การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Download
1 / 53

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย. รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21 มิถุนายน 2556. หัวข้อ. 1. ความหมายของ Industrialization 2. กระบวนการ Industrialization ของโลก 3. กระบวนการ Industrialization ของไทย 4. ผลของ Industrialization.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย' - maj


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี

ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

21มิถุนายน 2556


หัวข้อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 • 1. ความหมายของ Industrialization

 • 2. กระบวนการ Industrialization ของโลก

 • 3. กระบวนการ Industrialization ของไทย

 • 4. ผลของ Industrialization


Industrialization
Industrializationการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงจากการผลิตทางการเกษตรเพื่อยังชีพ มาเป็นการผลิตสินค้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้ทัศนะคติที่มีต่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป


การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1

1. ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 และต้นทศวรรษที่ 19 ประเทศในยุโรป

โดยเริ่มจากอังกฤษ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร (British Agricultural

Revolution) มีการใช้เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรมากขึ้น

เครื่องจักรไอน้ำ

(James Watt, 1770s)

2.การพัฒนาการใช้พลังงานถ่านหิน

3.เครื่องจักรไอน้ำ

 • การพัฒนาการคมนาคม

 • (เรือกลไฟ, Fitch 1787)

 • (รถไฟ, Stephenson, 1829)

 • เครื่องจักร

 • อุตสาหกรรม

4.การใช้ประโยชน์จากสินแร่

เหล็ก

5.ทำงานที่บ้านหรือร้าน

โรงงาน
First steam engine ship crossed pacific
First steam engine ship 1crossed Pacific


First car gurney england 1827
First car 1“Gurney”(England,1827)


การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 (ปลายศตวรรษที่ 19)

การใช้พลังงานไฟฟ้า

การใช้พลังงานจากน้ำมันและเครื่องยนต์สันดาปภายใน

(Karl Benz, 1879)

การใช้ระบบสายพานในการผลิต

(Ford, 1913)
Ford model t 1908 1927 first affordable automobile
Ford Model T (1908-1927) 2 First Affordable automobile
Industrialization1
Industrialization

New World

Western

World

Far East

การค้า

อาณานิคม

การค้า

อาณานิคม

USA (1800’s)

Japan (1870s)

เสือเอเชีย (1960s)
Industrialization2
Industrialization ของไทย

 • 1. การเปิดประเทศ 2393 - 2460

 • 2. เศรษฐกิจชาตินิยม 2470 - 2490

 • 3. อุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า 2500 - 2528

 • 4. อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 2528 - 2538

 • 5. ฟองสบู่แตก 2539 - 2540

 • 6. ปัจจุบัน


2393 2460
การเข้ามาของ ชาติตะวันตก (2393 - 2460)

 • 1. หัตถอุตสาหกรรมก่อนสนธิสัญญาบาวริ่ง

  • แปรรูปอาหาร สิ่งทอ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงินเครื่องทอง

 • 2. สนธิสัญญาบาวริ่ง

  • การเปิดเสรีการค้า ด้วยภาษีนำเข้าร้อยละ 3

  • สินค้าอุตสาหกรรมนำเข้าจากต่างชาติ

  • สินค้าทุนนำเข้า โรงสีไฟ กิจการส่งออกข้าว

  • การลงทุนจากต่างประเทศด้านทรัพยากร ไม้สัก ดีบุก

  • รัฐบาลขาดรายได้ หันมาขึ้นภาษีในประเทศ

 • 3. พ.ศ. 2469 ยกเลิกสัญญาบาวริ่ง เพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสนธิสัญญาบาวริ่ง

 • กับสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4

 • สาระสำคัญของสนธิสัญญาบาวริงซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการเมืองไทย คือ ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งทำให้ไทยต้องเสียเอกราชด้านตุลาการ กล่าวคือ คนอังกฤษจะต้องขึ้นต่อกงสุลอังกฤษ และถ้าคนอังกฤษมีข้อพิพาทคนไทย กงสุลอังกฤษกับพนักงานฝ่ายไทยจะร่วมกันตัดสินคดี ข้อตกลงว่าด้วยการค้า และการเก็บภาษีขาเข้าและขาออก ทำให้ไทยต้องยกเลิกการผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้า คนอังกฤษสามารถทำการซื้อขายในประเทศไทยได้โดยเสรี โดยไม่ต้องผ่านกรมพระคลังสินค้า การเก็บภาษีขาเข้าให้เก็บในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าสินค้านำเข้า และภาษีขาออกก็ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายสนธิสัญญา รัฐบาลไทยไม่มีอิสระในการกำหนดอัตราภาษีศุลกากร รวมทั้งการแก้ไขข้อความใด ๆ ในสนธิสัญญาจะต้องได้รับการยินยอมจากคู่สัญญาก่อน2470 2490
เศรษฐกิจชาตินิยม (2470 - 2490)

 • 1. การปฏิวัติ 2475

 • 2. เศรษฐกิจชาตินิยม ป.พิบูลสงคราม

  • จำกัดการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว

  • อุตสาหกรรมรัฐวิสาหกิจ (86 แห่ง)

  • คุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ (กำแพงภาษี)

  • พัฒนาอุตสาหกรรม

 • 3. สัดส่วนของอุตสาหกรรมใน GDP เท่ากับร้อยละ 13

  ในปี 2503


2500 2528
อุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้า (2500 - 2528)

 • 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • 2. นโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมทารกที่เป็น

  อุตสากรรมปลายน้ำ

 • 3. นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมแรงงานราคาถูก

 • 4. สัดส่วนของอุตสาหกรรมใน GDP เท่ากับ

  ร้อยละ 22 ในปี 2527


นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมแรงงานราคาถูกนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมแรงงานราคาถูก

 • 1. มีอุปทานแรงงานราคาถูกมากพอ

 • 2. ค่าครองชีพของแรงงานต่ำพอ

 • การเก็บภาษีส่งออกสินค้าเกษตร เช่น พรีเมี่ยมข้าว ช่วยลดราคาข้าวในประเทศให้ต่ำกว่าราคาตลาดโลก

 • การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบลงโทษภาคเกษตร


2528 2538
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและเติบโตแบบก้าวกระโดด (2528 - 2538)

 • 1. Plaza Accord และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

 • 2. ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เน้นการใช้แรงงานฝีมือราคาถูกของต่างชาติ

 • 3. การส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 24.7 ในช่วงปี 2527 - 28 เป็นร้อยละ 30.7 ในปี 2529 - 33 ในขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตร ขยายตัวร้อยละ 6.5 และ 5.8 ในช่วงเวลาเดียวกัน

 • 4. ปี 2538 เป็นปีแรกที่ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตร

 • 5. สัดส่วนมูลค่าการส่งออกเกษตร จากร้อยละ 38 ในปี 2528 เป็นร้อยละ 11.4 ในปี 2538 ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมจากร้อยละ 49.5 ในปี 2528 เป็น 81.9 ในปี 2538


Plaza accord 1985
Plaza Accord (1985)อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

 • เป็นการตกลงร่วมของ 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ ที่โรงแรม Plaza ในเมือง New York

 • 5 ประเทศ ได้ตกลงร่วมกันที่จะลดค่าเงินดอลล่าร์ และขึ้นค่าเงินเยนและเงินมาร์ค โดยการแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

 • เงินเยนที่สูงขึ้น ทำให้การส่งออกของญี่ปุ่นมีปัญหา จำต้องไปลงทุนเพื่อการส่งออกในประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่า

 • ประเทศไทย เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เป็นแหล่งลงทุนของญี่ปุ่น


Automobile makers
Automobile makersอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก


2539 2540
ฟองสบู่แตก (2539 - 2540)อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก

 • 1. การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมลดลง (ร้อยละ -0.1) ในปี 2539

  ปัจจัยภายนอก วัฏจักรเศรษฐกิจโลก

  ปัจจัยภายใน โครงสร้างอุตสาหกรรมไทยล้าหลัง

 • 2. ฟองสบู่แตกในปี 2540

  • หนี้ต่างประเทศร้อยละ 40 ของ GDP

  • หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) สูง

  • เงินทุนไหลออกนอกประเทศ  ค่าเงินบาท


สภาวะอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบันสภาวะอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน

 • 1. โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

 • 2. โครงสร้างการจ้างงาน

 • 3. โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศ

 • 4. บทบาทของบริษัทต่างชาติอุตสาหกรรมไทย


โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

หน่วย: ร้อยละ

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

(ร้อยละ)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงสร้างการจ้างงาน

หน่วย:ล้านคน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


โครงสร้างการส่งออก

สัดส่วน: ร้อยละ

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร


สินค้าส่งออกสำคัญ  5 รายการแรกของไทย 

หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : moc.go.th


ตลาดส่งออกสำคัญของไทยตลาดส่งออกสำคัญของไทย

ที่มา : moc.go.th


ตลาดส่งออกสำคัญของไทยตลาดส่งออกสำคัญของไทย


โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทยโครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย

สัดส่วน: ร้อยละ

ที่มา : moc.go.th


สินค้านำเข้าสำคัญ โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทย5 รายการแรกของไทย 

สัดส่วน: ร้อยละ

ที่มา : moc.go.th


แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี 2552 - 2555(ม.ค. - ก.ค.)แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี 2552 - 2555(ม.ค. - ก.ค.)

อัตราการขยายตัว:ร้อยละ

สัดส่วน:ร้อยละ


แหล่งนำเข้าสำคัญของไทยแหล่งนำเข้าสำคัญของไทย


บทบาทของบริษัทต่างชาติบทบาทของบริษัทต่างชาติ

ที่มา : BOI.go.th


บทบาทของบริษัทต่างชาติบทบาทของบริษัทต่างชาติ

ที่มา : BOI.go.th


บทบาทของบริษัทต่างชาติบทบาทของบริษัทต่างชาติ

1) มูลค่าและโครงสร้างการนำเข้าและการส่งออก

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ

3) การเผยแพร่และการกระจายเทคโนโลยี

4) ความสามารถในการแข่งขัน

5) พฤติกรรมการบริโภค


ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม

 • กระบวนการโลกาภิวัตน์


Globalization
Globalizationผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม

1. โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ

 • ระบบทุนนิยม

  2. โลกาภิวัตน์ทางการเมือง

 • ระบบประชาธิปไตย

  3. โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม

 • วัฒนธรรมตะวันตก


Democracy index 2010
Democracy Index 2010ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม


Democracy index 2012
Democracy Index 2012ผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม


One world one culture
One world one cultureผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม


Karaผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม


จบการนำเสนอผลของการพัฒนาอุตสาหกรรม

Thank you

www.apecthai.org


ad