slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê. (Åâðîïûí õîëáîîíû ñòàíäàðò). Øàðõíû õàëäâàðã¿éòãýë - Àíõíû òóñëàìæèéí àðãà, òåõíîëîãè. Õàâüòëûí ìåõàíèçì- õàëäâàð òàðàõ çàì. Ø¿ëñ, Öýð, íóñ, ªòãºí ìºð Øàðõ (èäýý ø¿¿ñ) Öóñ Òîîñ òîîñîíöîð Øàâüæ Ìýðýã÷ Õ¿íñíèé ç¿éë Àí àìüòíû àðüñ, ¿ñ íîîñ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê' - maj


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Çîíõèëîí õýðýãëýãäýõ àíòèñåïòèê

(Åâðîïûí õîëáîîíû ñòàíäàðò)

slide4
Øàðõíû õàëäâàðã¿éòãýë -

Àíõíû òóñëàìæèéí àðãà, òåõíîëîãè

slide5
Õàâüòëûí ìåõàíèçì- õàëäâàð òàðàõ çàì
 • Ø¿ëñ,
 • Öýð, íóñ,
 • ªòãºí ìºð
 • Øàðõ (èäýý ø¿¿ñ)
 • Öóñ
 • Òîîñ òîîñîíöîð
 • Øàâüæ
 • Ìýðýã÷
 • Õ¿íñíèé ç¿éë
 • Àí àìüòíû àðüñ, ¿ñ íîîñ
 • Øàâüæ, ÿëàà
 • …………………n
disinfection of hands
Disinfection of hands

Surgical

disinfection

Hygienic

disinfection

hygienic hand disinfection how to do it correctly

1

2

3

With spread fingers

Palm on back of the hand

Palm on palm

Hygienic hand disinfection How to do it correctly
hygienic hand disinfection how to do it correctly1

6

4

5

Fingers on palm

With folded fingers

Thumb

Hygienic hand disinfection How to do it correctly
slide10
Ãàðûí ò¿ðãýâ÷èëñýí õàëäâàðã¿éòãýë
 • Íàéðëàãà:
 • Ýòèëèéí ñïèðòòýé 70%
 • Èçîïðîïèëèéí ñïèðòòýé 70%
 • Õýðýãëýõ: Áàãà õýìæýýòýé / 1ìë îð÷èì/ ãàð äýýð àâ÷,

15 ñåêóíäûí õóãàöààíä ñàéòàð ò¿ðõýæ ¿ðíý.

 • Àíõààðóóëãà:
 • Ãàð õèðòýé, õýò áîõèð áàéæ áîëîõã¿é
 • Ǻâõºí ¿éëäýë õîîðîíä õýðýãëýõ

Åð人 15 ñåê

slide13
“Ìîíõèìî” ÝØÒÒºâèéí ñàíàë áîëãîæ áàéíà.
 • Манай судалгааны ажилтнууд аян замын аюулгүйн хэрэгсэл болон анхны тусламжийн хэрэгслийн талаар судалгаа хийж танд авсаархан бөгөөд õýðýãöýýòýé ¿åä шаардлага õàíãàõ èæ á¿ðäýëèéí çàãâàðóóäûã ßàðàëòàé òóñëàìæèéí òºâ”103” –èéí ýì÷ íàðòàé õàìòàð÷ 2007-2008 îíä áýëòãýñýí áîëíî.
 • Ýíý èæ á¿ðäýëèéí çàãâàðóóä íü ìàíàé îðíû íºõöºëä òîõèðñîí, îëîí óëñûí ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí, òаны аян замäàà аюулгүй зорчиход хань болох á¿òýýãäýõ¿¿í áîëñîíä áèä èòãýëòýé áàéíà.