met dy person lnej a soci lnej v chovy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Metódy personálnej a sociálnej výchovy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Metódy personálnej a sociálnej výchovy - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Metódy personálnej a sociálnej výchovy. Zo sveta aj od nás. Kosová, B.: Vybrané kapitoly z personálnej a sociálnej výchovy. Banská Bystrica 1998

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Metódy personálnej a sociálnej výchovy' - maitland


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zo sveta aj od n s
Zo sveta aj od nás
 • Kosová, B.: Vybrané kapitoly z personálnej a sociálnej výchovy. Banská Bystrica 1998
 • V zahraničí sa používa termín personal and social education. Od r. 2003 je súčasťou štátneho kurikula vo Veľkej Británii, ktoré sa vzťahuje na deti vo veku od 5 do 16 rokov. Zahŕňa oblasť vzťahov a komunít na lokálnej úrovní a globálnej úrovní (local and global communities), sexuálnu výchovu, mravnú výchovu, environmentálnu výchovu a spirituálnu výchovu.
ako je to v ech ch
Ako je to v Čechách
 • Používa sa pojem osobnostná a sociálna výchova.
 • Od r. 2007 je povinným obsahom vzdelávania na všetkých ZŠ. Nejde o žiaden predmet, ale prierezové témy, ktoré sa majú prelínať vo všetkých ročníkoch od 1-ho po 9-tý cez vyučovacie predmety, projekty, kurzy a rozličné aktivity.
 • OSV (osobnostná a sociálna výchova) je zameraná na:
 • rozvoj osobnosti
 • sociálnych zručnosti
 • morálnych (mravných) postojov. Realizuje sa cez zážitkové metódy vo vyučovaní.
tematick okruhy osv v ech ch
Tematické okruhy OSV v Čechách
 • Osobnostný rozvoj:
 • Rozvoj schopnosti poznávania
 • Sebapoznanie a sebavnímanie
 • Sebaregulácia a sebaorganizácia
 • Psychohygiena
 • Kreativita
 • Sociálny rozvoj:
 • Poznávanie ľudí
 • Medziľudské vzťahy
 • Komunikácia
 • Kooperácia a kompetícia
 • Morálny rozvoj:
 • Riešenie problémov a rozhodovacie zručnosti
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
metodick servis
Metodický servis
 • Akreditované občianske združenie Odyssea
 • www.odyssea.cz

Odyssea je občianske združenie, ktoré sa zameriava na implementáciu OSV do školskej praxe. Spoločne so školami vyvíjajú metodické materiály, realizujú výskumy a kurzy pre učiteľov a žiakov.

 • Čísla: od r. 2000 realizovali viac ako 100 kurzov pre žiakov, vyškolili viac ako 1000 učiteľov, viedli semináre na VŠ, školili učiteľské zbory.
garant projektu odyssea
Garant projektu Odyssea

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Pôsobenie: FF UK v Prahe, DAMU v Prahe (akadémia muzických umení, Katedra výchovnej dramatiky)

Valenta,J.: Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika neverbální komunikace). Kladno, AISIS 2004.Valenta,J.: Učíme (se) komunikovat. Kladno, AISIS 2005.Valenta,J.: Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno, AISIS 2005.Valenta,J.: Metody a techniky dramatické výchovy. 3.vyd., Praha, Grada 2008

kurzy osv
Kurzy OSV
 • Adaptačné sústredenie pre 1. roč. ZŠ
 • Adaptačné sústredenie pre 6. roč. ZŠ a 1. roč. 8-ných gymnázií
 • Rozvoj učebných zručností na I. stupni ZŠ
 • Ako sa učiť efektívne II. stupeň ZŠ
 • Vyjadrujeme svoje pocity, aby sme sa cítili lepšie (I. stupeň ZŠ)
 • Ako si zdravým spôsobom zlepšiť náladu a byť lepší (I. stupeň ZŠ)
kurzy osv1
Kurzy OSV
 • Ako sa brániť drogám a predchádzať závislostiam (II. stupeň ZŠ)
 • Ako zlepšiť vzťahy v našej triede (II. stupeň ZŠ)
 • Odyssea LAMBDA - intenzívny lanový kurz, zameraný na utuženie skupiny, prehĺbenie dôvery, schopnosti vzájomnej podpory a dobrej komunikácie. Väčšia časť kurzu prebieha v tímových lanových prekážkach v prírode. Rozsah pol dne až jeden deň.
lekcie osv
Lekcie OSV
 • Lekcie OSV na stránke www.odyssea.cz sa nachádzajú v rubrike Metodiky OSV → Lekcie OSV,
 • Je možné vybrať z viac ako 30 lekcií
lekcie osv1
Lekcie OSV
 • Učíme sa sústrediť
 • Rozvíjame svoje zmysly
 • Učíme sa učiť
 • Poznávame svoju osobnosť
 • Poznávame svoj vzťah j ľuďom
 • Učíme sa byť v pohode a byť sám sebou
 • Prežívame, vyjadrujeme a zvládame svoje emócie
 • Učíme sa zvládať svoju agresivitu
 • Cvičíme vôľu pohybom
lekcie osv2
Lekcie OSV
 • Učíme sa uvoľniť a obnoviť svoje sily
 • Vieme vyhľadať a poskytnúť pomoc pri osobných problémoch
 • Tvorivo riešime praktické situácie
 • Poznávame svojich spolužiakov
 • Poznávame, určujeme a dodržiavame základné pravidlá správania sa v triede a v škole
 • Usilujeme sa o dobré vzťahy
 • Učíme sa otvorene uplatňovať svoje názory, postoje a práva (Asertivita)
lekcie osv3
Lekcie OSV
 • Učíme sa otvorene uplatňovať svoje názory, postoje a práva (Asertivita)
 • Vieme povedať inému, čo sa nám na jeho správaní páči a čo nepáči
 • Odmietame manipuláciu
 • Pútavo prezentujeme
 • Ovládame umenie súťažiť
 • Riešime problémy a prijímame výzvy
lekcie osv4
Lekcie OSV
 • Uvažujeme o hodnotách
 • Skúmame cnosti
 • Staráme sa o seba a iných
 • Realizujeme vlastné ideály
 • Rozhodujeme sa zodpovedne a konáme eticky
met dy naj astej ie pou van v osv
Metódy najčastejšie používané v OSV
 • Citlivosť na tému a cieľ
 • Reflexia
 • Hranie rolí
 • Úlohové situácie (kooperatívne úlohy, s prekážkou)
 • Myšlienková mapa
 • Brainstorming
 • Burza vzájomnej pomoci
 • Myslím si, že áno, myslím si, že nie
 • Divadlo fórum (imitácia divadla)
uk ka z lekcie rie ime tvorivo medzi udsk situ cie
Ukážka z lekcieRiešime tvorivo medziľudské situácie
 • Poslanie lekcie
 • Štruktúra lekcie
 • Úvodné otázky pre učiteľov a žiakov
 • Očakávané výstupy
 • Témy lekcie
 • A. Ako naučiť žiakov riešiť náročné medziľudské situácie, do ktorých sa dostávajú.
 • B. Ako naučiť žiakov riešiť bežné medziľudské situácie, do ktorých sa dostávajú.
 • Zoznam aktivít
pr klad aktivity ide to aj inak
Príklad aktivity Ide to aj inak?
 • Čas: min. 45 min.
 • Vek: bez obmedzenia
 • Deti sa rozdelia do dvojíc a spomenú si min. na jednu situáciu, v ktorej sa cítili nepríjemne. Spoločne si vyberú jednu, ktorú zdramatizujú tak, že zahrajú ako by sa mohla situácia vyriešiť. Potom to prezentujú pred celou skupinou. Za každou inscenáciou môže nasledovať krátka reflexia, príp. diskusia.
 • Cieľom je nájsť riešenia, ktoré žiaci môžu potom uplatňovať.
pr klad aktivity s t m ja nepohnem
Príklad aktivity S tým ja nepohnem!
 • Žiakom predložíme na prvý pohľad neriešiteľné situácie, napr.:
 • Predavač v obchode, do ktorého chodím, lebo je najbližšie mi často vnucuje tovar, ktorý nechcem;
 • Sused ma často upozorňuje na hluk v dome, ktorý ja nespôsobujem;
 • Domovník v dome, ktorý sa s každým rozpráva a keď už chce človek odísť, začína hovoriť veľmi naliehavo.
 • ...
postup
Postup
 • Žiaci v 3-5 členných skupinkách hľadajú riešenia, ktoré potom prezentujú. Žiaci sú potom rozdelení do dvojíc a pripravujú inscenáciu podobnej situácie, ktorú sami vymysleli. Na záver sa prezentujú všetky situácie. Dvojica má zdôvodniť svoje riešenia, uviesť všetky klady a nedostatky.
 • Na záver je možné zrealizovať spätnú väzbu, t.j. zistiť, či sa žiaci niečo nové naučili, čo je pre nich rozhodujúcim pri výbere formy správania v konkrétnej situácii a pod.
pr klad aktivity z lekcie rozhodujeme sa spr vne a kon me eticky
Príklad aktivity z lekcie Rozhodujeme sa správne a konáme eticky
 • Deti sa rozdelia do trojíc, v ktorých riešia 3-4 situácie, ktoré si vylosujú. Všetky riešenia sa zapíšu v skupinkách. Potom sa spoja do šestice a spoločne sa dohadujú ako by situácie vyriešili. Tie, v ktorých sa jednohlasne nezhodli sa prezentujú pred celou skupinou. Riešia situácie:
 • Mám sa zastať mladšieho chlapca, ktorému nadávajú v jedálni?
 • Mám očierniť učiteľku, aby som šplhol v očiach spolužiaka?
 • Mám odpísať, aby som dostal lepšiu známku?
aktivita z lekcie u me sa uvo ni a obnovi svoje sily
Aktivita z lekcie Učíme sa uvoľniť a obnoviť svoje sily

Aktivita: Spomienková konzerva

Motivačný rozhovor

Príklad

Vyvolanie spomienok u žiakov

Návod na prípravu vlastnej spomienkovej konzervy

Diskusia