Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROGRAM AKTIVNOSTI HRVATSKOG AUTOKLUBA I AUTOKLUBOVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROGRAM AKTIVNOSTI HRVATSKOG AUTOKLUBA I AUTOKLUBOVA

PROGRAM AKTIVNOSTI HRVATSKOG AUTOKLUBA I AUTOKLUBOVA

119 Views Download Presentation
Download Presentation

PROGRAM AKTIVNOSTI HRVATSKOG AUTOKLUBA I AUTOKLUBOVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROGRAM AKTIVNOSTI HRVATSKOG AUTOKLUBA I AUTOKLUBOVA NA PLANU ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2008. DO 2011. GODINE

 2. “Kriza okoliša je kriza osnovnih životnih vrijednosti. Kako bi svijet gledali na drugačiji način, trebamo mijenjati sebe. Uz promjene koje možemo napraviti u svom svakodnevnom životu, još je važnije promijeniti politiku na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Time se podrazumijeva da bi poziv na ekološke promjene trebao produbiti naše razumijevanje klimatskih promjena i ekoloških problema.” Papa Ivan Pavao II., 11. Siječnja 2001. “Trebamo se početi ponašati kao da ćemo na ovoj Zemlji živjeti vječno i jednog dana odgovarati za njeno stanje.” Vaclav Havel

 3. PROBLEM ZAŠTITE KAKVOĆE ZRAKA I ODRŽIVI RAZVOJ • PRISUTNE KLIMATSKE PROMJENE - GLOBALNI PROBLEM 21. STOLJEĆA • UVJETOVANE PRVENSTVENO POVEĆANJEM POTROŠNJE FOSILNIH GORIVA, TIME I EMISIJE STAKLENIČNIH PLINOVA Od 1970 do 2004. godine emisija stakleničkih plinova + 70 % UDJELI U EMISIJI: U CESTOVNOM PROMETU  POVEĆANJEM BROJA VOZILA / POVEĆANJEM POTROŠNJE FOSILNIH GORIVA 2007. GODINE  600.000.000  84.000.000 barela/dnevno 2007. GODINE  1.200.000.000  116.000.000 barela/dnevno

 4. ZAKONSKI OKVIR • BEČKA KONVENCIJA O ZAŠTITI OZONSKOG OMOTAČA • MONTREALSKI PROTOKOL - o tvarima koje oštećuju ozonski omotač • OKVIRNA KONVENCIJA UJEDINJENIH NARODA O PROMJENI KLIME ( UN § CCC) • KYOTO PROTOKOL ZELENA KNJIGA O SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGIJOM COM (2000) 769 FINAL >> 20% zamjena fosilnih goriva alternativnim gorivima CESTOVNI PROMET * uključujući bioplin • STRATEGIJA ZA SMANJIVANJE EMISIJE CO2 U PROMETU • OBVEZE PROIZVOĐAČA VOZILA 140 gCO2/km 2008.g >> 120 gCO2/km 2010.g • INFORMIRANJE POTROŠAČA O POTROŠNJI GORIVA I EMISIJI CO2 ZA SVAKO NOVO VOZILO • FISKALNE MJERE • POTICANJE EKO-VOŽNJE (“ECODRIVEN”)

 5. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 178/2004) • Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” broj 48/95) • Uredba o graničnim vrijednostima onečišćenih tvari u trak iz stacionarnih izvora (“Narodne novine” broj 140/97) • Uredba o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (“Narodne novine” broj 101/96, 2/97) • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski omotač (“Narodne novine” broj 7/99, 20/99) • Uredba o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva (“Narodne novine” broj 7/97, 66/99) • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova u RH (“Narodne novine” 2006) • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisije CO2 novih osobnih automobila • (“Narodne novine” broj 120/2007) • Nacionalni plan djelovanja na okoliš (“Narodne novine” broj 46/2002) • Nacionalna strategija zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 46/2002) • (MZOPUG) • prijedlog nacionalne strategije za provedbu okvirne konvencije UN o promjeni klime i Kyoto protokola • prijedlog plana zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u RH 2008. - 2011. godine • (MMPI) • prijedlog strategije uporabe prirodnog plina u prometu u RH do 2020. godine

 6. FIA - GLOBALNA EKOLOŠKA KAMPANJA • 222 autokluba, 130 zemalja svijeta, > 100.000.000 članova • 34.000.000 članova u Europi • prihvaća legislativni okvir UN i EU • prihvaća strategiju EC za smanjivanje CO2 kod automobila i povećanje učinkovitosti goriva ZALAŽE SE ZA POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI UZ UVAŽAVANJE NAČELA PODJELJENE ODGOVORNOSTI IZMEĐU PROIZVOĐAČA, POTROŠAČA I OSIGURAVATELJSKIH KOMPANIJA • PODRŽAVA PROVOĐENJA MJERA ZA SMANJENJE EMISIJE CO2 U CESTOVNOM PROMETU: • TEHNOLOGIJA VOZILA - GORIVA • POREZNE INICIJATIVE • INFRASTRUKTURA - PLANIRANJE MOBILNOSTI • POTROŠAČKE INFORMACIJE • VOZAČKO PONAŠANJE • ŽIVOTNI OBRASCI • GLOBALNA PERSPEKTIVA

 7. FIA - GLOBALNA EKOLOŠKA KAMPANJA DONOSI DEKLARACIJU O KAKVOĆI ZRAKA, KLIMATSKIM PROMJENAMA I EKONOMIČNOSTI GORIVA POKREĆE GLOBALNU KAMPANJU “MAKE CARS GREEN” - “UČINIMO AUTE ZELENIJAMA” HAK JE POTPISNIK DEKLARACIJE FIA poziva svoje članice - nacionalne autoklubove da učine sve što je u njihovoj moći kako bi kvalitetno informiralisvoje članove i ostale motorizirane građane o mogučnostima i potrebi kupnje vozila sa boljom iskoristivosti goriva i smanjenom emisijom CO2 (čišća vozila), načinu vožnje kojom se bolje iskorištava gorivo (eko-vožnja), mogučnostima i potrebi korištenja altrnativnih i učinkovitijih goriva.

 8. MJESTO I ULOGA HRVATSKOG AUTOKLUBA NA SMANJNJU EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ • MISIJA I EKOLOŠKE ZADAĆE HRVATSKOG AUTOKLUBA • ostavrivanje statutom navedenih ciljeva i zadataka u području zaštite okoliša • temeljem FIA Deklaracije o kakvoći zraka, klimatskim promjenama i ekonomićnosti goriva zajedno sa • autoklubovima utvrditi i provoditi Program aktivnosti na planu zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u RH • koji se temelji na: 1. SENZIBILIZIRANJU JAVNOSTI I POTICANJE DONOŠENJA ZAKONSKIH I FISKALNIH MJERA > provođenje kampanje “MAKE CARS GREEN” > održavanje stručnih skupova > upućivanje inicijativa i prijedloga organima i tijelima državne i lokalne uprave i samouprave, Vladi RH i poglavarstvima gradova i općina glede davanja podrške kampanji “MAKE CARS GREEN” > upućivanje prijedloga osiguravateljima glede stimulacije vlasnika “zelenih vozila” u sustavu premija > suradnja s organizacijama i udrugama za zaštitu okoliša, fondovima, stručnim i znanstvenim ustanovama i institucijama

 9. 2. OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA HAK-a I AUTOKLUBOVA 2.1 Nabavka ekološki prihvatljivijih vozila (hibridna) i ugradnja uređaja za pogon određenog broja vozila na ukapljeni naftni plin (UNP) Nositelj: HAK i autoklubovi Rok: u razdoblju od 2008.-2010. godine sukladno posebnom planu i programu 2.2 Objava rezultata ECO-Testa ADAC-a Nositelj: HAK i autoklubovi Rok: Kontinuirano 2.3 U tehničkim bazama (radionicama) autoklubova i HAK-a za članove organizirati besplatno ispitivanje ispušnih plinova vozila (EKO-test10), kontrolu tlaka u pneumaticima, usmjerenosti traga kotača (špura) i dr. Nositelj: HAK i autoklubovi Rok: Kontinuirano

 10. 2.4 Provođenje kampanje “ECODRIVEN” (European Campaing On improving DRIVing behaviour, ENergy efficiency and traffic safety) Kampanjom su obuhvaćena tri područja djelovanja: > čišća goriva i vozila > eko - vožnja > menadžment mobilnosti Nositelj: HAK i autoklubovi Sudionici: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, NPSCP, INA, TIFON, Toyota, Renault… Rok: Kontinuirano 2.5 Izrada i distribucija info-brošura o eko-vožnji, korištenju alternativnih goriva, kupovini eko-vozila Nositelj: HAK Sudjeluju: Autoklubovi Rok: Kontinuirano 2.6 Kontrola kvalitete goriva na benzinskim postajama Nositelj: HAK/Revija Rok: Kontinuirano

 11. 2.7 Uspostava suradnje s nadležnim ministarstvima i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i udrugama za ukapljeni naftni plin (UNP) i prirodni stlačeni plin (NGV CEFTA) te INA-PROPLIN-om Nositelj: HAK Rok: Kontinuirano 2.8 Praćenje problematike zaštite zraka u području cestovnog prometa, ostvarivanja strategije FIA i Deklaracije o kakvoći zraka, klimatskim promjenama i ekonomičnosti goriva na globalnoj razini te Programa mjera i aktivnosti HAK-a i autoklubova (na nacionalnoj razini) Nositelj: HAK/Revija Rok: Kontinuirano

 12. PRIJEDLOZI ZAKLJUČAKA 1. PRIHVAČA SE PRIJEDLOG PROGRAMA AKTIVNOSTI HAK-a I AUTOKLUBOVA NA PLANU ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U RH 2008. - 2011. 2. PREDLAŽE SE DA PROGRAM AKTIVNOSTI HAK-a I AUTOKLUBOVA NA PLANU ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA U RH 2008. - 2011. RAZMOTRI I PRIHVATI UPRAVNI ODBOR HAK-a 3. PREDLAŽE SE UPRAVNOM ODBORU HAK-a OSNIVANJE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

 13. ZAHVALJUJEM NA VAŠOJ POZORNOSTI HRVATSKI AUTOKLUB Ured predsjednika i glavnog tajnika Savjetnik Georg-Davor Lisicin, dipl. ing. E-mail: lisicin@hak.hr