Procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - PowerPoint PPT Presentation

maina
procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ciek w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
141 Views
Download Presentation

Procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procedura uchwalania nowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

 2. Podstawa prawna • Konstytucja RP • Ustawa o samorządzie gminnym • Ustawa z dnia 1 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 3. Uchwała NSA z 11.04.2005r. (w składzie 7 sędziów) • „Sprawy zatwierdzania taryf dotyczą istotnej z punktu widzenia interesów mieszkańców gmin działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Usługi z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uznaje się za te, które powinny być powszechnie dostępne. Powszechny dostęp do wskazanych usług nie może opierać się na zasadach dowolnych; ceny i opłaty za te usługi zawarte w odpowiedniej taryfie powinny pozostawać w realnym związku z możliwościami finansowymi oznaczonej społeczności lokalnej. Głównie z tej przyczyny ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (chodzi o przepis art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8) wyposażyły organy gminy w oznaczone instrumenty prawne mające w swym założeniu zapobiegać podejmowaniu przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działań woluntarystycznych, a w szczególności wyłącznie skierowanych na osiągnięcie zysku”

 4. Terminy wskazane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na zatwierdzenie planu inwestycyjnego Art. 21. 3. Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3. 5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

 5. Aktualna realizacja zapisów ustawowych • Prezydent Poznania przedłożony plan przekazuje do akceptacji Wójtom i Burmistrzom gmin ościennych w celu stwierdzenia przez nich zgodności planu z MPZP i innymi wskazaniami art. 21 ustawy • Do momentu przekazania wszystkich akceptacji nie przekazuje dokumentu Radzie Miasta Poznania skracając tym samym do maksimum lub wyczerpując w pełni 3 miesięczny termin na podjęcie uchwały przez Radę • Nie podjęcie uchwały w terminie 3 miesięcy powoduje, że plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf.

 6. Właściwa realizacja zapisów ustawowych pozwalająca Radzie wypełniać ustawowe kompetencje • Założenia do planu inwestycyjnego tworzone są przez spółkę w oparciu o wcześniejsze dyskusje na komisjach merytorycznych Rad gmin –Akcjonariuszy Aquanetu • Aquanet przed przedłożeniem planu Prezydentowi, wprowadza go pod obrady WZA; na tym forum organy wykonawcze gmin weryfikują plan pod względem formalnym i dochodzą do konsensusu co do zakresu inwestycji –Plan przyjmowany jest w formie uchwały WZA • Uzgodniony przez akcjonariuszu plan Spółka przedkłada Prezydentowi Poznania • Prezydent wypełniając formalności, daje do zatwierdzenia gminą plan pod kontem zgodności z z art.23 wyznaczając miesięczny termin • Rada Miasta Poznania ma 2 miesiące na zatwierdzenie planu

 7. Terminy wskazane przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki Art. 20. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na 1 rok. „Art. 24. 2.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie 5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku 8. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

 8. Aktualna realizacja zapisów ustawowych • Aquanet składa wniosek taryfowy w ostatnim możliwym terminie tj. 70 dni przed wejście w życie nowych taryf (przed 1 stycznia) • Prezydent Poznania dopiero po złożeniu wniosku przystępuje do weryfikacji cen; sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty –zleca to zadanie na zewnątrz wstrzymując przekazanie Radzie wniosku taryfowego do momentu stwierdzenia zgodności wniosku taryfowego z prawem • Wniosek taryfowy trafia do Rady pod koniec 45 dniowego terminu w którym Rada musi zadecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu

 9. Właściwa realizacja zapisów ustawowych pozwalająca Radzie wypełniać ustawowe kompetencje • Aquanet na podstawie uchwały WZA o planie inwestycyjnym, opracowuje i przedkłada Prezydentowi i Radzie Miasta Poznania projekt wniosku taryfowego • Prezydent weryfikuje projekt pod względem wymogów ustawowych, a Rada (właściwe komisje) dyskutuje na temat wysokości taryf • Po uchwaleniu planu inwestycyjnego, projekt zamienia się na właściwy wniosek taryfowy i od tego dopiero momentu biegnie termin 45 dniowy • Prezydent w terminie 7 dni kieruje wniosek pod obrady Rady, a ta w terminie kolejnych 38 dni podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf lub odmowie zatwierdzenia taryf • W razie odmowy zatwierdzenia taryf albo Aquanet weryfikuje ich wysokość albo Rada podejmuje uchwałę o dopłatach

 10. Przypadek czy celowe działanie? • 2006 r. – wniosek taryfowy został złożony w takim terminie, że 45 dniowy termin na wypowiedzenie się Rady Miasta przypadł na czas kiedy nie ukonstytuowała się Rada Miasta • 2007 r. – plan inwestycyjny złożono Prezydentowi Poznania 20.07.2007r., na sesje wprowadzony w 8.10.2007r.; jego podjęcie motywowano koniecznością uchwalenia w terminie 3 –miesięcznym od przedłożenia –Klub LiD z uwagi na wskazane w nim źródła finansowania (kieszenie mieszkańców) głosował Przeciw - uchwałę o taryfach, 20.11.2007r. głosami PO zdjęto z porządku obrad przez co uniemożliwiono dyskusję o ewentualnych dopłatach do taryf, a nowe taryfy weszły w życie mimo braku wypowiedzenia się w tej kwestii przez Radę Miasta Poznania

 11. Rok 2008 • 16 lipca 2008 rok - Plan inwestycyjny złożony jest u Prezydenta • 07 października 2008r. Prezydent przekazuje plan inwestycyjny Radzie Miasta na: - 7 dni przed sesją i -9 dni przed upływem 3 miesięcznego terminu na jego uchwalenie przez Radę Miasta ·14 października 2008r. na skutek przerwania Sesji Rada Miasta Poznania nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego skutkiem czego plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf. ·Na pytanie Przewodniczącego Klubu LiD czy procedowanie nad planem inwestycyjnym Aquanetu może zostać przełożone na 21 października otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź

 12. Skutki bezczynności Rady Miasta Poznania 2007 rok – Utrzymano ceny na poziomie z 2005r. ale wprowadzono dodatkową opłatę abonamentową, zwiększającą wpływy Aquanet 2007 r. na 5 mln złotych 2008 rok – Cena wody i ścieków wzrosła o 6 % 2009 rok – Cena wody i ścieków ma wzrosnąć o 7% 2009-2013 –Coroczny wzrost cen w skali 7 %

 13. Cena wody i ścieków w latach 2007 -2013WZROSTA O 50%