slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ks. dr T. Wielebski , dr M. J. Tutak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Ks. dr T. Wielebski , dr M. J. Tutak - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Parafialne Rady Duszpasterskie w świetle nauczania Magisterium i dotychczasowych badań w Polsce. Ks. dr T. Wielebski , dr M. J. Tutak Specjalizacja Teologii Pastoralnej Instytutu Teologii Praktycznej WT UKSW;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ks. dr T. Wielebski , dr M. J. Tutak' - maj


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Parafialne Rady Duszpasterskie w świetle nauczania Magisterium i dotychczasowych badań w Polsce

Ks. dr T. Wielebski, dr M. J. Tutak

Specjalizacja Teologii Pastoralnej Instytutu Teologii Praktycznej WT UKSW;

Ks. dr W. Sadłoń SAC

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

ii polski synod plenarny 1991 1999 s l ziemi powo anie i pos annictwo wieckich
II Polski Synod Plenarny (1991-1999). Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich.
 • Niepokojącym zjawiskiem jest brak odpowiednio szerokiej współpracy kapłanów ze świeckimi w planowaniu przedsięwzięć duszpasterskich i materialnych w parafii.
 • Świeccy często nie zdają sobie sprawy z możliwości takiej współpracy pod przewodnictwem proboszcza.
 • W praktyce w wielu parafiach nie istnieją lub nie wypełniają swoich zadań rady duszpasterskie i ekonomiczne (29).
cel istnienia prd
Cel istnienia PRD
 • działalność PRD należy widzieć w perspektywie przekształcania parafii w autentyczną wspólnotę;
 • stanie się to realne wówczas, gdy między PRD a rodzinami, zrzeszeniami religijnymi i zespołami parafialnymi dokona się proces wymiany:
 • z osób pogłębionych religijnie i uformowanych apostolsko zrodzi się PRD;
 • PRD swoją aktywnością i oddaniem Kościołowi będzie wpływać na uaktywnienie różnych organizmów w parafii.
dokumenty magisterium o dzia alno ci prd
Dokumenty Magisterium o działalności PRD
 • PRD jest sposobem dzielenia z duszpasterzami przez ludzi świeckich odpowiedzialności za parafię i przekształcania jej w communio;
 • teologiczne podstawy działalności PRD zostały wypracowane przez II Sobór Watykański, a następnie rozwinięte przez ustawodawstwo posoborowe;
wybrane dokumenty magisterium o prd
Wybrane dokumenty Magisterium o PRD
 • II Sobór Watykański: Dekret o apostolstwie świeckich 10; 26; Dekret o posłudze i życiu prezbiterów 9;
 • List okólny Kongregacji ds. Duchowieństwa Omnes christifideles 1973;
 • Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 536;
 • Adhortacja apostolska bł. Jana Pawła II Christifideles laici 27;
 • List apostolski bł. Jana Pawła II Novo millenio ineunte 45;
wybrane dokumenty magisterium o prd1
Wybrane dokumenty Magisterium o PRD
 • Międzydykasterialna  Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów Ecclesiae de mysterio (1997) art. 5, par. 2 i 3;
 • Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej (2002) 26;
 • Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Succesores (2004) 211-212;
 • Przemówienie Benedykta XVI do trzeciej grupy biskupów polskich będących w Watykanie ad limina apostolorum 2005;
wybrane dokumenty magisterium o prd2
Wybrane dokumenty Magisterium o PRD
 • Dyrektorium Apostolstwa Świeckich Komisji Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Świeckich (1969) 80-84;
 • Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich Komisji Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Świeckich(1975);
 • II Polski Synod Plenarny: Potrzeby i zadania nowej ewangelizacji na przełomie II i III Tysiąclecia Chrześcijaństwa (45-46); Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich(29; 41);
cele i zadania prd
Cele i zadania PRD
 • PRD ma realizować ideę współodpowiedzialności osób duchownych i świeckich za parafię;
 • jest głosem doradczym proboszcza który ma udział w trosce duszpasterskiej o parafię i pomaga w ożywieniu działalności pasterskiej (KPK 536);
 • jej członkowie przedstawiają swoje opinie w kwestii dobra Kościoła;
 • PRD stawia rzeczową diagnozę stanu religijno-moralnego parafii i jej potrzeb;
 • pomaga w tworzeniu programu duszpasterskiego;
cele i zadania prd1
Cele i zadania PRD
 • wysuwa propozycje i sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych, apostolskich i charytatywnych;
 • proponuje środki służące rozwijaniu formacji doktrynalnej i życia sakramentalnego wiernych;
 • wspomaga działalność duszpasterską kapłanów w różnych środowiskach społecznych i terenach;
 • sugeruje jak uwrażliwiać opinię publiczną w sprawach Kościoła;
sk ad osobowy prd i spos b powo ywania jej cz onk w
Skład osobowy PRD i sposób powoływania jej członków
 • PRD ma stanowić odzwierciedlenie całej wspólnoty parafialnej (stany, zawody, grupy wiekowe, wykształcenie, zamieszkanie – okręgi parafii);
 • należą do niej: proboszcz, wikariusze, katecheci, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, zrzeszeń, parafianie odznaczający się odpowiednimi cechami moralnymi i umysłowymi;
 • część osób może pochodzić w wyboru;
 • optymalna liczba członków: 15-30 osób;
 • obowiązek formacji duchowej i religijnej członków PRD;
czas trwania kadencji cz stotliwo zebra przewodnictwo i porz dek zebra
Czas trwania kadencji, częstotliwość zebrań, przewodnictwo i porządek zebrań
 • czas trwania kadencji – 3 lata;
 • można ją przedłużać i doprowadzać do odnowienia składu (unika się stagnacji);
 • zebrania PRD powinny odbywać się raz na kwartał- zwoływane z inicjatywy proboszcza lub na życzenie członków;
 • zebraniom PRD przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca;
czas trwania kadencji cz stotliwo zebra przewodnictwo i porz dek zebra1
Czas trwania kadencji, częstotliwość zebrań, przewodnictwo i porządek zebrań
 • porządek obrad oraz lista tematów, które mają być omawiane, ustalony jest przez proboszcza w porozumieniu z niektórymi – przynajmniej – członkami PRD i – o ile możności – podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków;
 • porządek ten nie powinien być narzucany czy ograniczany;
 • członkowie PRD mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii;
 • musi być punkt wolne wnioski;
 • członkowie PRD mają też prawo proponować tematy następnych zebrań;
czas trwania kadencji cz stotliwo zebra przewodnictwo i porz dek zebra2
Czas trwania kadencji, częstotliwość zebrań, przewodnictwo i porządek zebrań
 • każde zebranie PRD winno być zwięźle protokołowane;
 • protokół ma być odczytany i zatwierdzony na zebraniu następnym, z omówieniem postanowień wprowadzonych w życie z uzasadnieniem niewykonania nie zrealizowanych.
dotychczasowe wyniki bada prd w polsce
Dotychczasowe wyniki badań PRD w Polsce
 • z danych uzyskanych przez ISKK SAC od księży proboszczów wynika, że różnego rodzaju rady (duszpasterskie; ekonomiczne; budowy Kościoła) istnieją w 1/5 polskich parafii (ISKK 2003; 2008);
dotychczasowe wyniki bada prd w polsce2
Dotychczasowe wyniki badań PRD w Polsce
 • w latach 2003-2008 obserwuje się wzrost liczby rad parafialnych w Polsce;
 • obserwuje się również znaczne zróżnicowanie terytorialne;
 • w niektórych diecezjach odsetek parafii, w których istnieją rady parafialne, nie przekracza kilku procent;
 • tylko częściowo to zróżnicowanie w częstości występowania rad parafialnych można wyjaśnić poziomem religijności diecezji;
dotychczasowe wyniki bada prd w polsce3
Dotychczasowe wyniki badań PRD w Polsce
 • obecnie ISKK SAC prowadzi wraz z pracownikami Specjalizacji Teologii Pastoralnej Instytutu Teologii Praktycznej WT UKSW badania PRD w Polsce, których wyniki zostaną przedstawione na I Krajowym Kongresie PRD we wrześniu 2013 roku w Licheniu;
 • z kolei badania CBOS przeprowadzone w 2011 roku pokazały, że istnienie PRD w parafii potwierdza 47% respondentów;
 • z badań wynika, że ten odsetek istnienia PRD nie zmienił się na przestrzeni ostatnich lat: w 2005 roku wynosił on 49%, w 2008 roku 50%.
dzia alno prd wybrana literatura
Działalność PRD – wybrana literatura
 • J. Gręźlikowski, Rady Parafialne w świetle aktualnych potrzeb Kościoła w Polsce, Homo Dei 74:2004 nr 1, s. 45-58.
 • R. Kamiński, Parafialna Rada Duszpasterska, w: Teologia pastoralna szczegółowa, R. Kamiński (red.), Lublin 2002, s. 48-58;
 • A. Porębski (red.), Duszpasterskie Rady Parafialne. Ich rola i miejsce w Kościele, Kraków 1999.
novo millenio ineunte
Novo millenioineunte
 • Przestrzenie komunii należy kultywować i poszerzać każdego dnia i na wszystkich płaszczyznach życia poszczególnych Kościołów.
 • Komunia powinna być wyraźnie widoczna w relacjach między (…) duszpasterzami a całym Ludem Bożym.
 • W tym celu należy coraz lepiej wykorzystywać struktury aktywnej współpracy przewidziane przez Prawo Kanoniczne, takie jak (…) Rady duszpasterskie.
 • Teologia i duchowość komunii pobudzają bowiem duszpasterzy i wiernych do uważnego słuchania siebie nawzajem (45).