Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
23.10.2014. Tjedan cjeloživotnog učenja, Zagreb, 30.09.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
23.10.2014. Tjedan cjeloživotnog učenja, Zagreb, 30.09.2013

23.10.2014. Tjedan cjeloživotnog učenja, Zagreb, 30.09.2013

132 Views Download Presentation
Download Presentation

23.10.2014. Tjedan cjeloživotnog učenja, Zagreb, 30.09.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije MISIJA, CILJEVI, MJERE Radna skupina: N. Budak, B. Jokić, M. Balković, A. Tecilazić-Goršić, S. Crnković-Pozaić, P. Bejaković, T. Filetin Vanjski suradnici: M. Živčić (ASOO), M. Crnčić-Sokol (MZOS) 23.10.2014.Tjedan cjeloživotnog učenja, Zagreb, 30.09.2013

 2. www.vlada.hr - sažetak - cjelovit tekstObrazac za prijavu na javnu raspravu.Za dijelove Strategije vezane uz: Cjeloživotno učenje i Obrazovanje odraslihpostoji i širi tekst s analizama stanja i argumentacijama ciljeva i mjera, te s korištenim izvorima.

 3. MISIJA cjeloživotnog učenja POBOLJŠANJE POSTOJEĆIH TE STJECANJE NOVIH KOMPETENCIJA GRAĐANA ZA NEPRESTANU PRILAGODBU PROMJENJIVIM UVJETIMA OKRUŽENJA Veze s: • predškolskim odgojem, osnovnim, srednjim te visokim obrazovanjem – stjecanje ključnih kompetencija za CU. • tržištem rada i gospodarskim ciljevima: sada tražene, ali i predvidivo potrebne kvalifikacije i zanimanja. • težnjama pojedinca i ciljevima društvene zajednice . NUŽNOST:USKLAĐIVANJE I INTEGRIRANJE RAZLIČITIH, ČESTO SUPROTSTAVLJENIH CILJEVA!

 4. CILJEVI CU • INTEGRIRATI POLITIKE CJELOŽIVOTNOG UČENJA I OBRAZOVANJA S CILJEVIMA DRUŠTVENOG, GOSPODARSKOG, REGIONALNOG I KULTURNOG RAZVOJA, TE S POLITIKAMA ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE SKRBI. • IZGRADITI I RAZVIJATI SUSTAV ZA CJELOŽIVOTNO OSOBNO I PROFESIONALNO SAVJETOVANJE I USMJERAVANJE UVAŽAVAJUĆI SPECIFIČNOSTI POJEDINIH DIJELOVA SUSTAVA. • RAZVITI PROCESE I SUSTAV PRIZNAVANJA NEFORMALNO I INFORMALNO STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA. • POTICATI PRIMJENU IKT U UČENJU I OBRAZOVANJU.

 5. 1. MJERE 1.1 Projektirati i uspostaviti baze podataka, te razviti sustav evidencije i analize ljudskih potencijala. 1.2 Razviti modele i instrumente za prognoziranje budućih potreba za znanjima i kvalifikacijama u skladu s razvojnim ciljevima, predvidivim demografskim te imigracijskim promjenama.

 6. 2.1 Definirati kriterije, pokazatelje i procese za prepoznavanje, praćenje, poticanje i usmjeravanje ljudskih potencijala, naročito posebno nadarenih pojedinaca. 2.2 Definirati potrebne kompetencije savjetnika, mentora i trenera na svim razinama odgoja i obrazovanja – od predškole, osnovne i srednje škole, visokog obrazovanja, OO te unutar službi za zapošljavanje, državnih i gospodarskih sektora.

 7. 2.3 Razviti nove i specifične procese savjetovanja na svim razinama odgoja i obrazovanja te zapošljavanja: e-savj. i e-testiranje sposobnosti, sklonosti i stremljenja pojedinaca. Mrežne stranice, vodiči i aplikacije za mobilne uređaje sa savjetima za upravljanje osobnim obrazovanjem i karijerom. 2.4 Proširiti mjesta i službe za savjetovanje i profesionalno usmjeravanje i umrežiti ih. Veza s European Lifelong Guidance Policy Network –ELGPN CISOK - Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri

 8. 3.1 Proučiti iskustva drugih zemalja. Definirati procese i sustav za vrednovanje prethodno stečenih znanja i vještina na svim razinama obrazovanja – veza sa HKO. • Poticati primjenu vrednovanja prethodno stečenih znanja i vještina.

 9. Ad. 4 Širenje primjene IKT • Dinamičan razvoj i široka primjena IKT u svim područjima života i rada korjenito mijenjaju paradigme učenja i obrazovanja, s teško predvidivim utjecajima i posljedicama na buduće načine stjecanja i primjene znanja, vještina i stavova. • Razvijati i širiti primjenu e-učenja, uvoditi ekspertne sustave za poučavanje, te druge suvremene metode i pomagala temeljene na IKT. • Formirati i više koristiti digitalne obrazovne sadržaje i pomagala sa slobodnim pristupom (OER - Open Educational Resources).

 10. OBRAZOVANJE ODRASLIHMISIJA • POVEĆATI UKLJUČENOST GRAĐANA U PROGRAME. • POBOLJŠATI KVALITETU TE RELEVANTNOST OO. Nastavak na Strategiju obrazovanja odraslih i akcijski plan 2004.

 11. Učešće odraslih (25-64.g) u programima Cilj do 2020.: 5 % Prema Adult education survey, 2007 (ref. razdoblje godina) je zadovoljavajući udio u skupini 25-34. – 33,5 % (EU 45,4 %)

 12. GLAVNI CILJEVI OO • OSIGURATI PREDUVJETE ZA POVEĆANJE UKLJUČENOSTI GRAĐANA U CU I OO. • UNAPRIJEDITI I PROŠIRITI OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE NA RADNOM I S RADNOG MJESTA. • USPOSTAVITI SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE U OO. • POBOLJŠATI ORGANIZIRANOST, UPRAVLJANJE I FINANCIRANJE OO.

 13. CILJEVI obrazovanja odraslih • OSIGURATI PREDUVJETE ZA POVEĆANJE UKLJUČENOSTI GRAĐANA U CU I OO • Uklanjanje i prevladavanje prepreka: • - strukturnih, • - situacijskih i • - psiholoških.

 14. 1.1 MJERE za uklanjanje i prevladavanje strukturnih prepreka • Definirati nove standarde zanimanja i kvalifikacija prema sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada (HKO). • Uvesti standarde zanimanja i kvalifikacija, kroz razvoj i provođenje relevantnih i novih akreditiranih programa za područja od strateškog interesa za razvoj RH. • Uspostaviti projekt za razvoj standarda kvalifikacija za andragoške djelatnike (HKO). • Provoditi akreditirane programe za andragoško, pedagoško i stručno cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje i certificiranje postojećih i budućih učitelja, nastavnika, ravnatelja, savjetnika, mentora i trenera.

 15. Mjere za povećanje kvalitete stjecanja praktičnih znanja i vještina • Analizirati resurse postojećih laboratorija, radionica i edukacijskih središta za izabrane skupine ili vrste strukovnih programa. • Kroz suradnju gospodarstva, regionalne i lokalne samouprave te obrazovnih ustanova projektnim financiranjem pokretati umrežavanjepostojećih te osnivanje novih regionalnih i nacionalnih centara kompetentnosti za strukovno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje. • Definirati uvjete suradnje centara i korištenja resursa kao i procese izvođenja programa za različite korisnike. Napomena: mjere se također odnosi i na srednješkolsko i visokoškolsko obrazovanje.

 16. 1. 2. AKTIVNOSTI za uklanjanje i prevladavanje situacijskih prepreka • POTICATI UKLJUČIVANJE GRAĐANA NIŽIH RAZINA OBRAZOVANOSTI, MARGINALIZIRANIH, SOCIJALNO ISKLJUČENIH, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIJIH I USELJENIKA. • ZA TE CILJANE SKUPINE GRAĐANA IZRADITI, PRILAGODITI I PROVODITI PROGRAME. • INFORMIRATI, FINANCIJSKI STIMULIRATI TE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U OO.

 17. MJERE: • Financijski poticati, razvijati i provoditi programe u manjim naseljima, nerazvijenim i ruralnim područjima. • Osigurati besplatno osnovno obrazovanje. stariji od 15 g.:62 092 građana bez OŠ, 283 867 bez potpune OŠ (2011.) • Financijski poticati uključivanje nezaposlenihosoba u programe formalnog obrazovanja kojima se stječe prva iliviša razina kvalifikacije.

 18. 1.3. AKTIVNOSTI zauklanjanje i prevladavanje psiholoških prepreka • OSVIJESTITI NUŽNOST ULAGANJA U LJUDSKE POTENCIJALE I POTICATI MOTIVIRANOST GRAĐANA ZA OBRAZOVANJE. • RAZVITI UČINKOVITE I KORISNIKU USMJERENE PROCESE INFORMIRANJA I SAVJETOVANJA O MOGUĆNOSTIMA UČENJA I OBRAZOVANJA. • POTICATI MOBILNOST U OO.

 19. 2. CILJ UNAPRIJEDITI I PROŠIRITI OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE NA RADNOM I S RADNOG MJESTA • Stjecanje i nadopuna praktičnih znanja, vještina i iskustava za polaznike programa. • Razvoj ljudskih potencijala i jačanje koncepta “fleksigurnosti” zaposlenih. • Smišljeno nuđenje suvremenih programa osposobljavanja i usavršavanjamalim i srednjim poduzećima za postojeće i nove kvalifikacije i zanimanja. • Financijske olakšice i drugi poticaji zaposlenim i poslodavcima.

 20. 3. CILJ: USPOSTAVITI SUSTAV OSIGURAVANJA KVALITETE U OO Slično kao u visokom obrazovanju: - Vanjsko vrednovanje kvalitete i • Unutarnje vrednovanje kvalitete.

 21. Ključne aktivnosti • Organizirati institucionalnu strukturu za razvoj i provedbu osiguravanja kvalitete s jasnom podjelom nadležnosti među uključenim institucijama. • Osnažiti funkcije nadležnih agencija vezane uz osiguravanje kvalitete, standarde kvalifikacija, kriterije i postupke vrednovanja programa i ustanova za OO. • Osposobiti ustanove koje provode formalno akreditirane programe za uspostavu unutarnjeg osiguravanja kvalitete, a u skladu sa smjernicama Zakona o HKO-u.

 22. 4. CILJ POBOLJŠATI ORGANIZIRANOST, UPRAVLJANJE I FINANCIRANJE OO • Utvrditi nadležnosti i odgovornosti ministarstava, agencija, zavoda za zapošljavanje i drugih državnih i lokalnih institucija. • Ustanoviti odgovarajuću odjel (službu) za OO u MZOS.

 23. Osnovati centre za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih na visokim učilištima. • Uvesti obvezu usavršavanja andragoških djelatnika i ravnatelja ustanova za OO.

 24. Unaprijediti koordiniranost u financiranju, upravljanju i nadzoru trošenja sredstava • Definirati koordinirane postupke u financiranju između nadležnih ministarstava, državnih i lokalnih tijela. • Identificirati programe za financiranje, usmjeravati sredstva iz državnog i lokalnih proračuna prema kriterijima prioriteta za zajednicu. Koordinirati njihovo financiranje i nadzirati trošenje sredstava.

 25. Uskladiti propise vezane uz financiranje OO, te regulirati ulogu i obveze osnivača u financiranju rada ustanova za OO. • Definirati poreznu politiku u smjeru izjednačavanja ustanova bez obzira na osnivača.

 26. Predložiti i uvesti optimalni model financijskog poticanja pojedinaca i olakšica za poslodavce, na temelju analize mogućnosti i opravdanosti sljedećih načina financijskih poticaja: • Modela osobnih obrazovnih računa i vaučera koje (su)financira država ili lokalna za OO; • Slobodnih dana za zaposlenike koji se obrazuju; • Poreznih olakšica pojedincima za stjecanje ključnih kompetencija; • Poreznih i sličnih olakšica za poslodavce; • Kredita za polaznike OO, a u dogovoru sa socijalnim partnerima; • Osnivanje fonda za osposobljavanje, usavršavanje i obrazovanje odraslih.

 27. Hvala na pozornosti