. )bu ilçemizde yer almaktadır. Buna karşılık sadece nüfus kriteri baz alındığı içinA-4İlçe Sağlık Müdürlüğünde “Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü”kurulamamıştır.

slide25

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* Özellikle özel sağlık kuruluşlarının ( özel hastaneler, özel tıp/dal merkezleri, diyaliz vb. ) iş ve işlemlerini yürüten İl Sağlık Müdürlüğü zaman zaman, özellikle mevzuat yönünden sıkıntılarla karşılaşmaktadır.

* Bugünkü Özel Hastaneler Yönetmeliği 2002 yılında çıkartılmış, yaklaşık yirmi kez de değişikliğe uğramıştır.

* Yönetmelik ilk çıktığındaki özel hastane ve yatak sayıları bugünün dörtte biri civarındadır.

* Ayrıca o zamanlar özel hastanelerin SGK ile anlaşmaları da bulunmamaktaydı.

* Keza tam gün süreci de yönetmelik yayımından sonra ortaya çıkmış ve bir çok değişiklik getirmiştir.

slide26

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Olumsuz Yanları :

* Yine özel hastane bina standartlarında yönetmelik sonrası ciddi değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bu değişiklikler ÖHY ‘nin Geçici–2 nci maddesi ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Ancak bu madde kendi içinde başka sorunlar doğurmakta ve yine kendi içeriği ile çelişmektedir.

* ÖHY ekinde yer alan denetim formları amacından oldukça uzak bir görüntü sergilemektedir.

* Bütün bu etmenler göz önüne alındığında özel hastaneler için yeni bir yönetmelik yapılmasıkaçınılmaz görünmektedir.

* Ayrıca bu yönetmelik çalışmaları sırasında, sahadan da ( İl sağlık müdürlükleri, özel hastane dernekleri vb. ) mutlaka görüş alınmasının son derece faydalı olacağı düşünülmektedir.

z m nerileri
Çözüm Önerileri :
  • Sağlık hizmetleri doğası gereği;
  • -Hızlı
  • -Eşit
  • -Bütüncül
  • -Tek elden yönetilmesi gereken , asla ertelenemeyen ve
  • geciktirilemeyen sosyal devletin en önemli hizmetlerinden birisidir.
  • Sağlık hizmetlerinin aksamadan herkese eşit bir şekilde ulaştırılabilmesi için her şeyden önce makro bir planlamanın yapılması ve tek elden yönetilmesi/koordine edilmesi ve denetlenmesi gerekir.
slide28

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Çözüm Önerileri :

Eğer yapı üçlü olarak devam edecekse bütünlüğün sağlanabilmesi için;

1.) İldeki makro planlamanın yapılabilmesi için;

* Yatırımların,

* Yeni sağlık hizmet birimlerinin,

* Stratejik personel atamalarının,

* Özellikli hizmet birimlerinin

İl Sağlık Müdürü başkanlığında, Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı Müdürünün katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekir..

Ayrıca bu işin sekretaryasının da İl Sağlık Müdürlüğünce yerine getirilmesi gerekmektedir.

slide29

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Çözüm Önerileri :

2.) Birinci maddede belirtilen planlamalar ışığında kurumlar kendi iş ve işlemlerini bağımsız olarak yürütebilmelidir. Yaptıkları bu işlere ait çalışmaları, atamaları, Bakanlığa sunulmak üzere aylık olarak İl Sağlık Müdürlüğüne göndermelidir.

3. ) İl sağlık Müdürlüğü, ildeki sağlık verilerini aylık olarak toplamak, değerlendirmek ve bir rapor halinde Bakanlığa sunmakla yükümlü olmalıdır.

slide30

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Çözüm Önerileri :

4. ) İl Sağlık Müdürlükleri, gerek kamugereközel sektöre bağlı olarak faaliyet gösteren birinci ,ikinci ve üçüncü basamakta yer alan sağlık kuruluşlarının ve ayrıca yoğun bakım,acil, diyaliz, kan transfüzyon merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezleri, KETEM, ÇİM, TRSM vb. özellikli birimlerin Sağlık Bakanlığı adına her türlü ruhsatlandırma ve denetleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmekle sorumlu tutulmalıdır.Bu konudaki yasal boşluklar giderilmelidir.

5.) İl Sağlık Müdürlüğü, acil hizmetler hariç icradan çekilmeli, Bakanlık adına koordine eden, denetleyen-ruhsatlandıran kurum olmalıdır.

slide31

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Çözüm Önerileri :

Yukarıda sıralanan öneriler haricinde aşağıda belirtilen hususların da değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.

* İlde Bakanlığın en üst temsilcisi sıfatıyla mutlaka bir otorite tanımlanmalıdır.Bu tanımlama mutlaka yetki ve sorumlulukları ile beraber ve hukuksal olarak tanımlanmalıdır. Nihai olarak ilde bakanlık adına son sözü söyleyebilecek otoritede yetki ve yaptırımı olması gerekmektedir.Aksi halde bugünkü sıkıntılar devam eder.

* Her şeyden önce her üç kurumun yöneticilerinin, görev ve yetkileri tam ve açık olarak, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yeniden ve hukuksal olarak tanımlanması gerekir

slide32

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

Çözüm Önerileri :

* Bakanlığımız merkez teşkilatınca bağlı kuruluşlarda yapılacak düzenlemelerin, sahada farklı kurumları karşı karşıya getirmemesi için azami özen gösterilmelidir.

* Yine Bakanlığımız merkez teşkilatınca bağlı kuruluşlarda yapılması planlanan her türlü mevzuat çalışmalarında, taşranın da görüşünün alınması, katkı ya da çekincelerini belirtebilmesi için bir düzenlemenin sağlanmasının da faydalı olacağı düşünül-mektedir.

slide33

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dünü, Bugünü, Yarını…

T E Ş E K K Ü R L E R . . .