h ng d n l p ba o ca o l u chuy n ti n t theo quy t i nh 15 2006 q btc chu n m c k toa n 24 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tài liệu lưu hành nội bộ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 59

Tài liệu lưu hành nội bộ - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ – BTC (Chuẩn mực kế toán 24). Tài liệu lưu hành nội bộ. BẢN CHẤT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tài liệu lưu hành nội bộ' - mairi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h ng d n l p ba o ca o l u chuy n ti n t theo quy t i nh 15 2006 q btc chu n m c k toa n 24

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ – BTC(Chuẩn mực kế toán 24)

Tài liệu lưu hành nội bộ

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ba n ch t ba o ca o l u chuy n ti n t
BẢN CHẤT BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ vừa phản ánh tổng hợp, vừa phân loại các luồng thu và chi bằng tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Cung cấp thông tin giúp người đọc:

 • Tiếp cận với các hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo
 • Đánh giá khả năng tạo ra tiềncuar đơn vị cũng như nhu cầu sử dụng tiền của đơn vị

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

s c n thi t i v i ba o ca o l u chuy n ti n t
Sự cần thiết đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Rủi ro kinh doanh ngày càng gia tăng
 • Hạn chế của các báo cáo trước
 • Sự khác biệt rất lớn giữa kế toán trên cơ sở tiền và kế toán trên cơ sở dồn tích

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

mu c ti u cu a bclctt
Mục tiêu của BCLCTT

Giúp người sử dụng thông tin (chủ nợ, nhà đầu tư, các đối tượng khác…) đánh giá:

 • Khả năng của công ty trong việc thanh toán nợ và trả cổ tức
 • Nhu cầu của công ty đối với tài trợ từ bên ngoài
 • Nguồn thu và chi tiền
 • Lý do về sự khác biệt giữa chỉ tiêu lợi nhuận ròng và luồng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh
 • Nguyên nhân của sự thay đổi của tiền (và tương đương tiền) cuối kỳ so với đầu kỳ

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

m i quan h gi a ca c ba o ca o ta i chi nh
MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Hoạt động kinh doanh
 • Hoạt động đầu tư
 • Hoạt động tài chính

Lợi nhuận sau thuế

Báo cáo KQHĐKD

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ca c lu ng ti n tr n bclctt
Các luồng tiền trên BCLCTT

Căn cứ vào 3 loại hoạt động trong doanh nghiệp:

 • Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay tài chính
 • Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.
 • Luồng tiền từ hoạt động tài chính: phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

lu ng ti n
Luồng tiền

GIẢM TIỀN

TĂNG TIỀN

HĐ kinh doanh

HĐ kinh doanh

(Thu tiền từ doanh thu)

(Chi trả cho các chi phí)

TIỀN

HĐ đầu tư

HĐ đầu tư

(Thu tiền từ bán các tài sản dài hạn)

(Chi trả mua các tài sản dài hạn)

HĐ tài chính

HĐ tài chính

Thu từ phát hành cổ phiếu và vay nợ

(trả cổ tức, trả nợ vay)

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

lu ng ti n t hoa t ng kinh doanh
LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Luồng tiền ra

Luồng tiền vào

Thu tiền bán hàng/ dịch vụ từ khách hàng

Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ

Thu khác

Trả lãi tiền vay

Chi khác

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

lu ng ti n t hoa t ng u t
LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Luồng tiền ra

Luồng tiền vào

Tiền thu từ bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn

Tiền trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ

Thu hồi các khoản cho vay (gốc)

Tiền cho vay

Thu lãi tiền vay, cổ tức nhận được

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

lu ng ti n t hoa t ng u t1
LUỒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Luồng tiền ra

Luồng tiền vào

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu

Trả nợ (gốc)

Thu từ các khoản đi vay cả dài + ngắn hạn

Tiền trả cổ tức

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p l p bclctt
PHƯƠNG PHÁP LẬP BCLCTT
 • Hai phương pháp:
 • Phương pháp trực tiếp
 • Phương pháp gián tiếp
 • Khác nhau ở cách xác định luồng tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Mục luồng tiền đầu tư và tài chính của hai phương pháp giống nhau

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

s kha c nhau nh ng hai ph ng pha p
Sự khác nhau những hai phương pháp

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

c s d n ti ch va c s ti n
Cơ sở dồn tích và cơ sở tiền

Kế toán tiền

Kế toán dồn tích

Ghi nhận doanh thu khi thu tiền

Doanh thu ghi nhận khi phát sinh

Ghi nhận chi phí khi chi tiền

Ghi nhận chi phí khi phát sinh

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ba i t p vi du
Bài tập ví dụ
 • Công ty Kho Vận Ngoại Thương cho công ty Thuỷ Sản Nam Việt thuê kho lạnh với giá 12 triệu đồng/ tháng. Ngày 2 tháng 1, công ty Nam Việt trả ngay 36 triệu cho thời gian thuê kho từ 1/1 đến 31/3
 • Ghi nhận theo cơ sở dồn tích và theo cơ sở tiền cho mỗi trường hợp tại cả hai công ty?

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ba o ca o l u chuy n ti n t m t s kha i ni m
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Một số khái niệm
 • Tiền: tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và cá khoản tiền gửi không kỳ hạn
 • Tương đương tiền: là cá khoản đầu tư ngắn hạn (không quá 3 tháng), có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền
 • Luồng tiền: Là luồng vào và luồng ra của tiền và tương đương tiền, không bao gồm chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền và tương đương tiền trong doanh nghiệp.

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ba o ca o l u chuy n ti n t c n c l p
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Căn cứ lập
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước
 • Các tài liệu kế toán khác như: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, sổ kế toán tổng hợp và sổ êế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ba o ca o l u chuy n ti n t y u c u m s k toa n
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Yêu cầu mở sổ kế toán
 • Sổ kế toán chi tiết các Tài khoản “Phải thu”, “Phải trả” “Tiền mặt, “Tiền gởi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”: chi tiết theo 3 loại hoạt động
 • Xác định được các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng
 • Chi tiết cho mục đích: các khoản đầu tư chứng khoán và công cụ nợ phục vụ thương mại (mua vào để bán) và phục vụ cho mục đích nắm giữ đầu tư để thu lãi.

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

nghi p vu phi ti n t
Nghiệp vụ phi tiền tệ
 • Một số giao dịch không bằng tiền có ảnh hưởng lớn đến kết cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp, ví dụ chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu hay mua một doanh nghiệp bằng cách phát hành cổ phiếu.
 • VAS 24 quy định mặc dù doanh nghiệp không trình bày các giao dịch không bằng tiền trên BCLCTT nhưng tất cả phải được trình bày trên Thuyết minh báo cáo tài chính

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

y nghi a bclctt
Ý nghĩa BCLCTT

BCLCTT thông qua việc trình bày dòng tiền theo 3 hoạt động sẽ cung cấp đầy đủ thông tin giúp các đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có được căn cứ đưa ra các quyết định phù hợp về đầu tư, về tài chính.

 • Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh giúp đánh giá khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh để trang trải các khoản nợ, duy trì các hoạt động, trả cổ tức và tiến hành các hoạt động đầu tư mới mà không cần đến nguồn tài chính bên ngoài. Thông tin luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, khi được sử dụng kết hợp với các thông tin khác, sẽ giúp người sử dụng dự đoán được luồng tiền từ hoạt động kinh doanh trong tương lai.

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

y nghi a bclctt tt
Ý nghĩa BCLCTT (tt)
 • Việc trình bày riêng rẽ các luồng tiền từ các hoạt động đầu tư khác nhau sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để đánh giá lợi ích của những luồng tiền tệ xuất ra để mua tài sản dùng để sinh lợi và tạo ra những luồng tiền tệ trong tương lai.
 • Việc trình bày riêng rẽ các luồng tiền tệ từ các hoạt động tài chính sẽ cung cấp nhưng thông tin cần thiết để dự tính những luồng tiên tệ mà doanh nghiệp phải xuất ra trong tương lai để thanh toán cho những người đã cung cấp vốn cho doanh nghiệp

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

m i quan h v s li u gi a bclctt theo ph ng pha p tr c ti p va ba o ca o thu chi
Mối quan hệ về số liệu giữa BCLCTT theo phương pháp trực tiếp và báo cáo thu chi

Tiền

Tồn đầu kỳ

A1 = Thu từ HĐKD

A2 = Thu từ HĐĐT

A3 = Thu từ HĐTC

A1 = Chi cho HĐKD

A2 = Chi cho HĐĐT

A3 = Chi cho HĐTC

Tồn cuối kỳ

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p l u chuy n ti n t hoa t ng kinh doanh k t c u theo th ng t 23
Phương pháp trực tiếpLưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh(Kết cấu theo Thông tư 23)

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p l u chuy n ti n t hoa t ng kinh doanh k t c u theo th ng t 231
Phương pháp trực tiếpLưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh(Kết cấu theo Thông tư 23)

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n1
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n2
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n3
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n4
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p l u chuy n ti n t hoa t ng u t k t c u theo th ng t 23
Phương pháp trực tiếpLưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư(Kết cấu theo Thông tư 23)

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n5
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n6
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n7
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n8
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p l u chuy n ti n t hoa t ng ta i chi nh k t c u theo th ng t 23
Phương pháp trực tiếpLưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính(Kết cấu theo Thông tư 23)

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n9
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n10
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p tr c ti p c n c ghi nh n11
Phương pháp trực tiếp – Căn cứ ghi nhận

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

to m t t ca c b c l p bclctt theo pp tr c ti p
Tóm tắt các bước lập BCLCTT theo PP trực tiếp

Bước 1: Phân loại dòng tiền vào, ra gắn với các nhóm tài khoản theo sơ đồ trên. Bước 2: Từ Bước 1 xác định dòng tiền vào, ra liên quan đến hoạt động tài chính – Đây là hoạt động có tần suất về nghiệp vụ liên quan đến tiền không nhiều và rất dễ nhận diện. Bước 3: Nhận diện và xác định dòng tiền vào, ra liên quan đến hoạt động đầu tư – Các nghiệp vụ liên quan đến tiền của hoạt động đầu tư cũng có tần suất thấp, dễ nhận diện do tính đặc thù của nó. Bước 4: Sau khi loại trừ dòng tiền vào ra của 2 hoạt động nêu trên, sẽ xác định nhanh chóng dòng tiền vào, ra của hoạt động kinh doanh.

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ba i t p vi du1
Bài tập ví dụ
 • Số liệu sau đây về các phát sinh tiền thu chi trong kỳ tài chính gần nhất của công ty mỹ phẩm 9X (đơn vị tính: đồng). Số tiền tồn lúc đầu kỳ là 163.500.000 đ.
 • Chia lãi cho chủ sở hữu 25.00.000
 • Chi trả cho công nhân viên 40.000.000
 • Chi trả cho dịch vụ tiện ích 22.000.000
 • Chi mua thiết bị 135.000.000
 • Thu tiền phát hành cổ phiếu 1.000.000.000
 • Thu tiền bán một miếng đất 200.000.000
 • Chi tiền mua vật dụng 18.000.000
 • Chi tiền mua hàng hoá 84.000.000
 • Thu tiền từ khách hàng 147.500.000
 • Chi tiền trả nợ vay 350.000.000
 • Chi tiền mua nhà xưởng 750.000.000
 • Chi tiền thuê nhà 240.000.000

Yêu cầu: Dùng những số liệu trên để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp cho công ty mỹ phẩm 9X. Hãy cho biết nguồn tiền chủ yếu từ đâu và tiền được sử dụng chủ yếu vào đâu trong công ty.

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p gia n ti p
Phương pháp gián tiếp

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ph ng pha p gia n ti p1
Phương pháp gián tiếp

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ca c khoa n mu c t hoa t ng kinh doanh theo ph ng pha p gia n ti p
Các khoản mục từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ca c khoa n mu c t hoa t ng kinh doanh theo ph ng pha p gia n ti p1
Các khoản mục từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp
 • Xuất phát từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu – Chi phí

LNTT = Doanh thu - Chi phí

Doanh thu HĐKD đã thu tiền Chi phí HĐKD đã trả tiền

Doanh thu HDKD chưa thu tiền Chi phí HDKD chưa trả tiền

Doanh thu đã thu tiền kỳ trước Chi phí đã trả tiền kỳ trước

Doanh thu HDKD không bằng tiền Chi phí HDKD ko bằng tiền

Doanh thu ko phải HDKD Chi phí ko phải HDKD

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

slide44

= Lãi lỗ trước thuế

 • - Doanh thu HĐKD không bằng tiền
 • (hoàn nhập dự phòng)
 • + Chi phí HĐKD không bằng tiền
 • (lập dự phòng, CP khấu hao TSCĐ)
 • Doanh thu không phải HĐKD
 • (lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, lãi tiền gửi ngân hàng, tiền lãi cho vay, cổ tức được chia, tiền thu thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác)
 • + Chi phí không phải HĐKD
 • (lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, chi phí lãi vay, giá trị còn lại của TSCĐ và tài sản dài hạn khác thanh lý)
 • Doanh thu chưa thu tiền
 • Doanh thu đã thu tiền kỳ trước
 • + Chi phí chưa trả tiền
 • + Chi phí đã trả tiền kỳ trước

(Doanh thu HĐKD đã thu tiền – chi phí HĐKD đã trả tiền

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

s p x p la i v b n pha i
Sắp xếp lại vế bên phải

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

pp gia n ti p
PP gián tiếp

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

to m t t
Tóm tắt
 • Đối với hàng tồn kho: ° Nếu SDCK >SDĐK tức là SDCK – SDĐK > 0: Điều chỉnh giảm (chứng tỏ có một bộphận tiền được chuyển thành hàng tồn kho). ° Nếu SDCK<SDĐK tức là SDCK – SDĐK < 0: Điều chỉnh tăng (chứng tỏ có một bộphận hàng tồn kho được chuyển thành tiền). + Đối với Nợ phải thu: ° Nếu SDCK >SDĐK tức là SDCK – SDĐK > 0: Điều chỉnh giảm (chứng tỏ có một bộphận tiền được chuyển thành nợ phải thu). ° Nếu SDCK <SDĐK tức là SDCK – SDĐK < 0: Điều chỉnh tăng (chứng tỏ có một bộphận nợ phải thu được chuyển thành tiền). 

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

to m t t1
Tóm tắt
 • + Đối với Chi phí trả trước: ° Nếu SDCK >SDĐK tức là SDCK – SDĐK > 0: Điều chỉnh giảm (chứng tỏ có một bộ phận tiền được chuyển thành chi phí trả trước). ° Nếu SDCK <SDĐK tức là SDCK – SDĐK < 0: Điều chỉnh tăng (chứng tỏ có một bộ phận chi phí trả trước đã chuyển hóa thành tiền). + Đối với Nợ phải trả: °Nếu SDCK > SDĐK tức là SDCK – SDĐK > 0: Điều chỉnh tăng (chứng tỏ có một bộphận nợ phải trả được chuyển thành tiền). ° Nếu SDCK < SDĐK tức là SDCK – SDĐK < 0: Điều chỉnh giảm (chứng tỏ có một bộphận tiền được dùng để thanh toán nợ phải trả)

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

pp gia n ti p1
PP gián tiếp
 • Xác định Tiền và tương đương Tiền đầu kỳ, cuối kỳ và tăng/giảm trong kỳ
 • Bóc tách các TK phải thu, và phải trả thuộc hoạt động đầu tư và tài chính
 • Xác định các chỉ tiêu của phần hoạt động đầu tư và tài chính
 • Tính lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
 • Xác định các chỉ tiêu chủ yếu của hoạt động kinh doanh
 • Trừ lùi ra các khoản thu (chi) khác của HĐKD

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ca c khoa n pha i thu pha i tra
Các khoản phải thu, phải trả
 • Các khoản phải thu phải trả cho hoạt động đầu tư:
 • Phải thu từ bán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
 • Phải thu từ lãi đầu tư vào đơn vị khác
 • Phải thu về cho vay
 • Phải trả về mua tài sản cố định, xây dựng cơ bản, công cụ nợ, góp vốn, chi phí mua tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn được tính vào giá gốc
 • Các khoản phải thu, phải trả cho hoạt động tài chính
 • Phải thu về góp vốn, phát hành cổ phiếu
 • Phải trả các loại vay
 • Phải trả cổ tức, lợi nhuận chia cho bên chủ sở hữu
 • Phải trả nợ thuê tài chính

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ca c khoa n thu chi
Các khoản thu chi
 • Các khoản thu chi cho hoạt động đầu tư:
 • Thu trực tiếp (hoặc thu hồi nợ) từ bán tài sản cố định, các khoản đầu tư dài hạn, các công cụ nợ, lãi đầu tư, lãi cho vay (sau khi trừ chi phí bán)
 • Thu hồi nợ cho vay
 • Chi trực tiếp (hoặc chi trả nợ) về mua tài sản cố định, xây dựng cơ bản, các khoản đầu tư dài hạn, các công cụ nợ, các chi phí mua các tài sản trên.
 • Các khoản thu chi cho hoạt động tài chính
 • Thu trực tiếp (hoặc thu hồi nợ) về vốn góp, phát hành cổ phiếu
 • Thu từ vay nợ
 • Chi trả vay nợ
 • Chi trực tiếp (hoặc chi trả nợ) để trả lại vốn, phân phối cổ tức

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

xa c i nh t ng thu chi t hoa t ng kinh doanh
Xác định tổng thu, chi từ hoạt động kinh doanh
 • Tổng thu, chi từ hoạt động kinh doanh = Tăng/ giảm tiền và tương đương tiền trong kỳ – Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính
 • Các khoản thu chi khác từ hoạt động kinh doanh = Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinhd doanh – các khoản thu chi đã tính cho HĐKD

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

to m t t2
Tóm tắt

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

c c b c th c hi n l p bclctt
CÁC BƯỚC THỰC HiỆN LẬP BCLCTT
 • Bước1: Từ bước 1 xác định dòng tiền vào, ra liên quan đến hoạt động tài chính. Đây là hoạt động có tần suất về nghiệp vụ liên quan đến tiền không nhiều và rất dễ nhận diện.
 • Bước 2: Nhận diện và xác định dòng tiền vào, ra liên quan đến hoạt động đầu tư. Các nghiệp vụ liên quan đến tiền của hoạt động đầu tư cùng có tần suất thấp, dễ nhận diện do đặc thù của nó.
 • Bước 3: Sau khi loại trừ dòng tiền vào ra của 2 hoạt động nêu trên, sẽ xác định nhanh chóng tiền vào, ra của hoạt động kinh doanh.

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

ba i t p vi du2
Bài tập ví dụ

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

slide56
Một số biến động tài sản của DN

1/ Mua tài sản cố định hữu hình: giá mua 120, chưa trả tiền người bán

- Bán tài sản cố định hữu hình, nguyên giá 20, khấu hao 15, bán với giá 12, thu bằng tiền mặt

- Trả tiền cho người bán: 170

2/ Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền 1000

 • Xuất hàng hóa tiêu thụ 1.050
 • Trả tiền cho người bán 970

3/ Phải thu khách hàng:

 • Doanh thu phải thu 1308
 • Người mua trả tiền: 1188

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

slide57
Lợi nhuận chưa phân phối:
 • Kết chuyển lãi trong kỳ 100
 • Phải nộp thuế TNDN
 • Phải chia liên doanh: 40

4/ Đã dùng tiền mặt chi nộp thuế và chia liên doanh

5/ Vay và chi phí lãi vay:

 • Vay ngắn hạn 200
 • Dùng tiền mặt trả bớt nợ vay: 160
 • Trả lãi vay: 20

6/ Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 20

7/ Nhận vốn góp liên doanh: 100

Lợi nhuận trên BCKQHĐKD: 100

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

b o c o l u chuy n ti n t
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)

b o c o l u chuy n ti n t1
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

GV: Lương Thị Cẩm Tú - Bộ môn: Kế toán - Kiểm toán (Khoa Kinh Tế - ĐHCT)