Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania - PowerPoint PPT Presentation

maj
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania
129 Views
Download Presentation

Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regulamin dotyczący realizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 2. § 1 • Cel • Celem realizacji działań jest „wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie i wymiana informacji oraz wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”. Powyższy cel będzie osiągnięty poprzez przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW, przygotowanego przez Sekretariat Regionalny i zatwierdzony Uchwałą Nr 61/720/09/III z dnia 28 września przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 3. § 2 • Wnioskodawca • Wnioskodawcą działania może być partner • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 4. § 3 • Kryterium dostępu • Działania zgłaszane do realizacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich muszą wpisywać się w zakres Planu Działania SR KSOW na lata 2010-2011. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 5. § 4 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania • Realizacja danego działania odbywa się na zasadach współorganizacji, pomiędzy Partnerem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich a Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. • Współorganizacja działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011, polegać będzie na wspólnej organizacji działania, zgodnie z zawartym porozumieniem i preliminarzem kosztów. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 6. cd. § 4 3. Współorganizacja działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 będzie polegać na refundacji części poniesionych kosztów przez Partnera realizującego działanie lub wspólnym jego finansowaniu. 4. Zakres refundacji będzie obejmował wyłącznie wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia będące kosztem kwalifikowanym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 7. cd. § 4 5. Maksymalna wysokość współfinansowania działania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich nie może przekroczyć 75 % ogólnej wartości działania. 6. Udział finansowy Partnera we współorganizacji działania powinien wynosić minimum 25 % ogólnej wartości działania. Praca własna lub wolontariat nie stanowi wkładu finansowego Partnera. 7. Wyboru i zakresu refundacji kosztów kwalifikowanych dokonuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wniosek Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i na podstawie wniosku złożonego na współorganizację działania. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 8. § 5 • Termin składania wniosków • Partnerzy zainteresowani współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przesyłają do Sekretariatu Regionalnego KSOW wniosek dotyczący współorganizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011, w terminie nie krótszym niż 40 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia realizacji działania. • Jeden egzemplarz wniosku ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w wersji papierowej należy składać za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub osobiście w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, pokój 412 (sekretariat). Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 9. § 6 • Rozliczenie działania • Partner w terminie do 14 dni po zakończonym działaniu zobowiązany jest złożyć w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, sprawozdanie w wersji papierowej z realizacji przedsięwzięcia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej. • Sprawdzenie i zatwierdzenie sprawozdania nastąpi w terminie 7 dni od dnia jego złożenie. • Po zatwierdzeniu sprawozdania oraz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nastąpi refundacja części poniesionych kosztów realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustaleniami zapisanymi w porozumieniu i zatwierdzonym preliminarzem kosztów, w zakresie współorganizacji przedsięwzięcia. • Województwo ma prawo odmówić refundacji poniesionych kosztów, jeśli rozliczenie działania nastąpi w terminie innym niż podany w § 5 pkt.1, oraz będzie niezgodne z zapisami porozumienia dotyczącego współorganizacji działania. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 10. § 7 • Informacje dodatkowe • Prawo rozstrzygania kwestii nie ujętych w Regulaminie przysługuje Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. • 2. Wzór wniosku dotyczącego współorganizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011, wzór sprawozdania oraz formularz podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach KSOW znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce: rolnictwo, ksow oraz na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: www.ksow.pl, w zakładce województwo warmińsko-mazurskie. • 3. Wnioski złożone na innych drukach będą odrzucone z przyczyn formalnych. • 4. W trakcie oceny wniosków przysługuje jedno jego uzupełnienie. Partner działania składa uzupełnienie do wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 11. Wymagane wzory wniosków: • Wniosekdotyczący współorganizacji działań w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2010 – 2011. • 2. Sprawozdanie końcowe z realizacji działania w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2010 – 2011. • 3. Formularz podmiotów zainteresowanych współpracąw ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego