Vogelplaag arrest - PowerPoint PPT Presentation

iris cramer bornemann n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vogelplaag arrest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vogelplaag arrest

play fullscreen
1 / 12
Vogelplaag arrest
194 Views
Download Presentation
makana
Download Presentation

Vogelplaag arrest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Iris Cramer Bornemann Vogelplaag arrest

 2. Structuur • Samenvatting arrest • De rechtsvraag / leerstuk • De bijbehorende wetsartikelen • Rechtsgang • Antwoord op de rechtsvraag

 3. 1955 tot en met 1965 Lekkerkerker eigenaar van een boomgaard Vermeulen eigenaar stortplaats Hinderwetvergunning door B&W Houdt zich niet aan de voorwaarden van vergunning Gevolg: Overlast kraaien en andere vogels Gevolg: einde boomgaard Inbreuk op eigendomsrecht van lekkerkerker In strijd met de maatschappelijke norm (zorgvuldigheids plicht) Schade vergoeding f 80.110- Het arrest

 4. Rechtsvraag & leerstuk • Hinderwet Art. 5:37 BW • In hoeverre heeft de werkende hinderwet vergunning invloed op de aansprakelijkheid van de heer Vermeulen?

 5. Bij behorende wetsartikelen • Art. 5:37 BW Hinder • Art. 6:162 BW Onrechtmatige daad • Art 3:13 BW misbruik van bevoegdheid • Art 5:1 BW eigendomsrecht • Ongeschreven rechtsregels

 6. Art 5:37 BW Hinder • De eigenaar van een erf mag niet, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen op grond van 6:162 BW 2 manieren : door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Gekeken naar: ernst en omstandigheden

 7. Eigendomsrecht Art. 5:1 BW • Iedereen is vrij in het gebruik van zijn eigendommen mits dit gebruik niet strijdt met rechten van anderen en de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht

 8. Art. 3:13 BW misbruik van bevoegdheid Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt. Door de volgende manieren: 1. de bevoegdheid wordt gebruik met als doel een ander te schaden 2. De bevoegdheid wordt gebruikt voor een ander doel dan verleent. 3. er is sprake van onevenredigheid tussen het belang van uit oefenen en het belang dat daardoor geschaad wordt. 4. Uit de karakter van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.

 9. Ad 1: Onrechtmatige gedraging: lid 2 Art. 6:162 lid 2 BW • Inbreuk op een recht • Schending van een wettelijke plicht • Doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt (=maatschappelijke zorgvuldigheid)

 10. Onrechtmatige daad art. 6:162 BW Vijf cumulatieve eisen: • Onrechtmatige gedraging (of nalaten) • Toerekenbaarheid • Causaal verband • Schade • Relativiteit Gevolg: verplichting tot schadevergoeding

 11. Rechtsgang • Rechtbank Schadevergoeding toegewezen • Hof Schadevergoeding toegewezen • Hoge raad Cassatiemiddel: niet getoetst aan de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm VERWORPEN Schadevergoeding toegewezen

 12. Antwoord op de rechtvraag? • Ja, er wordt een onrechtmatige daad begaan op grond van 5:1 BW lid 2 (genot van eigendom)