1 / 56

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Στυλιανάκης Βασίλης Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΡΧΙΚΑ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΥ-ΣΥΧΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΟΡΙΟ ΤΑ 2 Mbps.

makala
Download Presentation

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Στυλιανάκης Βασίλης Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας

 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΑ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΥ-ΣΥΧΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ: ΟΡΙΟ ΤΑ 2Mbps

 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ • ΗΠΑ: 190.000.000 • Παγκοσμίως: 650.000.000

 4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 90 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ SONET ATM Frame Relay ISDN • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Μείωση-Στασιμότητα Εσόδων Από Παραδοσιακές Υπηρεσίες • ΝΟΜΙΚΕΣ Απορρύθμιση-Ανταγωνισμός

 5. ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (MULTIPLE SYSTEMS OPERATORS - MOS) • Στάσιμα Κέρδη • HFC (Υβριδική Υποδομή Οπτικών Ινών-Ομοαξονικών Καλωδίων) • Υποδομή Μεγάλου Εύρους Ζώνης

 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ • Καλωδιακοί: Είσοδος στα Δεδομένα • Τηλεπικοινωνιακοί:Είσοδος στο Video

 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΚΟΥ (ADSL) • Εκθετική Μείωση της Ισχύος • Ενίσχυση στην Συχνοτική Περιοχή 300-3400 kHz • Απόσβεση Υψηλότερων Συχνοτήτων • Πολύπλεξη

 8. ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ • HFC: Μοιρασμένο μέσον • ADSL: Αφιερωμένο • ΚΟΙΝΟ ΣΤΕΝΩΜΑ (BOTTLENECK) Δίκτυο Συνάθροισης (Aggregation Network)

 9. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ADSL • 1988 Bellcore • 1993 Δοκιμές (CAP) • 1994 ANSI T1E1.4 ADSL Forum: DMT • 1996 4 RBOCs: DMT • 1997 Οριστικά DMT

 10. ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ • 1910: Mann-Wilkins Act • 1934: Communication Act • 1996: TeleCommunication Act

 11. ΑΡΧΙΚΟΙ ISPs • ATU-C σε Παρακείμενα Κτίρια (Alarm Monitoring ή Burglar Alarm Systems) • Υπό την Παρακολούθηση των Ιδιοκτητών (Incumbent) • Με την Άνοδο των Εσόδων: Τέλος των Πρώτων ISPs

 12. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ DSLAMs • Αρχικά ΑΤΜ • Κατόπιν Ethernet Ταχύτητα Τεχνολογία Πακέτων Διαθεσιμότητα QoS (Εγγενές;) Native Multicast VPN

 13. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ • IP Υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό συνδέσεων • Ανάγκη συσκευής τερματισμού όλων των συνόδων χρήστη με λειτουργικότητα • Δρομολόγησης • Διαχείρισης χρήστη • Διαχείρισης Διεπαφών • QoS • Ομάδες Προτύπων (Standard Groups) • Κατασκευαστές (Vendors)

 14. BNG-BRAS • Αρχές με ρίζες στα δίκτυα στενής ζώνης • Ουσιαστικά IP router (Δρομολογητής) με • Πολλές Φυσικές και Λογικές Διεπαφές • Πιστοποίηση Χρήστη • Πρωτόκολλα και διεπαφές χρέωσης • Qos • Γενικώτερη Στήριξη

 15. ΕΞΕΛΙΞΗ BNG-BRAS • 1984: TACACS Πιστοποίηση Telnet • 1992-2000 RADIUS • Βελτιώσεις στην Τεχνολογία του Πυριτίου και στο s/w με αποτέλεσμα ταχύτερες • Επεξεργασία IP Πακέτων • Διαχείριση Χρήστη • Συνδυασμός • Κωδίκων Γραμμής Υψηλότερων Ταχυτήτων • Εξέλιξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών • Αυξανόμενων Αναγκών Διαχείρισης Χρήστη

 16. ΤΟ ADSL ΣΗΜΕΡΑ 1 • ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100.000.000 Γραμμές • Καθολική και Ώριμη Τεχνολογία • Η Εφαρμογή του Αντικείμενο Πολιτικού Σχεδιασμού • Αντιμετωπίζεται ως υποδομή • 63% της Παγκόσμιας Ευρυζωνικότητας • 75% Διαθεσιμότητα στις Ανεπτυγμένες Χώρες • Μειούμενες Τιμές

 17. ΤΟ ADSL ΣΗΜΕΡΑ 2 • Εφαρμογές • Internet • Φωνή • Video • Στην Υπηρεσία • Ιδιωτών • Επιχειρήσεων • Κρατικών Φορέων • Εκπαιδευτικών Οργανισμών • Χρέωση • Σταθερή • Με τον όγκο των Δεδομένων

 18. ΤΟ ADSL ΣΗΜΕΡΑ 3 • Κυρίως Internet υψηλής ταχύτητας-καλύτερης προσπάθειας (best effort) • Υψηλός ανταγωνισμός • Χαμηλή Χρέωση • Αναζήτηση νέων υπηρεσιών • VoD • HDTV • Internet Υψηλής Ταχύτητας • Broadcast-Multicast

 19. TRIPLE PLAY • Φωνή • Video • Δεδομένα • Βασικός Παράγων: QoS

 20. ΡΥΘΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ • VoIP 16 Kbps • H.263 384 Kbps • Πλοήγηση στον Ιστό1Mbp s • Φωτο 5Mpixel σε 10s 1.5 Mbps • SDTV (Mpeg4) 1.5 Mbps • SDTV (Mpeg2) 4 Mbps • HDTV (Mpeg4) 7-9 Mbps • HDTV (Mpeg2) 15 Mbps • Ασυμπίεστη Ακτινογραφία σε 2.5 s 25 Mbps

 21. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ADSL 8 Mbps • Ασύμμετρη φύση • Διαίρεση του Φάσματος μέχρι το 1.1 MHz σε 256 Υπο-κανάλια των 4,3 kHz • Διόρθωση με Εμπροσθόδοτη Κωδικοποίηση (FEC) • Κωδικοποίηση-Διαμόρφωση ξεχωριστά σε κάθε υποκανάλι • Χρήση ισοσταθμιστών χρόνου και συχνότητας • Πολύπλεξη μέσω του IDFT

 22. ADSL2 12Mbps • Τεχνικές κωδικοποίησης γραμμής • Αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος • 1.1 MHz, 256 Υποκανάλια • Εντελώς ψηφιακό (από τα 3kHz) • Μεταβλητή Επιβάρυνση Πλαισίωσης (4-32 kbps ενώ το ADSL σταθερά 32 kbps) • Επανασυγχρονισμός σε 3 s (από 10) • Επανασυγχρονισμός ανά υπο-κανάλι (στο ADSL επανασυγχρονίζεται όλο το φάσμα). • 5.5 χλμ

 23. ADSL2+ 24 Mbps • 2.2 MHz • 512 Υποκανάλια • Τα επιπλέον στην καθοδική ροή • Πλην Annex M: συχνότητες έως 276kHz(αντί 138 kHz) στην ανοδική

 24. ΕΦΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ • Αύξηση της Αντίστασης συναρτήσει της απόστασης και της συχνότητας • Με αύξηση της ταχύτητας Ελάττωση του μήκους • ADSL κάμψη στα 1.8 χλμ • ADSL2+ κάμψη στα 900 μ.

 25. VDSL, VDSL2 (13-22) (100-200)Mbps • VDSL: 12MHz • VDSL2: 30MHz • Μικρότερου μήκους γραμμές • VDSL2: Native Ethernet

 26. VDSL2 • Γραμμές μικρότερες από 500 μ • Όμως • Δυνατότητα επιπρόσθετης συχνοτικής περιοχής στο ανοδικό ρεύμα • Χρήση κωδικοποίησης Trellis • Και αρκετές βελτιώσεις • Μέχρι 2500 μ

 27. Υπηρεσίες πάνω από VDSL • Θεωρητικά SD-TV ή HD-TV • Πρακτικά σχεδόν αδύνατο μετά τα 1200 μ • POTS σχεδιασμένα για 5.5 χλμ • FTTN • Αύξηση θερμοκρασίας • Περιβαντολλογικές ρυθμίσεις θορύβου • Έλλειψη χώρου • Τοποθέτηση στα Αστικά Κέντρα • Μικρότερη κάλυψη • Διαφωνία

 28. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 120 ΧΩΡΕΣ • 2006 2.500.000.000 Συνδρομητές • 2010 3.700.000.000 Συνδρομητές • 2007: Τα έσοδα από κινητές υπηρεσίες ξεπέρασαν τα έσοδα από σταθερές • Νέοι Κώδικες με εύρος ζώνης 8kHz • Ανάπτυξη παράλληλη με του Internet

 29. HELSINKI 1999 • IMT 2000 • 5 Διεπαφές από την ITU-T • Όμως, μηχανισμοί για ασύρματη ευρυζωνικότητα διαθέσιμοι από ετών

 30. ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣεκτός IMT 2000 • 802.11 WLAN • 802.16 WiMax • 802.15.4 WPAN • Δορυφορικές Διεπαφές • Χαρακτηριστικό: αρμονικότητα (Harmonization)

 31. 3GPP 1998 • GSM – UMTS • GSM: 65% του συνόλου των συνδρομητών. • CSD (Δεδομένα Με Μεταγωγή Κυκλώματος) 1991-1992 • Gaussian Minimum Shift Keying • 9.6 kbps • HSCSD: 4 GSM slots, 50kbps

 32. GPRS • Μεταγωγή Πακέτων • Άμεση πρόσβαση σε IP Δίκτυα • 100 kbps (Στατιστική Πολύπλεξη) • Όμως: μεγάλες και μεταβλητές καθυστερήσεις στη ραδιεπαφή

 33. EDGE • 8QPSK Μεγαλύτερος ρυθμός συμβόλων 3xGSM • EDGE+GPRS: E-GPRS 300kbps • Δυνατός ο Συνδυασμός HSCSD με 8QPSK

 34. UMTS • W-CDMA , TD-CDMA: 11Mbps • Επί του Παρόντος: • HSDPA, 14.4 Mbps, 5MHz

 35. 3GPP2 • Κινητά Συστήματα που δεν βασίζονται στο GSM • Ορθογωνιότητα • CDMA: IS-95A, 1900 ΜHz, 14400 bps • IS-95B Ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλά κωδικά κανάλια: 64-115 kbps

 36. 1xRTT • Μονό ζεύγος ραδιο-καναλιών των 1.25 ΜHz. • Revision 0: 144 kbps • Revision A: 300 kbps • Και συνδυασμοί τριών καναλιών των 1.25 MHz.

 37. 1xEV-DO • Evolution Data Optimized CDMA • CDMA2000 1xRTT + HDR + TDMA • Revision 0: 2.5 Mbps καθοδικά, 154 kbps ανοδικά • Revision A: 3.1/1.8 Mbps (2006) • Revisions B, C: Εύρος Ζώνης 5MHz, ρυθμοί 14.7/4.7 , 100/50 Mbps

 38. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ • Η Κινητή Ευρυζωνικότητα Υστερεί σε επιδόσεις έναντι της ενσύρματης • Τα Όρια Είναι Πλέον Δυσδιάκριτα • Σύντομα οι χρήστες θα απαιτούν να ακολουθούνται από Υπηρεσίες τύπου Triple Play και κατά την κίνησή τους.

 39. Διαγραμματική Λειτουργική Απεικόνιση του ADSL

 40. Τεχνικές Παραδοχές • Διάταξη DSLAM • Προδιαγραφές Router • Προδιαγραφές Aggregator • Συνδέσεις Οπτικών Ινών

 41. Μοντέλα Κόστους • Κόστη που σχετίζονταιμε τοΑ.Κ. • Τερματικός εξοπλισμόςστην πλευρά του συνδρομητή, • DSLAMs στα Α.Κ., • Συνδέσεις DSLAM, π.χ., προς τον ATM Μεταγωγέα • Κόστη που αφορούντοδίκτυο κορμού • Routers, • Aggregators, • Συνδέσεις του ATM Μεταγωγέαπρος τον Aggregator και του Aggregator προς το Router

 42. Προβλέψεις Κόστους • CPE • DSLAM • Router • Aggregator • Fiber • Υπηρεσίες όπωςσυνδέσεις με τους Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου

 43. Μοντέλα Χρέωσης Έσοδαγια τον πάροχο ADSL • Μια πάγια αρχική χρέωσηγια την αρχικοποίηση της ζεύξης (έλεγχος, προμήθεια, εγκατάσταση, κόστος ενεργοποίησηςνέων συνδρομητών) • Μια μηνιαία συνδρομή για όλους τους ενεργούς συνδρομητές

 44. Δημιουργία Πολιτικών ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ • Διάρκεια χρονικού ορίζοντα μελέτης • Αριθμός και Διάρκεια Περιόδων

 45. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

 46. Βελτιστοποίηση Πολιτικών (3) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ for i = 1, 2, …, I.

 47. Βελτιστοποίηση Πολιτικών (4) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ for n = 2,…, N for n = 1,…, N–1

 48. Βελτιστοποίηση Πολιτικών (5) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 49. Βελτιστοποίηση Πολιτικών (6) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

 50. Εκτίμηση Ζήτησης

More Related