บทที่
Download
1 / 37

????? 2 ???????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 408 Views
 • Uploaded on

บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ. อาจารย์เอกบดินทร์ เกตุขาว. Topic. - The System Development Life Cycle (SDLC) - Methedologies, Models, Tools, and Techniques - Tools to Support System Development. โค้งการเรียนรู้ (Learning Curve). ความสนใจของผู้เรียน. ขั้นท้อแท้ เหนื่อยหน่าย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? 2 ????????????????' - makala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2

บทที่ 2 วงจรการพัฒนาระบบ

อาจารย์เอกบดินทร์ เกตุขาว


Topic
Topic

- The System Development Life Cycle (SDLC)

- Methedologies, Models, Tools, and Techniques

- Tools to Support System Development


Learning curve
โค้งการเรียนรู้ (Learning Curve)

ความสนใจของผู้เรียน

ขั้นท้อแท้

เหนื่อยหน่าย

1 st

Discouraging

First stage

ขั้นหวนพัฒนา

2 nd

Improved

returns

ขั้นเรียนที่

ราบสูง

3 rd

False

plateau

ขั้นโด่ง

แคล่วคล่อง

4 th

Peak

proficiency

ขั้นพ้น

การเรียนรู้

5th

Overlearning

period

Timing


The system development life cycle sdlc
The System Development Life Cycle (SDLC)

 • System Development managed project

 • SDLC คือ โครงสร้าง (framework) ของการบริหารโครงงาน (project) ภายในประกอบด้วย Pharse and activity

 • Project Manager aids to help them

  Introduced System Development Life Cycle (SDLC)

  Concepts for help including methedologies , models, tools, and techniques in detailsConcept system development
Concept System Development

 • การสร้างบ้าน : System Development

 • แผนการสร้างบ้าน (System Development Life Cycle : SDLC)

 • 2. วิธีสร้างบ้าน : (methedology : Traditional approach,OO approach)

 • model : Entity-Relationship Diagram (ERD),Data Flow Diagram (DFD)

 • ,Use Case System Sequence Diagram(SSD),etc.

 • Tools : Computer-aid System Enginerring (CASE Tool)

 • Techniques : User interviewing techniques,Project management techniques)


Concept system development1
Concept System Development

System Development

SDLC

Water Fall

Concept

Methedology

- แบบจำลอง (Model)

- ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างแบบจำลอง(Tools)

- แนวทางที่นำมาช่วยในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ (Techniques)


The system development life cycle sdlc2
The System Development Life Cycle (SDLC)

Methedology

Techniques

Models

Tools

Relationships among components of a methedology


The system development life cycle sdlc3
The System Development Life Cycle (SDLC)

2

Analysis Phase

1

Project Planning

Phase

3

Design Phase

SDLC

4

Implementation Phase

5

Maintenance/Support Phase


The system development life cycle sdlc4
The System Development Life Cycle (SDLC)

Project Planning

Analysis

Design

Implementation

Maintenance/Support

ระบุขอบเขตของระบบใหม่

ความเป็นไปได้(แผนงานต่างๆ เช่น

แผนการเงินและการใช้ทรัพยากร,ตารางเวลา)

ทำความเข้าใจเอกสารและรายละเอียดต่างๆ

ออกแบบการแก้ปัญหาของระบบ

สร้างการทดสอบ,Trained users

บำรุงรักษาการทำงานของเพื่อให้ทำงานคงที่


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

 • วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ (Phase) ดังนี้

  ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)

  ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase)

  ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase)

  ระยะที่ 4 : การทดสอบ/นำไปใช้ (Implementation Phase)

  ระยะที่ 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance/Support Phase)


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

ระยะที่ 1 :การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase)

- กำหนดปัญหา (Problem Definition)

- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

- จัดทำตารางกำหนดเวลาโครงการ (Project scheduling)

- จัดตั้งทีมงานโครงการ (Staff the project)

- ดำเนินการโครงการ (Launch the project)

Flowchart


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ (Analysis Phase) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอะไร :What

วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ คือ การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering)

* การรวบรวมข้อมูลหรือความต้องการในด้านต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนด

Business

Process

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Requirements

Gathering

And Analysis

Business

Information

Business

Rules


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ (Analysis Phase)

ขั้นตอนต่อไป คือ การนำข้อกำหนดเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ โดยใช้การพัฒนาแบบจำลองกระบวนการ ซึ่งเป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายถึงกระบวนการที่ต้องทำในระบบว่ามีอะไรบ้าง และพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Model)

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Analysis

Requirements Specification

ขั้นตอนการนำข้อกำหนดมาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่อสร้างเป็นแบบจำลองกระบวนการของระบบใหม่


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

ระยะที่ 2 :การวิเคราะห์ (Analysis Phase)

- วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน

- รวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน

- นำข้อกำหนดมาพัฒนาออกมาเป็นความต้องการของระบบใหม่

- สร้างแบบจำลองกระบวนการของระบบใหม่ด้วยการวาดแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)

- สร้างแบบจำลองข้อมูล ด้วยการวาดอีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram : ERD)


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

ระยะที่ 3 :การออกแบบ (Design Phase) (มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างไร : How)

Design

Physical Model

Logical Model

ขั้นตอนการนำแบบจำลองลอจิคัลมาผ่านการออกแบบเพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองทางฟิสิคัล

- สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ , ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ , เครือข่าย , การออกแบบรายงาน (Output Design) , การออกแบบจอภาพเพื่อปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) , ฐานข้อมูล (Database) , ไฟล์ (File)


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

ระยะที่ 4 :การนำไปใช้ (Implementation Phase)

- สร้างระบบขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรม

- ตรวจสอบความถูกต้องทั้งทางด้านตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการทดสอบระบบ

- แปลงข้อมูล (Convert Data)

- ติดตั้งระบบ (System Installation) และจัดทำคู่มือเอกสาร

- ฝึกอบรมผู้ใช้ และประเมินผลระบบใหม่


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

Coding/Testing

ระยะที่ 4 :การนำไปใช้ (Implementation Phase)

Implement

Implement Model

Physical Model

การเขียนโปรแกรม ทดสอบ และนำไปใช้ (Coding/Testing and Implement)


2

The System Development Life Cycle (SDLC)

ระยะที่ 5 :การบำรุงรักษา (Maintenance Phase)

- การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)

- การเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปในระบบ (Enhance the System)

- การสนับสนุนงานของผู้ใช้ (Support the Users)


Sdlc water fall
SDLC :Water Fall

โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ แบบจำลองที่ใช้สำหรับเป็นตัวชี้นำถึงกิจกรรมหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยการกำหนดรายละเอียดหรือข้อบัญญัติไว้ในแต่ละขั้นตอน

สาเหตุที่ต้องใช้โมเดล

- โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีการแตกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาในแต่ละเฟส (Phase)

- ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามีความซับซ้อน

- การแบ่งกระบวนการเป็นเฟสหรือระยะ จะทำให้ง่ายต่อการจัดการ

- แต่ละเฟสมีแนวทางต่างๆ ให้เลือกปฎิบัติ


Sdlc water fall1
SDLC :Water Fall

Water Fall

- เกิดขึ้นราว ค.ศ. 1970 ยังได้รับความนิยม

- ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้


Sdlc water fall2
SDLC :Water Fall

Requirements

Analysis

Design

Coding

Testing

Maintenance

Water Fall แบบดั้งเดิม


Sdlc water fall3
SDLC :Water Fall

Requirements

Water Fall ที่ผ่านการปรับปรุงด้วยการเพิ่มคุณสมบัติการทวนซ้ำเป็นรอบ (Iteration)

Analysis

Design

Coding

Testing

Maintenance


System development methodology
กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology)

Methedology คือ กระบวนการนำแนวคิด SDLC มาปฎิบัติจนสามารถใช้การได้ ในการปฎิบัตินี้จะใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยในการทำงานโมเดล (Model) , เครื่องมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ต่างๆ มาใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์

Model ได้แก่

- ผังงาน (Flowchart)

- แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

- อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram)

- ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) , Class Diagram , Sequence Diagram


System development methodology1
กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology)

Methedology

Traditional approach

-

-

-

-

OO approach

-

-

-

-

-


System development methodoloby
กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodoloby)

วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม (The Traditional Approach)

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบด้วยวิธีโครงสร้างและการโปรแกรมแบบโมดูล เรียกว่า การพัฒนาระบบเชิงโครงสร้าง (Structured Approach) โดยอาศัยการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming) ซึ่งประกอบด้วย

1. ชุดคำสั่งที่เรียงเป็นลำดับ (Sequence)

2. ชุดคำสั่งที่มีการตัดสินใจ (Decision)


System development methodoloby1
กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodoloby)

วิธีการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 2 วิธี คือ

3. ชุดคำสั่งที่มีการทำงานเป็นลูป (Loop) หรือการทำซ้ำ (Repetition) แนวคิดโปรแกรมเชิงโครงสร้างที่เรียกว่า Top-Down Programming หรือการโปรแกรมแบบโมดูล (Modular Programming)

Control Module

Start

Call module 1

Call module 2

Call module 3

stop

Module 3

Begin

If x the y

Else q

Do abc

return

Module 1

Begin

Do 1

Do 2

Do 3

return

Module 2

Begin

Do x

Do y

Do z

return


Model
Model

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นสำคัญเรียกว่า แผนภาพอีอาร์ (Entity-Relationship Diagram : ERD)

รายการลงทะเบียน

std_no*

Course_no

grade

คอร์สวิชาที่เปิดสอน

Course_no*

Name

credit

นักศึกษา

std_no*

name

Faculty_code

Major_code

ตัวอย่างแผนภาพอีอาร์ (ER-Diagram)


Model1
Model

Flow ChartModel3
Model

แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ไหลไปยังกระบวนการต่างๆ (Data and Process) เรียกว่า แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)


Model4
Model

Use Case Diagram


2
TOOL

- โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

- โปรแกรมประมวลผลคำสั่ง

- โปรแกรมจัดการโครงการ

- CASE TOOLS

- Integrated Data Environments (IDE)


2
TOOL

CASE Toolเป็นซอฟต์แวร์ที่จะช่วยผู้พัฒนาระบบในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ออกแบบ สร้างข้อกำหนดทดสอบ ซอฟต์แวร์

เคสทูลส์แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. อัปเปอร์เคสทูลส์ (Upper CASE Tools)เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ในระหว่างขั้นตอนของวิเคราะห์และออกแบบ เช่น การสร้าง การตรวจสอบโมเดลที่สร้าง เช่น Visible Analyst,Power Designer

2. โลเวอร์เคสทูลส์ (Lower CASE Tools)เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน

ด้านการนำไปใช้ (Implementation)เช่น สามารถทำการแปลง (Generate) ให้เป็นรหัสโปรแกรม เช่น Rational Rose


Techniques
Techniques

เทคนิค (Techniques)

- เทคนิคการเขียนโปรแกรม

- เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์

- เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

- User Interview Technique


2
Quiz

 • วงจรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

 • รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละระยะใน SDLC ประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง จงสรุปมาให้พอเข้าใจ?

 • กรรมวิธีการพัฒนาระบบ จะมีการนำอะไรเข้ามาช่วยในการพัฒนา?

 • วิธีการพัฒนาระบบ มีกี่วิธี อะไรบ้าง จงอธิบาย?

 • จงอธิบายขั้นตอน SDLC ที่ชื่อว่า Water Fall?

 • ทำไมจึงต้องใช้ CASE Tools ช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จงสรุปมาให้พอเข้าใจ?


2

E nd


ad