pengekrav og konkurs dag 4 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pengekrav og konkurs – Dag 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Pengekrav og konkurs – Dag 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Pengekrav og konkurs – Dag 4. JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein hanne.storstein@dnb.no. 1. Oversikt - fellestemaer 2. Pengekrav 3. Enkeltforfølgning mm 4. Konkurs 5. Økonomisk kriminalitet 6. Avslutning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pengekrav og konkurs – Dag 4' - makala


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pengekrav og konkurs dag 4

Pengekrav og konkurs – Dag 4

JUS102 – Kontrakts- og selskapsrett

UMB 9. april 2013 – ved advokat Hanne Storstein

hanne.storstein@dnb.no

rekapitulasjon fremstillingen

1. Oversikt - fellestemaer

2. Pengekrav

3. Enkeltforfølgning mm

4. Konkurs

5. Økonomisk kriminalitet

6. Avslutning

Rekapitulasjon - Fremstillingen
4 konkurs

4.1 Bakgrunn og formål

4.2 Konkursbehandlingen

4.3 Betingelsene for å åpne konkurs

4.4 Beslagsretten i forhold til debitor

4.5 Omstøtelse

4. Konkurs
kort repetisjon
Kort repetisjon

Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og

Boets avslutning

(vanligvis innstilling uten dividende)

Konkurskarantene

Konkursbehandling – konkursåpning

 • Konkursbeslag
 • Oppnevning av bostyrer

Realisering av aktiva, undersøkelser,

omstøtelser

Fordringsanmeldelser

Redegjørelse

(innberetning)

Anmeldelse

og etterforskning

Sikring av aktiva/

umiddelbare tiltak

Begjæring om konkurs

Skiftesamling

Steg/fase

Rolle/hvem

 • Debitor selv (oppbud)
 • Kreditor
 • Lønnstaker

Byfogd/ tingretten

Kreditorer

Borevisor

Byfogd/ tingretten

Politiet/ Økokrim

Bostyrer

Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a.

Bostyrer (advokat)

slide5

Dekningsloven § 2-2 – utgangspunktet er at det skal tas beslag i alt som tilhører debitor

 • Beslagsretten utvides i forhold til utgangspunktet på to måter:
  • vilkår om rettsvern
  • mulighet for omstøtelse
 • For at en disposisjon/avtale skal stå seg i konkurs må den være gyldig og ha rettsvern og ikke kunne omstøtes
4 5 omst telse fortsettelse

Oversikt – bakgrunn og formål

Objektive omstøtelsesregler

 • Gaver – dekningsloven § 5-2
 • Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5
 • Sikkerhetstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7
 • Utlegg – dekningsloven § 5-8

Den subjektive omstøtelsesregel

 • Omstøtelse der den annen part ikke har vært i god tro - dekningsloven § 5-9
4.5 Omstøtelse (fortsettelse)
slide7

Ekstraordinære betalinger – dekningsloven § 5-5

  • Hindre forfordeling av kreditorer
  • «Betaling»
  • Inkludert pantsettelse av enkle krav, jf 4.ledd
  • Av «gjeld»
  • Alternative vilkår (jf.«eller»)
   • «usedvanlige betalingsmidler»
   • «før normal forfallstid»
   • «med beløp som betydelig har forringet debitors betalingsevne»
  • Unntak: likevel fremtrådte som «ordinær» - må sees i forhold til alternativene
  • Rt. 1995 side 222 – Direkte Reklame - Omstøtelse av innbetalt skattetrekk - ”ordinær betaling” dekningsloven § 5-5
slide8

Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld – dekningsloven § 5-7

  • «Sikkerhetstillelse»: pant, avtalt tilbakeholdsrett, avtalt motregning mm.
  • «Eldre gjeld»
  • Tredjemanns pant rammes ikke
  • Tidspunkt: rettsvernakten dekningsloven § 5-10
slide9

Utlegg – dekningsloven § 5-8

  • «ingen rettsvirkning overfor boet»
  • Særtrekk:
   • Ingen disposisjon fra skyldneren
   • Utlegg kan slettes uten medvirkning fra utleggshaver eller skyldner
slide10

Den subjektive omstøtelsesregel – deknl. § 5-9

 • Skyld – kreditorsvik
  • Actio pauliana
 • Hvilke disposisjoner rammes? Typetilfeller:

1. Kreditorbegunstigelse

2. Unndragelse av aktiva

3. Gjeldsøkning

 • Vilkår:
  • Det må foreligge en «disposisjon»
  • Debitors økonomi
slide11

Transaksjonen må være «utilbørlig»

  • Er formålet er å komme unna følgende av en konkurs?
  • Helhetsvurdering
 • Motpartens forhold
  • «svik» eller i det minste uaktsomhet – forsto eller burde ha forstått
  • På rettsvernstidspunktet, jf § 5-10
 • Skyldnerens forhold uten betydning
 • Frist 10 år
 • Rt. 1995 side 259 – Palonen-dommen
slide12

Oppsummering:

  • Enklere å få omstøtt etter de objektive omstøtelsesreglene
  • Virkningene av omstøtelse er forskjellig
slide13

Boets utlodning (beregning av fordeling – dividende) og

Boets avslutning

(vanligvis innstilling uten dividende)

Konkurskarantene

Konkursbehandling – konkursåpning

 • Konkursbeslag
 • Oppnevning av bostyrer

Realisering av aktiva, undersøkelser,

omstøtelser

Fordringsanmeldelser

Redegjørelse

(innberetning)

Anmeldelse

og etterforskning

Sikring av aktiva/

umiddelbare tiltak

Begjæring om konkurs

Skiftesamling

Steg/fase

Rolle/hvem

 • Debitor selv (oppbud)
 • Kreditor
 • Lønnstaker

Byfogd/ tingretten

Kreditorer

Borevisor

Byfogd/ tingretten

Politiet/ Økokrim

Bostyrer

Bostyrer i samarbeid med debitor, panthavere, borevisor o.a.

Bostyrer (advokat)

5 konomisk kriminalitet 5 1 generelt
5. Økonomisk kriminalitet5.1 Generelt

Hva er økonomisk kriminalitet?

 • Definisjon: «profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte skjer innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er – eller utgir seg for å være – lovlig.»

Kjennetegn:

  • Rammer økonomiske interesser (ofte selskaper eller samfunnsinstitusjoner)
  • Kompliserte
  • Foregår i det skjulte (f.eks. skjult under dekke av lovlig virksomhet)
  • Vanskelige å oppdage og å etterforske
 • Eksempel: nettbanksvindel
slide15

Hensyn/ formål

 • Individualpreventive hensyn
 • Allmennpreventive hensyn
 • Beskytte samfunnet mot tap, herunder verne om velferdsstaten og dets system der alle skal bidra
 • Beskytte andre borgere mot tap og skade, herunder konkurransevridning
 • Eksempel: Regnskap er offentlige og gir viktige opplysninger til private avtaleparter og til offentlige myndigheter som grunnlag for skatt og avgift
5 2 konkurskriminalitet

Definisjon

 • «økonomisk kriminalitet som begås eller avdekkes i forbindelse med konkursbehandling»

Bostyrer skal gjennomgå virksomheten og avdekke mulig kriminalitet

Medvirkning straffbart etter straffeloven § 287

5.2 Konkurskriminalitet
slide17

Ulike typer handlinger:

 • Regnskapskriminalitet (se pkt 5.4)
 • Skatte- og avgiftsunndragelser (se pkt 5.5)
 • Ulike typer bedragerier (pkt 5.5 m.fl.)
 • Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs
slide18

Forbrytelser i gjeldsforhold og konkurs - straffelovens kap 27

  • Straffeloven § 281 - påføre kreditorene tap – boforringelse (forringe boet) bl.a. ved overdrevent forbruk eller grovt uordentlig forretningsførsel
  • Straffeloven § 282 – kreditorbegunstigelse – favorisere en kreditor og påføre de andre kreditorene tap
  • Straffeloven § 283 – skjule midler /hindre at kreditorene får dekning før konkurs - boforringelse (forringe boet)
  • Straffeloven § 284 – unnlate å begjære konkurs når insolvent - å drive virksomhet «for kreditorenes regning» påfører andre tap
  • Straffeloven § 285 – eksekusjonshindring – skjule midler for kreditorene under gjeldsforhandling eller etter konkursåpning
5 3 konkurskarantene

Konkursloven § 142

 • Granskning av skyldnerens forretningsførsel kan resultere i at bostyrer anbefaler konkurskarantene
 • Hvem kan rammes?
  • Personer i styre og ledelse i selskaper – mest praktisk
  • Personlige skyldnere – sjelden
 • Vilkår:
  • Enten: personen med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling i forbindelse med konkursen eller den virksomheten som har ført til insolvensen; eller
  • det må antas at vedkommende på grunn av uforsvarlig forretningsførsel er uskikket til å stifte nytt selskap eller å være styremedlem eller administrerende direktør i et slikt selskap
5.3 Konkurskarantene
5 4 regnskapskriminalitet

Regnskapskriminalitet

 • Straffeloven § 286
 • Regnskapsloven § 8-5
 • Bokføringsloven § 15

Hensyn og formål

5.4 Regnskapskriminalitet
5 5 skatte og avgiftsunndragelser

Skattesvik

 • likningsloven §§ 12-1 og 12-2 (grovt)

Unndragelse eller svindel av merverdiavgift

 • Definisjon merverdiavgift – mval.§ 1-1
 • Registreringsplikt – mval.§ 2-1
 • Tilleggsavgift, tvangsmulkt, straff – mval.§§ 21-1 flg

- Regnes som bedrageri etter straffeloven §§ 270 og 271

Eksempel

- «svart omsetning» - regnskapsloven § 8-5, merverdiavgiftsloven § 21, likningsloven § 12-1 nr 1

5.5 Skatte- og avgiftsunndragelser 
5 6 hvitvasking

Definisjon: å kamuflere utbytte fra straffbare handlinger og integrere dem i den legale økonomien for å kunne bruke dem uten å bli avslørt

Ofte flere ledd transaksjoner

 • Eksempler: bank, over landegrenser, mellom ulike investeringsobjekter, i skalkeskjul av lovlig virksomhet

Kan skjule organisert kriminalitet, terrorfinansiering, korrupsjon mm – alle typer straffbare handlinger

Straffeloven § 317 – samt ofte flere andre

5.6 Hvitvasking
5 7 forsikringsbedrageri

Definisjon (eksempel): «å oppgi en forsikret gjenstand som skadet eller stjålet til forsikringsselskapet uten at dette er tilfelle»

 • Andre eksempler: å gi uriktige opplysninger – f.eks. større verdi, eller å fortie opplysninger av betydning for forsikringsselskapet

Straffeloven § 272

5.7 Forsikringsbedrageri
5 8 subsidiebedrageri

Definisjon: «å gi opplysninger til myndighetene for å få utbetalt uten at han/eller hun har krav på det»

 • Eksempler: støtte til kultur, utdanning, humanitære formål, næringsformål, forskning, ymse erstatninger, trygdeytelser mm

Misbruk mulig fordi offentlige støtte- og subsidieordninger er tillitsbaserte

Straffeloven § 270, jf § 271 og straffeloven § 166

5.8 Subsidiebedrageri
4 9 fakturasvindel obs

Å utstede faktura for en vare/tjeneste som ikke er utført og sende den til mottaker i håp om at han ikke oppdager det og betaler fakturaen

 • Eksempel: Katalogoppføringstjenester i søkelyset

Råd: ikke betal, protester skriftlig tilbake, følg opp hvis inkasso

Den som fakturerer må dokumentere hva han fakturerer for – ikke mottakeren

Straffeloven § 270, jf § 271

4.9 Fakturasvindel – OBS!
6 avslutning

Tips og anbefalinger: les avisen

Surf på nyttige nettsider

Forsinkelsesrentekalkulator (med forklaringer) www.forsinkelsesrente.no

Skjema for utlegg/ forliksklage inkl varsler: https://www.politi.no/tjenester/tvangsfullbyrdelse/skjema/https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/namsfogden_i_oslo/Vedlegg_1216.pdf

Brønnøysundregistrene: www.brreg.no og www.altinn.noHer kan man for eksempel sjekke ut kontraktspartenere før man inngår kontrakt, foretaksregisteret viser selskapsform, representanter, styre, selskapets ”good standing” – varsel om tvangsoppløsning (for eksempel ikke har levert regnskap i tide) og konkursåpning med mer.

Konkursrådets hjemmesider http://www.konkursradet.no/  Nyttige forklaringer, sjekklister, uttalelser med mer som er enkelt og forståelig for enhver og maler:  http://www.konkursradet.no/maler/bl.a. konkursbegjæring (typisk for ansatte som har lønnskrav), oppbudsbegjæring (for eier som forplikter å begjære oppbud), fordringsanmeldelse (for kreditor som har krav mot en skyldner som er konkurs) og konkursvarsel. 

6. Avslutning
slide27

Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål eller kommentarer? E-post: hanne.storstein@dnb.no

ad