mangfald muligheit og munn ldo konferanse i bergen 28 oktober 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mangfald, muligheit og munn. LDO-konferanse i Bergen 28. oktober 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mangfald, muligheit og munn. LDO-konferanse i Bergen 28. oktober 2011

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

Mangfald, muligheit og munn. LDO-konferanse i Bergen 28. oktober 2011 - PowerPoint PPT Presentation

maine
122 Views
Download Presentation

Mangfald, muligheit og munn. LDO-konferanse i Bergen 28. oktober 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mangfald, muligheit og munn.LDO-konferanse i Bergen 28. oktober 2011 Spesial rådgjevar folkehelse / tannhelse Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland Ingfrid Vaksdal Brattabø

 2. Tema • Bakgrunn • Tiltak • Resultat

 3. Lov om tannhelsetenesta § 1-3 Den offentlege tannhelsetenesta skal organisere førebyggande tiltak for heile befolkninga. Den skal gje eit regelmessig tilbod til m.a.: • Barn og unge frå fødsel til og med det året dei fyller 18 år. • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret. ”Førebyggande tiltak prioriterast framfor behandling” § 2-1 Alle nemnt i § 1-3 har rett til nødvendig tannhelsehjelp i den fylkeskommune dei bur eller midlertidig oppheldt seg.

 4. Nasjonale føringar: • St. meld.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge • St. meld 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utgjevne sosiale helseforskjeller. • St. meld 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning- Framtidas tannhelsetenester • St. meld 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen • Meld. St.16 (2010-2011) Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015) • Lov om folkehelsearbeid

 5. Tannhelsefakta • Barn med innvandrarbakgrunn frå ikkje vestlege land har i fleire nordiske studiar vist å ha større risiko for å utvikle karies enn andre barn. • Undersøkingar blant to åringar 2006 og 2007 i Oslo viste at andelen barn med ikkje vestlege foreldre hadde fire gongar så stor førekomst av kliniske teikn på karesaktivitet (24%) som ikkje vestlege barn (6%) (Stordahl og Wang, Tidene 2009:119) • Den Norske SMÅTANN undersøkelsen 2002-2004; (Skeie, Espelid et.al, Eur J Paediatr Dent 2005:1)

 6. Aftenposten.no 12.06.08 Oslos femåringer på kariestoppen Ni av ti femåringer med innvandrerbakgrunn har hull i tennene.

 7. Innvandrarar - ei viktig heterogen og kompleks pasientgruppe • Kultur • Språk • Kosthald • Erfaringar

 8. Korleis kan me løysa desse utfordringane?

 9. Tema • Bakgrunn • Tiltak • Resultat

 10. Tilrettelegging i eigne rekker • Kursing av tannhelsepersonell i Hordalandsmodellen. • Telefon ”hjelparar” 19 nasjonalitetar i Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland • Oppretting av tverrfagleg ressursgruppe: • Mona Årdal, Tannpleiar DOT • Monica Landsjø, Tannlege DOT • Rehana Shaheen, Tannpleiar DOT • Marian Austrheim, Leiar ved asylmottaket i Sund • Maren Kristin Halvorsen, Helsesyster i Kvam • Liv Tvilde Laading, Seniorrådgjevar HFK • Ingfrid Vaksdal Brattabø, Rådgjevar HFK • Parnian Bemanian - Bergen tolketjeneste

 11. Arbeidsgruppa sitt mandat: • Kartlegge/belyse kva utfordringar ein har i møtet mellom framandspråklege/innvandrarar busett i statlege mottak og kommunane og Den offentlege tannhelsetenesta. • Utarbeide retningslinjer og rutinar for samhandling med Statlege mottak og framandspråklege/innvandrarar busett i kommunane som er tenelege for alle partar. • Klargjere korleis ein i samarbeid med kommunehelsetenesta/helsestasjonar kan sikra eit heilskapleg helsebodskap og tenestetilbod til framandspråklege/innvandrarar busett i statlege mottak og i kommunane.

 12. Tema • Bakgrunn • Tiltak • Resultat

 13. Samarbeidsavtale med Statleg mottak • Klar ansvarsfordeling mellom mottak og tannklinikk • Oppnemning av kontaktperson • Registreringsskjema med relevant pasientinformasjon

 14. Utarbeidd brosjyre • Illustrerande bilete • Kort og lettfatteleg tekst • Utarbeidd på 15 språk. http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/Tannhelse/ http://www.hordaland.no/Global/tannhelse/R%c3%a5d%20om%20tannhelse/Bestilling%20av%20brosjyre%20-%20Raad%20om%20tannhelse%20(2).pdf

 15. Utarbeidd presentasjon • Friske tenner sunn kropp • Regelmessige sunne måltider • Begrens inntak av søt mat og drikke • Vann som tørstedrikk • Puss tenner morgen og kveld • Husk fluor og tanntråd

 16. Informasjonsbrosjyre hjå Politiet. • Inneheld opplysningar om born og unge sin rett til helsehjelp på helsestasjon og hjå Den offentlege tannhelsetenesta. • Delast ut saman med brosjyra om munnhygiene og kosthald til alle som søker om arbeidsløyve. • Helsedirektoratet har oppretta ei sak og me avventar vidare arbeid inntil det føreligg eit svar. danbjar.wordpress.com

 17. Takk for merksemda! Takk for merksemda!