Karta praw podstawowych kpp
Download
1 / 21

Karta Praw Podstawowych (KPP) - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Karta Praw Podstawowych (KPP). Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że. Przedmiotem EPS jest zapewnienie realizacji praw socjalnych mieszkańców UE poprzez: Wspieranie zatrudnienia ( edukacja zawodowa, przekwalifikowanie, uznawanie wykształcenia) Poprawę warunków pracy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Karta Praw Podstawowych (KPP)' - maille


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Na poprzednim wyk adzie powiedzieli my sobie e
Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że

 • Przedmiotem EPS jest zapewnienie realizacji praw socjalnych mieszkańców UE poprzez:

 • Wspieranie zatrudnienia ( edukacja zawodowa, przekwalifikowanie, uznawanie wykształcenia)

 • Poprawę warunków pracy

 • Rozwój dialogu Pracodawcy – pracownicy

 • Walkę z ubóstwem i dyskryminacją

 • Zapewnienie godziwego ZS


Na poprzednim wyk adzie powiedzieli my sobie e1
Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy sobie, że

 • Beneficjentami EPS są :

  - Państwa członkowskie i jego instytucje;

 • regiony, zwłaszcza zapóźnione

 • Pracodawcy i związki zawodowe

 • Pracownicy i obywatele UE

  Realizatorami EPS są:

  - Organu UE ( Rada Europejska, KE, PE, ETS, Komitety), rządy państw członkowskich, regiony, samorządy, organizacje


Istota i historia powstania kpp
Istota i historia powstania KPP

 • KPP to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obywatela, określa też obowiązki UE w zakresie realizacji tych praw.

 • Karta jest kompilacją dokumentów i zobowiązań międzynarodowych m.in. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Paktu Praw Człowieka, Europejskiej karty Socjalnej


Istota i historia powstania kpp1
Istota i historia powstania KPP

 • Projekt Karty przygotowywał Konwent;

 • KPP została proklamowana przez Radę, Komisje i PE w 2000 r. w Nicei;

 • Podstawowe prawa socjalne znajdują ochronę w rozdziale „Solidarność”;

 • W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nadano KPP moc obowiązującą;

 • Wyłączenie wywalczyły sobie Wlk.Brytania i Polska;


Prawa podstawowe wg kpp
Prawa Podstawowe wg KPP

 • Karta składa się z preambuły, 7 rozdziałów i 54 artykułów.

 • Godność ( art.1-5)

 • Wolność ( art.6-19)

 • Równość (art. 20-26)

 • Solidarność ( art.27-38)

 • Prawa obywatelskie (art. 39 – 46)

 • Wymiar sprawiedliwości (art. 47 – 50)

 • Postanowienia ogólne ( art.51 – 54 )


Om wienie artyku w kpp godno
Omówienie artykułów KPP - godność

 • Godność ludzka jest nienaruszalna, ma być szanowana i chroniona;

 • Każdy ma prawo do życia;

 • Nikt nie może być skazany na karę śmierci;

 • Każdy ma prawo do poszanowania swojej integralności fizycznej i psychicznej;

 • Zakaz praktyk eugenicznych ( selekcji osób), wykorzystywania ciał ludzkich jako źródła zysku, klonowania istot ludzkich;

 • Zakaz niewolnictwa i poddaństwa, handlu ludźmi i pracy przymusowej;


Wybrane artyku y kpp wolno
Wybrane artykuły KPP - wolność

 • Każdy ma prawo do:

 • wolności i bezpieczeństwa osobistego;

 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się;

 • zawarcia małżeństwa i założenia rodziny;

 • wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi;

 • gromadzenia się, stowarzyszania, zwłaszcza w partiach politycznych;

 • gwarantuje się wolność i pluralizm mediów .


Wybrane art kpp wolno cd
Wybrane art. KPP – wolność cd

 • Każdy ma prawo do :

 • zrzeszania się w związki zawodowe;

 • wolności w zakresie sztuki i badań naukowych;

 • podejmowania pracy w swobodnie wybranym zawodzie;

 • swobody poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy i prowadzenia firmy na terenie UE;

 • prawo do własności i azylu.


Wybrane art kpp r wno
Wybrane art. KPP - równość

 • Każdy jest równy wobec prawa;

 • Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja ( płeć, rasa, kolor skóry, pochodzenie etniczne czy społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne, narodowość, majątek, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną czy polityczną).


Wybrane art kpp r wno1
Wybrane art.. KPP - równość

 • UE szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową;

 • Należy zapewnić równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach ( możliwa pozytywna dyskryminacja);

 • Prawa dziecka ( ochrona, opieka, prawo wyrażania poglądów i branie ich pod uwagę);

 • Prawa osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku ( środki zapewniające im niezależność, integrację zawodową i społeczną, udział w życiu społeczności).


Wybrane art kpp solidarno
Wybrane art..KPP - solidarność

 • Należy pracownikom zagwarantować :

 • Prawo do informacji w przedsiębiorstwie;

 • Prawo do rokowań i działań zbiorowych ( dot. też organizacji pracodawców);

 • Dostęp do pośrednictwa pracy;

 • Ochronę w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia;

 • Należyte i sprawiedliwe warunki pracy.


Wybrane art kpp solidarno1
Wybrane art.. KPP - solidarność

 • Zakaz pracy dzieci;

 • Szczególna ochrona rodziny i umożliwianie godzenia życia rodzinnego z pracą;

 • Prawo do zabezpieczenia społecznego i usług społecznych ( macierzyństwo, choroba, wypadek przy pracy, zależność i podeszły wiek, utrata pracy);

 • Ochrona zdrowia( profilaktyka i leczenia) oraz konsumentów.


Wybrane art kpp prawa obywatelskie
Wybrane art.. KPP – prawa obywatelskie

 • Głosowanie i kandydowanie w wyborach do PE oraz do władz lokalnych w państwie, gdzie aktualnie zamieszkuje;

 • Prawo do dobrej administracji ( bezstronne rozpatrzenie spraw w rozsądnym terminie);

 • Dostęp do dokumentów zwłaszcza dot. organów i jednostek UE;

 • Prawo do petycji do PE;

 • Swoboda przemieszczania się i opieka dyplomatyczna i konsularna.


Wybrane art kpp wymiar sprawiedliwo ci
Wybrane art..KPP – wymiar sprawiedliwości

 • Każdy ma prawo do :

 • Środka prawnego przed sądem;

 • Sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezawisłym sądem;

 • Uzyskania porady prawnej, obrońcy i przedstawiciela;

 • Uznania za niewinnego póki sprawa nie zostanie zakończona;

 • Ponownego niekarania w tej samej sprawie.


Wybrane art kpp postanowienia og lne
Wybrane art.. KPP – postanowienia ogólne

 • Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności zawartych w KPP muszą szanować ich istotę;

 • Ograniczenia muszą być proporcjonalne, mogą być wprowadzane w razie ważnej konieczności, ze względu na interes ogólny i prawa innych osób;

 • Implementacja zapisów Karty ma wpływ na PS Unii i krajów członkowskich, ale uwzględnia też ich różnorodność.


Karta praw podstawowych w polsce
Karta Praw Podstawowych w Polsce

 • Polska ( i Wlk. Brytania) zastrzegła sobie zakres stosowania Karty w protokole dołączonym do Traktatu o funkcjonowaniu UE;

 • Powody : „ interpretacja prawa przez ETPCz, doprowadziłyby do zmian def.rodziny i przymuszały do uznania małżeństw homoseksualnych” (L.Kaczyński);

 • Zapisy Karty mogą się stać powodem niemieckich roszczeń majątkowych na Ziemiach Zachodnich ( opinia A. Fotygi).


Karta praw podstawowych w polsce1
Karta Praw Podstawowych w Polsce

 • Za przyjęciem Karty opowiadali się :

 • NSZZ „Solidarność”

 • -Wł. Bartoszewski, B. Klich. J. Protasiewicz, J. Saryusz – Wolski, D. Tusk, B. Komorowski;

 • Amnesty Internatinal , Helsińska Fundacja Praw Człowieka;

 • Znaczna część opinii publicznej (57% za, 22% przeciw).


Karta praw podstawowych w polsce2
Karta Praw Podstawowych w Polsce

 • Przeciw przyjęciu Karty byli :

 • prof.. A. Zoll;

 • Deputowany PiS Konrad Szymański;

 • Rzecznik Praw Obywatelskich J. Kochanowski;

 • Episkopat Polski;

  Ostatecznie premier D. Tusk podpisał Traktat w kształcie wynegocjowanym, przez Prez. L. Kaczyńskiego ( listopad 2007)


Czy kpp obowi zuje w polsce
Czy KPP obowiązuje w Polsce

 • Formalnie w brzmieniu przyjętym w Traktacie o funkcjonowaniu UE obowiązuje z zastrzeżeniem, że polskie prawo ma pierwszeństwo przed zapisami w Karcie;

 • Praktycznie, wszystkie zapisy Karty zastały już przez Polskę uznane jako obowiązujące we wcześniej ratyfikowanych dokumentach – jednakże nie przestrzeganie ich nie grozi sądowym nakazem zmian prawa polskiego.


Czy kpp jest przestrzegana dyskusja
Czy KPP jest przestrzegana ? - dyskusja

 • Czy mamy pełna ochronę socjalną ?

 • Czy dostęp do służby zdrowia jest na miarę oczekiwań ?

 • Czy prawa pracownicze są gwarantowane w wystarczającym stopniu ?

 • Czy wolność słowa jest przestrzegana we wszystkich krajach UE ?

 • Czy prawa mniejszości są w pełni respektowane ?