ugalj n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UGALJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
UGALJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

UGALJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

UGALJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UGALJ' - major


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Ugalj je crna ili crno-smeđa sedimentna stena organskog porekla koja ima sposobnost gorenja, pa se koristi kao fosilno gorivo koje se vadi iz zemlje rudarskimmetodama. Sastoji se primarno od ugljenika i ugljovodonika, ali i drugih supstanci. Veoma je važno gorivo i izvor električne energije.
nastanak uglja
Nastanak uglja
 • Proces nastanka uglja nije u potpunosti objašnjen. Okvirno se proces nastanka može podeliti na dve faze:
 • pripremna faza ili faza humifikacije

U ovoj fazi se vrši akumulacija, izmena i transformacija organske supstance u treset, odnosno sapropel. Ovo se ostvaruje na površini zemlje u vodenoj sredini, pod dejstvom mikrobiotičkog faktora i u anaerobnim uslovima. Faza traje desetinama hiljada godina.

 • faza ugljenifikacije (karbonizacije)

Ova faza obuhvata procese u kojima se treset, odnosno sapropel, putem dijageneze i metamorfizma pretvaraju u lignit, mrki ugalj, kameni ugalj i antracit. Ova faza se odvija u delovima zemljine kore gde postoje anaerobni uslovi i adekvatan pritisak i temperatura. U ovom procesu se ostvaruje povećanje procenta ugljenika u organskoj supstanci, uz smanjivanje procenta kiseonika, vodonika i azota.

slide5
Ugalje se sastoji od izumrlih biljaka koje se nalaze pod zemljom mnogo miliona godina. Biljek su se tokom vremena presovle i okamenile. To se zove smedji ugalj ili kameni ugalj.
podela prema poreklu
Podela prema poreklu
 • Postoje razne metode za klasifikaciju prema poreklu, nameni, starosti, toplotnoj moći i drugim osobinama uglja. Prema klasifikaciji Ekonomske komisije OUN za Evropu postoji samo podela na kameni i mrki ugalj. Kameni ugalj ima gornja toplotnu moć, bez pepela. Ispod te granice su vrste mrkog uglja, gde se lignit takođe računa u tu grupu. Međutim u nekim prikazima se odvojeno prikazuje i lignit gde se granica toplotne moći uglja.
slide9
Mrki ugalj se odlikuje slabije održanom drvenastom strukturom, mrke je crne boje. Od kamenog uglja se razlikuje, što pored humusnih supstanci sadrži i izvesnu količinu humusnih kiselina.
slide10
Kameni ugalj se deli na više podgrupa.Kriterijum za klasifikaciju je količina isparljivih supstanci.
 • Antracit
 • poluantracit
 • mršavi kameni ugalj
 • masni kameni ugalj
 • gasni kameni ugalj
 • gasnoplameni kameni ugalj.
rezerve uglja u srb
REZERVE UGLJA U SRB
 • Nisko kalorični ugalj - lignit čini oko 92% rezervi primarne energije u Srbiji i  oko 99% ukupnih rezervi uglja. Njegova je upotrebna vrednost, zbog velikog sadržaja vlage i pepela, kao i male toplotne moći (7000kJ/kg), uglavnom ograničena na proizvodnju el. energije. Povoljna okolnost u odnosu na većinu lignita u okolnim zemljama je, pored pogodnih uslova eksploatacije i nizak sadržaj sumpora.
slide13
Rezerve lignita, tj. 90% rezervi uglja skoncentrisana su u 4 velika basena (Kosovski, Metohijski, Kolubarski i Kostolački) sa veoma povoljnim uslovima za razvoj površinske eksploatacije. Kosovski je bazen po rezervama, po pogodnostima za razvoj površinske eksploatacije i niskim spec. ulaganjima i troškovima proizvodnje jedan od najvećih u ovom delu Evrope (nizak odnos otkrivke i uglja, velika prosečna debljina ugljenog sloja i nizak sadržaj sumpora).
proizvodnja i potro nja uglja u srbiji
PROIZVODNJA I POTROŠNJA UGLJA U SRBIJI
 • Proizvodnja uglja za termolektrane i ostale potrošače odvija se u EPS-u u četiri javna preduzeća: JP Rudarski basen "Kolubara", JP Površinski kopovi "Kostolac", JP Površinski kopovi "Kosovo" i JP za podzemnu eksploataciju uglja. Od proizvedenih količina uglja u 2001. godini 90% je utrošeno na proizvodnju električne energije, a od ovog uglja u TE je proizvedeno 67.5% ukupne proizvodnje električne energije u EPS-u. Preostali deo proizvedenog uglja je plasiran na tržište za potrebe industrije i široke potrošnje kao komadni ugalj (6%) i za proizvodnju sušenog uglja (4%). Od ukupno proizvedenih količina uglja (podzemne eksploatacije) u 2000. godini za proizvodnju električne energije je isporučeno 19%, dok je za potrebe industrije i široke potrošnje isporučeno 81% proizvedenog uglja.
zanimljivosti
Zanimljivosti
 • Na primer, u SAD sagorevanjem uglja se dobija polovina potrebne električne energije, dok u Srbiji učestvuje u ukupnoj potrošnji preko 50%, dok u proizvodnji struje energetski učestvuje sa preko 85% (u termoelektranama). U finalnoj potrošnji ugalj (uz koks i sušeni lignit) učestvuje sa 14%. Proizvodnja uglja boljih kvaliteta u Srbiji je niska i sa trendom daljeg opadanja.
slide17

Kaže se da na svetu ima još dovoljno uglja za slijedećih dve stotine godina. Međutim, da li biste zaista želeli udisati ugljem zagađeni vazduh i tih narednih dvesta godina? Ako ne biste, onda učinite nešto po tom pitanju još sada!

slide18

Radile:

Valentina Štulić

Milena Mihajlović

Jovana Savić