2013 m. Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaita ir 2014 m. veiklos gairės - PowerPoint PPT Presentation

2013 m lietuvos darbo bir os veiklos ataskaita ir 2014 m veiklos gair s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013 m. Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaita ir 2014 m. veiklos gairės PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013 m. Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaita ir 2014 m. veiklos gairės

play fullscreen
1 / 13
2013 m. Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaita ir 2014 m. veiklos gairės
159 Views
Download Presentation
major
Download Presentation

2013 m. Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaita ir 2014 m. veiklos gairės

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2013 m. Lietuvos darbo biržos veiklos ataskaita ir 2014 m. veiklos gairės

 2. 2013-ieji –veiklos efektyvinimo metai (1) Pagrindiniai darbai: Siekiant veiksmingo ir tvaraus tarpininkavimo įdarbinant: • Įdiegti tarpininkavimo įdarbinant ir konsultavimo standartai, bedarbių pasirengimo darbo rinkai lygio nustatymo metodika; • Parengtos individualių užimtumo veiklos planų sudarymo gairės, paslaugų paketai neseniai praradusiems darbą, nekvalifikuotiems ir ilgalaikiams bedarbiams; • Paruoštos ir pradėtos taikyti bedarbių konsultavimo metodikos – Darbo klubas, mentorystė, „Mano pasiekimų aplankas“, konsultavimas grupėms „Aš galiu“; • Pasirengta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui: • parengtas paslaugų jaunimui paketas, įdiegtos naujos intervencinės priemonės jaunimui motyvuoti ir aktyvinti; • specialiuose mokymuose parengti ir paslaugas teikia profesionalūs jaunimo darbuotojai; • visose teritorinėse darbo biržose jaunimui paslaugas teikia Jaunimo darbo centrai; • prie teritorinių darbo biržų suformuotos ir veikia Jaunimo metodinės tarybos; • sukurtos struktūros „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos įgyvendinimo proceso valdymui visuose lygiuose.

 3. 2013-ieji – veiklos efektyvinimo metai (2) Pagrindiniai darbai: Siekiant pertvarkyti darbą su darbdaviais: • Atlikus funkcijų pertvarką, sustiprintas klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių teritorinių skyrių vaidmuo vietos darbo rinkos problemoms spręsti. Perduotos darbo su darbdaviais, aktyvios darbo rinkos politikos priemonių planavimo ir įgyvendinimo funkcijos; • Parengti bendradarbiavimo su darbdaviais tvarkos aprašas ir priemonių planas, numatant konkrečius veiksmus kvalifikuotos darbo jėgos poreikių tenkinimui; • Parengta vizitų pas darbdavius tvarka, sustiprinant specialistų atsakomybę už laisvų darbo vietų kokybišką užpildymą; • Paruošta prevencinių nedarbo priemonių taikymo metodika ir jos įgyvendinimo programa, numatant sklandų perėjimą „iš darbo - į darbą“; • Organizuoti darbdavių, sukūrusių daugiausiai darbo vietų 2013 metais, apdovanojimai.

 4. 2013-ieji – veiklos efektyvinimo metai (3) Pagrindiniai darbai: Tobulinant stebėsenos sistemą, taikomas paslaugų ir priemonių efektyvumo bei tikslingumo vertinimas: • Įdiegta aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo efektyvumo skaičiavimo metodika; • Nustatyti teritorinių darbo biržų veiklos efektyvumo matavimo ir vertinimo rodikliai; • Pilnai įdiegus EDBIRŽA, užtikrintas paslaugų teikimas klientams visą parą; • Įdiegta darbuotojų (tarpininkų ir konsultantų) į veiklos rezultatus orientuota vertinimo sistema teritorinėse darbo biržose; • Plačiau panaudojant IT, atnaujintos klientų apklausų atlikimo ir darbo rinkos prognozavimo metodikos.

 5. Lietuvos darbo biržos veiklos įtaka darbo rinkai (1) 2013 m. pasiekti rezultatai: Suteiktos galimybės bedarbiams patekti į darbo rinką ir joje išlikti: • aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymas leido sumažinti vidutinį registruotą nedarbą 1,4 proc. punkto; • suplanuota profesinė karjera, sudarant individualius užimtumo veiklos planus –300 tūkst. asmenų; • motyvuoti ir aktyvinti darbo paieškai ar kvalifikacijos įgijimui - 132 tūkst. nemotyvuotų asmenų; • tarpininkauta įdarbinant - 197,4 tūkst. bedarbių; • veiklą pagal verslo liudijimus pradėjo 59,7 tūkst. asmenų. • vidutinė bedarbystės trukmė sutrumpėjo nuo 7,76 mėn. iki 7,47 mėn.

 6. Lietuvos darbo biržos veiklos įtaka darbo rinkai (2) 2013 m. pasiekti rezultatai: Sustiprintas darbas su darbdaviais: • bendradarbiavimas išaugo iki 69 tūkst. arba 76 proc. šalyje realiai veikiančių įmonių; • įregistruota 242 tūkst. laisvų darbo vietų, daugiausiai per LDB veiklos laikotarpį, iš jų kas trečia - pasinaudojant e-paslaugomis; • bendradarbiauta su 1,2 tūkst. strateginių darbdavių, bendradarbiavimo susitarimai pasirašyti su 0,5 tūkst. šalies įmonių, numatant aprūpinimą reikiama kvalifikuota darbo jėga; • parengta 9,6 tūkst.kvalifikuotų darbuotojų: 27 darbdaviai, kurie patys buvo profesinio mokymo teikėjai pasirengė552 reikalingus darbuotojus. Iš viso profesinio mokymo paslaugas siūlė 50 darbdavių; • išduoti 5,0 tūkst. leidimų dirbti užsieniečiams, tai sudaro 2,6 proc. visų įdarbintų asmenų; • gauti 65 pranešimai iš įmonių apie numatomą 2,9 tūkst. darbuotojų atleidimą, jų sugrąžinimui į darbo rinką parengtos 54 tikslinės prevencinių priemonių programos.

 7. 2013 m. AKTYVIOS DARBO RINKOS POLTIKOS PRIEMONĖS Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvavo 69 tūkst., iš jų daugiausiai remiamo įdarbinimo priemonėse – 40,9 tūkst.; Įgyvendinti 5 ESF projektai, 171,4 mln. Lt. vertės, kuriuose dalyvavo 55,7 tūkst. asmenų

 8. Lietuvos darbo biržos veiklos įtaka darbo rinkai (3) 2013 m. pasiekti rezultatai: Padidinti darbuotojų administraciniai gebėjimai ir profesinės kompetencijos: • 50 TDB darbuotojų, dirbančių su jaunimu dalyvavo kompetencijų vertinime, specialiuose mokymuose, profesionalaus Jaunimo darbuotojo sertifikatui gauti, dalyvavo 15 jaunimo darbo centrų specialistų; • pravesti seminarai „Socialiai pažeidžiamo jaunimo motyvavimas ir aktyvinimas“ (dalyvavo 30 JDC darbuotojų), „Konsultavimo paslaugos klientams: praktiniai taikymo aspektai“ (dalyvavo 50 TDB darbuotojų); • atrinkti 54 teritorinių darbo biržų specialistai, kurie rengiami profesinės saviugdos treneriais, profesinės saviugdos mokymai organizuoti visiems klientų aptarnavimo funkcijas vykdančių teritorinių skyrių darbuotojams; • į rezultatus orientuotos veiklos vertinime dalyvavo 0,9 tūkst. tarpininkų ir konsultantų; • išaugo darbo ieškančių asmenų ir darbo rinkos partnerių pasitikėjimas ir pasitenkinimas paslaugų kokybę.

 9. Lietuvos darbo biržos veiklos efektyvumo rodikliai

 10. Darbo biržoje registruoti bedarbiai 2014 m. sausio 1 d. bedarbių skaičius panašus į buvusį 2009 m. rugpjūčio 1 d.

 11. Teritoriniai registruoto nedarbo skirtumai 2014-01-01 • Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Ignalinos r. (19,8 proc.), Alytaus r. (19,2 proc.) ir Lazdijų (18,9 proc.) savivaldybėse. Mažiausia – Neringoje (7,0 proc.), Trakuose (7,4 proc.) ir Kretingoje (7,5 proc.). • Mažėja teritorinis nedarbo skirtumas 2014 m. pradžioje iki 12,8 proc. punkto (prieš metus buvo 13,7 proc. punkto).

 12. 2014-ieji – reformų ir iniciatyvų įgyvendinimo metai Veiklos prioritetai: • Užtikrinti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vykdant ankstyvąją intervenciją ir diegiant integracijos į darbo rinką skatinančias priemones, taikant partneryste grįstą požiūrį; • Siekti darbo ieškančių asmenų tvaraus įdarbinimo ir užimtumo rėmimo priemonių efektyvaus įgyvendinimo ir vertinimo; • Peržiūrėti labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų – neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių, piniginės socialinės paramos gavėjų individualius užimtumo veiklos planus ir numatyta jų spartesnę integracija į darbo rinką; • Didinti darbo biržos veikos efektyvumą ir teritorinių skyrių, vykdančių klientų aptarnavimo funkcijas rezultatyvumą organizuojant darbą su darbdaviais ir įgyvendinant aktyvios darbo rinkos politikos priemones; • Didinti darbo biržos personalo administracinius gebėjimus paslaugų kokybei užtikrinti; • Gerinti LDB administravimą, modernizuojant bei plečiant finansinių ir materialinių išteklių bei informacijos valdymo ir apskaitos informacinę sistemą.

 13. Ačiū už dėmesį!