1 / 37

บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ

บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ. อาจารย์เอกบดินทร์ เกตุขาว. Topic. - The System Development Life Cycle (SDLC) - Methedologies, Models, Tools, and Techniques - Tools to Support System Development. โค้งการเรียนรู้ (Learning Curve). ความสนใจของผู้เรียน. ขั้นท้อแท้ เหนื่อยหน่าย

makala
Download Presentation

บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ อาจารย์เอกบดินทร์ เกตุขาว

 2. Topic - The System Development Life Cycle (SDLC) - Methedologies, Models, Tools, and Techniques - Tools to Support System Development

 3. โค้งการเรียนรู้ (Learning Curve) ความสนใจของผู้เรียน ขั้นท้อแท้ เหนื่อยหน่าย 1 st Discouraging First stage ขั้นหวนพัฒนา 2 nd Improved returns ขั้นเรียนที่ ราบสูง 3 rd False plateau ขั้นโด่ง แคล่วคล่อง 4 th Peak proficiency ขั้นพ้น การเรียนรู้ 5th Overlearning period Timing

 4. The System Development Life Cycle (SDLC) • System Development managed project • SDLC คือ โครงสร้าง (framework) ของการบริหารโครงงาน (project) ภายในประกอบด้วย Pharse and activity • Project Manager aids to help them Introduced System Development Life Cycle (SDLC) Concepts for help including methedologies , models, tools, and techniques in details

 5. The System Development Life Cycle (SDLC) SDLC Pharse Activity

 6. Concept System Development • การสร้างบ้าน : System Development • แผนการสร้างบ้าน (System Development Life Cycle : SDLC) • 2. วิธีสร้างบ้าน : (methedology : Traditional approach,OO approach) • model : Entity-Relationship Diagram (ERD),Data Flow Diagram (DFD) • ,Use Case System Sequence Diagram(SSD),etc. • Tools : Computer-aid System Enginerring (CASE Tool) • Techniques : User interviewing techniques,Project management techniques)

 7. Concept System Development System Development SDLC Water Fall Concept Methedology - แบบจำลอง (Model) - ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างแบบจำลอง(Tools) - แนวทางที่นำมาช่วยในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ (Techniques)

 8. The System Development Life Cycle (SDLC) Methedology Techniques Models Tools Relationships among components of a methedology

 9. The System Development Life Cycle (SDLC) 2 Analysis Phase 1 Project Planning Phase 3 Design Phase SDLC 4 Implementation Phase 5 Maintenance/Support Phase

 10. The System Development Life Cycle (SDLC) Project Planning Analysis Design Implementation Maintenance/Support ระบุขอบเขตของระบบใหม่ ความเป็นไปได้(แผนงานต่างๆ เช่น แผนการเงินและการใช้ทรัพยากร,ตารางเวลา) ทำความเข้าใจเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ออกแบบการแก้ปัญหาของระบบ สร้างการทดสอบ,Trained users บำรุงรักษาการทำงานของเพื่อให้ทำงานคงที่

 11. The System Development Life Cycle (SDLC) • วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ (Phase) ดังนี้ ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase) ระยะที่ 4 : การทดสอบ/นำไปใช้ (Implementation Phase) ระยะที่ 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance/Support Phase)

 12. The System Development Life Cycle (SDLC) ระยะที่ 1 :การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) - กำหนดปัญหา (Problem Definition) - ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) - จัดทำตารางกำหนดเวลาโครงการ (Project scheduling) - จัดตั้งทีมงานโครงการ (Staff the project) - ดำเนินการโครงการ (Launch the project) Flowchart

 13. The System Development Life Cycle (SDLC) ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ (Analysis Phase) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอะไร :What วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ คือ การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering) * การรวบรวมข้อมูลหรือความต้องการในด้านต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนด Business Process …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Requirements Gathering And Analysis Business Information Business Rules

 14. The System Development Life Cycle (SDLC) ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ (Analysis Phase) ขั้นตอนต่อไป คือ การนำข้อกำหนดเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ โดยใช้การพัฒนาแบบจำลองกระบวนการ ซึ่งเป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายถึงกระบวนการที่ต้องทำในระบบว่ามีอะไรบ้าง และพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Model) …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… Analysis Requirements Specification ขั้นตอนการนำข้อกำหนดมาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองกระบวนการของระบบใหม่

 15. The System Development Life Cycle (SDLC) ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ (Analysis Phase) - วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน - รวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน - นำข้อกำหนดมาพัฒนาออกมาเป็นความต้องการของระบบใหม่ - สร้างแบบจำลองกระบวนการของระบบใหม่ด้วยการวาดแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) - สร้างแบบจำลองข้อมูล ด้วยการวาดอีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram : ERD)

 16. The System Development Life Cycle (SDLC) ระยะที่ 3 :การออกแบบ (Design Phase) (มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างไร : How) Design Physical Model Logical Model ขั้นตอนการนำแบบจำลองลอจิคัลมาผ่านการออกแบบเพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองทางฟิสิคัล - สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ , ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ , เครือข่าย , การออกแบบรายงาน (Output Design) , การออกแบบจอภาพเพื่อปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) , ฐานข้อมูล (Database) , ไฟล์ (File)

 17. The System Development Life Cycle (SDLC) ระยะที่ 4 :การนำไปใช้ (Implementation Phase) - สร้างระบบขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรม - ตรวจสอบความถูกต้องทั้งทางด้านตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการทดสอบระบบ - แปลงข้อมูล (Convert Data) - ติดตั้งระบบ (System Installation) และจัดทำคู่มือเอกสาร - ฝึกอบรมผู้ใช้ และประเมินผลระบบใหม่

 18. The System Development Life Cycle (SDLC) Coding/Testing ระยะที่ 4 :การนำไปใช้ (Implementation Phase) Implement Implement Model Physical Model การเขียนโปรแกรม ทดสอบ และนำไปใช้ (Coding/Testing and Implement)

 19. The System Development Life Cycle (SDLC) ระยะที่ 5 :การบำรุงรักษา (Maintenance Phase) - การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) - การเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปในระบบ (Enhance the System) - การสนับสนุนงานของผู้ใช้ (Support the Users)

 20. SDLC :Water Fall โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ แบบจำลองที่ใช้สำหรับเป็นตัวชี้นำถึงกิจกรรมหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยการกำหนดรายละเอียดหรือข้อบัญญัติไว้ในแต่ละขั้นตอน สาเหตุที่ต้องใช้โมเดล - โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีการแตกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาในแต่ละเฟส (Phase) - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามีความซับซ้อน - การแบ่งกระบวนการเป็นเฟสหรือระยะ จะทำให้ง่ายต่อการจัดการ - แต่ละเฟสมีแนวทางต่างๆ ให้เลือกปฎิบัติ

 21. SDLC :Water Fall Water Fall - เกิดขึ้นราว ค.ศ. 1970 ยังได้รับความนิยม - ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้

 22. SDLC :Water Fall Requirements Analysis Design Coding Testing Maintenance Water Fall แบบดั้งเดิม

 23. SDLC :Water Fall Requirements Water Fall ที่ผ่านการปรับปรุงด้วยการเพิ่มคุณสมบัติการทวนซ้ำเป็นรอบ (Iteration) Analysis Design Coding Testing Maintenance

 24. กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology) Methedology คือ กระบวนการนำแนวคิด SDLC มาปฎิบัติจนสามารถใช้การได้ ในการปฎิบัตินี้จะใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยในการทำงานโมเดล (Model) , เครื่องมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ต่างๆ มาใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Model ได้แก่ - ผังงาน (Flowchart) - แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) - อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) - ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) , Class Diagram , Sequence Diagram

 25. กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology) Methedology Traditional approach - - - - OO approach - - - - -

 26. กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodoloby) วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม (The Traditional Approach) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบด้วยวิธีโครงสร้างและการโปรแกรมแบบโมดูล เรียกว่า การพัฒนาระบบเชิงโครงสร้าง (Structured Approach) โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming) ซึ่งประกอบด้วย 1. ชุดคำสั่งที่เรียงเป็นลำดับ (Sequence) 2. ชุดคำสั่งที่มีการตัดสินใจ (Decision)

 27. กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodoloby) วิธีการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ 3. ชุดคำสั่งที่มีการทำงานเป็นลูป (Loop) หรือการทำซ้ำ (Repetition) แนวคิดโปรแกรมเชิงโครงสร้างที่เรียกว่า Top-Down Programming หรือการโปรแกรมแบบโมดูล (Modular Programming) Control Module Start Call module 1 Call module 2 Call module 3 stop Module 3 Begin If x the y Else q Do abc return Module 1 Begin Do 1 Do 2 Do 3 return Module 2 Begin Do x Do y Do z return

 28. Model แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นสำคัญเรียกว่า แผนภาพอีอาร์ (Entity-Relationship Diagram : ERD) รายการลงทะเบียน std_no* Course_no grade คอร์สวิชาที่เปิดสอน Course_no* Name credit นักศึกษา std_no* name Faculty_code Major_code ตัวอย่างแผนภาพอีอาร์ (ER-Diagram)

 29. Model Flow Chart

 30. Model

 31. Model แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ไหลไปยังกระบวนการต่างๆ (Data and Process) เรียกว่า แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)

 32. Model Use Case Diagram

 33. TOOL - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล - โปรแกรมประมวลผลคำสั่ง - โปรแกรมจัดการโครงการ - CASE TOOLS - Integrated Data Environments (IDE)

 34. TOOL CASE Toolเป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยผู้พัฒนาระบบในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ออกแบบ สร้างข้อกำหนดทดสอบ ซอฟต์แวร์ เคสทูลส์แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. อัปเปอร์เคสทูลส์ (Upper CASE Tools)เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ในระหว่างขั้นตอนของวิเคราะห์และออกแบบ เช่น การสร้าง การตรวจสอบโมเดลที่สร้าง เช่น Visible Analyst,Power Designer 2. โลเวอร์เคสทูลส์ (Lower CASE Tools)เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน ด้านการนำไปใช้ (Implementation)เช่น สามารถทำการแปลง (Generate) ให้เป็นรหัสโปรแกรม เช่น Rational Rose

 35. Techniques เทคนิค (Techniques) - เทคนิคการเขียนโปรแกรม - เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ - เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ - User Interview Technique

 36. Quiz • วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง? • รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละระยะใน SDLC ประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง จงสรุปมาให้พอเข้าใจ? • กรรมวิธีการพัฒนาระบบ จะมีการนำอะไรเข้ามาช่วยในการพัฒนา? • วิธีการพัฒนาระบบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง จงอธิบาย? • จงอธิบายขั้นตอน SDLC ที่ชื่อว่า Water Fall? • ทำไมจึงต้องใช้ CASE Tools ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จงสรุปมาให้พอเข้าใจ?

 37. E nd

More Related