ДРЖАВНА КОМИСИЈА
Download
1 / 12

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА - АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА. Иљми Селами Претседател на ДКСК. www.dksk.org.mk. ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА. Законска и институционална рамка

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА' - makaio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ИНТЕГРИТЕТ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

- АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА

Иљми Селами

Претседател на ДКСК

www.dksk.org.mk


ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

Законска и институционална рамка

 • Закон за спречување на корупцијата

 • Закон заспречување судир на интереси

 • Државна комисија за спречување на корупцијата

  • востановена 2002 година

  • во тек е мандат на вториот состав избран февруари 2007

www.dksk.org.mk


ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА

ДРЖАВНИ ПРОГРАМИ

 • Државна програма за превенција и репресисија на корупцијата

  • донесена во 2007 година

  • Акциски план за нејзино спроведување

 • Државна програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси

  • донесена во 2008 година

  • Акциски план за нејзино спроведување


Државна програма за превенција и репресисија на корупцијата

Дефинирани проблеми во функионирањето на јавната администрација

 • високо ниво на непотизам и кронизам во политичките партии при назначување и именување на највисоки владини службеници по секои избори

 • ниско ниво на независност на јавната администрација

 • низок степен на професионалност на државните службеници

 • ниска ефикасност и координираност на јавните институции во исполнување на нивните должности

 • недоволна отчетност и транспарентност на јавната администрација кон граѓаните


Државна програма за превенција и репресисија на корупцијата

Реализација на Акцискиот план

 • донесен Етички кодекс на членовите на Владата на РМ и носителите на јавни функции именувани од Владата на РМ

 • донесен Закон за јавни службеници

 • изменет Законот за државни службеници

 • примена на систем на професионално усовршување на државните службеници

 • примена на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола

 • зголемена отчетноста и транспарентноста на органите на централната и локалната власт

  • изменет Деловникот за работа на Владата на РМ

  • изменет Законот за пристап до информации од јавен карактер

  • изменет Законот за општа управна постапка


Државна програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси

Дефинирани проблеми во функионирањето на јавната администрација

 • влијание при одлучување за остварување на финансиска и друг вид корист

 • непријавување на случаи на влијание

 • непостоење регулатива за лобирањето

 • висок степен на дискрециони овластувања

 • недостаток на регулатива за пријавување на приватниот интерес

 • влијание на непотизмот во извршување на јавни функции

 • користење на јавни добра за приватни цели

 • привилегирање на поранешни службени лица од страна на институциите


Државна програма за превенција и намалување на појавата на судир на интереси

Реализација на Акцискиот план

 • донесен Етички кодекс на членовите на Владата на РМ и носителите на јавни функции именувани од Владата на РМ

 • донесен е Законот за лобирање

 • изменет Законот за спречување судир на интереси

  • воведена Изјава за интереси

 • донесен Закон за јавни службеници

 • не е донесен Етички кодекс за пратениците

 • не е завршен процесот за преиспитување на дискреционите овластувања

 • не е законски дефиниран поимот непотизам

 • не е изменет Законот за спречување на корупцијата со цел на зајакнување на заштитата на јавните добра


Примена на Законот за спречување намалување на појавата на судир на интересисудир на интереси

 • зголемен степенот на препознавање на појавните облици на судирот на интереси

 • Изјава за интереси

 • голем степен на поднесување на Изјава за интереси

 • зголемена свест на институциите за намалување на појавата на судир на интереси

 • зголемена свест кај службените лица за намалување на појавата на судир на интереси

 • зголемена свест кај граѓаните за иницирање на постапки пред ДКСК за посоење на можен судир на интереси


Примена на Законот за спречување намалување на појавата на судир на интересисудир на интереси

Изјава за интереси


Примена на Законот за спречување намалување на појавата на судир на интересисудир на интереси

Работа по предмети

 • Во 8 случаи службените лица се откажале од вршењето на една од функциите.

 • Во 4 од нив по изрекување на мерката Јавна опомена


Примена на Законот за спречување на корупцијата

Анкетни листови за имотната состојба на вработените во државните органи и единиците на локалната самоуправа

 • воведена обврска со измени на Законот во 2004 година

 • Правилник за начинот на постапување со анкетните листови за службените лица

 • одржани обуки за службени лица задолжени за прибирање и чување на анкетни листови

 • Полугодишен преглед за поднесени 13.635 анкетни листови од 32 државни органи и ЕЛС


Градење на системот на јавната администрација

Обуки на тема:

 • Препознавање и надминување на појавата Судир на интереси

 • Антикорупциски мерки и етика во државната служба

  Јавни дебати

 • Партиско политичко влијание во државната и јавната администрација

 • Судирот на интереси во локалната власт

 • Партиско политичко влијание во образованието

 • Корупција во областа на урбанизмот и градежништвото


ad